Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1098-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-06002
Наименование: "Подобряване на условията на труд във "В и К-СТЕНЕТО" ЕООД
Бенефициент: "В и К-СТЕНЕТО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Безопасни условия на труд
Дейности: дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, двама координатори и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа са: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график; - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители; - Контрол по изпълнението на договорите; - Организиране и провеждане на обученията; - Организиране на дейностите популяризиране на резултатите от проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се документира актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да подготви анализа. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
3. Ремонт на ДМА Обосновка: Ремонтната дейност цели да осигури безопасна работа на работниците при осъществяване на тяхната дейност на речно водохващане Жална. Стълбите на водохващането не са обезопасени. Съществува голям наклон, който е предпоставка за хлъзване и падане в реката. С цел обезопасяване работата на работниците е наложително да се изградят площадки 2 броя и парапет на савака. Необходимо е да се подмени старата метална конструкция с нова – стоманена, да се монтират нови стълби и площадки, както и да се изработи и монтира предпазен парапет. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши необходимите СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, заложена в Бюджета.
4. Закупуване на оборудване Предвиденото за закупуване оборудване цели да осигури безопасна работа на работниците при осъществяване на тяхната дейност. Ще бъде закупена термопомпа за отопление и охлаждане. Необходима е подмяната на съществуващата, която работи само в режим на отопление и не осигурява нормална работна температура , новата ще бъде с два режима на работа за отопление и охлаждане, която е от по-висок клас и с по- ниски експлоатационни разходи. Необходимо да се подменят старите климатици, като се закупят нови в съответствие със съвременните здравни норми и програмата за минимизиране на риска. с по-високо качество и клас, за да осигурят по-висока степен на защита на здравето, като се избегне възникването на простудни заболявания. В помещенията където не могат да се монтират и използват климатици е необходимо да бъдат закупени газови калорифери – 2 бр. с мощност от 36 до 52 kW, които да заменят наличните в момента стари електрически калорифери. Изборът на подходящ стол е решаваща стъпка за предотвратяването на здравословни проблеми при хора, които работят в седнала позиция. За работещите в административната сграда с компютри е необходимо да се закупят ергономични столове с настройки на височина, облегалка, близост до бюро, в съответствие със съвременните здравни норми и програмата за минимизиране на риска. Те ще заменят съществуващите обикновени столове и ще осигурят - по-висока степен на защита на здравето чрез по-високото си качество и клас. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави оборудването в съответствие с посочените в Бюджета спецификации.
5. Закупуване на лични предпазни средства Всички предвидени за закупуване лични предпазни средства целят да заменят осигурени от работодателя ЛПС за работници и служители, които са включени в Списъка на ЛПС, но са от по-висок клас, с по-добро качество и осигуряват по-висока степен на защита. В процеса на оценка на риска са идентифицирани конкретните опасности на работните места, за които се изискват лични предпазни средства и те са осигурени от работодателя, съгласно списъка с ЛПС и програмата за минимизиране на риска. Необходима е подмяната им с нови, които да са с по-високо качество и които да осигурят по-висока степен на защита. Оценката на риска идентифицира степен на риска, класифициран като приемлив /допустими условия на труд/, но при който са необходими мерки за намаляването му в следните случаи: за работещите на открито, под влияние на микроклимата е необходимо да се осигурят защитно работно облекло, облекло със светлоотразителни ленти, защитни обувки и защитни ръкавици; за работещите с токсични вещества и в запрашена среда е необходимо да се осигурят допълнително и средства за защита на лицето от токсични вещества и от прах. За персонала, работещ на длъжност хлораторчик, оператор, водопроводчик каналджия, е необходимо да се осигурят и по-надежди защитни облекла и обувки – маслоустойчиви и киселинноустойчиви. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави личните предпазни средства в съответствие с посочените в Бюджета спецификации.
6. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001. Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в дружеството Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
дейност 7. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001. Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие.
8. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Част 1. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 1050 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Част 2. В допълнение дружеството ще гарантира, че всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализ, стандарти, материали за обучение, документи на системата за управление, сертификати и др. са подходящо идентифицирани и съдържащи информация относно произхода на финнасирането Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – Анализ, стандарти по БЗР, материали за обучение, документи на системата за управление ще бъдат публикувани и на интернет страницата на дружеството за свободен достъп от всички заинтересовани страни. Дружеството също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: - Всички свои работници - Камарата на строителите - Националния инсталационен съюз - ИА ГИТ Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 080 BGN
Общ бюджет: 127 361 BGN
БФП: 101 888 BGN
Общо изплатени средства: 101 888 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 016 BGN
2014 46 093 BGN
2015 31 779 BGN
101 888 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 414 BGN
2014 39 179 BGN
2015 27 012 BGN
86 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 602 BGN
2014 6 914 BGN
2015 4 767 BGN
15 283 BGN
Финансиране от бенефициента 30 020 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз