Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0975-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11017
Наименование: Повишаване на колективната и лична безопасност при работа и усъвършенстване на организацията на труда в Балкан Стийн Инженеринг ООД
Бенефициент: "БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация, управление и отчитане на резултатите от изпълнение на проекта Дейността е необходима за гарантиране на управлението на проекта по достатъчно ефективен начин, който да позволи постигане на проектните резултати. За управление на проекта се назначава екип, който включва ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът разработва и уточнява графици и работни планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на членовете но екипа са: - планиране и контрол на дейностите в съответствие с плана на проекта; - контрол по изпълнението на договорите; - организиране на дейностите за популяризиране на резултатите от проекта; отчитане на резултатите по проекта пред възложителя и финализиране на проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта Дейността е необходима за нуждите на изследването, анализа и документирането на параметрите на актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, на базата което да се препоръча комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. За изпълнение на дейността се извършва избор на изпълнител, който да разработи анализ със следната структура: I. Въведение: описание на текущото състояние на предприятието и организацията на работния процес в аспекта на БЗР; II. Изложение и анализ: описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, оценки на риска разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на трудовата дейност на дружеството: обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV определяне на ефективността на управлението и реализирането на проекта и ползите от усвоената финансова помощ V заключение
Дейност 3. Закупуване на съвременни лични предпазни средства от по-висок клас на защита, специално работно облекло и ДМА Предвидените за закупуване съвременни лични предпазни средства от по-висок клас на защита, специално работно облекло и ДМА и целят: - да заменят използваните към момента, с което да се осигури по-висока производителност на труда, - да осигурят по-висока степен на защита спрямо опасностите и рисковете за здравето на работещите, констатирани в оценката на риска. За придобиването на активите е предвидено провеждане на процедура за избор на изпълнител, който да достави личните предпазни средства и ДМА, специалното работно облекло в съответствие с посочените в бюджета на проекта спецификации спецификации.
Дейност 4. Разработване и сертифициране на Система за управление на безопасност и здраве при работа в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани по системен начин. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия се очаква да се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в дружеството За изпълнение на дейността се предвижда провеждане на процедура за избор на подизпълнител, който да направи анализ на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи и внедри система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
Дейност 5. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” Отпечатване на листовки, дипляни, плакати и табла. Публикации в специализирани издания и съобщения за проекта на интернет страницата на кандидата и в специализиран сайт.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 632 BGN
Общ бюджет: 118 417 BGN
БФП: 118 417 BGN
Общо изплатени средства: 118 417 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 126 BGN
2014 0 BGN
2015 89 290 BGN
118 417 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 757 BGN
2014 0 BGN
2015 75 897 BGN
100 654 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 369 BGN
2014 0 BGN
2015 13 394 BGN
17 762 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз