Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1050-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-01007
Наименование: Инвестиция за безопасен труд
Бенефициент: C&T ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. • Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки
Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща изпращане на две прес- съобщения и провеждането на презентация, на която ще бъдат поканени представители на ресорните институции, както и на местните и централни медии. По време на кампанията ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и резултатите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Предвижда се изготвяне на презентационни брошури с цел популяризирането на Проекта и ползата от него за Дружеството и заетите лица. Предвижда се изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта, поставяне на стикери на придобитото по проект, използване на визуализационните символи на всички документи по проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Консултантска услуга за „анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” 2. Закупуване на специализирано работно облекло и ЛПС 3. Доставка на аспирационна система за отвеждане на изгорели газове за товарни автомобили за система. 4. Дейности по визуализация
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на условията на труд и организацията на трудовата дейност в производствена база в гр.Разград ще съдържа следните раздели: Раздел „Въведение” - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част Дружеството описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част, Дружеството ще обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията ,на основните и спомагателни дейности ,има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите, Дружеството: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 5: Придобиване на работно облекло и ЛПС Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с придобиването на ЛПС и специализирано работно облекло, и съобразени с чл.17 (1), (2), (3) от Наредба # 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място и чл. 247 (1) и (2) от Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използването на работно оборудване.
Дейност 6: Извършване на инвестиционната дейност по проекта Инвестицията по проекта - доставката на аспирационна система за отвеждане на изгорели газове за товарни автомобили е колективно предпазно средство, което ще осигури защита за работещите в сервиза на дружеството. При диагностика, ремонт и профилактика на товарните автомобили част от времето техните двигатели работят и през това време се отделят изгорели газове. Инвестицията по проекта е аспирационна система, която включва поставяне на приспособление на ауспуха на автомобилите, отвеждане на изгорелите газове през филтри и оборудване и извеждането им извън работните помещения на сервиза. Именно, за да се избегне възможността тези изгорели газове да бъдат поглъщани от работещите е необходимо придобиването и използването на аспирационата система. Задачата й е да осигури подходящи параметри на микроклимата, осигуряващи комфорт и висока работоспособност на хората.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 736 BGN
Общ бюджет: 97 755 BGN
БФП: 97 755 BGN
Общо изплатени средства: 97 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 947 BGN
2015 77 807 BGN
97 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 955 BGN
2015 66 136 BGN
83 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 992 BGN
2015 11 671 BGN
14 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз