Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0436-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02008
Наименование: "Безопасността на работното място - ключът на успеха на "Далкия - Варна" ЕАД"
Бенефициент: "Веолия Енерджи - Варна" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Далкия Варна” ЕАД при спазване нормите и изискванията на законодателството по здраве и безопасност при работа чрез оптимизиране и подобряване управлението на трудовите процеси и намаляване на риска на работното място, като фактор за създаване на работна среда, която ще даде възможност на работещите да играят пълноценна роля в трудовия живот и ще повиши професионалния и здравния им статус.
Дейности: Д1: Формиране на екип за управление на проекта Екипът включва ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически сътрудник, юрист - външен, двама души технически персонал
Д2: Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Далкия Варна” ЕАД Предвидената в проектното предложение дейност “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” включва комплекс от дейности, насочени към оценка на настоящото състояние на условията на труд, определяне на мерки, свързани с подобряването им, свеждане до минимум риска от увреждания на работното място и изграждане на цялостна Система за управление на здравето и безопасността при труд. Във връзка с изпълнението на проектните дейности по „Анализ на дейността и проектиране организацията на трудовата дейност” ще бъдат посетени всички работни площадки, предвидени като местоизпълнение на проекта, с цел проследяване реализацията на основните дейности и свързаното с тях осигуряване на ЗБУТ. Етап 1: 1. Анализ на текущото състояние на организацията във връзка с установените условия на здраве и безопасност на труда Ще бъде направен преглед и анализ на настоящото състояние на Далкия Варна ЕАД във връзка със: - структурата на организацията на работния процес – основни и спомагателни трудови дейности; управление и показатели на ефективност; - разработената към момента оценка на риска; - внедрените в Далкия Варна ЕАД резултати от оценка на риска; - съответствие с националното законодателство; - предприети мерки за осигуряване на благоприятна работна среда и условия на труд; - извършени обучения във връзка с безопасни и здравословни условия на труд; - процедурите по определяне на критерии за закупуване на лични и колективни предпазни средства и специално работно облекло; входящ контрол и контрол на използване и съхранение; - обобщена информация за трудови злополуки и препоръки от контролни органи. Етап 2: 2. Определяне на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, с ключово значение за производителността на труда. Изготвяне на SWOT – анализ и определяне на методи и средства за подобряване и проектиране организацията на трудовата дейност в предприятието (където е необходимо). Въз основа на извършения анализ на текущото състояние: - ще бъдат определени насоки за подобряване и надграждане на установената организация на трудовия процес и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - ще се планират следващите дейности по настоящото проектно предложение; - ще се осигури основа за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа. Етап 3: Обосновка на оптимизирането на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане резултатите чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им. Етап 4: Изводи и приоритети и препоръки за необходимите действия и необходимостта от ресурси.
Д3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Въз основа определяне на рисковете при различните извършвани работи, допълнителните рискове и политиката насочена към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в предприятието и на база на утвърдения от Изпълнителния Директор „Списък на полагащите се работно облекло, лични и колективни предпазни средства”, въз основа на Оценката на риска се предвижда: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, които освен, че ще удовлетворят изисквания на законодателството, ще осигуряват допълнителна защита от различните външни влияния в процеса на изпълнения на трудовите задължения. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще заменят наличните такива, които с оглед периода на износване и качествата, са крайно недостатъчни за осигуряване здравето и безопасността на работещите и създават рискове за здравето и безопасността на работещите. Използването на ЛПС и специално работно облекло не може да премахне рисковете и опасностите, но позволява да се осигури превенция и/или да се отстрани възможността за тяхното неблагоприятно въздействие. С оглед същността на извършваните работи наличните ЛПС и работно облекло се износват по-бързо не само заради материалите, от които са изработени, но и поради нуждата да се използват непрекъснато и спецификата на работа. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще: - Осигурят защита от рисковете, при които се прилагат; - Отговарят на условията на съответното работно облекло с по-високо качество и допълнителна защита; - Бъдат съобразени с ергономичните изисквания и целите по здравословното състояние на работещите, които ги използват. След провеждане процедурата и избор на изпълнител във връзка с дейността, ще бъдат закупени: Студоустойчив комплект- яке и полугащеризон - 27 броя; Зимни обувки- 27 чифта; Зимна шапка- 27 броя; Каска- 31 броя; Диелектрични ръкавици- 11 броя; Диелектрични боти- 11 броя; Работни ръкавици-топлоустойчиви- 27 броя; Работни ръкавици с латекс-механично нараняване- 27 броя; Антифони- 21 броя; Ботуши- 27 чифта; Предпазни очила- 27 броя; Прахозащитна полумаска- 27 броя; Димна спасителна качулка- 49 броя; Елек със светло отразителни ленти- 6 броя С оглед същността на извършваните работи наличните ЛПС и работно облекло се износват по-бързо не само заради материалите, от които са изработени, но и поради нуждата да се използват непрекъснато. Закупуването на всички ЛПС и специално работно облекло е съобразено със срока на износване в Списъка на полагащите се работно облекло, лични и колективни предпазни средства.
Д4: Закупуване на колективни предпазни средства и специализирано оборудване на подобряване на условията на труд. Във връзка с определеното като допустимо „кръстосано финансирано” по правилата на ЕФРР, Ръководството на Далкия Варна ЕАД предвижда закупуване на колективни средства за защита и оборудване. До момента Далкия Варна ЕАД разполага с изискуемия минимум колективни предпазни средства, които поради изхабяване и морално остаряване се нуждаят от подмяна. Фирмата разполага до момента с: Диелектрични килимчета-амортизирани и морално остарели; изолираща оперативна щанга-повредена необратимо и не може да бъде използвана. Предвижда се закупуването на модернизирани и предоставящи по-високо ниво на защита колективни предпазни средства и оборудване, които да заменят някои от гореизброените: - Диелектрично килимче - 20 броя заменя диелектрични килимчета с изтекла експлоатационна годност. - Изолираща оперативна щанга- 1 брой. Към момента на подаване на проектното предложение компанията разполага с изолираща оперативна щанга, която е повредена необратимо и не може да бъде използвана. - Заземители-преносими- 3 броя. Към момента на подаване на проектното предложение компанията не разполага със заземители.
Д5: Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в „Далкия Варна” ЕАД съгласно стандарт BS OHSAS 18001 Разработването и внедряването на СУЗБР, съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001 включва следните основни дейности: Етап 1: Входящ одит и запознаване с процесите в организацията. Етап 2: Входящо запознаване на служителите с изискванията на стандарта. Етап 3: Разработване на задължителните по Стандарта процедури. Етап 4: Разработване на работни процедури, инструкции, форми, планове, чек-листи, свързани с основната дейност. Етап 5: Въвеждане на СУЗБР. Етап 6: Вътрешен одит. Коригиращи и превантивни действия (ако е приложимо). Етап 7: Преглед от ръководството
Д6: Обучение на служителите в „Далкия Варна” ЕАД, във връзка с нововъведеният стандарт по здравословни и безопасни условия на труд Обучението по СУЗБР ще бъде с продължителност 48 учебни часа и ще включва следните теми: - Процесен подход; - Стандарт, принципи, дефиниции; - Сертификация и видове одити; - Идентификация на опасностите и оценка на риска. - Постигане и поддържане на съответствие с нормативните изисквания; -Преглед и интерпретация на изискванията на СУЗБР, съгласно стандарта BS OHSAS 18001; - Техники за извършване на одити; - Планиране, провеждане, докладване и извършване на одити
Д7: Сертифициране на въведената Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS 18001 След достигане на готовност за сертификационен одит на СУЗБР в Далкия Варна ЕАД и след провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 69/11.03.2013 г. и сключване на договор с избрания изпълнител, дейността по сертификация, ще включва следните основни етапи: 1. Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация. 2. Сертификационен одит Дейността се състои в оценяване степента на въвеждане и покриване на изискванията на международния стандарт BS OHSAS 18001 в организацията.
Д8: Модернизиране и реконструкция на съществуваща пожаро-известителна система Съществуващата пожаро-известителна система е изградена през 2005 година и не отговаря на изискванията на Наредба Iз-2733/ 15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Пожаро-известителните детектори са от старо поколение, което дава възможност на висок брой на фалшивите сработвания и недобра и ненадеждна ефективност на системата. Пожаро-известителните детектори с охранявана площ по-малка от 100 м², при височина 3, 5 метра. Модернизацията на пожаро-известителната система включва реконструкция на съществуващата такава към момента. Контролният панел е производство ново поколение, непосредствено съвместим с компютърни системи и мрежи. Той ще даде възможност за изписване върху дисплей на точното помещение и зоната, в която се намира вида на горимото натоварване, необходимо за пожаро-гасене, номера на ключа за отваряне на посоченото помещение и бързо откриване на местоположението на алармите. Модернизираната система ще притежава аварийно захранване, изпълнено с вградени акумулаторни батерии, позволяващи автономност минимум 72 часа в режим на покой, като по този начин ще се изключи възможността за отказ от работа. Системата дава възможност за предупреждение дори при минимални промени в стойностите на даден детектор, както и всички повреди, минали събития и стойности на останалите детектори. Пожаро-известителните детектори ще се от ново поколение и ще осигурят намаляване на броя на фалшивите сработвания и осигуряване на пълна и надеждна ефективност на системата. Етапите на модернизирането на пожаро-известителната система включват: Етап 1- Закупуване на необходимото оборудване, като тръби от PVC, проводник, контролен панел, оптико-димен детектор, база за детектор, адресируем ръчен известител, база за адресируем ръчен известител, лъчев детектор, управляващ модул, вътрешна адресируема сирена, комбинирана сирена с лампа, крепежни елементи, акумулатор, механизация. Етап 2- Монтаж на закупеното оборудване. Закупеното оборудване ще бъде съобразено с изискванията на Европейската организация за сертифициране на системи за сигурност и опазване живота на хората.
Д9: Публичност и разпространение на информация по проекта Дейностите по публичност и разпространение на информацията по проекта ще бъдат извършени съгласно изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 222 BGN
Общ бюджет: 108 347 BGN
БФП: 86 678 BGN
Общо изплатени средства: 86 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 644 BGN
2014 0 BGN
2015 64 033 BGN
86 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 248 BGN
2014 0 BGN
2015 54 428 BGN
73 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 397 BGN
2014 0 BGN
2015 9 605 BGN
13 002 BGN
Финансиране от бенефициента 28 306 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз