Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0484-C0001
Номер на проект: ESF-1203-05-10002
Наименование: "Стартиране на Център за продажба и ремонт на гуми"
Бенефициент: "БИЕЛ ГУМИ СЕРВИЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 03.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Принос към постигането на стратегическата цел на ОП РЧР за подобряване качеството на живот на хората в България чрез постигане на високи нива на заетост и засилване на социалната интеграция и включване.
Дейности: 1.Сформиране на екип за организация и управление на проекта Екипът за организация и управление ще се състои от: ръководител на екипа; координатор и счетоводител. Лицата ще бъдат наети на Граждански договор, ще бъдат ангажирани почасово с изпълнението на проекта. При формирането на възнагражденията на екипа са взети в предвид изискванията на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР.
2.Доставка на материали и консумативи, свързани с дейността по организация и управление Осигуряване на необходимите материали и консумативи, пряко свързани с изпълнението на дейностите на екипа. Цените им са съобразени със средните аналогични пазарни цени; количествата са оптимизирани.
3.Стартиране на дейността на предприятието За целите на проекта е необходимо да се открие отделна банкова сметка, която да се ползва изключително за цели му. Проект „Стартиране на Център за продажба и ремонт на гуми“ предвижда да се създаде бизнес, който предлага комплексна услуга. Идеята е на едно място както да се продават автомобилни гуми, така и същевременно да се извършват всички свързани с тях услуги – ремонт, демонтаж, монтаж и баланс на гуми. Така проекта попада едновременно в сферата на търговията и услугите с автомобилни части. Отрасълът се характеризира с голяма конкуренция, но същевременно е много перспективен с оглед на постоянната нужда от услугите и стоките, които предлага. Постоянно нарастващия брой МПС предполага и необходимостта от услугите и стоките, които ще се предлагат. Стартирането на дейността налага закупуване на консумативи, необходими за стартиращото предприятие. Необходимо е да се наеме помещение, което да се използва за целите на бизнеса/месец 2,3 и 4/. Съответно има съпътстващи разходи за ток, вода и СОТ/месец 2,3 и 4/. Услугата СОТ е наложителна, защото в обекта ще се намират закупените със средствата от безвъзмездната помощ материали/стоки/ и оборудване/за целите на дейността на предприятието/. Предвижда се за нуждите на работните процеси да се наемат две лица на пълно работно време/месец 3 и 4/. Работния процес изисква поне две лица да са ангажирани в дейностите по демонтаж, монтаж, баланс и ремонт на гуми. Самонаетото лице ще извършва дейостите, свързани с доставки, търговската дейност в обекта и контактите с клиенти. Целта е да се постигне конкурентно предимство, в следствие на комплексната услуга, водеща до максимална удовлетвореност за клиентите. Много важен фактор е воденето на атрактивна ценова политика, която трябва да бъде съобразена както с икономическата обстановка в страната и региона, така и с аналогичните цени на преките конкуренти. Ще се работи в посока на осигуряване на постоянен поток от клиенти и едновременно с това на постоянно привличане на нови такива. Предвижда се въвеждане на т.н. програма за лоялност, при която при следващо ползване на услуги и покупка на стоки/гуми/, клиента ще ползва отстъпка. Така ще се запазва клиента от една страна, а от друга ще бъде стимулиран да ползва отново услугите на предприятието. Ще се прилага удобната практика за предварително запазване на дата и час, в който клиента ще получи услугата максимално бързо и същевременно с необходимото качество. Така ще спечели от една страна клиента, а от друга предприятието ще може по-добре да планира времето си и работния процес.
4.Изготвяне на стратегия Маркетинговата стратегия е предназначена за набелязване на пътищата и начините за успешно стартиране на собствен бизнес. В нея място ще намерят методите на управление на фирмата, организационните дейности и процеси, както и визията за развитие на бизнеса. Взет е под предвид максималния размер на допустимия разход за дейността.
5.Първоначално закупуване на материали Първоначалното закупуване на материали е необходимо и свързано с успешната реализация на бизнеса и проекта. Съобразени са със средните аналогични цени на пазара. Тук влизат материалите, които ще се използват пряко за финансираните дейности за получаване на необходимия „микс“. Ще се закупи необходимия минимален обем от гуми, вентили, тежести и вулканизаторски материали, необходим за първоначалното зареждане и стартиране на дейността. Необходимите обеми и спесификации са консултирани със специалисти от областта, както и на база лични проучвания и изчисления.
6.Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието Дейността няма как да бъдат успешно реализирана без осигуряване на минимална инвестиционна подкрепа за започване на собствен бизнес. Тя ще бъде по правилата на ЕФРР(т. нар. "кръстосано финансиране” до 10% от разходите на ниво приоритетна ос), които са необходими за успешното изпълнение на операциите и са директно свързани с тях. Вида и количеството на оборудването изцяло произтича от спецификата на дейността на предприятието/ демонтаж, монтаж, баланс и ремонт на гуми/ и идеята за развитие на собствения бизнес. Стойността на оборудването не превишава пазарната стойност на аналогични стоки. След консултирана на специалисти от бизнеса е избран абсолютния минимум оборудване, без което не е възможна стартиането дейността на предприятието. Избран е базов клас оборудване от доказали се на пазара марки, което е гаранция за оптимално съотношение между цена и качество. Осигурен е гаранционен и извън гаранционен сервиз, гарантирани са резервни части. Закупеното оборудване ще се запази минимум 5 години след приключване на проекта. Разходите по дейността не превишават 60% от преките допустими разходи по проекта. Оборудване е детайлно описано във „Форма за представяне на технически спецификации за оборудване по проекти“, която е приложена към документите
7.Създаване на условия за заетост Ще се осигурят разходите за трудови възнаграждения и осигуровки по КТ и КСО от страна на работодателя за за наетите от него 2-ма служители в новосъздаденото предприятие за два месеца/от месец 3 до месец 4/. Ще се осигурят разходите само за осигуровки за самонаетото лице в/у МОД за самоосигуряващо се лице -420лв за три месеца/от месец 1 до месец 3/. Предоставяната сума за трудови възнаграждения е съобразена с размера на минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на кансидата и квалификационна група професии на наетите за 2012 година, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Разходите за възнаграждения са съобразени и с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР. Ще се запази заетостта на назначените в предприятието 3 на брой лица, една година (12 месеца) след приключване на финансирането на дейностите по проекта.
8.Информиране и публичност Изработването на 1 брой табела за информиране на общественоста, относно полученато безвъзмездно финансиране по образец на Договарящия орган. Табелата ще бъде пълноцветна и с размери: дължина – 80 см. и ширина 55 см. Също така са предвидени за изработка и 20 броя самозалепващи се стикери с логото на Европейския съюз и Европейския социален фонд, с които да бъде обозначено закупеното по проекта оборудване и обзавеждане. Стикерите ще са пълноцветни с размери : дължина 4 см. и ширина 7 см. В проекта е заложено и изработването на 200 броя флаера, които ще съдържат: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната корица или лицева част на материала. Кандидатът ще информира обществеността относно помощта, получена от европейските фондове. Всички дейности по информираност и публичност ще се извършват съгласно правилата на Регламент (ЕК) №1828/2006 на Европейската комисия от 08.12.2006 г относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Ще бъдат съобразени и с РЪКОВОДСТВО за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕМВЕКО" АД
Дафни ЕООД
ЗС СОТ МОНТАНА ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 889 BGN
Общ бюджет: 19 062 BGN
БФП: 19 062 BGN
Общо изплатени средства: 19 062 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 978 BGN
2014 15 084 BGN
2015 0 BGN
19 062 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 381 BGN
2014 12 821 BGN
2015 0 BGN
16 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 597 BGN
2014 2 263 BGN
2015 0 BGN
2 859 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз