Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1111-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-02005
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "САКСО БГ" ООД"
Бенефициент: "Саксо БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Организация и управление на проекта Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
ДЕЙНОСТ 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация по раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”., разписани съгласно посочените изисквания в Насоките за кандидатстване
ДЕЙНОСТ 3. Модернизиране на съществуващата вътрешна осветителна уредба в Шивашки цех. Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по модернизацията.
ДЕЙНОСТ 4. Коригиране височината на съществуващия таван в Шивашки цех и Тапицерски цех, чрез изграждане на окачен изолиран таван. Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по изграждане на окаченият изолиран таван.
ДЕЙНОСТ 5. Модернизиране на съществуващите маси за ръчно шлайфане на детайли чрез изграждане на локални аспирации, които да отвеждат отделяния от работния процес фин прах. Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по модернизиране на съшествувашите маси за ръчно шлайфане на детайли чрез изграждане на локални аспирации, които да отвеждат отделяния от работния процес фин прах.
ДЕЙНОСТ 6. Закупуване на ЛПС от по-висок клас Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави личните предпазни средства в съответствие с посочените в Бюджета спецификации.
ДЕЙНОСТ 7. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
ДЕЙНОСТ 8. Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да проведе обучения в следните направления: - Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 – 50 участника по 45 часа.
ДЕЙНОСТ 9. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007и да издаде сертификат за съответствие.
ДЕЙНОСТ 10. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики - 400 бр. - Стикери за визуална идентификация на активите – 500 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Саксо БГ ООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите, отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • Клиенти – 250 бр. • ИА ГИТ –25 бр. • Общинска администрация – 50 бр. • Регионални синдикални и браншови организации – 75бр. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 894 BGN
Общ бюджет: 186 107 BGN
БФП: 186 107 BGN
Общо изплатени средства: 187 135 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 179 BGN
2014 111 340 BGN
2015 37 616 BGN
187 135 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 452 BGN
2014 94 639 BGN
2015 31 974 BGN
159 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 727 BGN
2014 16 701 BGN
2015 5 642 BGN
28 070 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз