Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0423-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11012
Наименование: "Здравословен труд за повишена производителност"
Бенефициент: "Панчев" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Подготовка на процедура по ПМС 69 от 2013 г.. Провеждане на процедура по ПМС69 от 2013 г за избор на външен изпълнител. Извършване на анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма „Панчев”ЕООД. Анализът ще съдържа: Въведение, което описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства. Изложение и анализ, описващо силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес и какви оценки на риска са разработени и внедрени; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, описваща как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието и какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; Заключение. Въз основа на обобщен анализ на резултатите, кандидатът: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще състави план за действия и съответно необходимите ресурси за изпълнението му.
Дейност 2. Закупуване на нови, по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на работниците във фирмата. Съгласно извършената оценка на риска, в предприятието са установени следните опасности, изискващи използването на лични предпазни средства: -Работа на открито, при неблагоприятни метеорологични условия, в условията на охлаждащ и прегряващ микроклимат- студ, топлина, вятър, влага; -Работа в складове, които не се отоплят при вреден микроклимат; -Механични опасности. Опасност от подхлъзване, падане, удар, премазване, пробождане, порязване, охлузване; -Физическо натоварване и неблагоприятни работни пози при извършване на товаро-разтоварни работи; В предприятието е съставен и утвърден списък на работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства. „Панчев“ЕООД цели надграждане на съществуващите ЛПС с по-модерни и комфортни, поради следните причини: -На работещите е осигурено миниманото по закон студозащитно облекло. С цел надграждане и постигане на по-надеждна защита, спазване на предписанията (подобряване организацията на дейностите по ЗБУТ и условията на труд, посочени в програмата за минимизиране на риска и приложени към проектното предложение), а именно, да осигури ЛПС, изработени от материи и материали, осигуряващи подобрена защита (топлинна, въздухопропускливост, студоустойчивост и издръжливост). Ползването на работни ръкавици е задължително при подреждане, товаро-разтоварна дейност на крепежни изделия. От извършената оценка на риска е видно, че освен безопасност, функционалност, ЛПС трябва да притежават комплекс от защитни качества, предпазващи от атмосферни условия, механични опасности, срязване, пробождане, ниски температури. Наличните горепосочени ЛПС във фирмата покриват само законовите минимални изисквания за безопасност, видно от оценка на риска,но не ги надграждат. Наличното до момента работно облекло е обикновено, с кратък срок на експлоатация, малка част от него е с качествени сигнални ленти. Те осигуряват необходимата защита срещу съществуващите основни рискове, но все още има възможност за подобрения и надграждане в следните области: -При студозащитното облекло подходящо е да се повиши водонепропускливостта чрез използване на хидрофобиран плат, а не само на самфооризиран -При работните обувки има възможности за подобряване на комфорта на работещите като се намалят предпоставките за изпотяване на краката, олекотяване на обувката, като вместо метално се използва композитно противоударно бомбе, намаляване на риска от подхлъзване, чрез използване на самопочистващ се грайфер, повишаване на издържливостта на обувката чрез промяна на типа на използваната лицева кожа, повишаване на защитата от вода, осигуряване на допълнителна защита от навяхване чрез използване на подходяща анатомична стелка,осигуряване на по-висока степен на антистатичност на ходилото, постигане на по-висок енергоабсорбиращ и ергономичен ефект; -Предвижда се закупуването на предпазни ръкавици с по-голяма здравина от тази на досега използваните текстилни ръкавици;
Дейност 3. Разработване, внедряване и сертифициране Система за управление на здравето и безопасността при работа. BS OHSAS 18001:2007. Подготовка на процедура по ПМС 69 от 2013г.. Провеждане на процедура по ПМС69 от 2013г за: - избор на външен изпълнител- за изготвяне и въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа - избор на сертифициращ орган на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Извършване на дейности във връзка с разработване и внедряване и на Система за управление на здравето и безопас¬ността при работа, включително дейности по: - Разработване на графици за изпълнение на разработката, запознаване с изискванията на стандарта, изготвяне на всички необходими документи по изграждане на СУ – заповеди, програми и др.; - Разработване на процедури, оперативни документи, наръчник и др. - Там където има пропуски или разминавания със стандарта – създаване на нови правила - Работно въвеждане (реално използване на новите правила) - Вътрешен одит – проверка на готов-ността за сертификация ; - Дейности по внедряване на системата. Извършване на дейности във връзка със сертификация: - Сертификационен одит. - Издаване на сертификат. Ползите от работеща система за управление на здравослвните и безопасни условия на труд са изграждане и поддържане на безопасна и здравословна работна среда чрез предоставяне на инструмент за непрекъснато идентифициране на опасностите и управление на рисковете, намаляване на възможността за инциденти, помощ при спазване на законовите и други изисквания, както и подобряване на резултатността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез извършване на непрекъснат мониторинг, вътрешни одити и прегледи от ръководстото. В основата на Система за управление на здравословни и безопасностни условия на труд, стандартът поставя: - Управление на риска – чрез непрекъснат процес на идентифициране на опасностите, оценка на риска, определяне на приоритети и предприемане на мерки за управление на риска; - Съответствие със законови и други изисквания – ясно определяне и периодично актуализиране на приложимите законови и други изисквания, приложими за дейността на организацията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и прилагане на тези изисквания при създаване, внедряване и поддържане на системата. Сертификацията по BS OHSAS 18001:2007 ще гарантира, че: - Ръководството на предприятието е ангажирано с осигуряване на безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти; - наблягане върху важността на здравето; - готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия; - подобрено управление и контрол на здравето и безопасността по време на работа. - подобрена култура на безопасен труд в организацията. - намалени разходи по злополуки и подобряване ефикасността на труда. - намалява броя и тежестта на професионалните заболявания и трудовите злополуки; - насърчаване на прякото участие на хората при планиране, поддържане и подобряване на системата; - подобрява репутацията на предприятието за безопасен труд.
Дейност 4. Закупуване на ергономични столове Дейността ще започне с подготовка и провеждане на процедура по реда на ПМС69 от 2013г., с цел закупуване на офис столове. В предвид изискванията на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, извършената оценка на риска и идентифициране на рисковете при работа се останови, че използваните работни офис столове при работа на компютър от работещите във фирмата, имат нужда от подмяна и не отговарят на нормативните изисквания. Констатирано е следното: - работният стол не е стабилен и не позволява на лицето, работещо с видеодисплей, свобода на движенията и удобна работна поза; - седалката не се регулира на височина; - облегалката на стола не се регулира на височина и наклон; - няма възможност за поставяне на опора за краката при желание налицето, работещо с видеодисплей. Работата в офис/магазин/, за определени длъжности, налага принудителна седяща работна поза, която води до предимно статично пренапрежение на опорно- двигателния апарат (ОДА) и периферната нервна система. Статичното усилие за поддържане на седящата работна поза натоварва предимно на гръбначната мускулатура. Писането на компютър или на ръка води до чести, еднотипни, но без наложен ритъм движения на пръстите и китките. Неблагоприятните последици от този вид работна поза и движения са болките в гърба, кръста, шията и ръцете, както и заболявания на ОДА и периферната нервна система. Освен това седящата работна поза води до хиподинамия, което се отразява неблагоприятно върху сърдечно- съдовата система. Препоръките и мерките за намаляване на риска при работа, опазване на здравето на работещите и превенция на професионални заболяване от Службата по трудова медицина са подмяна и закупуване на нови ергономични работни офис столове.
Дейност 5. Осигуряване на информация и публичност Дейността ще бъде подготвена от екипа по проекта, като за по-голямата част от дейността ще бъдат избрани външни изпълнители. Предвижда се да се направят публикации на прессъобщения в средствата за масово осведомяване в региона, относно проекта, целите, дейностите, очакваните резултати и финансовия принос на ЕС за реализирането му. В допълнение, ще бъдат изработени информационни табели, които ще бъдат разположени на местата на изпълнението на проекта. За постигане на по-широка публичност се предвижда и публикация с информация за проекта на уеб-страницата на фирмата, ще бъдат изработени брошури с информация за проекта. Всички мерки за информация и публичност, както и всички документи във връзка с изпълнението на проекта ще бъдат разработени и изпълнени съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП „РЧР”. Тези мерки ще бъдат изисквани и от външните изпълнители на дейности по проекта..
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Евро Стандарт Сертификация
"ВИДЕОСАТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 652 BGN
Общ бюджет: 68 472 BGN
БФП: 68 472 BGN
Общо изплатени средства: 68 472 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 530 BGN
2014 0 BGN
2015 52 942 BGN
68 472 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 201 BGN
2014 0 BGN
2015 45 001 BGN
58 201 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 330 BGN
2014 0 BGN
2015 7 941 BGN
10 271 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз