Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0419-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02037
Наименование: "Създаване на устойчиво предприятие за реклама и посредничество при продажба на софтуерни продукти и консултантски услуги"
Бенефициент: "АЛИКСЕНА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 06.06.2013
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Създаване на ново предприятие, работещо в сферата на информационните технологии, осигуряващо заетост на висококвалифицирани кадри и среда за динамично повишаване на тяхната професионална квалификация, чрез обучения
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Изпълнение инструкциите на Европейския съюз за работа по проекти за постигане на положителни финансови и социални резултати за двете страни.
Дейност 2: Визуализация и публичност на проекта Изработване на материали за визуализация и публичност, спазвайки изискванията на ЕС.
Дейност 3: Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал Самонаетото лице се явява основен изпълнител на дейностите по проекта. Организирането, подготовката и изпълнението на дейността на новосъздаденото предприятие ще е пряка отговорност на кандидата, за което той ще получава възнаграждение.
Дейност 4: Първоначално закупуване на материали и консумативи за стартиране работата на новото предприятие Дейността на предприятието ще е свързана със създаване на материали на хартиен и електронен носител. Организацията на дейността изисква наличието на канцеларски материали.
Дейност 5: Закупуване на оборудване (ДМА и ДНА) необходимо за стартиране на новото предприятие Функционирането на новото предприятие – работа със софтуер- изцяло зависи от наличието на компютри, хардуер, принтер, мобилен телефон и софтуер за продажба.
Дейност 6: Осигуряване на условия за стартиране на дейността - изготвяне на маркетингова стратегия, наемане на офис, банково обслужване Маркетинговата стратегия е основополагащ документ. Ще бъде избран външен изпълнител с опит, които да даде на кандидатът професионална оценка на бизнес идеята му. Помещението избрано за офис ще има представителен характер и ще позволява демонстрацията на софтуерния продукт.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 750 BGN
Общ бюджет: 19 167 BGN
БФП: 19 167 BGN
Общо изплатени средства: 19 167 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 950 BGN
2014 15 217 BGN
2015 0 BGN
19 167 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 358 BGN
2014 12 935 BGN
2015 0 BGN
16 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 593 BGN
2014 2 283 BGN
2015 0 BGN
2 875 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз