Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0086-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-60
Наименование: Повишаване капацитета на служителите от общата администрация чрез обучения за ключови компетентности, с цел ефективно взаимодействие за постигане на стратегическите цели на Министерството на финансите.
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 02.07.2013
Дата на приключване: 02.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ключовите компетентности на служителите от общата администрация за по-ефективно и ефикасно постигане на стратегическите цели на Министерство на финансите чрез засилване на сътрудничеството и екипността.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Дейността включва: 1. Създаване на екип за управление и подготовка за стартиране на дейностите, разпределение на задачите и отговорностите и следене за надлежното им изпълнение. 2. Изработване на тръжна документация, провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнители. В рамките на тази дейност ще бъде разработена необходимата документацията за възлагане на обществена поръчка. Ще бъде проведена процедура при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за изпълнението на дейност 2 от проекта. 3. Отчитане на проекта в съответствие с всички изисквания на ОПАК.
Дейност 2: Специализирано обучение на групи служители от общата администрация на Министерството на финансите на тема „Екипи и екипно взаимодействие“ Дейността включва организиране на специализирано обучение на 7 групи служители от общата администрация на Министерството на финансите на тема „Екипи и екипно взаимодействие“.
Дейност 2 : Специализирано обучение на групи служители от общата администрация на Министерството на финансите на тема „Управление на времето и справяне със стреса“. Дейността включва организиране на специализирано обучение на 7 групи служители от общата администрация на Министерството на финансите на тема „Управление на времето и справяне със стреса“.
Дейност 3: Специализирано обучение по Каталог 2013 на Института по публична администрация на служители от общата администрация на Министерството на финансите Дейността е насочена към включване на служители от общата администрация на Министерството на финансите, ангажирани с организацията на административното обслужване и предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса в специализиран курс на Института по публична администрация на тема „Административно обслужване“.
Дейности за информация и публичност Събитията, свързани с изпълнението на проекта, ще бъдат популяризирани чрез сайта на Министерството на финансите – www.minfin.bg. Ще се публикуват статии в електронни медии. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на управляващия орган относно информацията и публичността на материалите и събитията. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК. За провеждане на дейността няма да се разходват средства по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 984 BGN
Общ бюджет: 74 620 BGN
БФП: 74 620 BGN
Общо изплатени средства: 74 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 797 BGN
2014 56 824 BGN
2015 0 BGN
74 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 127 BGN
2014 48 300 BGN
2015 0 BGN
63 427 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 670 BGN
2014 8 524 BGN
2015 0 BGN
11 193 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Сключени договори с екипа за изпълнение на проекта
Индикатор 6 Дейност 1: Изготвена тръжна документация
Индикатор 7 Дейност 1: Проведена законна и прозрачна процедура за избор на изпълнител
Индикатор 8 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 11 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 12 Дейност 4: Публикуване на статии в електронни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз