Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0479-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02002
Наименование: "По-добри условия на труд в "Пристанище Варна" ЕАД"
Бенефициент: "Пристанище Варна" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността обхваща всички работещи в пристанището като основната потребност е описване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, диагностициране здравния статус на постоянно работещите в Пристанище Варна ЕАД около 1550 човека, идентифицирането на оценки на риска, които са необходими в предприятието и, които на този етап са или неефективни или несъществуват в тяхната цялост. Дейността ще обхване и хоризонтални принципи като утвърждаване на равните възможности в предприятието между полове, групи в неравностойно положение на пазара на труда, религиозни, етнически различия и други. В допълнение доклада ще трябва да предложи мерки и инициативи за гарантиране на социалното сближаване на различните групи, включително и социална интеграция на тези, които се чувстват в неравностойно положение. Специално внимание ще се обърне на усъвършенстване на превантивните мерки срещу всякакви форми на дискриминация. Всичко това се очаква да прерасне в принципно нова организация на трудовата дейност на предприятието, която да надгради съществуващата като наблегне на различни иновативни подходи в тази сфера и постави в центъра безопасността и здравето при работа. Дейността включва като задачи: 1.1 Подготовка на тръжно досие, включващо конкретни изисквания за съдържание на доклада. 1.2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител . 1.3 Изготвяне и приемане на доклад. Докладът ще включва минимум: - Въведение, описващо текущото състояние на Пристанище Варна ЕАД и организацията на работния процес; - Изложение и анализ, включващо описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес и какви оценки на риска са разработени и внедрени вече в предприятието; - Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, като тук задължително се описва как ще се прилага и усъвършенства; - Организацията на трудовата дейност в предприятието, включително какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане и повишаване на трудовата дейност на служителите на Пристанище Варна ЕАД. В тази задача ще бъдат засегнати и хоризонтални принципи като равни възможности, дискриминация, социално сближаване, иновативност и други; - Заключение.
Дейност 2: Модернизация и реконструкция на технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд Дейността включва следните задачи: - Подготовка на тръжна документация и спецификации за доставка оборудване - Провеждане на тръжна процедура - Доставка на оборудване Дейността обхваща над 250 човека, работещи в Пристанище Варна /разположено на морския бряг/, където ежедневно са изложени на преките неблагоприятни въздействия на времето. Около 175 души прекарват по осем часа в малки затворени пространства - кранови кабини, в които през лятото, когато температурите често достигат над 39 градуса съществуват сериозни професионални рискове, свързани с проблеми на опорно-двигателнта система; топлинен удар дехидратация, нарушение на водно-солевия баланс, а през зимата достигат до другата крайност. Не е по-различно положението и в голяма част от работните помещения , в които липсата на климатизация или остарялата дървена дограма създават дискомфорт и неблагоприятен микроклимат за работа. Дългото и продължително пребиваване на работното място в една поза, неудобното положение на тялото в продължение на целия работен ден пък довеждат до опорно-двигателни рискове, стрес, понижаване на ефективността и по-бързата умора за служителите в офисите на Пристанищния комплекс, които са следствие от липса на ергономия при работа . Описаните рискове могат сравнително лесно да бъдат минимизирани чрез: - климатизиране на 10 работни помещения и 48 кранови кабини; - закупуване на 24 ергономични стола; - подмяна на 62 кв.м стара дървена с нова PVC дограма в 6 работни помещения, което е в унисон с изискването на чл. 4 от ЗЗБУТ, който гласи, че работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително превенция на професионалните рискове, ограничаване на рисковете при източника на възникването им, приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия, включително привеждане в съответствие с техническия прогрес. Същия член дава приоритет на използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства, което приведено към настоящия проект гласи, че машинното оборудване трябва да бъде финансирано с предимство пред осигуряване на лични предпазни средства като слънце защитни шапки, ръкавици, разхладителни напитки и други.
Дейност 3: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, отговарящи на европейските норми Дейността включва 3.1 Подготовка на тръжна документация и спецификации за всички позиции за лични предпазни средства и облекло 3.2 Провеждане на тръжна процедура и избор на доставчик/ци за планираните лични предпазни средства и облекло 3.3 Доставка на личните предпазни средства и облекло До сега действащата практика в предприятието е да се осигуряват минимално изискуемите предпазни средства според изискванията на Наредба 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Самата наредба обаче няма конкретни изисквания за стандарта на качество и надеждност на тези лични предпазни средства и специализирано облекло и поради това избора на тези средства става обикновено на най-ниска цена. Това, което искаме да реализираме чрез този проект и по-конкретно да надградим съществуващата практика е да се осигурят нови лични предпазни средства и облекло, които отговарят на европейската норма за качество EN за всяко едно от отделните предпазни средства и облекло като по този начин се гарантира надеждност и подобряване на безопасността.
Дейност 4: Дейности за осигуряване на визуализация и публичност Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. За прилагане на това изискване е разработено Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., въз основа на което бенефициентът в процес на изпълнение на проекта с цел разпространяване на информацията за приноса на ЕС ще извърши следното: - Упоменаване на финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативната програма, в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, в изготвяните междинни и заключителни технически доклади и във всички останали изготвяни в рамките на проекта документи, както и при контакти със средствата за осведомяване; - Изработване на информационни табели - Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на бенефициента: www.port-varna.bg - Организиране на пресконференции за местни медии в началото и края на проекта.
Дейност 5: Управление на проекта Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация и партньорите, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 4 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрирането и управлението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 452 BGN
Общ бюджет: 200 078 BGN
БФП: 160 062 BGN
Общо изплатени средства: 160 061 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 690 BGN
2014 0 BGN
2015 124 371 BGN
160 061 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 337 BGN
2014 0 BGN
2015 105 715 BGN
136 052 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 354 BGN
2014 0 BGN
2015 18 656 BGN
24 009 BGN
Финансиране от бенефициента 44 613 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз