Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0718-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01010
Наименование: "Подобряване условията на труд на работни места в "Лотос ЛМ" ЕООД"
Бенефициент: "ЛОТОС ЛМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в „Лотос ЛМ” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа; - адаптиране на управленските процеси в „Лотос ЛМ” ЕООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от вътрешнофирмени трудови стандарти; - повишаване на производителността на заетите в „Лотос ЛМ” ЕООД.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор, счетоводител и експерт финансова дейност. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа са: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на полугодишен и годишен доклад за напредъка на проекта Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
ДЕЙНОСТ 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще се осъществят подготвителни дейности по организиране на работата и избор на доставчици за услуги – консултиране и извършване на „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът ще съдържа най-малко следната информация: І. Въведение Описание на дейността: Описване на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите с цел да бъдат подобрени условията на труд. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описване на силните и слабите страни в структурата на органи-зационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в „Лотос ЛМ” ЕООД. В настоящият момент фирмата ни има актуален договор със служба по трудова медицина. Извършена е оценка на риска, съгласно изискванията на нормативната база. „Лотос ЛМ” ЕООД непрекъснато поддържа безопасни условия на труд и подходяща работна среда. Съществуващите правила в предприятието за спазване на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е необходимо да бъдат надградени с ясно определяне на отговорностите, което ще се постигне със Система за управление на ЗБУТ, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007. Поради финансови затруднения оборотните средства се насочват основно за поддържане на дейността и няма възможност да се инвестира в подобряване на техническото ниво на безопасните условия на труд. С участието си в настоящия проект целим осигуряване на средства за инсталиране на климатична сплит система канален тип и спомагателно оборудване към нея в кухнята на стола на фирмата със следните параметри: - захранващо напрежение 380 V; - консумирана мощност – охл./от. – 6.06/5.54 kW; - отдадена мощност – охл./от. – 16.5/19.5 kW; - фреон R 410 A; - 60 000 BTU; - мощност на вентилатора 3500 m³•h. както и закупуване на по-добро работно облекло и лични предпазни средства. По време на извършване на изложението и анализа на структурата на организационната дейност на трудовия процес се провежда избор на доставчици за продукти и услуги по идентифицираните нужди. Обосновка на дейността: Дейността е необходима за извършване на оценка на последователността, взаимодей-ствието и връзката между дейността и работна среда, осигурената безопасност на работа на работните места и идентифициране на колек-тивните и лични предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как се прилага и как ще се усъвършенства организа-цията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и подобряване на трудовата дейност на служителите си. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подоб-ряване управлението на човешките ресурси. Доброто управление на човешките ресурси е свързано с мотивацията на персонала, която влияе пряко на ефективността на работата и до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълне-нието на тази дейност включва и качествено обучение на работещите зо използване на спомагателно оборудване за обезопасяване на труда и личните предпазни средства. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постиг-натите резултати от реализацията на дейностите и отчитане индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”
ДЕЙНОСТ 3. Mодернизация и надграждане на съществу-ващи обекти, свързани с подобряване условията на труд. Ще се изпълнят следните поддейности: І. Избор на доставчик Описание на дейността: Извършване на избор на доставчик по реда на ПМС 69/11.03.2013 г.. С избрания доставчик, ще бъде сключен договори за доставка и монтаж. Дейностите по проекта по закупуването на спомагателно оборудване включват: 1. Доставка; 2. Монтиране; 3. Първоначално изпитване (при необходимост) 4. Въвеждане в експлоатация. Ще бъде закупена и въведена в експлоатация в кухнята на стола климатична сплит система канален тип и спомагателно оборудване към нея в кухнята на стола на фирмата със следните параметри: - захранващо напрежение 380 V; - консумирана мощност – охл./от. – 6.06/5.54 kW; - отдадена мощност – охл./от. – 16.5/19.5 kW; - фреон R 410 A; - 60 000 BTU; - мощност на вентилатора 3500 m³•h. Обосновка на дейността: Основните нужди на фирма „Лотос ЛМ” ЕООД като социалноотговорно дружество са свързани с подобряване на микроклимата /висока температура и висока влажност/ в кухнята на стола и закупуване и монтаж на климатична сплит система със съвременни функции, чрез което ще се допълнят възможностите на наличното оборудване на дружеството по отношение на осигуряването на безопасен труд и подобряване на работната среда като компонент на околната среда. ІІ.Доставка Описание на дейността: След сключване на договора, ще се поддържат постоянни контакти с доставчика за своевременно уреждане на възникнали въпроси свързани с изпълнението на договора. Ще се следи внимателно изпълнението на подписания договор, като особено внимание ще се обърне на качеството на доставените стоки и спазването на крайните срокове за доставка, монтаж на доставеното оборудване, свързването му с електрическа инсталация, обучение и инструктаж на персонала, който ще работи с него, провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След получаване на доставките и приключване на дейностите, ще се подпише двустранно Приемо-предавателен протокол - от „Лотос ЛМ” ЕООД и изпълнителя. Обосновка на дейността: Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното спомагателно оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда на база придобитото оборудване. ІІІ.Приемане Описание на дейността: Преглед на съпроводителните документи на доставеното спомагателно оборудване, преглед изправността на оборудването и издаване на Приемо-предавателен протокол двустранно подписан. Обосновка на дейността: Пълната проверка на оригинални документи за извършените доставки на стоки и/или услуги е гаранция за съответствие с исканото от „Лотос ЛМ” ЕООД .
ДЕЙНОСТ 4. Закупуване на предпазни средства и работно облекло Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик по реда на ПМС 69/11.03.2013 г. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и работно облекло. Обосновка на дейността: „Лотос ЛМ” ЕООД ще закупи и осигури нови и по-модерни и по-добри качествени характеристики предпазни средства и работно облекло за персонала, с цел повишаване на защитата от професионални рискове – работа в прегряващ микроклимат, опасносто от изгаряния. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и работно облекло, в съответствие с изготвената оценка на риска.
ДЕЙНОСТ 5. Разработване на стандарти за безопасност и здраве при работа. 1. Въпреки че работодателят е осигурил всички необходими мерки за осигуряването на БЗР, липсата на документирани вътрешно фирмени стандарти води до чести отклонения от страна на работниците по отношение на спазването на добрите практики в областта на БЗР. Подобни документирани вътрешнофирмени стандарти са препоръчителни като форма за намаляване до минимум на отклоненията и предотвратяване на потенциални трудови злополуки, инциденти и професионални заболявания. Работодателят е осигурил тези документи, но е необходимо те да бъдат преразгледани и актуализирани с оглед резултатите от Анализа в Дейност 2 и във връзка с модернизираните по Дейност 3 системи, така че да се гарантира, че тези документи са актуални и ефективно постигат целта си. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи преглед и актуализация предвид резултатите от Анализа на стандарти за безопасно обслужване и експло-атация на климатичната система.
ДЕЙНОСТ 6. Разработване и внедряване на стандарти за безопасни условия на труд в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Предвидената за разработване Система за управ-ление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) ще бъде надградена над въведените в „Лотос ЛМ” ЕООД управленски практики и приложимото действащото законодателство, което ще доведе до разширяване и увеличаване на въздействието на управлението. Описание на дейността: І. Диагностика на управлението за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 и действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръково-дителите на структурни единици от фирмата; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състоя-ние по отношение на удовлетворяване на изискванията на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ); - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изиск-вания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУЗБР; - определяне на специалисти от дружеството за изграждане на Група по управление на труда (ГУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУЗБР; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ІІ. Разработване и внедряване на СУЗБР - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководтвото на дружеството; - разработване на първи проекти на документите на СУЗБР /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУЗБР; - обучение на вътрешни одитори; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУЗБР; ІІІ. Разработване и внедряване на СУЗБР: - създаване на организация за редовно внедря-ване на СУЗБР; - определяне и изпълнение на коригиращите и превантивни действия по време на редовното внедряване на СУЗБР; - провеждане на вътрешен одит на цялата Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд; - провеждане на Преглед на ръководството; - отстраняване на несъответствията, констати-рани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. Обосновка на дейността: Подпомага и подобрява управлението и конт-рола на здравето и безопасността по време на работа. Подпомага спазването на законовите задълже-ния за безопасност на труда. Подобрява културата на безопасен труд в орга-низацията. Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда. Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд. Осигурява рамката за управление с цел разпре-деляне на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към общес-твото като цяло. СУЗБР ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управ-ление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на дружеството, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУЗБР и обучените вътрешни одитори дружеството ще дефинира своите цели за подоб-рение и управленската програма за тяхното пос-тигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
ДЕЙНОСТ 7. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001. Ще бъде проведена процедура за избор на под-изпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие. Описание на дейността Сертифицирането на СУЗБР, съгласно изискванията на OHSAS 18001 включва: - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификацио-нен одит; Обосновка на дейността: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата.
ДЕЙНОСТ 8. Обучение по OHSAS18001:2007. Ще се проведе обучение по OHSAS 18001:2007 , което цели да запознае ръководството и персонала на фирмата с изискванията на международния стандарт. Внедряването и сертификацията на Система за управление на БЗР, цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Обучението е с обща продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Обосновка на дейността: Обучението цели да запознае ръководство и персонала на фирмата с изискванията на международен стандарт OHSAS 18001:2007, да запознае служителите с отговорностите на ръководството и длъжностни лица по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятие. Обучението ще се проведе с гарантирано качество от подготвени за целта лектори обучители.
ДЕЙНОСТ 9. Информиране и публичност Описание на дейността: При изработването и отпечатването на материали по проекта, на заглавната страница се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Подробно е описано в т.5.2.2. на настоящия Формуляр. Обосновка на дейността: Информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато на „Лотос ЛМ” ЕООД от Европейския социален фонд за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Корект Консулт 2004" ЕООД
"Климатични Системи 1" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 141 BGN
Общ бюджет: 103 098 BGN
БФП: 103 098 BGN
Общо изплатени средства: 103 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 428 BGN
2014 55 503 BGN
2015 26 167 BGN
103 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 214 BGN
2014 47 177 BGN
2015 22 242 BGN
87 633 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 214 BGN
2014 8 325 BGN
2015 3 925 BGN
15 465 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз