Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0827-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07010
Наименование: "Безопасен труд и безопасна работна среда в "РОЕ България ООД"
Бенефициент: РОЕ България ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 26.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност По тази дейност ще бъде извършен анализ на работните процеси в Рое България ООД. Анализът ще послужи за оптимизиране на трудовата дейност и създаване на условия с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта. Чрез него ще се определят ключовите бизнес процеси и техните резултати, които създават добавена стойност за компанията. Анализът на процесите ще доведе до усъвършенстване на системата за управление на компанията, подобряване на конкурентоспособността, намаляване на разходите и повишаване на удовлетвореността на клиентите и служителите. Анализът ще включва няколко части: • Въведение, в което ще бъде описано сегашното състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента. Ще бъдат описани основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, суровини и материали, работни помещения, работни места, оборудване, съоръжения с повишена опасност и др. Въведението ще включва управлението на основните и спомагателните дейности, процедури, използвани стандарти и документи, показатели за ефективност на трудовата дейност, управление на персонала, условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето и др. • Изложение и анализ, в което ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда. Тази част ще включва елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността и производителността на труда. Подробно ще бъдат анализирани и оценени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. В тази част ще се обоснове и ще се опише при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани. • Заключение, в което ще бъдат ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес, ще се определят приоритетите и ще се препоръчат необходимите действия и ресурси. Анализът е мярка за подобряване на производителността на труда и оттам за подобряване на конкурентоспособността на компанията в условията на съвременния динамичен пазар.
Дейност 2. Закупуване на средства за колективна защита Фирма РОЕ България е специализирала дейността си в предоставянето на сервизни услуги на петролни фирми. Дейността включва изграждане, инсталация, калибриране и поддръжка на бензиностанции, автомивки и др. Дейността се изпълнява от мобилни работни групи, които изпълняват поръчки в обекти на клиенти на фирмата. Работата се извършва преимуществено в зони с класификация за взривоопасност категории “0” и “1”. Това налага наличие на средства за контрол и сигнализиране на взривоопасна атмосфера, средства за защита (искробезопасни инструменти и технологии, вентилиране, сигнализация, заграждане, електрическа защита и т.н.). Средствата за обезопасяване при извършване на дейността служат за откриване и сигнализиране на опасни концентрации на горивни пари и своевременно взимане на мерки за обезопасяване на работната зона и района около нея. При извършване на сервизни услуги, е необходимо използването на специални обезопасени инструменти и технологии, които не създават източници на запалване. Във фирмата е разработена специална Инструкция за осигуряване и използване на средства за обезопасяване на труда, с която са запознати всички работници. Инструкцията съдържа описание на личните и колективни предпазни средства, които се използват от работниците при изпълнение на трудовата дейност. Съгласно нея, предпазни средства за колективна защита са тези, които осигуряват от една страна безопасност за работещите, а от друга – служат за предупредителна сигнализация и обезопасяване за намиращите се в работната зона други лица. В тази група се включват и средствата за предотвратяване на критични ситуации, а при възникване на такива – потушаване на опасностите и защита за всички, които се намират на работната площадка. Такива средства не се зачисляват лично, те се съхраняват в сервиза и са на разположение за екипиране на работни групи съобразно опасностите, присъщи на възложената работа и изискванията на нормативните документи. По време на работа, разполагането и употребата на тези средства се определя от отговорника на групата, а отделните съоръжения се обслужват от работещите, съгласно възложеното им от отговорника. Всеки носи лична отговорност за употребата им, като задължително ги използва спазвайки законовите изисквания и фирмените предписания, с които е запознат чрез инструктаж и обучение. По проекта се предвижда да бъдат закупени следните средства за колективна защита, които ще допринесат за повишаване на безопасните условия на труд: • Персонален газсигнализатор - 5 бр. • Комплект трипод алуминиев – 1 бр. – за офиса в София • Ограждение тип „Хармоника”, 2 м., с 2 пътни знака от поцинкована ламарина – 5 бр. • К-т 26 броя искробезопасни звездогаечни ключове от 6 до 32 мм – 5 комплекта • К-т 24 искробезопасни части, вложки от 10 до 32 mm тресчотка, ръкохватка, Т-лост и удължител на 1/2'' – 5 комплекта • Искробезопасен ключ раздвижен до 30мм – 5 бр. • Искробезопасни клещи тип Гарга до 50mm – 5 бр. • Искробезопасни универсални клещи 200 mm – 5 бр. • Искробезопасни клещи с обли челюсти 160 mm – 5 бр. • Искробезопасни клещи резачки 165 mm – 5 бр. • Искробезопасна отверткa шлиц 4.5 – 5 бр. • Искробезопасна отверткa шлиц 8.0 – 5 бр. • Искробезопасна отверткa шлиц 10.0 – 5 бр. • Искробезопасна отверткa кръстатa PH-1 – 5 бр. • Искробезопасна отверткa кръстатa PH-2 – 5 бр. • Искробезопасна отверткa кръстатa PH-3 – 5 бр. • Искробезопасен чук 500 гр – 5 бр. Предвидените средства за колективна защита ще бъдат купени за всеки от офисите на фирмата и ще се използват от всички мобилни групи при изпълнение на конкретните задачи в зависимост от тяхната специфика. Искробезопасните инструменти са много важна част от обезопасителното оборудване с оглед предотвратяване на инциденти във взривоопасните зони, в които работят техниците на фирмата. Инструментите, които се използват в момента не са обезопасени от гледна точка на възможност за подаване на искра при работа и са потенциално опасни за работниците. Газсигнализаторите, с които разполага фирмата в момента и които използва при сервизната дейност са само със светлинно известяване, което създава опасност от обгазяване с вредни газове поради незабелязване на светлинните сигнали. Газсигнализаторите, които ще бъдат закупени по проекта са снабдени и със звуков сигнал, което ще повиши безопасността на работещите в опасните зони и ще спомогне за предотвратяване на инциденти. По проекта ще се закупят и 5 бр. ограждения за всеки от офисите. Огражденията ще се използват за обезопасяване на обектите по време на ремонтни дейности, като по този начин ще предотвратят възможността от случаен достъп на граждани до опасните участъци. Триподът е устройство, с помощта, на което се извършва обезопасяване на работещите в резервоарите за гориво и шахтите на резервоарите.
Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Работниците от РОЕ България ООД извършват дейности, свързани с опасност от пожар, експлозия, поразяване от електрически ток. С оглед на това във фирмата се взимат всички мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Разработени са редица вътрешнофирмени документи, които подпомагат обезопасяването и налагат спазването на всички условия, свързани с това. На всеки работник се полагат ЛПС, изработени от специални негоривни или трудногоривни материали, описани в Списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС. Работното облекло трябва да бъде от антистатичен материал, който не предизвиква искрене и да е защитно при повишени температури, за да предпазва при възникване на инциденти. Разработена е и специална Инструкция за осигуряване и използване на средства за обезопасяване на труда, с която са запознати всички работници във фирмата. Лични предпазни средства (ЛПС) са тези, които осигуряват защита само на лицето, което непосредствено ги употребява. Такива средства се зачисляват на работниците от фирмата за постоянно или временно ползване и се получават от склад на фирмата. Личните предпазни средства се осигуряват съобразно предписанията на Наредба № 3/19.04.2001 г. на МТСП и МЗ. За лица, които временно посещават обекти на фирмата с цел общо ръководство, консултации или контрол, напр.: н-к отдел “Монтажи и сервиз”, гл. инженер, мениджър по качество и ЗБУТ, стажанти, външни проверяващи, партньори, посетители и др. по преценка на ръководството се предоставят за постоянно или временно ползване защитни средства, осигуряващи тяхната безопасност за времето на пребиваването им и според спецификата на работните места, които посещават. За всички лица, заемащи длъжност “Сервизен техник” задължително се осигуряват за постоянно ползване ЛПС както следва: 1. Работни дрехи летни/зимни със специални защитни качества. 2. Работни обувки със специални защитни качества. 3. Защитна каска за главата. 4. Предпазни работни ръкавици с кожа и защитни масло-бензоустойчиви 5. Жилетка сигнален цвят със светлоотрзители - антистатична 6. Жилетка сигнален цвят със светлоотрзители – обикновена Тези ЛПС се ползват от техниците в рамките на работното време. Отговорността за ползването им според изискванията на вида работа, фирмените предписания или изисквания на клиента е лична на всеки техник, както и на ръководителя на работна група, изпълняваща възложена с документ работа. Съгласно направения анализ на риска са идентифицирани допълнителни опасности за работните места и са осигурени в склад за ползване при нужда на следните видове ЛПС: 7. Полумаска дихателна за горивни пари със сменяеми филтри 8. Маска дихателна за горивни пари цяла тип противогаз с комбиниран химически филтър 9. Филтри за маски дихателни за горивни пари 10. Въздушно-дихателен апарат за двама потребители, с подаващ вентилатор и филтрираща система 11. Въздушно-дихателен апарат за двама потребители с компресор и авариен резервоар, филтрираща система и разговорна връзка 12. Защитно противохимическо облекло 13. Електростатични комбинезони (еднократна употреба) 14. Електростатични комбинезони (многократна употреба) 15. Водонепромокаемо облекло и обувки 16.Очила за защита от механични частици 17 Маски,очила и ръкавици за заварчици 18 Маска дихателна прахова 19. Антифони 20. Осигурителен колан за работа над земното равнище 21. Взривобезопасно фенерче ЛПС от тази група не се зачисляват за постоянно на всеки техник, а са на разположение в склад на сервизите и се ползват само при определени видове работа. Те се ползват само за определен период време. Използването им се определя при възлагане на работа, съобразно идентифицираните опасности и анализа на риска, а преди започване и по време на работния процес – по преценка на работника за опасностите при всяка работна стъпка. В рамките на работното време въз основа на предписанията и инструктажите, които е преминал, всеки работник сам трябва да изиска необходимите защитни средства. Той носи лична отговорност за употребата им по време на работа, като задължително ги ползва съобразно законовите изисквания и фирмените предписания, с които е запознат чрез инструктаж и обучение. По тази дейност се предвижда да бъдат закупени лични предпазни средства за 70 работници – сервизни техници от РОЕ България ООД. Фирмата е осигурила задължителните здравословни и безопасни условия на труд във фирмата. Един от документите, които са изготвени в тази посока е Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа. Всеки работник е снабден със задължителните ЛПС, които му се полагат в зависимост от длъжността, която заема. Предоставените ЛПС са получени от работниците срещу подпис. На работниците е предоставен и достъп до ЛПС, които се използват при специални случаи в зависимост от идентифицирани конкретни ситуации от самия работник или от негов ръководител. През 2013 г. предстои подмяната на ЛПС с нови поради остаряване, износване и повреда. С оглед на това е предвидено по настоящия проект да бъдат закупени съответните ЛПС, а именно: • Устройство за постоянно подаване на филтриран въздух от компресор годен за дишане – с три поста - 1 комплект – за офиса в София; • Цели маски тип “противогаз” – 10 бр. – по 2 бр. за всеки от офисите; • Полумаски с филтри за органични пари – 30 бр. – по 6 бр. за всеки от офисите; • Химическо защитно облекло – 1 бр. – за офиса в София; • Антистатичен предпазен костюм за еднократна употреба – 50 бр. – по 10 бр. за всеки от офисите' • Каска с четириточков подбрадник – 70 бр. • Предпазни очила – 70 бр. • Щит за лице за монтиране на каска – 70 бр. • Обувки зимни тип боти – 70 чифта • Лятно яке – 70 бр. • Летен панталон с ограничена горимост и висока видимост от антистатичен материал – 70 бр. • Тениски – 70 бр. • Зимно яке с ограничена горимост и висока видимост от антистатичен материал, водозащитно, въздухопропускливо – 70 бр. • Зимен панталон – 70 бр. • Ватирана блуза – 70 бр. • Жилетки светлоотразителни антистатични – 70 бр. • Зимни ръкавици монтажни – 70 бр.
Дейност 4. Обучение на персонала във връзка с новопридобитите средства за колективна защита По тази дейност се предвижда 70 сервизни техници от фирмата да бъдат обучени за безопасна работа с новопридобитите средства за колективна защита. Обучението ще се проведе от служител на фирмата, отговарящ за охрана на труда. Обучението ще е 5-дневно и ще се проведе във всеки от 5-те офиси на фирмата - София, Пловдив, Бургас, Варна и Шумен, като на него ще присъстват всички техници от съответния район. Обучението ще включва само инструкции за работа с новото оборудване и няма да припокрива задължителния инструктаж по ЗЗБУТ. Обучението ще е с практическа насоченост и ще е с продължителност от 45 учебни часа. В края на обучението, обучаемите ще положат практически изпит и всеки успешно издържал изпита ще получи удостоверение от фирмата за придобитите знания и умения във връзка с използването на средствата за колективна защита, закупени по проекта.
Дейност 5. Информиране и публичност В рамките на тази дейност ще бъде изпълнено следното: • Организиране на 2 информационни събития за местните и национални медии – за старта и приключването на дейностите по проекта; • Изработване на 100 бр. Листовки за проекта, които ще бъдат раздавани на информационните събития и ще бъдат разпространени сред целевата група – формат А4, с 2 бига, цветност 4х4; • Изработване на информационни плакати във формат А1, които ще бъдат поставени в офисите на фирмата и ще съдържат информация за проекта; • Публикуване на информация за проекта на интернет сайта на РОЕ България ООД. При реализирането на дейностите за информиране и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за визуализация относно финансовата подкрепа от ЕСФ и ЕФРР на УО на ОПРЧР.
Дейност 6. Управление на проекта Дейността се състои от следните поддейности: • Сформиране на екипа при стартиране на проекта и разпределение на отговорностите между неговите членове; • Разработване на детайлизиран план-график за реализиране на дейностите; • Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението; • Документално осигуряване и управление на проекта; изготвяне на месечни справки, заключителен, годишен и полугодишен доклад и др. необходими документи. Оформяне на досие на проекта; • Провеждане на оперативни срещи на екипа, вкл. с избраните подизпълнители • Координационни, административни и счетоводни дейности. Целта на дейността е да се постигне ефективно управление на проекта и ефикасно и целесъобразно разходване на средствата. Екипът ще изготвя и подава необходимите документи на Договарящия орган, съобразно неговите изисквания. Ще отговоря за вътрешно фирмената комуникация с целевата група и реализиране на дейностите по проекта.
Дейност 7. Провеждане на процедури по ПМС 69 Дейността съдържа 3 поддейности: • Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; • Избор на изпълнител за доставка на лични и колективни средства за защита; • Избор на изпълнител за провеждане на дейностите по информиране и публичност Съгласно изискванията за кандидатстване при изпълнението на проекта ще се проведат процедури за избор на изпълнител в съответствие с българското законодателство съгласно Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. Приемане на работата на всеки от избраните изпълнители ще става чрез подписване на приемо-предавателен протокол. Извършените разходи ще се доказват с първичен платежен документ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 323 BGN
Общ бюджет: 198 975 BGN
БФП: 159 180 BGN
Общо изплатени средства: 159 180 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 180 BGN
2015 0 BGN
159 180 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 135 303 BGN
2015 0 BGN
135 303 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 877 BGN
2015 0 BGN
23 877 BGN
Финансиране от бенефициента 44 562 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз