Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0262-C0001
Номер на проект: ESF-1203-09-12002
Наименование: "Насърчаването развитието на самостоятелна стопанска дейност на новостартиращото предприятие "Пламък - Рейсинг" ЕООД"
Бенефициент: "ПЛАМЪК - РЕЙСИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 03.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта:  Да се насърчи развитието на самостоятелна стопанска дейност на новостартиращото предприятие „Пламък-Рейсинг” ЕООД чрез предоставяне на безвъзмездно финансиране, с което да се допринесе за развитие на предприемачеството в Старозагорски регион.
Дейности: Администриране на проекта Основен двигател в администрирането на проекта ще бъде ръководителя Добромир Петков Дачев, който е и собственик на новостартиращото предприятие „Пламък-Рейсинг” ЕООД. След стартирането на проектното изпълнение, ръководителят ще сключи граждански договор с експерт, който да изпълнява функциите на счетоводител по проекта. Експертът ще се запознае с всички изисквания на програмата и съответните задължения. Екипът за управление на проекта ще се следи ежемесечно за хода на проектната реализация, ще планира следващи стъпки, ще анализира възникнали проблеми и ще търси начини за тяхното преодоляване. Ръководителят ще отговаря изцяло за организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнители при спазване на изискванията, заложени в ПМС 55/12.03.2007 г., ще разработва проектната документация и ще изготвя ежемесечно технически отчети, а в края на проекта – заключителен отчети. Счетоводителят ще се грижи за отразяване на проектните разходи в счетоводната система на предприятието, ще извършва разплащания, ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, които да отразяват изпълнението на проекта, чрез използването на подходяща система за документиране, ще подготвя междинните и заключителен финансови отчети по проекта. По проекта ще се изготви документален и фото архив.
Информиране и публичност По отношение на мерките за публичност и информираност кандидатът ще съблюдават правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на проекта ще бъдат изработени:  1 информационна табела, която ще се постави на входа на сградата, където ще се извършват дейностите.  2 стикера за обозначаване на закупеното по проекта оборудване и  50 рекламни фенерчета (с оглед на клиентите на фирмата), носещи всички необходими визуализации. Върху рекламните материали ще се постави наименованието на грантовата схема и на проекта, както и финансиращите фондове, съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Всички документи ще съдържат необходимата визуализация. Ще се изготви и фото архив проследяващ реализацията на проекта.
Инвестиционна подкрепа Основната дейност на „Пламък-Рейсинг” ЕООД е поправка на автомобили, подготовка на автомобили за състезания, технически прегледи на автомобили и всички услуги, свързани с автомобилите, автосервизни услуги, франчайз на автосервизи и др. Дейността на фирмата се осъществява в семеен имот – 1 дка, намиращ се в покрайнините на Стара Загора, в землището на с. Богомилово. В имота има изградено работно помещение с разгърната застроена площ 170 м2, с възможност за изграждане на втори вътрешен етаж. Вътрешното разпределение предполага обособяване на офис и магазин за авточасти. Сервизът се намира в непосредствена близост до Тракийски университет, което го прави изключително удобен за ползване от студенти и преподаватели. Собственикът на предприятието разполага с необходимото професионално образование и има натрупан опит в областта на автосервизните услуги. Дълги години е работил в различни автосервизи, където е придобивал знания и умения, които му вдъхват кураж да стартира собствена стопанска дейност. Създал е множество контакти сред любителите на ретро автомобили и сред почитателите на спортни коли. Изхождайки от специфичността на своите познания, собственикът се ориентира към предлагането на нови и непопулярни на българския пазар услуги - ремонт на ретро коли и асемблиране на спортни коли, което гарантира клиентопоток от цялата страна. За успешното стартиране на новото предприятие е необходимо закупуването на специализирано оборудване, което е задължителен елемент в машинния парк на всеки автосервиз, а също така и скъпоструваща инвестиция, която обикновено не е по силите на новопрохождаща фирма. Предвижда се със средствата от безвъзмездната помощ да бъдат закупени:  Хидравличен, двуколонен, асиметричен подемник с горна синхронизация и с два хидравлични цилиндъра и  Автоматизирана сервизна станция за обслужване на автомобилни климатични системи работещи с фреон R134a Инвестирането в точно този вид оборудване би осигурило на фирмата възможност за предлагане на специализирани услуги и конкурентно предимство на пазара. Освен дълготрайните активи, по проекта ще бъдат осигурени и необходимите за стартирането на дейността материали и консумативи. Ръководителят на проекта ще изготви съответната документация, ще организира и проведе три процедури, съгласно разпоредбите на ПМС 55/ 12.03.2007 г. за избор на изпълнител – една за доставка на оборудването, втора – за доставка на материалите и трета – за доставка на консумативите. След приключване на процедурите ръководителят ще сключи договори с избраните доставчици. Закупеното оборудване ще бъде използвано по предназначение, независимо от срока за амортизация, в рамките на 5 години след приключването на проектните дейности и ще остане на разположение в помещението на кандидата. Тъй като стойността на предвиденото за закупуване оборудване надхвърля 5000 лева, то ще бъде застраховано за периода на изпълнение на договора за безвъзмездна помощ. Инвестиционната дейност ще създаде реални предпоставки за разкриването на още 2 работни места (освен това на собственика) и ще допринесе за решаване на очертаните проблеми.
Разкриване на 2 нови работни места Чрез насърчаване развитието на предприемачеството се дава реална възможност безработните лица да се самонаемат и да наема други безработни лица. Това води до повишаване на заетостта, до разтоварване на държавния бюджет от необходимите средства за обезщетения, до повишаване икономическата активност на населението и до повишаване на социалния и жизнен стандарт. След успешно приключване на обучение по Компонент I. на настоящата грантова схема, безработното лице Добромир Петков Дачев се самонаема като разкрива собствено предприятие „Пламък-Рейсинг” ЕООД за предоставяне на автосервизни услуги. Собственикът е амбициран да реализира заложените цели и да развива успешен и разширяващ се бизнес. С цел устойчивост на новосъздаденото предприятие, ще бъдат наети 2 безработни лица, с необходимата квалификация, знания и умения. В дирекциите Бюро по труда в региона ще се подаде информация за свободни работни места за длъжност Монтажник, превозни средства (код от НКПД- 8211 2013). Ще се извърши подбор сред желаещите да бъдат наети на работа. С избраните кандидати ще се сключат трудови договори. Със средства от безвъзмездната помощ ще бъдат изплащани заплати и осигуровки на управителя и на двете наети лица в продължение на 3 месеца. През оставащия период управителят ще се грижи за навременното и в пълни размери заплащане на труда на своите работници. След приключването на проекта, управителят на фирмата ще има задължението да осигури трудова заетост на лицата за срок минимум от една година, като заплаща възнаграждения и осигуровки съгласно определените прагове за съответните длъжности. На работниците ще бъдат осигурени всички необходими условия за нормалното протичане на работния процес, при спазването на съответните здравословни и безопасни условия. Ще им се осигури работно облекло и лични предпазни средства, ще преминат необходимите инструктажи за безопасна работа и за отношение към клиентите. Ще се спазват всички изисквания на КТ и на другите, касаещи дейността нормативни актове. Управителят ще отговаря за нормалното протичане на работния процес, за навременното осигуряване на необходимите материали, консумативи и резервни части. Ще поддържа връзка с доставчици и клиенти, с организации и институции и др.
Разработване на стратегия за развитие на новостартиращото предприятие Пазарът на резервни части и автосервизни услуги е огромен и непрекъснато расте, което налага да се отдели дължимото внимание на организацията и управлението на всички дейности и процеси, водещи до висококачествено обслужване на клиентите и устойчиво икономическо развитие на автосервизните предприятия. В отделните страни съществуват различни подходи за организация и управление и търговски стратегии за реализация на автосервизните дейности и услуги, които са подчинени на традициите на фирмите-производители, съществуващото законодателство и добри практики. В България мениджърите обръщат повече внимание на техническата страна на извършената услуга, докато въпросите за обслужването на клиентите и екологичните норми, остават на заден план. Рекламациите на сервизните услуги, все още не са обект на внимание от страна на сервизните организации. Като гаранция за добро обслужване, фирмата трябва да изпълнява поетите обещания за ремонтни дейности, времетраене за отстраняване на повреди, за прозрачност и информираност на клиентите. За ефективна експлоатация на новите модели автомобили са необходими нов тип автосервизи, в които мениджърите да решават бързо и качествено все по-сложни технически-икономически и организационни въпроси, свързани с поддържането и ремонта. Все още инвестиционният процес и динамиката на обновяването на активите не се обвързва достатъчно ясно с качеството на услугите и ефективността на управлението и организацията на дейностите и процесите в автосервизните предприятия. Изисква се и промяна на социалната отговорност на фирмата към персонала и обществото. Ако сервизната организация разполага с мотивиран и квалифициран персонал, със сигурност тя ще бъде конкурентоспособна на пазара за привличане на клиенти. Всичко това налага разработването на стратегия за развитие на новостартиращото предприятие. Стратегията представлява набор от правила за вземане на решения, от които организацията се ръководи в своята дейност. Тези правила могат да бъдат групирани в 4 вида. - Правила, използвани при оценка на резултатите от дейността на фирмата понастоящем и в перспектива. - Правила, по които се създават отношенията на фирмата с нейната външна среда, определящи: какви видове услуги да развива, къде и на кого да ги предлага и по кaкъв начин да получи превъзходство над конкурентите си. - Правила, по които се установяват отношенията и процедурите вътре в организацията. Обикновено те се наричат организационна концепция. - Правила, съгласно които фирмата извършва своята ежедневна дейност, наричани основни оперативни способи. Стратегическото планиране ще помогне на управителя да постига оптимална обвързаност и координация на различните дейности в своето предприятие, да открива и интерпретира важни тенденции във външната среда и да разработва адекватни мерки, гарантиращи ефективно функциониране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 644 BGN
Общ бюджет: 18 114 BGN
БФП: 18 114 BGN
Общо изплатени средства: 17 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 929 BGN
2014 13 267 BGN
2015 0 BGN
17 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 339 BGN
2014 11 277 BGN
2015 0 BGN
14 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 589 BGN
2014 1 990 BGN
2015 0 BGN
2 579 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз