Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0574-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02010
Наименование: "БЕЗОПАСЕН ТРУД И РЕМОНТ СЕРВИЗ ЕООД"
Бенефициент: "РЕМОНТ - СЕРВИЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Обосновка: За успешното изпълнение на проекта задължителна предпоставка е отличната организация и доброто управление на проекта. Описание: В тази връзка се предвиждат следните етапи в управлението на проекта 1.1. Подготвителен етап - сформиране на екип. Ще бъде създаден екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. Подборът им е базиран на значителния им административен капацитет. По време на подготвителния етап ще бъдат разпределени задълженията и дефинирани процедурите за взимане на решения, както и механизмите за вътрешен контрол. 1.2. Управление и мониторинг Екипът за управление на проекта ще провежда текущо наблюдение и контрол на дейностите и на резултатите при постигане на целите на проекта. Всеки месец ще се провеждат координационни срещи на екипа на проекта с цел актуализиране на задачите, отговорностите и план-графиците. В допълнение ще се провеждат седмични контролни срещи, на които ще се предоставя актуална информация за протичането на дейностите, постигнатия напредък, ниво на осъществяване на заложените по проекта резултати. Контролните срещи ще позволят на екипа на проекта да постигне по-добра вътрешна координация, сътрудничество и обмен на полезна информация. 1.3. Подготовка и провеждане на процедури за определяне на изпълнител по ПМС 69/2013г. Предвиждат се поръчки със следните предмети: • Информиране и публичност • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло • Закупуване на ДМА за подобряване на условията на труд 1.4. Дейности по отчитане Ще се изготвят междинни/финален отчети - технически и финансови отчети, съгласно договора за финансиране. Ще се събират и документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, анкетни карти и други).
Дейност 2: ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП Обосновка: В качествто си на получател на финансови средства от ЕСФ РЕМОНТ СЕРВИЗ ЕООД ще предприеме всички необходими мерки за информираност и публичност съгласно изискванията на общността. Описание: - Всеки документ, свързани с изпълнението на проекта ще включват позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. - публикуване на информация в ежедневник и прес-съобщения на интернет страницата на РЕМОНТ СЕРВИЗ ЕООД (за старта, и за завършването на дейностите по проекта); - осигурени 180 бр. брошури, 2 бр. информационни табели и 5 бр. малки информационни табели за информиране на персонала и клиентите, и широката общественост - закупените 3 бр. ДМА обозначени със стикери. -
Дейност 3: АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ Обосновка: Технологичния процес на дружеството е полуавтоматизиран и включва няколко основни етапа , които са източници на опасности и рискови за здравето на работниците и служителите . Всичко това налага да се извърши анализ на трудовата дейност за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Анализът трябва да отговаря на изискванията за съдържание и обхват съгласно НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване, Име на схемата: „БЕЗОПАСЕН ТРУД”, Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.03 Анализът трябва да съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”.
Дейност 4: ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД, И ЗАКУПУВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА Обосновка: Технологичния процес на дружеството е полуавтоматизиран и включва няколко основни етапа , които са източници на опасности и рискови за здравето на работниците и служителите. Всичко това налага да се извърши анализ на трудовата дейност, да се направят препоръки за тяхното подобряване и усъвършенстван . В този смисъл целите на дейността за безопасност при работа са насочени към: Реиновация и модернизация на съществуващи обекти – машини и съоражения , свързани с подобряване условията на труд . Подготвителен етап: разкрояване и рязане със специализирана плазмена полуавтоматична установка , при работата на която е съпроводено отделянето на много прах и вредно лъчение . Съществуващата аспирационна система на този етап не може в пълна степен да обезпраши въздуха в производственото помещение , а останалите работници от другите участъци се налага да спират работа докато тя работи . Със закупуването на аспирационна маса за рязане , която на 100% да улавя праха ще се подобри микроклимата в работното хале и високата степен на запрашеност. Производство на полуфабрикати: студенообработените детайли се заварят с полуавтоматични заваръчни агрегати на четири заваръчни участъка .Заваръчните агрегати са обградени с платнени преносими паравани .Тези заваръчни агрегати са съпроводени с отделяне на вредно лъчение , тъй като металите в заваръчния участък се нагряват до 1600 С. Работниците в този участък се предпазват с кожени престилки и заваръчни маски. Тези предпазни мерки нямат пълна защита за здравето на заетите работници. От заваръчния процес допълнително се отделят вредни газове , които в момента се отвеждат от една обща аспирационна система . Чрез надграждане на локална аспирационна система на четирите участъка ще се постигне предпазването на останалите работници от вредното лъчение и извеждането на вредните емисии при процеса на заваряне . Описание: Закупуване на Оборудване, машини, съоръжения Техн. Описание Брой аспирационна маса 2/1 метра 1 локална аспирация 2400 куб.м/ч дебит 2 Тъй като прогнозната единична стойност на аспирационната маса надхвърля 5 000 лева без ДДС, това оборудване ще бъде застраховано за сметка на РЕМОНТ СЕРВИЗ ЕООД, както за периода на изпълнение на проекта, така и след това.
Дейност 5: ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО Обосновка: С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите в РЕМОНТ СЕРВИЗ ЕООД са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Според Оценката на риска спецификата на работата и условията в предприятието са такива , че за всички работни места има опасност при трудовата дейност. Основните идентифицирани рискове, съответно проблеми на целевата група са: -шумо-вибрационен фактор – предимно при рязане, заваряване; -химични агенти – при бояджийска и заваръчна дейност; -нейоничиращи лъчения – заваряване; -физическо натоварване –при работа в изправено положение; -психо-социално стресогенни фактори – в административната и управленска дейност. В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателят е осигурил един минимум от ЛПС, които, предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят адекватна защита Използваните към момента защитни облекла и ЛПС, поради не достатъчно качествени материали, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите. Необходимо е да бъде подменен материала за изработката на облеклата с по-съвременни и добре изолиращи свойства, предпазващи от измръзване и прегряване и да бъдат закупени нови предпазни средства Описание на дейността: В рамките на тази дейност ще се закупят и предоставят на персонала нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло. Всички планирани за закупуване лични предпазни средства, защитно облекло и средства за колективна защита - техният вид и брой, са определени въз основа на приложената оценка на риска и карти за оценка на риска на работно място. Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло отговарят на точния брой на заетите лица по длъжности, които използват средствата за защита, и са планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта. Планираните за закупуване защитни облекла ще бъдат по-качествени – с повишена защита, модерни и удобни, като ще отговарят на основните изисквания на ЕN 420, снабдени с маркировка СЕ и Директива 89/686/ЕЕС. Подробно описание на планираното работно облекло и лични предпазни средства е направено в бюджета, приложение A 3.1. Разходи за закупуване на материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 367 BGN
Общ бюджет: 30 684 BGN
БФП: 30 684 BGN
Общо изплатени средства: 30 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 473 BGN
2014 19 210 BGN
2015 0 BGN
30 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 752 BGN
2014 16 329 BGN
2015 0 BGN
26 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 721 BGN
2014 2 882 BGN
2015 0 BGN
4 603 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз