Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0277-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05016
Наименование: Подобряване условията на работа в Холсим България АД
Бенефициент: Холсим (България) АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по организация и управление Дейността ще се реализира на 3 етапа:  Сформиране и договаряне с екип по проекта- Месец 1  Оперативно изпълнение на проекта и текущи дейности по координация, мониторинг и отчетност- Месеци - 1-10  Подготовка на финален отчет на проекта – Месец 10 След одобряване на проекта и подписване на договор с финансиращата институция, предприятието ще подпише допълнителни споразумения към трудовите договори с ръководителя на проекта, координатора, счетоводителя и експерта здравословни и безопасни условия на труд, с конкретно описание на задълженията и отговорностите в приложена длъжностна характеристика. Ще се актуализира графикът на проекта. Ще бъдат извършени всички подготвителни дейности за стартиране на дейностите по проекта. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организиране и координиране дейностите по изпълнение на проекта и организиране дейността на екипа; отчитане изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдаване дейностите по отношение на целите на проекта, поддържане връзката с Договарящия орган, подписване на договори. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програмата; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контрол спазването на графика на проекта; подготовка на доклади и отчети по проекта. Координаторът на проекта ще бъде отговорен за организиране и контролиране на процедурите за избор на подизпълнители по проекта съгласно разпоредбите на ПМС 55; ще извършва административната работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта с подизпълнители/доставчици и останалите членове по управление на проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя и Координатора ще бъде включено в договорите им за възлагане управлението и координацията на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация, подготовка на искания за плащания и т.н.; подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Експертът здравословни и безопасни условия на труд ще следи работата на изпълнителите/доставчиците, свързана с извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност и закупуване на ЛПС/колективни средства за защита. Ръководителят на проекта, със съдействието на счетоводителя ще подготвя подробни текущи технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за спазване на графика, постигане на индикаторите за успех на всеки етап и за постигнатите резултати след приключване на планираните дейности. Ръководителят ще води точна и редовна документация и ще следи за изрядни счетоводни отчети, съгласно изискваните форми, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане; ще води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълнението на проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схемата, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада ще се посочва постигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените индикатори, както и ще се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите. Докладът ще описва и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били причините те да не бъдат преодолени. Освен техническия доклад и копия от съпътстващи документи, ще бъде подготвен и финансов отчет.
Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители/доставчици на планираните услуги, материали и колективни средства за защита Координаторът на проекта ще подготви документация за подбор на изпълнители/доставчици; ще организира съответните процедури според изискванията на ПМС № 69:  Услугите по извършване на анализ на състоянието, дейностите за информиране и публичност и доставката на колективни средства за защита ще се избират на базата 3 „съпоставими”оферти, които съдържат техническо и финансово предложение. Офертите ще се оценяват по критерия „най-ниска цена”. Бенефициентът ще изготви покана и ще я изпрати до минимум трима кандидати за изпълнители. В поканата ще бъде посочена прогнозната стойност по бюджетното перо, място и краен срок за подаване на оферти, като към нея ще се приложат и всички други изискуеми документи, които трябва да се представят попълнени от участниците.  Доставката на личните предпазни средства и специално работно облекло ще е с процедура Договаряне без публикуване на пояснителен документ . Провеждането на процедура Договаряне без публикуване на пояснителен документ ще включва следните действия: - Изготвяне на покана за участие в процедура по договаряне, съгласно ПМС № 69/2013г. и изпращането й до избраните кандидати; - Назначаване на Оценителна комисия; - Информиране на ДО за датите на сесията за отваряне на предложенията в срок не по-късно от 5 дни преди това; - Провеждане на договаряне с поканените кандидати, при условие, че са постъпили оферти от минимум 2 кандидати. Комисията ще изготви протоколи за преговорите, водени с всеки отделен кандидат. Данните от протоколите ще се обобщават в заключителен протокол, съдържащ класиране на кандидатите и предложение за сключване на договор с класирания на първо място кандидат; - Изпращане на Протокола и Решението/Заповедта за определяне на изпълнител до ДО за одобрение, заедно с копия на цялата документация по договарянето, в това число поканата заедно с прилежащите й документи на всяка една оферта, попълнен проект на договор с определения изпълнител. - След одобрение на проведената процедура от страна на ДО, изпращане на решението за избор на изпълнител на всички кандидати в 3-дневен срок от одобряването му от страна на ДО, като на първия класиран кандидат едновременно ще се изпрати и покана за сключване на договор. Избраните изпълнители/доставчици ще бъдат поканени за представяне на документи удостоверяващи, че не попадат в обстоятелства, които отнемат правото им да подпишат договор - удостоверение за статут, за отсъствие на задължение към държавата и свидетелства за съдимост на представляващите фирмата. Едва след това ще бъдат подписани договори.
Дейност 3: Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Холсим България АД е първото предприятие в страната, което внедрява иновативна система за нарязване, дозиране, транспорт и оползотворяване чрез изгаряне на сортирани твърди битови отпадъци. Това налага и допълнителни инвестиции от страна на фирмата в обезпрашаващи инсталации и защита на работниците. В същото време, естеството на дейност на дружеството - производство на цимент, инертни материали и бетон, само по себе си изисква строго съблюдаване на действащата нормативна уредба и допълнителни механизми за следене на безопасните и здравословни условия на труд. В компанията има изготвени оценки на риска и утвърдена програма за минимализиране на риска, които обаче не извеждат напълно евентуалните рискове, липсва им задълбоченост. Именно с цел изграждане на добре работещата система за осигуряване на ЗБУТ е необходимо изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, включващ следните две части: - Анализът на състоянието, който да даде оценка на текущото състояние и организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда. - Проектирането на организацията на трудовата дейност за предприемане на конкретни действия и обосновани решения за избор на средства за защита на работещите от съществуващите опасности и рискове, базирани на резултата от анализа и начина по който следва да бъдат реализирани планираните дейности за подобряване условията на труд. Стъпките за изготвяне са следните:  Запознаване с изходните данни: - Документирана Оценка на риска, съответстваща на съществуващите рискове и планираните интервенции по проекта; - Изготвена програма за минимизиране на риска; - Списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; - Други представени документи, от вътрешно-фирмената система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.  Обследване състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност: - Съдържание, характеристики и управление на основните и спомагателните дейности; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето; - Управление на персонала и условията на труд.  Оценка на съответствието с приложимото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието за идентифициране на зони за подобрение спрямо нормативните изисквания и добрите практики.  Идентифициране на източниците на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.  Изготвяне на анализ със следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение” от събраната изходна информация в процеса на изпълнение на задачата. Анализът представя:  Използваните изходни данни и резултата от обследването, които характеризират състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента;  Детайлен анализ на елементите, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда;  Идентифициране на силните и слабите страни, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда, както и възможностите и заплахите, които се откриват от анализа на състоянието;  Определяне на възможните зони за подобрение – елементите, които следва да се поддържат и развиват и тези за които е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за постигане на съответствие с нормативните изисквания и добрите практики в областта на ЗБУТ (резултат от изготвен SWOT анализ);  Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност чрез техниките на SWOT анализа: - Използване на възможностите за реализация на плюсовете; - Използване на плюсовете за елиминиране на опасностите; - Унищожаване на слабости за създаване на нови възможности; - Разработване на стратегии, които да не позволят слабостите да бъдат активизирани от заплахи; - Определяне на приоритетите, въз основа на направените изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес и извеждане на препоръки за необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Отчитането на резултатите от анализа на състоянието и проучването на възможностите за подобрение и прилагане на добри практики, ще бъде ориентирано към: - Организационни мероприятия за намаляване на риска при работа; - Технически мерки за обезопасяване на работното оборудване и ограничаване вредното въздействие на факторите на работното среда и контакта с вредни и опасни вещества; - Поддръжка, графици за периодични прегледи и своевременно отстраняване на несъответствия, създаващи предпоставка за възникване на опасно събитие; - Идентифициране на опасните зони и поставяне на знаци, сигнали и маркировка по безопасност и здраве; - Осигуряване на ефективни колективни и лични предпазни средства и екипировка; - Информираност, обучение и ангажиране на работещите за спазване на правилата за безопасна работа, предотвратяване на инциденти и поддържане нивото на безопасност.
Дейност 4: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло Холсим България АД разполага с лични предпазни средства и специално работно облекло, но в голямата си част то е морално остаряло и с минимални защитни елементи. Това често налага слагането на няколко ката облекло/предпазни средства едно върху друго, за да се осигури по-добра непропускливост. В условия на динамичен пазар и сериозна конкуренция сред производствения бранш, където борбата за качествена работна ръка е голяма, е важно компанията да запази своите служители като им демонстрира ангажираност към въпросите за безопасност и здраве при работа и предприема активни мерки за социална защита. Закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло е първата стъпка в тази посока. Планираните материали са с качествено по-добри параметри от наличните, много по-леки и комфортни за носене, максимално опростени, което автоматично ще доведе до повишаване производителността на целевата група. Предвидените лични предпазни средства, които ще бъдат закупени са:  Предпазни шлемове 3М за топлoобменна кула с вентилация;  Сбруя (раменно-бедрен колан) за работа на височина ;  Обувки противохлъзгащи, ударозащитни (летни);  Работно яке, противозамърсяващо, прахозащитно (лятно);  Работен полугащеризон, противозамърсяващ, прахозащитен (летен) ;  Работен панталон противозамърсяващ (летен);  Обувки, противохлъзгащи, ударо-студозащитни (зимни);  Работно яке противозамърсявящо, студо-прахозащитно (зимно) ;  Работен полугащеризон, противозамърсяващ, прахо-студо защитен (зимен);  Очила предпазни, ударозащитни отворен тип ;  Ръкавици предпазни, противопретриващи;  Дъждобран, влаго-водозащитен. Посочените защитно и работно облекло, ръкавиците, обувките, дъждобраните и др. са произведени от водонепропускливи тъкани, съобразени с индивидуалните особености на работниците, предпазващи от искри и пръски, годни са за използване и при ниски температури. Студозащитното облекло /зимно/ ще бъде от хидрофобиран плат, което доказано недопуска вода, а при лятното облекло ще се подсили здравина на материята чрез самфооризиране. С полугащиризоните и панталоните ще се осигури допълнителна защита при падане, удар, триене и други механични въздействия в областта на коляното, чрез вграждане на допълнителни джобове за поставяне на наколенки. С планираните за закупуване обувки ще се подобри комфорта на работещите като се намалят предпоставките за изпотяване на краката, олекотяване на обувката; металното ще се замени с композитно противоударно бомбе; ще се постигне намаляване на риска от подхлъзване, чрез използване на самопочистващ се грайфер, повишаване на издръжливостта на обувката чрез промяна на типа на използваната лицева кожа, повишаване на защитата от вода, осигуряване на допълнителна защита от навяхване чрез подходяща анатомична стелка, осигуряване на по-висока степен на антистатичност на ходилото, постигане на по-висок енергоабсорбиращ и ергономичен ефект. Предвижда се закупуването и на предпазни ръкавици с по-голяма здравина от тази на досега използваните текстилни ръкавици. Предпазните шлемове 3М с вентилация са необходими при работа по топлообменна кула за по-добра защита и удобство. Системата представлява лека, компактна, съчетаваща всичко необходимо в едно цяло. Шлемът е направен от здрав и лек материал, осигуряващ отлична термозащита чрез пълно покритие на ушите, врата и двете страни на главата, която издържа на висока температура. Използваната понастоящем качулка на дрегер не позволява вентилация и работника не може да работи дълго, което е ниско ефективно, тъй като се прекъсва работния процес. По мнение на работещите, досега използваните предпазни очила се запотяват относително бързо. Други техни недостатъци са надраскването на повърхността и ограничението на зрителното поле. Поради това са нужни очила - противонадраскващи и незапотяващи, гъвкави, с увеличено зрително поле, анатомична форма за отлично прилягане към лицето. Посочените очила затворен тип са меки, с голям вътрешен обем, неалергични, предпазват от прах. Те са напълно затворени, с незапотяващи се лещи, което е новост за такъв тип предпазно средство и повишава гъвкавостта при работа. Използваните към момента раменно-бедрени колани (сбруи) за работа на височина не осигуряват достатъчен комфорт и причиняват пристягане в областта на бедрата. Освен това те не позволяват позициониране на човека в работната зона, а за целта е необходим допълнителен позициониращ колан. Поради това се предвижда закупуването на раменно-бедрен колан (сбруя), който да е комбиниран фабрично с позициониращ колан и подложки за бедрата. Т.е. посочените материали ще дадат на работниците усещане за сигурност на работното място, ще улеснят процеса на дейност и ще повишат удовлетвореността на служителите.
Дейност 5: Доставка на ДМА – колективни средства за защита Към момента, Холсим България АД не разполага със заваръчни екрани за отделяне на работно място за заваряване, преносима аспирация /портативен вентилатор, локален екстрактор (аспиратор) за обезгазяване и отвеждане на вредните газове, авариен душ за безопасност в химическа лаборатория, както и достатъчен брой линии за безопасна работа на височина. Тяхното закупуване ще подобри микроклимата и здравословните условия на труд, което от своя страна ще доведе до повишаване на производителността на труда и намаляване на риска от професионални заболявания и трудови злополуки. Понастоящем в завода има само стационарни места за заваряване, оборудвани със Заваръчен екран за отделяне на работно място. Със закупуване на 20 преносими екрани се дава възможност за обезопасяване на отделни работни места по цялата територия на дружеството. По този начин ще се осигури допълнителна защита от навлизане в опасни зони и защита на работещите в непосредствена близост. Преносимата аспирация дава възможност да се работи в ограничени пространства /резервоари, мелници, силози и др./ по- безопасно, като се вентилира пространството и се вкарва чист въздух. Чрез нея осезаемо ще се намали запрашеността и вредните газове в ограничените пространства, а с поставяне на локален екстрактор (аспиратор) за обезгазяване и отвеждане на вредните газове над муфелните пещи ще се позволи извеждане на вредните газове при накаляване на пробите в химическа лаборатория. Към момента, в химическата лаборатория на дружеството е изградена станция за измиване на очи. Тя обаче не е достатъчно ефективно решение, тъй като при заливане с химикали е необходимо да се реагира много бързо и да се измие цялото тяло. Чрез закупуването на душ за безопасност за спешни случай ще се постигне защита от аерозоли на химичните агенти. С цел допълнителна защита при работа на височина е необходима инсталация на линия за безопасна работа на газоход, за осигуряване на обслужващия персонал при работа на височина в Цех“Подговка на алтернативни горива- Екорек 1.0“, както и линия за безопасна работа на височина, окачена на конструкцията на навеса на приемното отделение на разтоварище на камиони доставящи твърди горими отпадъци. Сага има само една линия за безопасно премахване на покривалата на камионите и се налага да се изчаква и да се преместват камионите, което от една страна е рисково, а от друга отнема много време. С монтиране на втора линия ще се подобри организацията и безопасността на работа в този участък, където има три места за разтоварване. Посочените активи ще позволят на компанията да подобри в пъти безопасните и здравословни условия на труд, като се създаде опция за отвеждане на вредните емисии от работната атмосфера, като се подобри микроклимата и сигурността и по този начин се облекчат работниците, които ще могат да се концентрират върху същинската си работа.
Дейност 6: Дейности за осигуряване на информиране и публичност по проекта Информацията за проекта ще бъде активно предоставяна от предприятието, според изискванията на програмата в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в Регламент на Съвета № 1083/2006, установяващ общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Регламент на Комисията № 1828/2006, установяващ правила за изпълнението на Регламент на Съвета 1083/2006, както и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:  Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи и закупени по проекта активи чрез поставяне на логото на ЕС и на ОП РЧР;  Поставяне на табела относно финансирането на входа на сградата - Табелата ще съдържа информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган;  Публикуване на подробна информация за проекта на страницата в интернет на Холсим България АД (цели, дейности и планирани/постигнати резултати), която периодично ще бъде актуализирана и допълвана;  Издаване на брошури с информация за дейностите по проекта и постигнати резултати; Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на служителите, както и редовно ще информира местните медии и партньорските организации относно постигнатите резултати. Във всички информационни материали, обяви и публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Всички печатни материали ще включват логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява и изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Холсим България АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта“. Отговорност за отразяване в медиите на резултатите от проекта и за разпространение на информация за проекта ще бъде поета от страна на Ръководителя на проекта, който ще подготвя регулярно кратки материали за медиите с интересна информация - за стартирането на проекта, прогреса и предстоящите дейности, за крайните резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 212 BGN
Общ бюджет: 89 490 BGN
БФП: 71 592 BGN
Общо изплатени средства: 71 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 042 BGN
2014 0 BGN
2015 44 550 BGN
71 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 986 BGN
2014 0 BGN
2015 37 867 BGN
60 853 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 056 BGN
2014 0 BGN
2015 6 682 BGN
10 739 BGN
Финансиране от бенефициента 33 803 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз