Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0231-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01010
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Хидроенергийна компания" ООД"
Бенефициент: "Хидроенергийна Компания" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Проектен старт Дейността ще продължи 2 месеца и ще обхване дейности по сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за разработването на подробен линеен план график включващ конкретните задачи за изпълнението на всяка една от дейностите по проекта, както и ще бъдат определени отговорните за изпълнението на задачите лица. Дейността е основополагаща за изпълнение на останалите проектни дейности и постигане на заложените цели на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на избор на изпълнители по проекта Дейността допринася непряко за постигане на заложените резултати като ще доведе до избор на изпълнители по проекта, които да осигурят качествени услуги и доставки по проекта при спазване на принципите на добро финансово управление.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи: I. Въведение – описание на характеристиките и състоянието на предприятието, както и организацията на трудовата дейност. Преглед и анализ на историята на организацията. Описание на актуалната ситуация на организацията. a) основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност; b) управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрение), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; c) показатели за ефективност на трудовата дейност; d) управление на персонала, в. т.ч.: състав, общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, квалификация, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация, данни за здравни проблеми във връзка с работата; e) условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. факторите на работната среда, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. a) определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда; b) оценява се нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и документирането им; c) анализ на вътрешната среда на организацията; анализират се силните и слабите страни (SWOT – анализ ) на елементите на трудовия процес и работната среда; d) определя се кои елементи следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрение; e) анализ на външната среда на организацията; разглеждат се възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда влияещи на организацията; f) съставяне на SWOT – матрици, - таблици и – диаграми, илюстриращи силните и слабите страни на трудовата дейност на предприятието. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: a) описание на елементите на организацията на основните и спомагателни дейности при които има необходимост от усъвършенстване и подобрение; b) какви подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; c) описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. IV. Заключение a) изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; b) план за действие: определяне на целите, задачите за изпълнение на целите, действия за решаване на задачите, срокове, отговорници и ресурсите за бъдещо развитие и подобряване на организацията на работа и за подобряване условията на труд и работната среда, намаляване на травматизма и заболеваемостта в предприятието
Дейност 4: Доставка на работно облекло и ЛПС В рамките на дейността е предвидено закупуване и доставка на ЛПС и работно облекло за следните позиции, съгласно утвърдения списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на Наредба 3/19.04.20101 г.: • за позициите Оператор, пътно-строителни машини, Работник, строителство, ще бъдат доставени Антифони с норма на заглушаване не по-малко от 34 dB, в комплект с тапи за уши; • за позициите Работник, строителство, Кофражист, Арматурист, Монтажник, ще бъдат доставени защитни каски, предпазни ръкавици, защитни обувки и работно облекло (зимно и лятно), работни колани и светлоотразителни жилетки; • за позиция работник строителство ще бъдат доставени гумени ботуши. Обосновка на дейността: 1. закупуването на Антифони в комплект с тапи за уши ще доведе до намаляване въздействието на шума върху слуховите органи на работещите с набивните машини и строителните работници в близост до тях; 2. закупуването на защитни каски е с цел предпазване на работещите и посещаващите обекта от падащи предмети и нараняване на главата; 3. закупуването на предпазни ръкавици предпазва работниците от нараняване по ръцете при извършване на СМР; 4. предвидените за закупуване защитни обувки с устойчивост на пробождане ходила и бомбета ще предпази работниците от нараняване на долните крайници от падащи предмети и настъпване на остри такива; 5. работното облекло – зимно и лятно ще предпази тялото на работниците от нараняване и атмосферните условия при работа на открито през летния и зимния сезон; 6. закупуването на гумени ботуши с устойчивост на пробождане ходила и бомбета ще предпази долните крайници на работниците, при работа на открито при лоши атмосферни условия – дъжд или сняг; 7. закупуването на предпазни колани при работа на височина се обуславя от необходимостта работниците да бъдат предпазени от падане при работа на височина, когато не са възможни прилагането на технически средства (ограждания, парапети и платформи); 8. доставката на светлоотразителни жилетки е свързана с необходимостта от изостряне на вниманието на работниците на обекти, с цел недопускане на злополуки. Цялостен резултат от закупуването на ЛПС и работно облекло е осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на заетия в ХЕК персонал.
Дейност 5: Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
„Бултекс 99” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 531 BGN
Общ бюджет: 104 110 BGN
БФП: 104 110 BGN
Общо изплатени средства: 104 109 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 306 BGN
2014 0 BGN
2015 82 803 BGN
104 109 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 110 BGN
2014 0 BGN
2015 70 383 BGN
88 493 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 196 BGN
2014 0 BGN
2015 12 420 BGN
15 616 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз