Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0636-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-16001
Наименование: "Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в "БАРОН" ЕООД и оптимизиране на трудовата дейност в предприятието"
Бенефициент: "БАРОН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Доспат
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в ПМС №69/2013г. както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. „Доставка и монтаж на вентилационно-климатична система” Описание: Дейността предвижда доставка и монтаж на вентилационно-климатична система, която чувствително да подобри микроклимата на работното място, оптимизирайки неговите фактори като температура и посока на въздуха в помещението, включително намалявайки запрашаемостта в следствие на работата с текстилни, кожени тъкани, лепила. Обосновка: При анализирането на потребностите на персонала от въвеждането на колективни средства за повишаване равнището на здравословни и безопасни условия на труд, представителите на работещите, както и ръководството на фирмата се обединиха около необходимостта от допълнителни инвестиции по отношение на посоченото по-горе средство за колективна защита, тъй като това съществено ще редуцира заболеваемостта сред персонала в зимните месеци, ще позволи поддържането на нормален и балансиран микроклимат и през летните месеци, включително ще редуцира производствения прах в помещенията, който предизвиква дразнене в горните дихателни пътища, фарингити, ларингити, а в по-тежките случаи и астма.
Дейност 3. „Закупуване на лични предпазни средства за заетите лица в дружеството” Описание: Дейността предвижда закупуването на лични предпазни средства и специално защитно облекло за всички заети лица в дружеството, за които при изпълнение на ежедневните дейности, произтичащи от спецификата на заеманата длъжност, би могъл да възникне риск за здравето и безопасността. Съгласно оценката на риска и утвърдения списък на личните предпазни средства и специалното работно облекло, изготвен в съответствие с чл. 17, ал. 1 от Наредба 3/19.04.2001 г. ще бъдат закупени: Вид на ЛПС/СРО Брой на закупените ЛПС/СРО Блуза лятна 560 Блуза зимна 560 Костюм летен (панталон и куртка) 236 Костюм зимен (панталон и куртка) 118 Обувки кожа 82 Обувки летни 36 Обувки зимни 36 Елек 22 Престилка/костюм - проветряем, памучен 2 Новозакупените предпазни средства ще бъдат съобразени с броя на хората, заемащи съответните длъжности, за които са констатирани рискове на работното място. Обосновка: Ежедневната трудова дейност на заетите лица в дружеството е свързана с определени рискове, които биха могли да се неутрализират или най-малкото драстично да се намалят при използването на модерни лични предпазни средства и специално работно облекло. В тази връзка надграждащия ефект, който търси дружеството е, да закупи нови, много по-модерни и комфортни средства за защита на работещите от тези, които със собствени средства и по време на икономическа и финансова криза съумява да осигури работодателят.
Дейност 4. „Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на прои Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 5. „Внедряване на международен стандарт BS OHSAS 18001:2007, който ще гарантира надежден механизъм за управление и мониторинг на равнището на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата” Описание: Поради спецификата на дейността, тя ще бъде обособена в отделни поддейности: 5.1. Разработване и внедряване на стандарта BS OHSAS 18001:2007 от компетентен външен изпълнител; 5.2. Издаването на сертификат за внедрен BS OHSAS 18001:2007 от сертифицираща фирма. Първата поддейност включва избраният изпълнител: - да извърши първичен преглед на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със стандарта BS OHSAS 18001:2007; - да разработи документи, присъщи на системата за управление – процедури, наръчник, оперативни документи и други; - да проведе обучение по внедряване и да извърши вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация; - при необходимост – извършване на промени в документацията при констатация от предварителните одити; - подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори. Втората поддейност включва избран изпълнител, различен от изпълнителя по поддейност 4.1, да извърши сертификация по BS OHSAS 18001:2007. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6. „Информиране и публичност за популяризиране на целите и резултатите по проекта” Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в печатни медии; - Поставяне на 1 брой информационна табела на видно място в производствената сграда на дружеството; - Изработване, отпечатване и поставяне на стикери на новозакупеното оборудване по проекта. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 702 BGN
Общ бюджет: 197 876 BGN
БФП: 197 876 BGN
Общо изплатени средства: 197 876 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 197 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 740 BGN
2014 158 136 BGN
2015 0 BGN
197 876 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 168 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 779 BGN
2014 134 415 BGN
2015 0 BGN
168 195 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 961 BGN
2014 23 720 BGN
2015 0 BGN
29 681 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз