Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0217-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-04002
Наименование: ЕТ "ИВИЛ-ИВАН КРЪСТЕВ" с европейски условия а труд
Бенефициент: "ИВИЛ-ИВАН КРЪСТЕВ" ЕТ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В съотвествие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано извършване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирмата. Дейността ще започне след проведена тръжна процедура за избор на изпълнител, избран по реда на ПМС 69/2013г и посл изменения. На специалистите и експертите на избрания външен изпълнител на дейността ще бъдат предоставени условия за изучаване на сегашното състояние на трудовата дейност. Анализът ще обхваща състоянието на трудовата дейност в цялата организация и като минимум ще съдържа: „Въведение”, където ще бъдат описани: съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали,работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; управление на основните и спомагателните дейности, процедури, вътрешни трудови стандарти, документи; показатели за ефективност на трудовата дейност; управление на персонала; условия на труд при изпълнение на основните и спомагателни трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, фактори на работната среда, източници на опасности за безопасността и здравето,основни рискови фактори,оценка на риска, средства за колективна защита, ЛПС, санитарно – битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето. Въз основа на извършената по-горе характеристика и анализ, изпълнителят ще направи „Изложение и анализ“, който ще съдържа описание на извършения анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията по ЗБУТ и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще предложи допълнителни мерки и методи за подобряване на трудовата дейност. В следващия раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” изпълнителят ще опише при кои елементи от организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви. Ще предложи методи и средства, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата активност на работниците и служителите в ЕТ „ИВИЛ”; В раздел „Заключение”, изпълнителят ще извърши обобщение от постигнатите резултати от реализацията на посочените по-горе дейности. Ще бъдат определени приоритетите и ще бъдат посочени средствата и мерките, които да бъдат използвани за отчитане на дейността във фирмата, повишаване на трудовата дейност на работниците и служителите, което неминуемо ще доведе до повишаване производителността на труда. В допълнение към тях, ще се изисква анализа да съдържа и следните компоненти произтичащи от дейността на фирмата: Въвеждане на система за подържане на знанията; Прилагане на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място; Усъвършенстване на система за оценка и контрол на професионалните рискове, чрез прилагане на секторни и иновативни подходи.
Дейност 2: Модернизация, свързана с подобряване условията на труд В настоящият проект се предвижда да се изпълнят следните дейности: І. Избор на доставчик за 3 бр. климатици колонен тип Описание на дейността: Провеждане на необходимите тръжни процедури за възлагане на услуги, доставки или монтажни работи като предварително се съгласуват процедурите с АЗ като Договарящ орган по схемата. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед комисия, която ще извърши подготовката и провеждането на тръжната процедура, и оценката на представените оферти. С избраните доставчици, ще бъдат сключени съответните договори за изпълнение и доставка. Дейностите по проекта по закупуването на предпазно оборудване включват: 1. Доставка; 2. Монтиране; 3. Първоначално изпитване (при необходимост); 4. Въвеждане в експлоатация. Ще бъде закупено и въведено в експлоатация предпазно оборудване, необходимо за подобряване на работния процес и климатизацията по работни места, което да допълни наличното оборудване на предприятието. Обосновка на дейността Основните нужди на ЕТ „ИВИЛ – ИВАН КРЪСТЕВ” като социално-отговорно предприятие са свързани с модернизация на работните помещения за подобряване на работния процес и климатизацията на работни места, както и на работната среда като компонент на околната среда. Чрез допълването на климатичната система в завода с още три климатика колонен тип ще се повиши нейната енергийна ефективност, ще се осигури безопасна работна среда. ІІ. Доставка След сключване на договорите, ще се поддържат постоянни контакти с доставчиците за своевременно решаване на възникнали въпроси, свързани с изпълнението на договорите. Ще се следи изпълнението на подписаните договори, като особено внимание ще се обърне на качеството на доставените стоки и спазването на крайните срокове за доставка и монтаж на климатиците. Ще се изготви конкретен План-график, включващ подготовка и монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации (електричество, вода, въздух и др.), инструктаж на персонала, който ще работи с него, провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След получаване на доставките и приключване на дейностите, ще се подпише двустранно „Приемо-предавателен протокол” - от ЕТ „ИВИЛ – ИВАН КРЪСТЕВ” и изпълнителя. Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното предпазно климатично оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда на база подобрените условия на труд. ІІІ. Приемане Преглед на съпроводителните документи на доставеното предпазно оборудване, преглед изправността на оборудването и издаване на Приемо-предавателен протокол двустранно подписан. Пълната проверка на оригинални документи за извършените доставки е гаранция за съответствие с исканото от възложителя.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства по утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. При спазване процедурите по ПМС №69 ЕТ „ИВИЛ – ИВАН КРЪСТЕВ” ще закупи на своите служители лични предпазни средства и работно облекло, което отговаря на високи изисквания за качество и осигурява безопасност на труда. Същите са планирани съгласно утвърден Списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършена оценка на риска на работните места. Предвиденото за закупуване в рамките на проекта работно облекло отговаря на нуждите от работно облекло за всичките 67 служители от фирмата за една година, два сезона – зимно и лятно работно облекло. Наред с облеклото ще бъдат закупени и лични предпазни средства за представителите на целевата група, като те също са съобразени с техните нужди за периода на изпълнение на проекта.
Дейност4: Внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007 Дейността по внедряване включва: Определяне на Политика по Безопасни и здравословни условия на труд, от Консултанта съвместно с ръководството на кандидата; Планиране на идентификацията на опасностите и овладяване на рисковете, които предприятието може да управлява и върху които се очаква да има въздействие; Извеждане на целите по Здравословните и Безопасни Условия на Труд; Разработване на проекти на документите от комплекта на СУБЗУТ /Процедури по Здравословните и Безопасни Условия на Труд/ и разработване на програма за Безопасни и здравословни условия на труд; Създаване на проекти за справяне с извънредни ситуации и способност за реагиране и практическата им проверка, съгласуване и утвърждаване от Ръководството на предприятието-кандидат; Организиране поетапно пробно внедряване на документите от СУБЗУТ; Провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените процедури, съгласуване и коригиране; Провеждане на обучение на Ръководството и изпълнителския персонал за внедряване на СУБЗУТ; Създаване на организация за редовно внедряване на Системата за Безопасни и здравословни условия на труд; Консултации по определяне и изпълнение на злополуките, инцидентите, коригиращите и превантивни действия по време на редовното внедряване на Системата за безопасни и здравословни условия на труд; Съвместно провеждане на вътрешен одит на цялата Система за Управление на безопасни и здравословни условия на труд; Съвместно провеждане на Преглед на Ръководството; Съвместно отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. Дейността по сертифициране включва: Провеждане на сертификационен одит, за степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ЕТ „ИВИЛ – ИВАН КРЪСТЕВ” с оглед на визията си за поддържане и усъвършенстване на системата за управление и възможноста на фирмата да подобряват безопасните и здравословни условия на труд се предвижда внедряване на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно OHSAS 18001:2007.
Дейност 5: Обучение на работниците във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд В рамките на дейността ще се възложи на изпълнител провеждането на обучение за всички работници и служители в предприятието. Ще се проведе процедура по ПМС№55. В заданието към кандидатите ще предвиди следното: основни похвати на работа и прилагане по компетентност на задълженията, съгласно OHSAS 18001:2007. В изискванията към учебните програми ще се включат дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес на всички нива. Ще се изиска от участниците да използват съвременни интерактивни и иновативни методи на обучение, с акцент на практическите умения. Продължителността на обучението ще бъде 45 учебни часа. С избраната обучителна организация ще се подпише договор, който ще предвиди необходимите гаранции за изпълнението му. Обучението ще завърши с документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности, издаден от обучаващата организация и връчен на обучените лица срещу подпис. За успешното провеждане на обучението и усвояване на учебния материал обучаемите ще се разделят на групи според упражняваните в предприятието професии. Занятията ще се провеждат с частично откъсване от производствения процес, което ще се регламентира от управителя на предприятието със Заповед. Ще се провеждат проверки от членове на екипа по проекта в началото и в края на всеки курс. С оглед получаване на обратна връзка за удовлетвореността на обучените лица ще се попълнят изходящи анкетни карти, резултатите които ще се обобщят от екипа.
Дейност 6: Публичност, информиране и контрол Дейностите по информиране и публичност ще се реализират, съгласно изискванията на ОП РЧР и Насоките по настоящата схема. Всички документи по проекта ще носят логото на ОП и ЕСФ. Ще се изтъква приноса на ЕС за реализацията на дейностите. Предвижда се провеждане на една пресконференция за местните медии и обществеността при завършването на проекта. При стартирането на проекта ще се поръча и изработи 1 информационна табела, която ще се постави на видно място на входа на предприятието. Предвид голямата площ на двора и сградата табелата ще бъде с достатъчно големи и видими размери. Поставяне на обозначителни стикери на новото оборудване и емблеми на работното облекло и личните предпазни средства. Информационни и комуникационни материали за безвъзмездната финансова помощ от ЕС съдържащи информацията както следва: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Преди и по време на обученията по проекта, изрично ще оповестява, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР на прогремите и документите свързани с обучението. През последния месец на проекта ще се извърши одит от външен одитор, което ще гарантира на ръководството на фирмата и на ДО законосъобразното разходване на средствата. В рамките на дейността ще се извършва редовен контрол върху постигнатите резултати от екипа на проекта, в това число и чрез анкети в края на обучението. Резултатите от контрола ще се популизират с посочените методи за информиране и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 448 BGN
Общ бюджет: 181 196 BGN
БФП: 181 196 BGN
Общо изплатени средства: 181 119 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 090 BGN
2014 144 029 BGN
2015 0 BGN
181 119 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 526 BGN
2014 122 425 BGN
2015 0 BGN
153 951 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 563 BGN
2014 21 604 BGN
2015 0 BGN
27 168 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз