Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1080-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05014
Наименование: "Персоналът на "ЕКОФРУТ" ООД с по-добри условия на труд"
Бенефициент: "ЕКОФРУТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще се извършат следните дейности: І. Въведение Дейността включва следните етапи: 1. преглед и анализ на историята на организацията. Описание на актуалната ситуация на организацията. Ще се извърши измерване и оценка на всички фактори на работната среда; 2. основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност; 3. управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрение), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; 4. показатели за ефективност на трудовата дейност; 5. управление на персонала, в. т.ч.: състав, общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, квалификация, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 6. условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. факторите на работната среда, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по всички технологични процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд и да се повиши ефективността на производството и производителността на труда. II.Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда; 1. оценява се нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и документирането им; 2. анализ на вътрешната среда на организацията; анализират се силните и слабите страни ( SWOT – анализ ) на елементите на трудовия процес и работната среда; 3. определя се кои елементи следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрение; 4. анализ на външната среда на организацията; разглеждат се възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда влияещи на организацията; 5. съставяне на SWOT – матрици, - таблици и – диаграми, илюстриращи силните и слабите страни на трудовата дейност на предприятието. Обосновка на дейността: Идентифициране и оценка на последователността, взаимодействието и взаимовръзката между отделните елементи по трудовия процес, осигурената безопасност на работните места и идентифициране на всички лични и колективни предпазни средства за защита с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. III.Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: 1. описание на елементите на организацията на основните и спомагателни дейности при които има необходимост от усъвършенстване и подобрение; 2. какви подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; 3. описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Постигането на високо ниво на здраве и безопасност при работа и на добри условия на труд води до повишена мотивация на работниците и служителите, което от своя страна води до повишаване на ефективността на производителността на труда и намаляване на травматизма и заболеваемостта в предприятието. Изпълнението на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното спомагателно оборудване за подобряване условията на труд и личните предпазни средства. IV.Заключение – обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на извършените дейности и отчитане на индикатора за резултат – намаляване на травматизма и заболеваемостта в предприятието чрез сравнителен анализ на данни от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване на условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на травматизма и заболеваемостта 1. изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; 2. план за действие: определяне на целите, задачите за изпълнение на целите, действия за решаване на задачите, срокове, отговорници и ресурсите за бъдещо развитие и подобряване на организацията на работа и за подобряване условията на труд и работната среда, намаляване на травматизма и заболеваемостта в предприятието. Обосновка на дейността: Цялостният анализ идентифицира състоянието и проблемните зони в предприятието и показва подобряването, което ще се постигне от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата схема „Безопасен труд”
Дейност 2. Модернизация свързана с подобряване условията на труд В настоящият проект се предвижда да се изпълнят следните дейности: І. Избор на доставчик Описание на дейността: Провеждане на необходимите тръжни процедури за възлагане на услуги, доставки или монтажни работи като предварително се съгласуват процедурите с АЗ като Договарящ орган по Схемата. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед комисия, която ще извърши оценката на представените оферти. С избраните доставчици, ще бъдат сключени съответните договори за изпълнение и доставка. Дейностите по проекта по закупуването на спомагателно оборудване включват: 1. Доставка; 2. Монтиране; 3. Първоначално изпитване (при необходимост); 4. Въвеждане в експлоатация. Ще бъде закупено и въведено в експлоатация оборудване и стопански инвентар, необходим за подобряване на работния процес, безопасността и комфорта по работни места, което да допълни наличното оборудване на предприятието. Обосновка на дейността Основните нужди на “ЕКОФРУТ“ ООД като социално-отговорно дружество са свързани с модернизация на работните помещения за подобряване на работния процес и работните места, както и на работната среда като компонент на околната среда. Предвиденото за закупуване оборудване – вентилационна и климатична система, както и зареждащ комплект за автомобили е със съвременни функции и ще допълни възможностите на наличното оборудване на дружеството по отношение на осигуряването на безопасен труд, както и ще се подобрят процесите, свързани с околната среда. Чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на гореспоменатото оборудване и стопански инвентар ще минимизира риска от главоболие, виене на свят, отпадналост, затруднено дишане, дразнене на носа и очите, чести респираторни инфекции. ІІ. Доставка Описание на дейността: След сключване на договорите, ще се поддържат постоянни контакти с доставчиците за своевременно решаване на възникнали въпроси, свързани с изпълнението на договорите. Ще се следи внимателно изпълнението на подписаните договори, като особено внимание ще се обърне на качеството на доставените стоки и спазването на крайните срокове за доставка. Ще се изготви конкретен План-график, включващ подготовка и монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации (електричество, вода, въздух и др.), обучение и инструктаж на персонала, който ще работи с него, провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След получаване на доставките и приключване на дейностите, ще се подпише двустранно „Приемо-предавателен протокол” - от “ЕКОФРУТ“ ООД и изпълнителя. Обосновка на дейността: Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното спомагателно оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда на база придобитото оборудване. ІІІ. Приемане Описание на дейността: Преглед на съпроводителните документи на доставеното спомагателно оборудване, преглед изправността на оборудването и издаване на Приемо-предавателен протокол двустранно подписан. Обосновка на дейността: Пълната проверка на оригинални документи за извършените доставки на стоки и/или услуги е гаранция за съответствие с исканото от “ЕКОФРУТ“ ООД. Основните нужди на “ЕКОФРУТ“ ООД като социално-отговорно дружество са свързани с минимизиране на риска за работниците и служителите на работните им места и подобряване на работната среда като компонент на околната среда. Предвидените за изграждане вентилационна и климатична система, отвеждаща вредните емисии и газове извън сервизната база и постигане на оптимална работна температура в помещението, както и закупуването на зареждащ комплект за автомобили, ще допринесат изключително много за подобряване на условията за труд в “ЕКОФРУТ“ ООД и минимизиране на риска от трайни травми и предпазване на служителите от виене на свят, отпадналост, затруднено дишане, дразнене на носа и очите, чести респираторни инфекции.
Дейност 3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик чрез избор по ПМС 55. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Входящият контрол ще се извърши на основание на записаните изисквания в действащата Система за управление на качеството. Обосновка на дейността: “ЕКОФРУТ“ ООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за своите служители, с оглед подобряване безопасността на работещите и комфорта на работното място чрез по-добро качество на предпазните средства или специалното облекло. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.
Дейност 4. Внедряване и сертифициране на стандарти за безопасни условия на труд Предвидената е за внедряване Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ) в “ЕКОФРУТ“ ООД. Описание на дейността: І. Диагностика на управлението за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и на действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръководителите на структурни единици от дружеството; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на удовлетворяване на изискванията на ЗБУТ; - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изисквания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУ ЗБУТ; - определяне на специалисти от предприятието за изграждане на Комитет по управление на труда (КУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУ ЗБУТ; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ІІ. Разработване и внедряване на СУ ЗБУТ - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководтвото на фирмата; - разработване на първи проекти на документите на СУ ЗБУТ /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУ ЗБУТ; - обучение на вътрешни одитори; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУ ЗБУТ; ІII. Отчитане на разработването и внедряването на СУ ЗБУТ - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификационен одит; Обосновка на дейността: Осигуряване на рамката за управление на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към обществото като цяло. СУ ЗБУТ ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на предприятието, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУ ЗБУТ и обучени вътрешни одитори предприятието ще дефинира своите цели за подобрение и управленската програма за тяхното постигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
Дейност 5. Публичност и визуализация Дейностите по информиране и публичност ще се реализират, съгласно изискванията на ОП РЧР и Насоките по настоящата схема. Всички документи по проекта ще носят логото на ОП и ЕСФ. Ще се изтъква приноса на ЕС за реализацията на дейностите. Предвижда се провеждане на 1 информационно събитие за местните медии при завършването на проектните дейности, както и публикуване на 1 съобщение в медиите. При стартирането на проекта ще се поръчат и изработят две информационни табели, които ще се поставят на видно място в базата на предприятието. Поставяне на обозначителни стикери и щампи на новото оборудване и на личните предпазни средства. Информационни и комуникационни материали за безвъзмездната финансова помощ от ЕС съдържащи информацията както следва: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Информационните събития, свързани с изпълнението на проекта, изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС, ЕСФ и логото на ОП РЧР чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 658 BGN
Общ бюджет: 173 011 BGN
БФП: 173 011 BGN
Общо изплатени средства: 173 007 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 732 BGN
2014 137 276 BGN
2015 0 BGN
173 007 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 372 BGN
2014 116 684 BGN
2015 0 BGN
147 056 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 360 BGN
2014 20 591 BGN
2015 0 BGN
25 951 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз