Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0417-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11009
Наименование: "Безопасен труд в "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД"
Бенефициент: "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта Описание на дейността: 1. Организиране и провеждане на работна среща на екипа за разпределяне на отговорностите по осъществяване на отделните дейности; 2. Изготвяне и сключване на договори с членовете на екипа, с подробно разпределение на функциите им; 3. Изготвяне на длъжностни характеристики за членовете на екипа; 4. Установяване на процедура за вътрешен мониторинг, счетоводна отчетност по проекта и отчитане и механизми за добра координация между членовете на екипа по реализирането на различните дейности. Обосновка на дейността: Последователното изпълнение на посочените поддейности ще допринесе за осигуряване доброто управление на проекта. Значимостта на доброто управление на проекта и сформирането на професионален екип е голяма с оглед мащабността на проекта.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Първомай-БТ” АД Описание на дейността: Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще бъде извършен съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване, а именно: 1. Въведение – пълно описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес в „Първомай-БТ” АД; 2. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес на „Първомай-БТ” АД, разработени и внедрени оценки на риска; 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – съдържа описание на модела, по който ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в „Първомай-БТ” АД. Ще съдържа още методите и средствата, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в „Първомай-БТ” АД; 4. Заключителна част – изводи за състоянието на „Първомай-БТ” АД и организацията на трудовия процес; определени приоритети и препоръки по отношение на необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Изготвеният по Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Първомай-БТ” АД ще бъде изцяло в съответствие с изискванията, заложени в Насоките за кандидатстване по настоящата схема. Обосновка на дейността: Дейността е необходима с оглед на това да се установи реалното състояние на организацията на трудовата дейност в предприятието и въз основа на анализа да се проектира модел за усъвършенстването и.
Дейност 3: Модернизация на Цеха за обезжилване на едролистен тютюн Описание на дейността: Дейността е изграждане на отоплителна и вентилационна инсталация в Цеха за обезжилване на тютюн, свързана с безопасни и здравословни условия на труд. • Сегашното състояние на цеха е следното: - Цехът за обезжилване на едролистен тютюн (сушилен пункт) е обособен в самостоятелно хале - масивна едноетажна сграда в източна индустриална зона на гр.Първомай ул. „Ал.Стамболийски”, като производственият микроклимат е неблагоприятен /вж. оценка на риска/. Измерените стойности на микроклимата по работни места през студения период на годината се движи в граници от 7,9 до 12,8 °С и не са в съответствие с препоръчаните норми в БДС 147 76-87 - 15 °С. • Неблагоприятният производствен микроклимат влошава функционалното състояние на организма, което от своя страна влияе върху работоспособността и намалява производителността на труда, като се създават предпоставки за производствен травматизъм, а също така риск от простудни заболявания, неврити и невралгии. • Модернизацията е свързана с изграждане на отоплителна и вентилационна инсталация за 8 броя работни маси в Цеха за обезжилване на тютюн, която ще включва: направа на работен проект по част ОВ, направа на отоплителна и вентилационна инсталация за 8 броя работни маси и вентилационна инсталация. /Пълното описание на оборудването е дадено в Техническа спецификация – приложение Б4 към формуляра за кандидатстване/. • Ефекти от модернизацията - овладени рискове по отношение на риска от трудови злополуки и професионални заболявания, производствен прах и химични агенти и въздействие на студените атмосферни условия през зимата. Обосновка на дейността: От изложените констатации на специалистите от службата по трудова медицина става ясно, че аспирацията на работещите машини и съоръжения не е достатъчно ефективна и поради това се препоръчва изграждането на нова отоплителна и вентилационна инсталация. С изграждането й в Цеха за обезжилване на едролистни тютюни ще се постигне по-добър ефект върху здравето и производителността на труда на служителите, ще се подобрят работните процеси и проблемите на работещите във всекидневната им работа, ще се намалят отсъствията от работа на работещите поради заболявания и злополуки и ще се постигне по-висока степен на удовлетвореност от извършваната работа и мотивация.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: В рамките на настоящата дейност се предвижда осигуряване на следните лични предпазни средства и специално работно облекло: • лични предпазни средства за защита от прах; • лични предпазни средства за защита от механични въздействия; • лични предпазни средства за защита на очите при заваряване; • зимно и лятно работно облекло и обувки студо- и прахо-защитно/. Пълното описание на личните предпазни средства и специалното работно облекло е дадено в приложение 3.1 към бюджета. Обосновка на дейността: При оценка на работните места и професионалния риск в “Първомай БТ”АД гр.Първомай е определена ІV степен на класация на професионалния риск за въздействие на производствен прах –– висок риск, който е незадоволително и неефективно овладян. Експертите от службата по трудова медицина констатират, че осигурените противопрахови маски са с нисък клас на защита и се създава риск за здравето на работещите, а също така не е осигурено студозащитно работно облекло. За обосновка на дейността е представен и утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства. С реализирането на дейността ще се осигурят нови и по-модерни предпазни средства за работещите в Цеха за обезжилване на едролистен тютюн – общо 56 работници.
Дейност 5: Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд Описание на дейността: Въвеждане на стандарт OHSAS 18001:2007 в „Първомай – БТ” АД. Въвеждането на стандарта е във връзка с въведеното ново оборудване в „Първомай-БТ” АД и в частност в Цеха за обезжилване на едролистен тютюн. OHSAS 18001:2007 (Система за управление на здравето и безопасността при работа) е международно призната спецификация за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът следва структурата на ISO 14001 и поставя изисквания за ангажираност на висшето ръководство, за спазване на нормативните изисквания, предотвратяване на инциденти и злополуки, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и непрекъснато подобрение. Обосновка на дейността: Въвеждането на посочения стандарт е необходим за въвеждане на система за управление на здравето и безопасността при работа на „Първомай-БТ” АД. Въвеждането на стандарта ще допринесе за намаляване на риска за служителите, за подобряване на съществуващата система за безопасни условия на труд, за демонстриране на съответствие. Ползите от него са: • Международно приет и признат стандарт. • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа. • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда. • Подобрява културата на безопасен труд в предприятието. • Повишена ангажираност от служителите. • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда. • Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд. Въвеждането на стандарта е в пълно съответствие с Насоките за кандидатстване и постигане на целите по схемата „Безопасен труд”.
Дейност 6: Обучение на служителите в „Първомай-БТ” АД за безопасна работа Описание на дейността: Настоящата дейност включва обучение на 101 работещи в „Първомай – БТ” АД. Обучението ще бъде съобразено с нововъведеното оборудване в „Първомай-БТ” АД и в частност в Цеха за обезжилване на едролистен тютюн. Обучението ще се проведе в три модула, както следва: Модул 1 – дейности за осъвременяване на работния процес; Модул 2 - използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване; Модул 3 – хоризонтални принципи. Продължителност на обучението – 60 учебни часа. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издаден сертификат, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности. Обосновка на дейността: Обучението ще отговаря на нуждите на работодателя, ще бъде насочено към правилното използване на иновираното оборудване с оглед постигане на целите на проекта - подобряване на мерките за безопасност и здраве и повишаване на производителността на труда. В програмата на обучението ще бъдат включени дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес, както и хоризонтални принципи. Обучението ще се проведе от обучителна организация.
Дейност 7: Популяризиране на проекта Кампанията по популяризиране на дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, сред целевите групи и заинтересованите страни ще съпътства цялото изпълнение на проекта и ще включва:  Спазване на правилата за визуализация при оформянето на всички документи по проекта;  Изработване и поставяне на информационно табло на мястото, където се изпълнява проекта;  Провеждане на една пресконференция;  Отпечатване на информационна брошура, съдържаща резюме на изпълнените дейности. Брошурата е с формат А5, 4 вътрешни страници (едноцветна), пълноцветни корици. Броя – 200;  Отпечатване на стикери за оборудване – 8 бр. Обосновка на дейността: Дейността по популяризиране на проекта ще допринесе за информиране на обществеността за извършените по проекта дейности, за постигнатите резултати и за оказаните въздействия за изпълнение на целите по проекта. Всички дейности за разпространение на информация и публичност ще бъдат извършени съгласно чл.6 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Ръководството за информиране и публичност /Приложение З към насоките за кандидатстване/ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 8: Одит на проекта Описание на дейността: Изпълнение на тази дейност ще бъде осъществен одит на проекта. Обосновка на дейността: Извършването на одит от регистриран експерт-счетоводител/фирма за одит ще осигури проверка и анализ на финансовото изпълнение на проекта, което е от особена важност при осигуряването на ефективност и ефикасност при усвояването на средствата от ЕС. Въз основа на извършената дейност ще бъде изготвен одитен доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 165 087 BGN
Общ бюджет: 149 937 BGN
БФП: 149 937 BGN
Общо изплатени средства: 149 926 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 017 BGN
2014 0 BGN
2015 116 909 BGN
149 926 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 065 BGN
2014 0 BGN
2015 99 373 BGN
127 437 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 953 BGN
2014 0 BGN
2015 17 536 BGN
22 489 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз