Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0836-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07009
Наименование: "Подобряване условията на труд на работни места в "МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ" АД"
Бенефициент: "МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител на екип, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на дружеството, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа са: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на полугодишен и годишен доклад за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта. - Проведени процедури за възлагане на дейности на външни изпълнители - Сключени договори за възлагане на дейности на външни изпълнители - Изготвени справки за включените в проекта лица - Сключени граждански договори с експертите в екипа на проекта - Подготвени един полугодишен и един годишен доклад за напредъка на проекта - Подготвени междинен и заключителен доклад по проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще се осъществят подготвителни дейности по организиране на работата и избор на доставчици за услуги – консултиране и извършване на „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще съдържа най-малко следната информация: І. Въведение Описание на дейността: Описване на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по технологичните процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описване на силните и слабите страни в структурата на органи-зационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в „Макметал Холдинг” АД. В настоящият момент фирмата ни има актуален договор със служба по трудова медицина. Извършена е оценка на риска, съгласно изискванията на нормативната база. „Макметал Холдинг” АД непрекъснато поддържа безопасни условия на труд и подходяща работна среда. Поради икономическа криза оборотните средства се насочват основно за поддържане на производството и няма възможност да се инвестира в подобряване на техническото ниво на безопасните условия на труд. С участието си в настоящия проект целим осигуряване на средства за подобряване на условията на работната среда и осветеността на работните места в „Макметал Холдинг” АД чрез: 1. доставка, изграждане и монтаж на осветителна инсталация на шредерна машина, което ще се сътои от: - Изграждане на 2 бр. фундаменти с размери 120/120/80 см., върху които ще се монтират 2 бр. стълбове за осветление с височина 9.00 м и по 6 бр. прожектори; - доставка и монтаж на 2 бр. стоманени стълбове с диаметър Ø 180 за осветление с височина по 9 метра и с монтирани върху тях стоманени конструкции за монтаж на по 6 бр. прожектори; - доставка, монтаж и окабеляване на прожектори, мощност 400 Вата. 2. доставка на по-качественото специално роботно облекло и лични предпазни средства. По време на извършване на изложението и анализа на структурата на организационната дейност на трудовия процес се провежда избор на доставчици за продукти и услуги по идентифицираните нужди. Обосновка на дейността: Дейността е необходима за извършване на оценка на последователността, взаимодей-ствието и връзката между технологичните процеси и осигурената безопасност на работа на работните места и идентифициране на лични предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как се прилага и как ще се усъвършенства организа-цията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и подобряване на трудовата дейност на служителите си. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подоб-ряване управлението на човешките ресурси. Доброто управление на човешките ресурси е свързано с мотивацията на персонала, която влияе пряко на ефективността на работата и до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълне-нието на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното спомагателно оборудване за обезопасяване на труда и личните предпазни средства. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постиг-натите резултати от реализацията на дейностите и отчитане индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”
3. Mодернизация и надграждане на съществу-ващи обекти, свързани с подобряване условията на труд Избор на изпълнител на услуги и възлагане на доставки. Извършване на избор на доставчик по реда на ПМС 69. Дейностите по проекта по закупуването на спомагателно оборудване включват: 1. Доставка; 2. Изграждане 3. Монтаж; 4. Първоначално изпитване (при необходимост) 5. Въвеждане в експлоатация. С цел подобряване на осветеността на работните места и безопасна работа на персонала ще бъде изградена осветителна инсталация за шредерна машина, което ще съдържа следните етапи: - Изграждане на 2 бр. фундаменти с размери 120/120/80 см., върху които ще се монтират 2 бр. стълбове за осветление с височина по 9.00 м и по 6 бр. прожектори; - Доставка и монтаж на 2 бр.стоманенени стълбове с диаметър по Ø 180 за осветление с височина по 9 метра и с монтирани върху тях стоманени конструкцииза монтаж на по 6 бр. прожектори; - Доставка, монтаж и окабеляване на 12 бр. прожектори, с мощност 400 Вата. Обосновка на дейността: Чрез изграждане на осветителна система на работната площадка на „Макметал Холдинг” АД ще се подобри осветеността на работните места на персонала на шредерна линия, работещ на открито в тъмните часове на работния ден, което ще допринесе за комфорта на работещите и ще повиши производителността на труда и ще понижи риска от трудовите злополуки. ІІ.Доставка Описание на дейността: След сключване на договорите, ще се поддържат постоянни контакти с доставчиците за своевременно уреждане на възникнали въпроси свързани с изпълнението на договорите. Ще се следи внимателно изпъл-нението на подписаните договори, като особено внимание ще се обърне на качеството на доставените стоки и спазването на крайните срокове за доставка, монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации (електричество), провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След получаване на доставките и приключване на дейностите, ще се подпише двустранно Приемо-предавателен протокол - от „Макметал Холдинг” АД и изпълнителя. Обосновка на дейността: Осигуряването на срочни и качествени доставка, изграждане и монтаж на договореното спомагателно оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда на база придобитото оборудване. ІІІ.Приемане Описание на дейността: Преглед на извършените СМР и издаване на двустранно подписан Приемо-предавателен протокол. Преглед на съпроводителните документи на доставеното спомагателно оборудване, преглед изправността на оборудването и издаване на Приемо-предавателен протокол двустранно подписан. След проведените провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на осветителна система подписване на Приемо-предавателен протокол при липса на забележки /отстраняване на проблеми/. Обосновка на дейността: Пълната проверка на оригинални документи за извършените доставки на стоки и/или услуги е гаранция за съответствие с исканото от „Макметал Холдинг” АД.
4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик по реда на ПМС 69. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Входящият контрол ще се извърши на основание на записаните изисквания в действащата Система за управление на качеството. Обосновка на дейността: „Макметал Холдинг” АД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и работно облекло за персонала, с цел повишаване на защитата от професионални рискове – работа при неблагоприятен микроклимат, риск от механични наранявания, риск от изгаряния и др. Идентифизирани в оценка на риска на работните места. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло, в съответствие с изготвената оценка на риска.
5. Информиране и публичност При изработването и отпечатването на материали по проекта, на заглавната страница се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Подробно е описано в т.5.2.2. на настоящия Формуляр. Обосновка на дейността: Информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато на „Макметал Холдинг” АД от Европейския социален фонд за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 358 BGN
Общ бюджет: 106 837 BGN
БФП: 106 837 BGN
Общо изплатени средства: 106 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 072 BGN
2014 47 300 BGN
2015 36 460 BGN
106 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 611 BGN
2014 40 205 BGN
2015 30 991 BGN
90 807 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 461 BGN
2014 7 095 BGN
2015 5 469 BGN
16 025 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз