Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0419-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02014
Наименование: "Подобряване на условията за безопасен труд в "ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД "
Бенефициент: "ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на проекта и избор на подизпълнители Изпълнението на проекта ще стартира със сформиране на екипа за организацията и управлението му. За успешното управление на проекта ще бъде сформиран следния управленски екип: ръководител на проекта, счетоводител и експерт по тръжни процедури. Екипът ще бъде назначен за работа за период от 12 месеца – времето необходимо за изпълнение на проекта от 10 месеца и 2 месеца за резерв. Водещата организация ще осигури офис за управлението на проекта. Членовете на екипа ще провеждат регулярни срещи, които ще бъдат отворени за участие от представители на подизпълнители и заинтересовани лица. Ще бъде изготвен подробен план-график за изпълнение на проекта, което ще гарантира по–добра координация между водещата организация и подизпълнителите по проекта. Ще бъдат проведени необходимите процедури по постановление ПМС 69/2013 год. за условията и реда за определяне на подизпълнители за дейностите по проекта, които ще се възлагат на външни изпълнители.
Дейност 2: . Анализ на състоянието и проекти-рането на организацията на трудовата дейност 1. Описание на сегашното състояние на организацията на работния процес в дружеството – условия за труд, квалификация на персонала, състояние на наличното оборудване, рискове от аварии, контрол за изпълнение предписаните мерки за безопасност на труда и здравето – общо и по работни места 2. Описание и анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес. Анализ на разработените оценки на риска, на тяхната обективност и достатъчност, необходимост от нова оценка, проблеми с внедряване на програмата за минимизиране на риска в работата на завода. Оценка на действащата организиция на труда в дружеството. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждите за повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –описание начините за внедряване на ново разработената организация на труда в завода. Методи за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност в предприятието. Контрол на изпълнение на внедряването на стандартите ( нормалите) за безопасна работа на съоръженията в завода. 4. Изводи за очакваните резултати от разработката на проекта в частта за състоянието и организацията на произ-водствения процес в дружеството. Необходими материали и консумативи за реализация на предписаната организация на производствения процес.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства, работно и специално работно облекло Дейността ще бъде изпълнена от външен изпълнител по договор за доставка. Доставката на работно облекло и ЛПС изцяло ще съответства на описаната номенклатура в приложение А 3.1 на бюджета на проекта, одобрена от Възложителя. Ще бъдат закупени – работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства, съответстващи по видове и количества на утвърдения в дружеството “Списък на професиите и длъжностите, при които на работниците и служителите се осигурява работно облекло, специално работно облекло и ЛПС”. Работното облекло ще бъде закупено след изтичане на срока на износване на текущото такова. Закупуването на специално работно облекло и ЛПС ще се извършва за подмяна на стари и неефективни образци, както и при изтичане на сроковете на годност (използване). Използваните в момента работно облекло и обувки не са с необходимите качества за максимална защита на работещите за работа в неблагоприятен микроклимат. Специалното работно облекло и ЛПС към настоящия момент не са осигурени на 100 %. Някои от тях са стари образци и не изпълняват ефективно предназ-начението си. Необходимо е да бъде подменен материала за изработката и вида на работните облекла и обувки с по-съвременни и добре изолиращи свойства, предпазващи от измръзване и прегряване и да бъдат закупени нови лични предпазни средства от по-висок клас на защита.
Дейност 4: Ремонт и реконструкция на съществуващи обекти и закупуване на противопожарно оборудване 1. Ремонт на мълниезащитната инсталация на сградите на ПЗ „Ремонт на колесни и верижни машини” и ПЗ „Ремонт на двигатели”. Осигуряването на работещите срещу риск от производствени аварии, предизвикани от природни бедствия (мълнии) е ниско и не отговаря на изискванията на нормативната уредба поради следните причини: - състоянието на мълниезащитните инсталации на сградите в дружеството е за ремонт (констатирано с протокололи от извършени лабораторни ел. измервания, съгласно нормативната уредба) вследствие на това, че сградите са строени преди много години, износване при нормалната експлоатация и поради извършвани ремонти (хидроизолации) на покривите на сградите - през 2012 год. със собствени сили е извършен ремонт на мълниезащитните инсталации на 30% от сградите в дружеството, но поради недостатъчни средства проблема не е решен цялостно 2. Ремонт и реконструкция на инстала-цията за осветление в ПЗ „Корпусна мебел” и ПЗ „PVC дограма” След извършени измервания на факторите на работната среда е установено с протокол, че осветлението в произ-водствените зали на ПЗ “Корпусна мебел” и ПЗ “PVC дограма” е под необходимите гранични стойности, което създава предпоставки за влошаване здравето на работещия персонал. 3. Закупуване на противопожарно оборудване. Осигуряването на персонала срещу риск от пожар в дружеството е ниско (констатирано с протокол от извършен държавен противопожарен контрол) поради следните причини: - през 2002 год. и през 2012 год. е извършен основен ремонт – подмяна на водопровода за промишлена вода в дружеството от който се захранва противопожарното оборудване (ПП хидранти и вътрешни пожарни кранове) на дружеството - поради липса на достатъчно средства на новия водопровод не е монтирано необходимото ПП оборудване - наличното ПП оборудване е старо, морално и физически негодно да изпълнява предназначението си
Дейност 5: Популяризиране на проекта В хода на изпълнението „ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД ще постави 2 информационни табла на местата, където се изпълняват дейностите по проекта логото и наименованието на проекта съгласно изискванията на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ще бъдат изработени 300 бр. брошури (диплянки) с описание на идеята на проекта, целите, както и очакваните резултати. Ще се организират и проведат две информационни срещи (в началото и в края на изпълнение на проекта), информиращи за основните цели, дейности и постигнати резултати от проекта. Ще бъдат организирани минимум 2 публикации в печатни и/или електронни издания, информиращи основните цели, дейности и постигнати резултати от проекта. Периодична информация за дейностите по проекта и напредъка ще бъде публикувана на интернет страницата на дружеството.
Дейност 6: Дейности по вътрешен мониторинг, контрол на изпълнението и отчитане на проекта Екипът за организация и управление на проекта ще бъде отговорен за цялостното управление и реализиране на дейностите, съобразно предварително заложените цели и времеви график. Освен това негова отговорност ще бъде и ежедневното администриране на всички аспекти на проекта за изготвяне и представяне пред Договарящия орган на необходимата отчетна документация, потвърждаваща коректното реализиране на проектните дейности, съгласно превиденото в договора за безвъзмездна помощ. За ефективно изпълнение на тази дейност ще се провеждат редовни заседания и срещи на екипа, осъществяващ мониторинга и контрола. Ще бъдат разработени междинни и окончателни отчети, съдържащи необходимата документация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 579 BGN
Общ бюджет: 64 622 BGN
БФП: 64 622 BGN
Общо изплатени средства: 64 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 300 BGN
2014 0 BGN
2015 51 312 BGN
64 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 305 BGN
2014 0 BGN
2015 43 615 BGN
54 920 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 995 BGN
2014 0 BGN
2015 7 697 BGN
9 692 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз