Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0092-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-04003
Наименование: Персоналът на МБАЛ "Св.Петка" АД гр.Видин с по-добри условия на труд
Бенефициент: Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на дейността по предоставяне на болнична медицинска дейност Ще се извършат следните дейности: І. Въведение Дейността включва следните етапи: 1. преглед и анализ на историята на организацията. Описание на актуалната ситуация на организацията. Ще се извърши измерване и оценка на всички фактори на работната среда; 2. основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност; 3. управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрение), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; 4. показатели за ефективност на трудовата дейност; 5. управление на персонала, в. т.ч.: състав, общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, квалификация, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 6. условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. факторите на работната среда, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по всички технологични процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд и да се повиши ефективността на производството и производителността на труда. II.Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда; 1. оценява се нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и документирането им; 2. анализ на вътрешната среда на организацията; анализират се силните и слабите страни ( SWOT – анализ ) на елементите на трудовия процес и работната среда; 3. определя се кои елементи следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрение; 4. анализ на външната среда на организацията; разглеждат се възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда влияещи на организацията; 5. съставяне на SWOT – матрици, - таблици и – диаграми, илюстриращи силните и слабите страни на трудовата дейност на предприятието. Обосновка на дейността: Идентифициране и оценка на последователността, взаимодействието и взаимовръзката между отделните елементи по трудовия процес, осигурената безопасност на работните места и идентифициране на всички лични и колективни предпазни средства за защита с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. III.Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: 1. описание на елементите на организацията на основните и спомагателни дейности при които има необходимост от усъвършенстване и подобрение; 2. какви подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; 3. описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Постигането на високо ниво на здраве и безопасност при работа и на добри условия на труд води до повишена мотивация на работниците и служителите, което от своя страна води до повишаване на ефективността на производителността на труда и намаляване на травматизма и заболеваемостта в предприятието. Изпълнението на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното спомагателно оборудване за подобряване условията на труд и личните предпазни средства. IV.Заключение – обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на извършените дейности и отчитане на индикатора за резултат – намаляване на травматизма и заболеваемостта в предприятието чрез сравнителен анализ на данни от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване на условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на травматизма и заболеваемостта 1. изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; 2. план за действие: определяне на целите, задачите за изпълнение на целите, действия за решаване на задачите, срокове, отговорници и ресурсите за бъдещо развитие и подобряване на организацията на работа и за подобряване условията на труд и работната среда, намаляване на травматизма и заболеваемостта в предприятието. Обосновка на дейността: Цялостният анализ идентифицира състоянието и проблемните зони в предприятието и показва подобряването, което ще се постигне от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата схема „Безопасен труд”
Дейност 2. Защита от пожар и техническо оборудване и монтиране на инсталация за пожаро- известяване. В настоящият проект се предвижда да се изпълнят следните дейности: І. Избор на доставчик Описание на дейността: Провеждане на необходимата тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка, монтажни работи и обучение на персонала за работа със системата. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед комисия, която ще извърши оценката на представените оферти. С избраните доставчици, ще бъдат сключени съответните договори за изпълнение и доставка. Дейностите по проекта по техническо оборудване и монтиране на инсталация за пожаро- известяване включват: 1. Доставка; 2. Монтиране; 3. Първоначално изпитване (при необходимост); 4. Въвеждане в експлоатация. Описание на дейността: Инсталацията обхваща всички помещения на сградата, разположени на първи, втори, трети и пети етаж, без санитарните помещения и е изградена на базата на съоръженията, посочени в Приложение Б2 (КСС). Изграждането на инсталацията за пожароизвестяване в сградата на МБАЛ Видин изисква значима инвестиция в размер на приблизително 65 000 ЛЕВА. Тъй като предвидената по настоящата схема инвестиция е ограничена до 25 % от разходите по група А от бюджета, останалата сума ще бъде собствен принос на кандидата. Използуваните съоръжения за пожароизвестяване отговарят на международните стандарти и притежават стандарт за качество, одобрени са от Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност”, Научно- приложен институт по пожарна и аварийна безопасност към Министерството на Вътрешните работи на Р. България. Проекта предвижда използването на адресируеми датчици – димно- оптични и термични, в зависимост от помещенията. Окабляването за инсталацията е предвидено да бъде с пожарен кабел, трудно- горим с изолация. Освен това, е включено и полагане на кабелен канал, за да се скрие кабела , там, където е необходимо. Изграждането на системата започва с полагането на кабелните инсталации и датчиците. Съгласно архитектурните подложки на сградата, за първия етаж са предвидени поставянето на 125 бр. димно- оптични датчици с 13 бр. вътрешни сирени, които да известяват за възникнало събитие. На втория етаж ще се поставят още 125 бр. димно- оптични датчици и 10 бр. вътрешни сирени, на трети- 60 бр. датчици и 7 бр. сирени, на пети етаж- 100 бр. димно- оптични датчика и 10 бр. сирени. За цялата система са предвидени общо 40 бр. ръчни пожароизвестители с вграден изолатор, които представляват пожаро-известители с вграден изолатор, които представляват пожароизвестители с механичен контакт на задействане и са защитени със стъклен прозорец. Пожароизвестителната централа представлява централно съоръжение, което приема сигналите от датчиците и ги предава на сигнализиращите устройства. Тя ще бъде поставена на посочено от Възложителя място и ще бъде захранена с резервно захранване- акумулаторна батерия 12V/ 18 Аh.
Дейност 3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Изготвяне на препоръки по отношение на средствата за колективна и лична защита и на предложенията за намаляване на риска за здравето и безопасността при работа; Оценка на използваните ЛПС.Изготвяне на списък на личните предпазни средства / съгласно Чл.17 от Наредба №3/2001г., ДВ бр.46/2001г. /, включващ: • работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС • видът, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС • конкретните опасности, за които се прилагат ЛПС • срок на износване на ЛПС Цел на дейността: Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез закупуване на нови и по-модерни лични предпазни средства, специално медицинско работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието и за повишаване нивото на безопасност на труда, както и превенция на риска от трудови злополуки. Описание на дейността: Съществено значение за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за медицинския персонал имат специалното работното облекло и ЛПС. Необходимостта от закупуването произтича поради изтичането срока на годност и износването на самото работно облекло и ЛПС. Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик чрез избор по ПМС 55. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъкът на личните предпазни средства (ЛПС) и специално медицинско работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствие на ЛПС. Визуален преглед на определената извадка от доставеният ЛПС и специално работно облекло. Входящият контрол ще се извърши на основание на записаните изисквания в действащата Система за управление на качеството. Обосновка на дейността: МБАЛ „Св. Петка” АД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално медицинско работно облекло за своите служители, с оглед подобряване на безопасността и здравето на работещите и комфорта на работното място чрез по –добро качество на ЛПС. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.
Дейност 4. Внедряване и сертифициране на стандарти за безопасни условия на труд Предвидената е за внедряване Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ) в МБАЛ Видин . Описание на дейността: І. Диагностика на управлението за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и на действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръководителите на структурни единици от дружеството; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на удовлетворяване на изискванията на ЗБУТ; - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изисквания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУ ЗБУТ; - определяне на специалисти от предприятието за изграждане на Комитет по управление на труда (КУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУ ЗБУТ; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ІІ. Разработване и внедряване на СУ ЗБУТ - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководтвото на фирмата; - разработване на първи проекти на документите на СУ ЗБУТ /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУ ЗБУТ; - обучение на вътрешни одитори; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУ ЗБУТ; ІII. Отчитане на разработването и внедряването на СУ ЗБУТ - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификационен одит; Обосновка на дейността: Осигуряване на рамката за управление на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към обществото като цяло. СУ ЗБУТ ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на предприятието, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУ ЗБУТ и обучени вътрешни одитори предприятието ще дефинира своите цели за подобрение и управленската програма за тяхното постигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
Дейност 5. Публичност и визуализация Дейностите по информиране и публичност ще се реализират, съгласно изискванията на ОП РЧР и Насоките по настоящата схема. Всички документи по проекта ще носят логото на ОП и ЕСФ. Ще се изтъква приноса на ЕС за реализацията на дейностите. Предвижда се провеждане на 2 за местните медии при стартирането и завършването на проектните дейности, както и публикуване на 4 съобщения/ публикации в медиите. При стартирането на проекта ще се поръча и изработи информационна табела, която ще се поставят на видно място на входа на болницата. Ще се отпечатат и разпространят сред персонала на болницата и общината 500 броя брошури, които съдържат описание на дейностите по проекта и препоръките от анализа по условия на труд (дейност 1). Информационни и комуникационни материали за безвъзмездната финансова помощ от ЕС съдържащи информацията както следва: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Информационните събития, свързани с изпълнението на проекта, изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС, ЕСФ и логото на ОП РЧР чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 694 BGN
Общ бюджет: 175 588 BGN
БФП: 140 471 BGN
Общо изплатени средства: 140 468 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 539 BGN
2014 94 616 BGN
2015 14 313 BGN
140 468 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 808 BGN
2014 80 424 BGN
2015 12 166 BGN
119 397 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 731 BGN
2014 14 192 BGN
2015 2 147 BGN
21 070 BGN
Финансиране от бенефициента 39 423 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз