Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0474-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02009
Наименование: "По-добри условия на труд за по-висока производителност"
Бенефициент: "Ай Ви Сейлингс" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Управление, мониторинг и отчитане на проектните дейности, изпълнение на процедури за избор на изпълнители по условията на ПМС №69/2013 г. Дейността включва управление, координация, вътрешно наблюдение, анализ и оценка на изпълнението на всички планирани дейности и действия от страна на екипа на проекта. Стартира с първа работна среща на екипа, през първи проектен месец. Обсъждат се в детайли плана за действие на дейностите и отговорностите на членовете на екипа, съгласно разписаните в проекта ангажименти, обсъжда се системата за вътрешен мониторинг и оценка и др. Членовете на екипа се събират веднъж месечно, а при необходимост и по-често, като планират и отчитат дейностите съобразно разработения план за действие, разпределят задачите и изготвят месечни отчетни доклади, искания за плащане и др. С цел оценка на удовлетвореността на лицата от целевата група, ще бъдат проведени 2 анкети - при стартирането на проектните дейности и след приключване на изпълнението им. Ще бъде приложено ПМС 55/2007 при избора на външен изпълнител за: - разработване на материали за информация и визуализация; - за разработване на Анализа на трудовия процес; - за закупуване на работно облекло и ЛПС; - за климатици колонна система за работното пространство на помещение 550 м2 Обосновка: Дейността осигурява яснота и прозрачност на действията на екипа за управление на проекта, достигане на планираните цели и резултати, изпълнение на ангажиментите на членовете на екипа. Тя обезпечава техническото и финансово изпълнение на проектните дейности.
Дейност 2. Информиране, публичност и визуализация на проекта “По-добри условия на труд за по-висока производителност на труда” Дейността ще се извърши чрез: 1.Изработване на материали по визуализация и публичност чрез възлагане на външен изпълнител: -информационни табели – 2 бр.; -тениски с логото на проекта – 160 бр.; -шапки с логото на проекта – 160 бр.; -чанта с логото на проекта – 160 бр.; -банери – 4 бр. 2.Информиране на целевата група, заинтересованите страни и местната общественост за целите на проекта, проектните резултати и добри практики чрез: - стартова информационна среща с целевата група; - стартова и финална пресконференция; - 2 прессъобщения; - работна среща със заинтересовани страни.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "Ай Ви Сейлингс" ООД гр. Варна. Дейността включва: - проучване; събиране на данни и информация; наблюдение; анализ; оценка и обосновка за оптимизиране на съществуващата организация на трудовата дейност в контекста на здравословни и безопасни условия на труд. Обект на посочените действия са: - организация на труда във фирмата - административна, производствена и спомагателна инфраструктура, както и прилежащи външни пространства; - организацията на трудовата дейност в основните производствени корпуси; - организацията на всяко работно място във фирмата; - работно оборудване и съоръжения, транспортни средства и др. - човешки ресурси – състояние и потенциал за развитие и т.н. Събраната и анализирана информация, съгласно Насоките за кандидастване следва да се структурира в следните основни раздели: 1. „Въведение” - съдържа цялата информация за текущото състояние; 2. „Изложение и анализ” - SWOT анализ на организацията на трудовата дейност и работната среда; 3. „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” - кои елементи от организацията на труда, как и с какви мерки да се усъвършенстват, за да се повиши работоспособността и се постигнат целите на проекта; 4. „Заключение” - изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес, приоритети, препоръки и необходими ресурси.
Дейност 4 Климатизация на работно помещение за подобряване на условията на труд на работещите лица Дейността ще се реализира чрез следните конкретни действия: • Провеждане на процедура по ПМС № 69/2013 за избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици колонен тип с технически характеристики, съобразени с параметрите на обема и дейността, която се извършва в помещенията; • Доставка и монтаж на климатиците; • Въвеждане в експлоатация, включително чрез 72 часови проби; • Провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичните системи, спазване на инструкциите за безопасна работа с тях, съгласно нормативните разпоредби; Измерване на параметрите на въздуха в климатизираните помещения и извършване на сравнителен анализ на показателите преди и след изпълнение на дейността.
Дейност 5. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло на 123 заети лица. В рамките на тази дейност ще се закупят и предоставят на персонала нови предпазни средства с по-висока и/или по-широкообхватна защита, както и на такива с гарантирана устойчивост на параметрите на защита. Ще се разшири броят на ползвателите на средствата за лична и колективна защита и на специализирано работно облекло, предназначени за дейностите по поддръжка и ремонт на пътната инфраструктура, с което ще се даде възможност и за гъвкавост при организацията на работа и преразпределение на персонала в зависимост от конкретиката на произодствените цели и сроковоте им за постигане. Подробно описание на планираната екипировка е направено в бюджета по проекта и в т. 7 от Формуляра
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 758 BGN
Общ бюджет: 98 894 BGN
БФП: 79 116 BGN
Общо изплатени средства: 79 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 152 BGN
2014 62 951 BGN
2015 0 BGN
79 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 729 BGN
2014 53 508 BGN
2015 0 BGN
67 237 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 423 BGN
2014 9 443 BGN
2015 0 BGN
11 865 BGN
Финансиране от бенефициента 20 190 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз