Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0568-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-01001
Наименование: "Съвременна организация на трудовата дейност във "Вимар" ООД"
Бенефициент: Вимар ООД - гр. Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дейности: Дейност 1: „Организация и управление на проекта” Описание на дейността: Професионалното управление на проекта ще бъде осъществено чрез подходящо подбран екип от специалисти, работещ по утвърдените от ръководството на дружеството методология и критерии за всяка длъжност. През първия месец след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Счетоводител и Технически сътрудник. Управителят на „Вимар” ООД ще подпише граждански договори с избраните специалисти и заедно с Ръководителя на проекта ще детайлизират ежедневните им задължения по избраната методология и представените критерии за всяка длъжност. Непосредствено преди стартирането на проектните дейности екипът за организация и управление на проекта ще проведе встъпителна среща за стартирането на проекта. Предмет на встъпителната среща е запознаване с приложимите процедури за изпълнение на проекта, разпределение във времето на конкретните задачи между членовете на екипа. На следващите си срещи екипът за организация и управление на проекта ще обсъди и приеме следните документи, необходими за ефективното управление на проекта: • Длъжностни характеристики за всеки член на екипа; • План за управление на проекта; • Процедури за вътрешен мониторинг и контрол; • Критерии за оценка на напредъка и качественото изпълнение на проекта; • План за управление на риска. Ръководството на „Вимар” ООД ще осигури техническото обезпечаване на работата на екипа за организация и управление на проекта. Цялостната дейност на екипа за организация и управление на проекта, свързана с провеждането на работните срещи на екипа, срещи с външни изпълнители и заинтересовани страни и за съхранение на проектната документация, както и достъп до релевантна проектна информация и документи: доклади, решения, скици и др. ще се осъществява в работните помещения на „Вимар” ООД. По тази причина в бюджета на проекта не са предвидени разходи за наем на помещение. Екипът за организация и управление на проекта ще представя на Договарящия орган необходимата информация и отчети, свързани с изпълнението на проектните дейности. За целта постоянно ще се провежда финансов мониторинг като неразделна част от общия мониторинг на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки текущата счетоводна система на дружеството, но организирана по начин, гарантиращ отделна счетоводна аналитичност само за дейностите и целите по проекта. Тази система ще се прилага в съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка от страна на представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори. Екипът за организация и управление на проекта ще изготвя и представя на Договарящия орган следната информация относно изпълнението на договора: • месечни справки за състоянието на сключения договор и за изпълнението на дейностите по договора; • полугодишни и годишен доклади за напредъка на проекта; • междинни и заключителен доклади. Месечните справки ще се представят в последния работен ден на всеки месец в регионалната структура на ДО по мястото на изпълнението на проекта. Полугодишният доклад се състои от техническа част и финансова част и представлява обобщен преглед на постигнатия напредък по проекта за описвания период. Годишният доклад се състои от техническа част и финансова част и представлява обобщен преглед на постигнатия напредък по проекта за описвания период. Междинните доклади ще се представят при всяко искане за междинно плащане и ще включва всички разходи, направени по проекта за описания период. Междинните доклади се състоят от техническа част и финансова част и ще се изпращат в регионалния офис на ДО, на територията на който е подадено настоящото проектно предложение при кандидатстването. След приключване на изпълнението на дейностите по проекта ще бъде изготвен заключителен доклад. В изготвянето му ще участват всички членове на екипа за организация и управление на проекта. Заключителният доклад се състои от техническа част и финансова част и се отнася до изпълнението на договора като цяло. Заключителният доклад ще бъде представен на съответния представител на Договарящия орган не по-късно от два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Основните видове документи, които ще бъдат прилагани към финансовите отчети, ще отговарят на изискванията на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.03: „Безопасен труд“. Обосновка на дейността: Описаните организационни и свързани с управлението и администрирането дейности са от изключително важно значение за успешната реализация на проекта и постигането на заложените цели. Подробният план за изпълнение, адекватното разпределение на задачите и отговорностите между членовете на екипа, както и въведените процедури за управление и мониторинг са основна предпоставка за качественото изпълнение на основните дейности и за постигане на очакваните резултати. В случай че „Вимар” ООД не предвиди и изпълни дейността по организация и управление на проекта, ще възникнат сериозни затруднения при осъществяване на координацията между отделните изпълнители, контрола за спазване на плана за изпълнение на проекта, постигането на прозрачност при избора на изпълнители, ефективното управление на безвъзмездно предоставената финансова помощ и други негативни резултати в хода на реализирането на проектните дейности.
Дейност 2: „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" Описание на дейността: Процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на ПМС № 69/2013 г. При възлагане на изпълнението на дейности на изпълнители, „Вимар” ООД ще спазва разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО) 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Дейността „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" ще бъде изпълнена със собствени сили на „Вимар” ООД, при което екипът за организация и управление на проекта ще има задача да осигури подготовката и провеждането на процедурите законосъобразно и в предвидените срокове. Ще се разработят документациите, ще бъде определен съставът на комисията за оценка на предложенията на кандидатите и ще се проведат процедури за избор на изпълнители съгласно ПМС № 55/12.03.2007 г. Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в документациите за избор изпълнители на проектните дейности. Ще бъдат сключени договори с изпълнителите за реализиране на отделните дейности, включени в проекта. Обосновка на дейността: В съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема, за да бъдат допустими разходите в случай на възлагане на отделни дейности на външен изпълнител, изборът на изпълнител следва да е извършен при спазване на изискванията на действащото национално законодателство и по-специално на Постановление № 55 от 12.03.2007 г. на Министерския съвет.
Дейност 3: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във „Вимар” ООД" Описание на дейността: В рамките на тази дейност се предвижда да се опише сегашното състояние на „Вимар” ООД, организацията на трудовата дейност, съдържанието и характеристиките на основните и спомагателни трудови дейности, използваните технологии, използваните суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; показателите за ефективност на трудовата дейност; управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност; управлението на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики; силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда във „Вимар” ООД. Наред с това ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения. В анализа ще се обоснове и опише при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Въз основа на обобщен анализ на резултатите, ще бъдат направени съответните изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес и ще бъдат определени приоритетите и препоръките, както и необходимите действия и ресурси за тяхното реализиране. Обосновка на дейността: В съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във „Вимар” ООД е задължителна дейност и трябва да е включена във всяко проектно предложение.
Дейност 4: „Изграждане на вентилационна система за осигуряване на свеж въздух" Описание на дейността: За да се обезопасят съществуващите работни процеси с цел съхраняване на здравето на работещия в тях персонал, с проектното предложение се предвижда в помещенията на ресторант „Щастливеца“ 1, ул. „Стефан Стамболов“, № 79 в гр. Велико Търново да бъде изградена вентилационна система за осигуряване на свеж въздух. За целта ще бъде извършен текущ ремонт в помещенията, изцяло свързан с постигането на по-здравословни и безопасни условия на труд за работещия в тях персонал. С изграждането на вентилационната система параметрите на микроклимата в помещенията на ресторанта ще бъдат прецизно контролирани с оглед постигането на максимален комфорт, хигиена и оптимален енергиен разход и по този начин ще съответстват на изискванията на съответните стандарти. С проектното предложение не се предвижда извършване на дейности за основен ремонт в заведението, както и за текущ ремонт на санитарни помещения, помещения за отдих, поставяне на външна термоизолация и други недопустими дейности. Прогнозната количествено - стойностна сметка на ремонтните работи, свързани с изграждането на вентилационната система, е представена в Приложение Б3 към Формуляра за кандидатстване, а минималните технически и функционални характеристики на вентилационната система са описани в Приложение Б4–„Технически спецификации“ към Формуляра за кандидатстване. Конкретният ефект от изграждането на вентилационната система ще се изрази в значително подобряване на условията на труд и обезопасяване на съществуващите работни процеси в помещенията на ресторант „Щастливеца“ 1 в гр. Велико Търново. Обосновка на дейността: Съществуващата в момента в ресторант „Щастливеца“ 1, ул. „Стефан Стамболов“, № 79 в гр. Велико Търново вентилационна система е остаряла. Нейната постоянна експлоатация, особено в кухненския блок, често води до нежелани явления и резултати - невъзможност за поддържане на температурните параметри в работните помещения поради неправилно оразмеряване на захранването с топлоносител и студоносител. В резултат на това персоналът на ресторанта е принуден да работи при изключително тежки условия, които не съответстват на изискванията на ЗЗБУТ и на другите изисквания за подобен вид заведения за услуги. В изготвената оценка на риска Службата по трудова медицина е констатирала че вентилационната инсталация в помещенията на ресторант „Щастливеца“ 1, ул. „Стефан Стамболов“, № 79 в гр. Велико Търново не съответства на изискванията на Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи да проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и препоръчва на ръководството на „Вимар” ООД да бъде изградена вентилационна система за осигуряване на свеж въздух. Поради описаните недостатъци е наложително да бъде извършена подмяна на съществуващата вентилационна система с нова, като по този начин ще се гарантира постигането на здравословна работна среда и на изискванията на съответните стандарти за подобен вид услуги.
Дейност 5: „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „Вимар” ООД" Описание на дейността: Въз основа на извършената оценка на риска на работните места и представения към проектното предложение списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, за тези служители ще бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала ще бъдат с по-висок клас на защита. Предвидените за целта лични предпазни средства и специално работно облекло са подробно описани в Приложение А3.1 на Бюджета на проекта. Обосновка на дейността: Необходимостта от подмяна и закупуване на нови и по-модерни лични предпазни средства и специално облекло за нуждите на заетите лица във „Вимар” ООД е описана подробно в т 4.4. „Описание на целевата група“ на формуляра за кандидатстване. Следва да се има предвид, че наличните към настоящия момент лични предпазни средства и работно облекло са с твърде понижени експлоатационни качества и не отговарят на условията на работното място. Наложителна е тяхната подмяна и закупуване на нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на персонала на предприятието.
Дейност 6: „Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 във „Вимар” ООД". Описание на дейността: В хода на изпълнението на тази дейност ще бъде изготвен одит на състоянието на действащата система на „Вимар” ООД, ще бъдат идентифицирани опасностите, ще бъдат изготвени оценка и контрол на риска, оценка на съответствието, ще се разработи документация и ще се проведе цикъл от обучения, инструктажи, извършване на одити на елементите от стандарта за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007, които са задължителен елемент от нейното внедряване. Обосновка на дейността: Ръководството на „Вимар” ООД осъзнава своята отговорност пред персонала и клиентите на дружеството за изпълнение на ангажиментите за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд. Чрез въвеждането на стандарта за здраве и безопасност при работа ще се постигне по-нататъшно усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, по-безопасна работна среда и защита на персонала от трудови злополуки. Ръководството ще има възможност да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и на клиентите на предприятието. В крайна сметка, чрез въвеждането на стандарта за здраве и безопасност при работа, ще се постигнат изискванията на българското и европейско законодателство в тази област.
Дейност 7: „Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007” Описание на дейността: Процесът на сертифициране на въведения стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 ще се извърши от акредитирано лице по сертификация на системи за управление. Това лице ще бъде различно от консултантската фирма, която е разработила и внедрила стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 във „Вимар” ООД. Смисълът на това изискване е да се постигне безпристрастност на сертификацията. Процесът на сертифициране ще се извърши от одиторски екип на акредитираното лице по сертификация, който ще провери и оцени дали въведеният във „Вимар” ООД стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 съответства на изискванията на стандарта. След положителен доклад от одита, органът за сертификация ще вземе решение по сертификацията и ще издаде сертификат. Сертификатът е доказателство, че предприятието е въвело и има реално работещ стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007. След изпълнението на проекта ръководството на „Вимар” ООД предвижда въведеният и сертифициран с настоящия проект стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 да бъде поддържан съобразно утвърдените при неговото внедряване изисквания. За целта ще бъдат обучени съответните специалисти, отговарящи за изпълнението на отделните дейности. Обучението ще бъде по време на изпълнението на проекта. Обосновка на дейността: През последните десетилетия задълженията и отговорностите на работодателите в областта на здравословните и безопасни условия на труд непрекъснато се увеличават. Законодателството в Европейския съюз е изключително стриктно, а работата в силно конкурентна среда не допуска възможност работодателите и институциите да пренебрегват грижата за опазването на здравето и безопасността на работещите. Все по-често клиентите и партньорите изискват от компаниите с които работят доказателство за създадените условия на труд. За да отговори на тези изисквания, ръководството на „Вимар” ООД изпитва необходимост от внедряване и сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 8: „Застраховане на изградената вентилационна система След приключване на дейността по изграждане на вентилационната система ще бъде избрана застрахователна компания, с която „Вимар” ООД ще сключи договор за застраховане на системата. Със средства от бюджета на проекта ще бъде покрита сумата за застраховката само до края за изпълнение на проектните дейности. Обосновка на дейността: В съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в случай че единичната стойност на оборудването и дълготрайните активи, закупени или придобити по проекта, надхвърля 5 хил. лева без ДДС, това оборудване следва да бъде застраховано.
Дейност 9: „Осигуряване на информация и публичност" Описание на дейността: След подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат проведени начална и финална пресконференции. Началната пресконференция ще се проведе в края на първия месец, на която ще бъде представен екипът за организация и управление на проекта и предвижданите за изпълнение основни дейности. Финалната пресконференция се планира да се проведе в края на дванадесетия месец от стартирането на проекта, на която ще бъде отчетено неговото изпълнение. На тази пресконференция ще бъде обявен стартът на действието на въведения и сертифициран стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007. Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат представени и на колектива на „Вимар” ООД. С проектното предложение се предвижда да бъде публикувана статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. Ще бъде подчертан финансовият принос на Европейската комисия и съфинансирането от страна на държавния бюджет на Р. България за реализирането на тези ползи. При успешното завършване на дейностите отново ще бъде публикувано съобщение в пресата с обобщени резултати от проекта. С проекта се предвижда да бъдат изготвени и разпространени 2300 бр. информационни брошури, в които, наред с описанието на проекта, ще се отбележи финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. Този подход ще бъде приложен и при осъществяване на дейностите по публикуване на съобщения в медиите, както и при подготовката на всички обяви, публикации и други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. В тези документи задължително ще се оповести, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси ”. На интернет страницата на „Вимар” ООД ще бъде публикувана обща информация за проекта, както и регулярни съобщения за напредъка на проектните дейности. В съответствие с изискванията на ЕС, след подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат изготвени 3 информационни табели, които ще бъдат поставени на входовете на ресторантите на „Вимар” ООД за целия период на изпълнение на проекта. За изградената с настоящия проект вентилационна система се предвижда да бъдат изготвени и поставени стикери, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнение на описаните мерки по информация и публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006. Обосновка на дейността: В съответствие с изискванията на Регламент № 1828/2006 (чл. 2 – 10 и Приложение 1) „Вимар” ООД в качеството си на бенефициент е отговорен за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което му е отпуснато от фондовете и следва да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира настоящия проект.
Дейност 10: „Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта". Описание на дейността: За да се прецени достоверността на изготвените по проекта финансови отчети, ще бъде извършен независим финансов одит на проекта. Одитът на проекта ще бъде проведен от дипломиран експерт-счетоводител или фирма за одит. Обосновка на дейността: Извършването на независим одит на проекта е допустима дейност съгласно изискванията на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изразяването на независимо одиторско мнение по отношение на финалния финансов отчет на проекта ще удостовери целесъобразността и законността на разходите, тяхната допустимост, акуратност и реалност на възникване, както и отчитането им с релевантни разходооправдателни документи. Независимият одиторски доклад е своеобразна оценка за качественото и финансово отговорно управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 776 BGN
Общ бюджет: 169 580 BGN
БФП: 169 580 BGN
Общо изплатени средства: 169 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 555 BGN
2014 135 023 BGN
2015 0 BGN
169 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 372 BGN
2014 114 770 BGN
2015 0 BGN
144 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 183 BGN
2014 20 253 BGN
2015 0 BGN
25 437 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз