Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1123-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-02006
Наименование: "Подобряване организацията при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в "Идеал Стандарт – Видима" АД за повишаване на ефективността на производство и производителността на труда"
Бенефициент: „Идеал Стандарт – Видима”АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт и управление на проекта Създаване на екип, отговарящ за управлението, наблюдението и координацията по дейностите на проекта; сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата. Създаване на методология за управление на проекта; адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта. Финансово осигуряване на дейностите по проекта. Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта. Тази дейност е първата стъпка към успешното изпълнение на проекта. Ще бъде изготвена тръжна документация съгласно ПМС69/2013 за всички дейности предвидени за изпълнение от външни изпълнители.
Дейност 2. Анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност На анализ ще бъдат подложени следните елементи на системата за организация на труда: • Разпределение и коопериране на труда; • Форми на организацията на труда; • Организация на работното място; • Методи на работа; • Режими на труд и почивка; • Трудови стандарти; • Условия на труд; Ще бъдат установени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, на базата на което ще бъде обоснована нуждата от оптимизирането на организацията на трудовата дейност като цяло или на отделни нейни елементи.
Дейност 3. Проектиране и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към цялостно проектиране или усъвършенстване на всички или някои от елементите на организацията на труда. Проектът ще бъде съобразен със стратегията и политиката на фирмата.
Дейност 4. Закупуване на нови и по-модерни от настоящите лични предпазни средства и специално работно облекло от по-висок клас на защита за нуждите на работниците в „Идеал Стандарт – Видима” АД. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, с цел по В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателя е осигурил един минимум от ЛПС предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-качествени и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и оборудване, които да надградят използваните до момента. Закупуване на боти с енергоабсорбираща ергономична пета, специално предназначени за леяри с бързо разкопчаващи се катарами, бързо освобождаващ се език и каучуково бомбе, стелки намаляващи умората и многократно увеличаващи комфорта на долните крайници на работниците. Целевата група обхваща 51 леяри, работещи в завода за производство на санитарна арматура и са част от общата целева група, Приложение №3 към настоящият документ. Закупуване на защитни обувки с композитно бомбе и енергоабсорбираща ергономична пета. Обувките са произведени съгласно модерна технология, осигуряваща максимално свързване на лицевата част с ходилото, която увеличава значително износоустойчивостта на обувката за разлика от остарялата технология „шито - лепено” и отговарящи на стандартите EN ISO 20345, CE и EN ISO 20344, CE. Целевата група обхваща 1359 лица, работещи в производствените процеси към завода за производство на санитарна арматура и са част от общата целева група, Приложение №3 към настоящият документ. Антифони, редуциращи шума до 31 dB и лесно оформящи се по канала на ухото. За разлика от антифоните за многократна употреба описаните осигуряват висока лична хигиена на ушната мида и елиминират възможността от възникване на възпалителни процеси на външното и вътрешно ухо. Целевата група обхваща 476 лица, работещи на двусменен режим на работа в производствените процеси към завода за производство на санитарна арматура и са част от общата целева група, Приложение №3 към настоящият документ. Използваните антифони за един месец работен възлизат на 9996 броя, изчислени по следния ред: 476 човека, използват 476 бр. антифони за 24 часа, при което 476 антифона * 21 дни/месец = 9996 бр. антифони за 1 работен месец. Хоризонтално сгъваем частичков респиратор, с клас на защите FFP1 NR, произведен съгласно изискванията на EN 149:2001+A1-2009 Респиратора разполага с клапа разпределяща въдушният поток при издишване, меко уплътнение от вътрешната страна на маската за повишаване на комфорта и защита при дълготрайна употреба в лоши условия. Целевата група обхваща 399 лица, работещи в производствените процеси към завода за производство на санитарна керамика и са част от общата целева група, Приложение №4 към настоящият документ. 389 лица от целевата група работят на трисменен непрекъсваем режим 24/7, което означава, че дневната консумация на респиратори е 389 лица / 4 екипа = 99 лица на смяна. (Три екипа са на смяна за един ден и единият екип почива). 3 смени х 99 лица = 297 лица за 24 часа – 297 респиратора за 24 часа. 297 респиратора х 30 календарни дни = 8 910 респиратора за 1 работен месец. 10 лица работят дневна смяна – 21 работни дни х 10 респиратора на ден = 210 респиратора за един работен месец. 8910 респиратора + 210 респиратора = 9120 респиратора за един работен месец Заваръчен шлем с филтър с автоматично затъмняване и респиратор с принудително подаване на пречистен въздух EN 379, EN 175, EN 166, EN 12941, ТН2 (номинален фактор на защита 50). Лека, компактна система за респираторна защита на заварчика. Освен постоянния филтър за частици, може да се инсталира и филтър за газове и пари или филтър за отстраняване на неприятни миризми (филтър ADFLO Gasfilter А1В1Е1 и филтър за частици ADFLO particle filter), така да се осигури допълнителна защита от специфични органични, неорганични и киселинни пари. Целевата група обхваща 34 лица, работещи в производствените процеси към завода за производство на санитарна керамика и са част от общата целева група, Приложение №4 към настоящият документ. Закупуване на Регулируеми ергономични работни столове с възможност за отвеждане на статичния заряд и осигуряване на подходяща работна егрономична поза на работещите. Целевата група обхваща 171 лица, работещи в производствените процеси към завода за производство на санитарна арматура и са част от общата целева група, Приложение №3 към настоящият документ. Безконтактен указател за напрежение Проектиран, произведен и изпитан в съответствие на стандарт DIN VDE 0681. Чрез него се осъществява по-безопасно (безконтактно) отчитане, което показва на потребителя доколко може да се доближава, съблюдавайки отстоянието до частите, които са под напрежение. Целевата група обхваща 5 лица, работещи в Отдел „Енергетичен” към завода за производство на санитарна керамика и е част от общата целева група, Приложение №4 към настоящият документ. Тестер на напрежение, 6...690 V, произведен съгласно изискванията на (DIN VDE 0682-401:2011, DIN EN-61243.3:2010). Тестери от ново поколение, с изолация от по – висок клас, по-сигурни и надеждни, и имат по-голям обхват на измерванията. Осигуряват бързо и нагледно отчитане на нужната величина. Целевата група обхваща 27 лица, работещи в Отдел „Енергетичен” към завода за производство на санитарна керамика и е част от общата целева група, Приложение №4 към настоящият документ.
Дейност 5. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” След подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат проведени начална и финална пресконференции за местните медии. Началната пресконференция ще се проведе в края на първия месец, на която ще бъде представен екипът за организация и управление на проекта и предвижданите за изпълнение основни дейности. Финалната пресконференция се планира да се проведе в края на единадесетия месец от стартирането на проекта, на която ще бъде отчетено неговото изпълнение. Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат представи и на колектива на „Идеал Стандарт – Видима” АД. С проектното предложение се предвижда да бъде публикувана статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. Ще бъде подчертан финансовият принос на Европейската комисия и съфинансирането от страна на държавния бюджет на Р. България за реализирането на тези ползи. При успешното завършване на дейностите отново ще бъде публикувано съобщение в пресата с обобщени резултати от проекта. С проекта се предвижда да бъдат изготвени и разпространени 500 бр. информационни дипляни, в които, наред с описанието на проекта, ще се отбележи финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. Този подход ще бъде приложен и при осъществяване на дейностите по публикуване на съобщения в медиите, както и при подготовката на всички обяви, публикации и други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. В тези документи задължително ще се оповести, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси ”. На интернет страницата на „Идеал Стаднарт – Видима” АД ще бъде публикувана обща информация за проекта, както и регулярни съобщения за напредъка на проектните дейности. В съответствие с изискванията на ЕС, след подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат изготвени 4 бр. информационни табла, които ще бъдат поставени на входа на всички работни площадки в „Идеал Стаднарт – Видима” АД за целия период на изпълнение на проекта. Ще бъдат отпечатани и разпространени 500 бр. дипляни, 500 бр. флаери и 100 бр. плаката. Обосновка на дейността: „Идеал Стаднарт – Видима” АД в качеството си на бенефициент е отговорен за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което му е отпуснато от фондовете и следва да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира настоящия проект.
Дейност 6. Вътрешен мониторинг и отчитане на изпълнението на дейностите по проекта. Извършване на одит, съгласно изискванията на оперативната програма Въвеждане на система за вътрешна оценка: наблюдение, самооценка, въвеждане на корективи за своевременно преодоляване на на разминаване между заложени и постигнати резултати при изпълнение на проектните дейности. Изготвяне на: справки, технически доклади, финансови отчети и декларации за допустимите разходи, за да се постигне максимално съответствие между постигнатите и заложените резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 005 BGN
Общ бюджет: 227 894 BGN
БФП: 182 315 BGN
Общо изплатени средства: 182 312 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 401 BGN
2014 144 911 BGN
2015 0 BGN
182 312 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 791 BGN
2014 123 174 BGN
2015 0 BGN
154 965 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 610 BGN
2014 21 737 BGN
2015 0 BGN
27 347 BGN
Финансиране от бенефициента 46 751 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз