Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0920-C0001
Номер на проект: ESF-2303-18-08003
Наименование: Подобряване на безопасността и условията на труд в Хидрострой ООД
Бенефициент: Хидрострой ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За целите на проекта ще бъде сформиран 2-членен експертен екип. Предвижда се в екипа да бъдат включени служители на кандидата. Основните функции, разпределени между тях са както следва: Ръководител на проекта: • Организира и ръководи изпълнението на дейностите по проекта и свързаните с него документи, работата на екипа за управлението на проекта, законосъобразно провеждане на процедурите за избор на изпълнители на проекта; • Отговаря за административното и финансовото управление на проекта; • Отчитане изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта; • Получава, обработва и съхранява информацията и документацията, свързана с хода на проекта; • Следи за спазване на изискванията за публичност и мерките за информиране по проекта; • Изготвяне на предложения за решаване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта, сигнализиране в случай на констатирани нарушения и нередности, както и оказване на съдействие за отстраняването им; Счетоводител на проекта: • Носи цялата отговорност за първичните счетоводни документи; • Документира редовно и точно изпълнението на финансовата част по проекта, съгласно изискванията на българското законодателство; • Подготвя всички необходими финансово-счетоводни документи и води в отделна документация пълна и прозрачна финансово – счетоводна отчетност; • Осигурява достъп до документацията на представители на финансиращата организация; • Докладва на Ръководителя на проекта. Осъществява пълен финансов контрол върху действията на изпълнителите. Екипът по проекта има ангажимент да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане. След сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, екипът има отговорността да изготви детайлен план-график на проектните дейности, актуализирайки при необходимост приложения такъв към настоящия проект, както и да подготви необходимите документи към Договарящия орган. С оглед успешното изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените цели се предвижда провеждането на регулярни срещи на екипа, на които да бъде докладван напредъка по проекта и да се вземат решения за съответните коригиращи или последващи дейности за изпълнение.
Дейност 2: Подготовка на документация за избор на изпълнители Успешното изпълнение на настоящото проектно предложение е свързано с избор на изпълнител за реализиране на част от планираните дейности. По-конкретно това са: Дейност № 3: Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност (избор на изпълнител за предоставяне на услуга). Дейност № 4: Доставка и монтаж на колективни предпазни средства (избор на изпълнител за доставка и монтаж на предвидените СМР). Дейност № 5: Доставка на лични предпазни средства (избор на изпълнител за доставка на стоки). Поддейности от Дейност № 6: Информация и публичност (две публикации в местни печатни издания; изготвяне и отпечатване на брошури и на 3 информационни табели (избор на изпълнител за предоставяне на услуга). Проектният екип ще отговаря за подготовката на документацията и провеждането на необходимите процедури за избор на изпълнител, при стриктно спазване на разпоредбите в ПМС 69/2013г..
Дейност 3: Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Съгласно Насоките за кандидатстване Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, Схема: Безопасен труд, анализът ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Раздел „Въведение” Въз основа на представяне на необходимите изходни данни ще се опишат характеристиките и текущото състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, по-конкретно: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието: Ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разгледат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще се състави SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” Тук ще се обосновава и описва надлежно, при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 4: Доставка на колективни предпазни средства и оборудване Изпълнението на тази дейност е насочено към осигуряване на колективни предпазни средства в предприятието, което ще създаде по-добри условия на труд на заетите. Предвижда се работната среда да се подобри както следва: Предпазни огради пластмасови основи за предпазните огради Платна за защитни системи за изкопи
Дейност 5: Доставка на лични предпазни средства Чрез реализирането на тази дейност ще се осигурят лични предпазни средства за 66 работещи в предприятието. По-конкретно необходимите лични предпазни средства и заетите по длъжности, за които са предназначени са както следва: Защитно работно облекло зимно Защитно работно облекло лятно Защитни каски Защитни обувки боти Защитни обувки половинки Водозащитно работно облекло Гумени ботуши Антифони Защитни колани и въжета Предпазни очила Маска за дихателна защита Светлоотразителни жилетки Шлем за заваряване дигитален Кожени ръкавици, гамаши и престилка
Дейност 6: Информация и публичност Действията, които ще бъдат осъществени за популяризиране на проекта и на получената безвъзмездна помощ са: - две пресконференции – в началото и в края на проекта; - ще бъдат изработени и разпространени 1000 бр. информационни брошури – 500 бр. в началото на проекта и 500 бр. в края на проекта; - ще се направят две публикации в медии; - на административната сграда, на склада и на ремонтната работилница на предприятието ще се монтира по една информационна табела.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 635 BGN
Общ бюджет: 88 549 BGN
БФП: 88 549 BGN
Общо изплатени средства: 88 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 127 BGN
2014 0 BGN
2015 70 421 BGN
88 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 408 BGN
2014 0 BGN
2015 59 858 BGN
75 266 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 719 BGN
2014 0 BGN
2015 10 563 BGN
13 282 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз