Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0571-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-01002
Наименование: "Съвременна организация на трудовата дейност в МБАЛ "Д-р ДИмитър Павлович" ЕООД, гр Свищов"
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: „Организация и управление на проекта” Описание на дейността: Професионалното управление на проекта ще бъде осъществено чрез подходящо подбран екип от специалисти, работещ по утвърдените от ръководството на болницата методология и критерии за всяка длъжност. През първия месец след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Счетоводител и Технически сътрудник. Управителят на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов ще подпише граждански договори с избраните специалисти и заедно с Ръководителя на проекта ще детайлизират ежедневните им задължения по избраната методология и представените критерии за всяка длъжност. Непосредствено преди стартирането на проектните дейности екипът за организация и управление на проекта ще проведе встъпителна среща за стартирането на проекта. Предмет на встъпителната среща е запознаване с приложимите процедури за изпълнение на проекта, разпределение във времето на конкретните задачи между членовете на екипа. На следващите си срещи екипът за организация и управление на проекта ще обсъди и приеме следните документи, необходими за ефективното управление на проекта: • Длъжностни характеристики за всеки член на екипа; • План за управление на проекта; • Процедури за вътрешен мониторинг и контрол; • Критерии за оценка на напредъка и качественото изпълнение на проекта; • План за управление на риска. Ръководството на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов ще осигури техническото обезпечаване на работата на екипа за организация и управление на проекта. Цялостната дейност на екипа за организация и управление на проекта, свързана с провеждането на работните срещи на екипа, срещи с външни изпълнители и заинтересовани страни и за съхранение на проектната документация, както и достъп до релевантна проектна информация и документи: доклади, решения, скици и др. ще се осъществява в работните помещения на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов. По тази причина в бюджета на проекта не са предвидени разходи за наем на помещение. Екипът за организация и управление на проекта ще представя на Договарящия орган необходимата информация и отчети, свързани с изпълнението на проектните дейности. За целта постоянно ще се провежда финансов мониторинг като неразделна част от общия мониторинг на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки текущата счетоводна система на дружеството, но организирана по начин, гарантиращ отделна счетоводна аналитичност само за дейностите и целите по проекта. Тази система ще се прилага в съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка от страна на представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори. Екипът за организация и управление на проекта ще изготвя и представя на Договарящия орган следната информация относно изпълнението на договора: • месечни справки за състоянието на сключения договор и за изпълнението на дейностите по договора; • полугодишни и годишен доклади за напредъка на проекта; • междинни и заключителен доклади. Месечните справки ще се представят в последния работен ден на всеки месец в регионалната структура на ДО по мястото на изпълнението на проекта. Полугодишният доклад се състои от техническа част и финансова част и представлява обобщен преглед на постигнатия напредък по проекта за описвания период. Годишният доклад се състои от техническа част и финансова част и представлява обобщен преглед на постигнатия напредък по проекта за описвания период. Междинните доклади ще се представят при всяко искане за междинно плащане и ще включва всички разходи, направени по проекта за описания период. Междинните доклади се състоят от техническа част и финансова част и ще се изпращат в регионалния офис на ДО, на територията на който е подадено настоящото проектно предложение при кандидатстването. След приключване на изпълнението на дейностите по проекта ще бъде изготвен заключителен доклад. В изготвянето му ще участват всички членове на екипа за организация и управление на проекта. Заключителният доклад се състои от техническа част и финансова част и се отнася до изпълнението на договора като цяло. Заключителният доклад ще бъде представен на съответния представител на Договарящия орган не по-късно от два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Основните видове документи, които ще бъдат прилагани към финансовите отчети, ще отговарят на изискванията на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.03: „Безопасен труд“. Обосновка на дейността: Описаните организационни и свързани с управлението и администрирането дейности са от изключително важно значение за успешната реализация на проекта и постигането на заложените цели. Подробният план за изпълнение, адекватното разпределение на задачите и отговорностите между членовете на екипа, както и въведените процедури за управление и мониторинг са основна предпоставка за качественото изпълнение на основните дейности и за постигане на очакваните резултати. В случай че МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов не предвиди и изпълни дейността по организация и управление на проекта, ще възникнат сериозни затруднения при осъществяване на координацията между отделните изпълнители, контрола за спазване на плана за изпълнение на проекта, постигането на прозрачност при избора на изпълнители, ефективното управление на безвъзмездно предоставената финансова помощ и други негативни резултати в хода на реализирането на проектните дейности.
Дейност 2: „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" Описание на дейността: Процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите актове по неговото прилагане. При възлагане на изпълнението на дейности на изпълнители, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов ще спазва разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО) 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Дейността „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" ще бъде изпълнена със собствени сили на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, при което екипът за организация и управление на проекта ще има задача да осигури подготовката и провеждането на процедурите законосъобразно и в предвидените срокове. Ще се разработят тръжни документации, ще бъде определен съставът на тръжната комисия и ще се проведат процедури за избор на изпълнители съгласно Закона за обществените поръчки. Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в тръжните документации. Ще бъдат сключени договори с изпълнителите за реализирането на отделните дейности, включени в проекта. Обосновка на дейността: В съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема, за да бъдат допустими разходите в случай на възлагане на отделни дейности на външен изпълнител, изборът на изпълнител следва да е извършен при спазване на изискванията на действащото национално законодателство и по-специално Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по неговото прилагане.
Дейност 3: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов" Описание на дейността: В рамките на тази дейност се предвижда да се опише сегашното състояние на „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, организацията на трудовата дейност, съдържанието и характеристиките на основните и спомагателни трудови дейности, работни помещения и работни места, медицинско оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; показателите за ефективност на трудовата дейност; управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност; управлението на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики; силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов. Наред с това ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения. В анализа ще се обоснове и опише при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Въз основа на обобщен анализ на резултатите, ще бъдат направени съответните изводи за състоянието на лечебното заведение и организацията на трудовия процес и ще бъдат определени приоритетите и препоръките, както и необходимите действия и ресурси за тяхното реализиране. Обосновка на дейността: В съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов е задължителна дейност и трябва да е включена във всяко проектно предложение.
Дейност 4: „Подмяна на дограма за защита от неблагоприятен микроклимат" Описание на дейността: За да се обезопасят съществуващи обекти с цел съхраняване на здравето на работещия в тях персонал, с проектното предложение се предвижда във вътрешните отделения (на 6-ти и 7-ми етаж), хирургично отделение, неврологично отделение, отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина, аптеката и в салона за раздаване на медикаменти на болницата да бъде подменена съществуващата дограма. За целта ще бъде извършен текущ ремонт на помещенията, изцяло свързан с постигането на по-здравословни и безопасни условия на труд за работещия в тях медицински и немедицински персонал. С подмяната на дограмата параметрите на микроклимата в ремонтираните помещения ще съответства на изискванията на съответните медицински стандарти. С проектното предложение не се предвижда извършване на дейности за основен ремонт в лечебното заведение, както и за текущ ремонт на санитарни помещения, помещения за отдих, поставяне на външна термоизолация и други недопустими дейности. Прогнозната количествено-стойностна сметка на ремонтните работи, свързани с подмяна на дограмата, е представена в Приложение Б3 към Формуляра за кандидатстване. Ефектът от тази дейност ще се изрази в значително подобряване на условията на труд чрез създаването на по-благоприятен микроклимат за протичане на лечебните процеси. Обосновка на дейността: Параметрите на микроклимата във вътрешните отделения (на 6-ти и 7-ми етаж), хирургично отделение, неврологично отделение, отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина, аптеката и в салона за раздаване на медикаменти на болницата в момента са твърде неблагоприятни за протичане на лечебните процеси. Работещите медицински и немедицински специалисти са принудени да работят в незащитена работна среда, с вредни последствия за тяхното здраве. В изготвената оценка на риска Службата по трудова медицина е констатирала, че „в част от работните помещения в лечебното заведение поради лошо състояние на дограмата не е осигурен необходимият микроклимат в I вътрешно отделение–женски сектор–стая за сестринския персонал и кухненски офис, мъжки сектор – кухненски офис и манипулационна; II вътрешно отделение – кухненски офис и манипулационна; Хирургическо отделение – манипулационна и кухненски офис; Неврологично отделение–стая за сестрински персонал, стая старша медицинска сестра, кухненски офис; Отделение за физиотерапия и рехабилитационна медицина – кабинет на началник отделение, манипулационна, кухненски офис; Болнична аптека – две помещения и в салона за раздаване на медикаменти на болницата. Микроклиматът в тези помещения е неблагоприятен за изпълнение на трудовите задължения на медицинския персонал и други работещи в медицинското заведение.“. Службата препоръчва на ръководството на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов „Подмяна на остарялата дограма в изброените помещения, с цел преодоляване на неблагоприятни параметри в микроклимата и опазване здравето на работещите и пациентите на лечебното заведение.“. Във връзка с тези констатации и препоръки на Службата по трудова медицина е наложително да бъде извършена подмяна на дограмата, като по този начин ще се гарантира постигането на здравословна работна среда и на съответните медицински стандарти.
Дейност 5: „Закупуване на климатична система и подопочистващи машини, свързани с подобряване условията на труд“. Описание на дейността: За да се обезопасят съществуващи обекти с цел съхраняване на здравето на работещия в тях персонал, с проектното предложение се предвижда във вътрешните отделения (на 6-ти и 7-ми етаж), хирургично отделение, неврологично отделение, отделението по физиотерапия и рехабилитационна медицина и в аптеката на болницата да бъде закупена съвременна климатична система и подопочистващи машини. По този начин параметрите на микроклимата в посочените помещения ще бъдат прецизно контролирани с оглед постигането на максимален комфорт, хигиена и оптимален енергиен разход. Ще се гарантира високо ниво на хигиена в помещенията на лечебното заведения и опазване здравето на персонала. Минималните технически и функционални характеристики на климатичната система и на подопочистващите машини са описани в Приложение Б4 – „Технически спецификации“ към Формуляра за кандидатстване. Ефектът от това ще се изрази в значителното подобряване на условията на труд, високо ниво на хигиена в помещенията и обезопасяване на съществуващите лечебни процеси. Обосновка на дейността: Съществуващата в момента климатична система във вътрешните отделения (на 6-ти и 7-ми етаж), хирургично отделение, неврологично отделение, отделението по физиотерапия и рехабилитационна медицина и в аптеката на болницата е остаряла и нейната постоянна експлоатация често води до нежелани явления и резултати - невъзможност за поддържане на температурните параметри в помещенията поради неправилно оразмеряване на захранването с топлоносител и студоносител. В тези помещения липсва необходимата техника за ежедневно качествено и безопасно почистване на подовите настилки, поради което не е гарантирана необходимата висока хигиена и безопасност на работното място на медицинския персонал. В изготвената оценка на риска Службата по трудова медицина е констатирала: „1. Липсва необходимата техника за ежедневно качествено и безопасно почистване на подовите настилки, поради което не е гарантирана необходимата висока хигиена и безопасност на работното място на медицинския персонал и пациентите на лечебното заведение. Това с особена сила се отнася до двете вътрешни отделения, хирургично отделение, неврологично отделение,отделението на физиотерапия и рехабилитационна медицина и аптеката към болницата. Ръчното почистване на подовите настилки освен че не осигурява необходимата хигиена в лечебното заведение, създава предпоставки за злополуки, травми и наранявания. 3.Съществуващата климатична система е силно амортизирана и постоянната й експлоатация често е свързана с невъзможност за поддържане в необходимите граници на температурните параметри в помещенията. Особено неблагоприятен е микроклиматът през горещите летни месеци и зимния период в част от помещенията в двете вътрешни отделения, хирургично отделение, неврологично отделение, отделение за физиотерапия и рехабилитационна медицина и в аптеката на болницата.“. Службата по трудова медицина препоръчва на ръководството на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов: „1. Осигуряване на подопочистващи машини, с цел гарантиране на високо ниво на хигиена в помещенията на лечебното заведения и опазване здравето на персонала и пациентите. 3. Подмяна на съществуващата климатична инсталация, с цел осигуряване и поддържане на температурните параметри в необходимите граници, гарантиращи здравословни и безопасни условия на труд.“. Поради описаните констатации и препоръки е наложително да бъде извършена подмяна на съществуващата климатична система с нова и да се закупят подопочистващи машини, като по този начин ще се гарантира постигането на здравословна работна среда и високо ниво на хигиената в съответствие с медицинските стандарти.
Дейност 6: „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов" Описание на дейността: Въз основа на извършената оценка на риска на работните места и представения към проектното предложение списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, за тези служители ще бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала ще бъдат с по-висок клас на защита. Предвидените за целта лични предпазни средства и специално работно облекло са подробно описани в Приложение А3.1 на Бюджета на проекта. Обосновка на дейността: Наличните към настоящия момент лични предпазни средства и работно облекло са с твърде понижени експлоатационни качества и не отговарят на условията на работното място. В изготвената оценка на риска Службата по трудова медицина е констатирала: „4.Предоставените работно облекло и лични предпазни средства в редица случаи се отклоняват от изискванията на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС №1 от 20.01.2011 г. и Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазването здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място по отношение на вид, брой и срок на износване.“. Във връзка с това е наложителна тяхната подмяна и закупуване на нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на персонала на лечебното заведение.
Дейност 7: „Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов" Описание на дейността: В хода на изпълнението на тази дейност ще бъде изготвен одит на състоянието на действащата система на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, ще бъдат идентифицирани опасностите, ще бъдат изготвени оценка и контрол на риска, оценка на съответствието, ще се разработи документация и ще се проведе цикъл от обучения, инструктажи, извършване на одити на елементите от стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007, които са задължителен елемент от нейното внедряване. Обосновка на дейността: Ръководството на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов осъзнава своята отговорност пред персонала и пациентите на болницата за изпълнение на ангажиментите за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд. Чрез въвеждането на стандарт за здраве и безопасност при работа ще се постигне по-нататъшно усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, по-безопасна работна среда и защита на персонала от трудови злополуки. Ръководството ще има възможност да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и на пациентите на лечебното заведение. В крайна сметка, чрез въвеждането на стандарт за здраве и безопасност при работа, ще се постигнат изискванията на българското и европейско законодателство в тази област.
Дейност 8: „Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007” Описание на дейността: Процесът на сертифициране на въведения стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 ще се извърши от акредитирано лице по сертификация на системи за управление. Това лице ще бъде различно от консултантската фирма, която е разработила и внедрила стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов. Смисълът на това изискване е да се постигне безпристрастност на сертификацията. Процесът на сертифициране ще се извърши от одиторски екип на акредитираното лице по сертификация, който ще провери и оцени дали въведеният в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 съответства на изискванията на стандарта. След положителен доклад от одита, органът за сертификация ще вземе решение по сертификацията и ще издаде сертификат. Сертификатът е доказателство, че лечебното заведение е въвело и има реално работещ стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007. След изпълнението на проекта ръководството на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов предвижда въведеният и сертифициран с настоящия проект стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 да бъде поддържан съобразно утвърдените при неговото внедряване изисквания. За целта ще бъдат обучени съответните специалисти, отговарящи за изпълнението на отделните дейности. Обучението ще бъде по време на изпълнението на проекта. Обосновка на дейността: През последните десетилетия задълженията и отговорностите на работодателите в областта на здравословните и безопасни условия на труд непрекъснато се увеличават. Законодателството в Европейския съюз е изключително стриктно, а работата в силно конкурентна среда не допуска възможност работодателите и институциите да пренебрегват грижата за опазването на здравето и безопасността на работещите. Все по-често клиентите и партньорите изискват от компаниите, с които работят, доказателство за създадените условия на труд. За да отговори на тези изисквания, ръководството на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов изпитва необходимост от внедряването и сертифицирането на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 9: „Осигуряване на информация и публичност" Описание на дейността: След подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат проведени начална и финална пресконференции. Началната пресконференция ще се проведе в края на първия месец, на която ще бъде представен екипът за организация и управление на проекта и предвижданите за изпълнение основни дейности. Финалната пресконференция се планира да се проведе в края на дванадесетия месец от стартирането на проекта, на която ще бъде отчетено неговото изпълнение. На тази пресконференция ще бъде обявен стартът на действието на въведения и сертифициран стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007. Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат представени и на колектива на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов. С проектното предложение се предвижда да бъде публикувана статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. Ще бъде подчертан финансовият принос на Европейската комисия и съфинансирането от страна на държавния бюджет на Р. България за реализирането на тези ползи. При успешното завършване на дейностите отново ще бъде публикувано съобщение в пресата с обобщени резултати от проекта. С проекта се предвижда да бъдат изготвени и разпространени 2500 бр. информационни брошури, в които, наред с описанието на проекта, ще се отбележи финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. Този подход ще бъде приложен и при осъществяване на дейностите по публикуване на съобщения в медиите, както и при подготовката на всички обяви, публикации и други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. В тези документи задължително ще се оповести, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси ”. На интернет страницата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов ще бъде публикувана обща информация за проекта, както и регулярни съобщения за напредъка на проектните дейности. В съответствие с изискванията на ЕС, след подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде изготвена информационна табела, която ще бъде поставена на входа на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов за целия период на изпълнение на проекта. За закупената с настоящия проект климатизационна система се предвижда да бъдат изготвени и поставени стикери, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнение на описаните мерки по информация и публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006. Обосновка на дейността: В съответствие с изискванията на Регламент № 1828/2006 (чл. 2 – 10 и Приложение 1) МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов в качеството си на бенефициент е отговорен за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което му е отпуснато от фондовете и следва да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира настоящия проект.
Дейност 10: „Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта" Описание на дейността: За да се прецени достоверността на изготвените по проекта финансови отчети, ще бъде извършен независим финансов одит на проекта. Одитът на проекта ще бъде проведен от дипломиран експерт-счетоводител или фирма за одит. Обосновка на дейността: Извършването на независим одит на проекта е допустима дейност съгласно изискванията на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изразяването на независимо одиторско мнение по отношение на финалния финансов отчет на проекта ще удостовери целесъобразността и законността на разходите, тяхната допустимост, акуратност и реалност на възникване, както и отчитането им с релевантни разходооправдателни документи. Независимият одиторски доклад е своеобразна оценка за качественото и финансово отговорно управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 465 BGN
Общ бюджет: 158 497 BGN
БФП: 126 797 BGN
Общо изплатени средства: 124 857 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 693 BGN
2014 83 079 BGN
2015 14 085 BGN
124 857 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 539 BGN
2014 70 617 BGN
2015 11 972 BGN
106 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 154 BGN
2014 12 462 BGN
2015 2 113 BGN
18 729 BGN
Финансиране от бенефициента 34 616 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз