Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0087-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-04005
Наименование: "Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие"
Бенефициент: "Метал Транс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Мониторинг и отчетност. Дейността се изпълнява през целия период на проекта и включва следните поддейности: - осъществяване на цялостна координация и организация за изпълнение на предвидените дейности по проекта; - изготвяне на текуща документация по проекта; - осъществяване на непрекъснат контрол върху изпълняваната дейност, както на екипа по проекта, така и на дейността на избраните външни изпълнители; - изготвяне на технически и финансови отчети и отчитането им пред Договарящия орган.
Дейност 2: Осигуряване на информация и публичност Изработване и монтаж на 2 бр. информационни табели, поставени на официалния вход на Бенефициента и на ремонтираното помещение за автотенекеджийски и бояджийски услуги с информация, че проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Поставяне на щампи със задължителните елементи за визуализация на проекта върху доставените дълготрайни активи - климатици и ергономични столове. При цялостната реализация на проекта и осъществяване на проектните дейности за времето на изпълнявания период, както и при изготвянето на проектни документи и осъществяване на кореспонденция с Договарящия орган, външни изпълнители, както и всички други страни ще бъде отбелявано, че проекта се реализара с финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОП РЧР.
Дейност 3: Подготовка и изпълнение на процедури за възлагане на поръчки Провеждане на тръжни процедури за възлагане с предмет: - Изработване на информационни табели - Доставка на ДМА - климатици, осветителни тела и ергономични столове - Застраховка на ДМА - Доставка на работно облекло и лични предпазни средства - Модернизация и ремонт на помещения за автотенекеджийски и бояджйиски цех - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудавата дейност - Внедряване на система за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001 - Сертифициране на система за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001
Дейност 4: Извършване на доставки по закупуване на ДМА - климатици за отопление, ергономични столове и осветителни тела Осигуряването на ергономия на работното място е с цел да подобри комфорта и да намали рисковете от контузии. По този начин се подобрява производителността и настроението на служителите. Ергономичните работни столаве осигуряват опора на гърба, намаляват риска от болки, мускулно-скелетни наранявания и осигуряват комфорт за тялото на служитилите, чиито функции изискват изпълнение в седнало положение – счетоводители, управител, в т.ч. и продавач-консултантите, които също работят в затворени помещения и чиято работа не предполага непрекъсната подвижност. Ергономичните столове позволяват индивидуалното регулиране на подлакътници, седалка и облегалка като се следва контура на седящия, позволявайки максимален комфорта на тялото. Осигуряването на подходящо осветление е не само част от мерките за осигуряване на ергономичност на робатното място и благоприятен микроклимат на работещите, но и основната причина за възникването на професионални заболявания при неговата липса. Енергоспестяващото луминисцентно осветление осигурява отличен източник на ергономична светлина. Изграждането на нова система на осветление с монтажа на 30 броя луминисцентни осветителни тела ще спомогне за намаляване на енергопотреблението и разходите за него. Този факт ще е принос и за намаляване на въглеродните емисии. Отоплението и охлаждането са също толкова важни, колкото и останалите елементи за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда. С покупката на три колонни инверторни климатика ще се осигури ефективното отопление/охлаждане на по-големите помещения в дружеството, а с покупката на 4 бр. стенни климатика ще бъдат подменени настоящите амортизирани, които ще се заменят с нови от по-висок енергиен клас. Предвидена е застраховка на доставеното оборудване срещу рисковете от пожар и кражба.
Дейност 5: Извършване на доставки по закупуване на работно облекло и лични предпазни средства Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с доставката на работно облекло и лични предпазни средства, отговарящи на основните изисквания за безопасност, залегнали в Директива 89/686 ЕЕС с минимално негативно въздействие върху хората, работната и околната среда. С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности на които съществуват рискове за безопасността за здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е списък на личните предпазни средства и специалното работно облекло по работни места /видове работа/ и длъжности. Поради наличие на множество рискови фактори с комбинирано въздействие е необходимо осигуряване на оптимален баланс между защита и комфорт при работа, водещ до повишена продуктивност и безопасност. Изборът на личните предпазни средства и работното облекло ще се основава на спазени принципи на ергономия – материалите от които са направени трябва да са такива, че при предвидимите условия на употреба за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво в специфичната работна среда в дружеството и според заеманата длъжност на лицето.
Дейност 6: Модернизация и ремонт на помещение за автотенекеджийски и бояджйиски цех. Чрез изпълнението на тази дейност се предвижда извършването на ремонтни дейности без конструктивна промяна – снижаване нивото на тавана чрез изграждането на окачен таван и монтирането на луминисцентни осветителни тела, както и подмяна на настоящата дограма с метална конструкция с PVC. Автотенекеджийския цех се състои от работно помещение с размери от 90 м2 и бояджийска камера – 30м2, която е «залепена» за една от външните стени на работното помещение. Таванът на помещението е скосен, като в най-високата си точка е 4,10м, а в най-ниската – 3,80м. Ремонтните дейности предвиждат изграждането на окачен таван с плоскости и изравняването на тавана на височина от 3,10м. Работата при намалена видимост създава уславия за увреждане зрението на служителите и/или възникване на трудови злополуки. Допълнително осветяване се постига от естествените източници на светлина през прозорци и врати. През зимния сезон и при работа на смени не е възможно работниците в помещението да се възползват от естествените източници на светлина. В тази връзка се налага намаляване нивото на тавана и монтиране на нова осветителна система чрез 30 броя осветителни тела. Всяко осветително тяло се състои от 3 броя енергоспестяващи луминисцентни лампи. С подмяната на наличната железна конструкция, която се използва за захващане на прозорците не е възможно ефективно отопление, поради липсата на всякаква енергийна ефективност. С подмяна на същата и монтирането на PVC и поставянето на енергоспестяващ колонен инверторен климатик се цели осигуряване на максимална енергийна ефективност и създаване на благоприятен и здравословен производствен климат за работа на служителите.
Дейност 7: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Описание: Анализът на условията на труд и организацията на трудавата дейност в “МЕТАЛ ТРАНС” ЕООД ще се извърши въз основа на нормативните изисквания за състоянието на сгради, работни помещения, работни места, работно оборудване, организация на трудовата дейност, режим на труд и почивка, струткура и численост на персонала и т.н. Ще се оценят извършените до момента дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в т.ч. вътрешни нормативни документи по ЗБУТ, инструктаж и обучение на работещите, фактори на работната среда, които подлежат на контрол, мониторинг на условията на труд, оценка на риска, програма с мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете при рабата, анализ на състоянието на личните предпазни средства, осигурени и ползвани до момента, ефективност на употребата, анализ на здравното състояние и трудов травматизъм до момента и др. Ще се направи SWOT анализ на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие. Въз основа на резултатите от прегледа ще се определят положителните практики в дейността на предприятието до момента и несъответствията в условията на труд, както и предложения за необходимите мерки за усъвършенстване на дейността по осигуряване на ЗБУТ, отстраняване на констатираните несъответствия в приоритетен ред и подобряване на условията на труд. Създаването на програми за предотвратяване, намаляване и ограничаване на идинтифицираните рискове за здравето и безопасността на работещите ще цели изпълнението на планираните мерки, периодична оценка на ефективността им, проверка и предприемането на последващи корогиращи действия. Обосновка: Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, осъществяването на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качетво на извършената дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите.
Дейност 8: Внедряване на стандарт за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 Внедряването на системата BS OHSAS 18001:2007 включва следните етапи: Първи етап: 1. Провеждане на предварителна среща с ръководството на организацията 2. Провеждане от Изпълнителя на одит за оценка на съществуващото състояние на системата за управление на Организацията в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 3. Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи. 4. Извършване на консултации по въпроси повдигнати като несъответствия по време на одита. 5. Внасяне на необходимите корекции и предоствяне на окончетелин вариант на документи, липсващи в системата за управление. Втори етап: 1. Методическа помощ при пробно внедряване в т.ч. тестване на документите. 2. Провеждане от Изпълнителя на вътрешен одит за оценка степента на съответствие на системата за управление и контрол спрямо определените в документите изисквания. 3. Консултиране по изпълнение на изискванията на OHSAS 18001:2007 за провеждане на преглед от ръководството. 4. Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит. 5. Предоставяне на материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата.
Дейност 9: Сертифициране на стандарт за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001: 2007 Първоначалната оценка на системата за управление се извършва на два етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация. Втори етап: Последван от оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от систамата за управление, трябва да бъдат на рабзоположение за преглед.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КИД ПЛЮС" ЕООД
"Конвект" ООД
"Корект Консулт 2004" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 385 BGN
Общ бюджет: 131 898 BGN
БФП: 131 898 BGN
Общо изплатени средства: 129 865 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 877 BGN
2014 100 988 BGN
2015 0 BGN
129 865 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 545 BGN
2014 85 840 BGN
2015 0 BGN
110 385 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 332 BGN
2014 15 148 BGN
2015 0 BGN
19 480 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз