Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0714-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07001
Наименование: "Безопасен труд във "Вайс-профил"ООД
Бенефициент: "Вайс Профил" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта, който ще се състои от 3 члена – ръководител, счетоводител и координатор определени от кандидата. Провеждане на месечни работни срещи, съобразно изготвения детайлен график, за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи, и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми.
Дейност 2 Подготовка и избор на изпълнители съгласно ПМС № 55 Изготвяне на технически задания и обявяване на процедури съгласно ПМС 55 Избрани изпълнители за доставки и услуги на дейности по проекта.
Дейност 3 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Осъществяването на дейността се обосновава от следнитите обстоятелства: ► Необходимост от запазване и завоюване на нови пазарни позиции чрез реализиране на услугите с европейско ниво на качеството, които изискват и влагане на ресурси, в т.ч. трудови с висока степен на устойчивост и пригодност за усъвършенстване; ► Осъзната от ръководството на фирмата необходимост от извършване на външна оценка на настоящата трудово-производствена ситуация и научно и практически обоснована експертиза на възможностите за оптимизиране разпределението и комплексното използване на производствените и човешки ресурси; ► Липса на научни познания, достатъчно наблюдения и практически опит на ръководния екип на фирмата-кандидат в областта на трудовите и социални стандарти, приложимостта им и адаптирането им към конкретната работна среда и човешки ресурс; ► Осъществени до момента нормативно регламентираните и задължителни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, видно от приложените към проектното предложение документи: Оценка на риска; Утвърдена програма за минимизиране на риска; Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина; Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа; Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа. ► Амбиция на ръководството на фирмата за надграждане и развитие на осъществените до момента нормативно регламентирани и задължителни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За извършването на дейността, фирмата-кандидат не разполага с експертен потенциал, поради което тя ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ПМС 55/2007. От изпълнителя ще се изисква извършването на: • Реална оценка на съществуващата ситуация в производствената и организационна структура на фирмата; • SWOT анализ - структуриране на констатациите за факторите, явните и скрити рискове на работната среда и извеждане на силните и слабите страни в организацията и условията на труд във фирмата; • Дефиниране на конкретни мерки и действия за осигуряване на по-добри условия на работа, ограничаване влиянието на рисковите фактори, намаляване на вероятността от злополуки и подобряване компетенциите на персонала за работа в по-добри и по-обезопасени условия на труд, както и за персоналната им ангажираност в процеса за защита на собственото им здраве. • Систематизирано предложение за показатели, методи и начини за измерване на количеството и качеството на труда, индикатори за наблюдение на неговата ефективност и възможни области за интервенция при необходимост от корективни действия.
Дейност 4 Закупуване на колективни средства за защита. Чрез закупуването на колективни средства за защита – филтри и промишлена прахосмукачка, ще се намали количеството на вдишваните прахови аерозоли от работниците и това ще сведе до минимум риска от прахови заболявания.
Дейност 5 Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; Необходимостта от закупуване на нови лични предпазни средства и специализирано работно облекло се обосновава от: ► Необходимост от сигурност за предпазване със съвременни средства от фактори с рисково въздействие и случайни дефекти при работа - риск, характерен за този вид дейност (необходимост от защита на тялото, ръцете и краката чрез съответните средства); ► Замяна на наличните (частично износени, повредени или недостатъчно пригодни за дълготрайно ползване) с по-качествени, по-удобни за работа и с по-висока степен на устойчивост елементи от персоналната екипировка на работещите във фирмата – кандидат; Дейността обхваща следните конкретни действия: • Провеждане на процедура по ПМС 55 за избор на изпълнител/и за доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло, съгласно зададените показатели за свойства, качество и цена; • Доставка и предоставяне на работниците и служителите на закупените ЛПС и СПО; Анкетиране на участниците за оценка на тяхната удовлетвореност от предприетите действия за подобряване на персоналната защита от опасности и рискове за здравето по време на работа.
Дейност 6 Публичност и заключителни дейности Подготовка, отпечатване и разпространение на брошури, пълноцветен печат, тираж от 1000 броя. Брошурата ще съдържа информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; Подготовка, отпечатване и разпространение на плакати, пълно цветен печат, тираж от 100 броя; Провеждане на 2 пресконференции във връзка със стартирането и финализирането на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. Изготвяне на 1 информационна табела, която ще се постави на видно място във фирмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 385 BGN
Общ бюджет: 195 409 BGN
БФП: 195 409 BGN
Общо изплатени средства: 195 398 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 877 BGN
2014 155 521 BGN
2015 0 BGN
195 398 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 895 BGN
2014 132 193 BGN
2015 0 BGN
166 088 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 982 BGN
2014 23 328 BGN
2015 0 BGN
29 310 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз