Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0638-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-16002
Наименование: "Подобряване на условията на труд в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян"
Бенефициент: "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в Закона за обществените поръчки както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. „Намаляване на риска от възникване на вътреболнична инфекция и увреждане на здравето на медицинския персонал и пациентите чрез модернизиране на колективните средства за хигиенна защита” Пералното стопанство е структурно и функционално обособено звено в лечебното заведение, като е ситуирано в отелен корпус на болницата. Помещенията са приведени в съответствие със санитарно-хигиенните и техническите норми. Остарелите и амортизирани машини, с които е оборудвано обаче, водят до влошаване на качеството на прането и това сериозно повишава риска от възникване и развитие на вътреболнични инфекции, които биха могли да увредят в голяма степен както здравето на заетите в лечебното заведение лица, така и на пациентите на болницата. По-голяма част от техниката не притежава и актуалните функционални възможности, въведени в последните 10 години, като част от националните и европейски стандарти по отношение на дезинфекцията и общата хигиена на работното облекло на медицинския персонал и на болничното бельо. В тази връзка, ръководството и персоналът на здравното заведение планират закупуването на модерни перална-центрофугална машина, сушилна машина и гладачен каландър, които затварят хигиенния цикъл за обработка и дезинфекция на работното облекло и болничното бельо. Възможността оборудването, чийто детайлни технически характеристики са посочени в Приложение Б4, което е приложено към проекта, да бъде закупено с подкрепата на структурните фондове на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”, ще повиши драстично равнището на здравословни и безопасни условия на труд. Обосновка: В лечебните заведения хигиената при пране на работно облекло и болнично бельо е решаващ фактор. Доказано е, че в болници и клиники 10 до 15 % от нозокомиалните инфекции (водещи до средно 4-5 дни допълнителен престой в болницата, а в екстремни случаи и до смърт на пациента) се дължат на незадоволителна хигиена на болничното бельо и/или на работното облекло на здравния персонал. Възрастните хора и децата са по-податливи към инфекции заради по-лабилните им имунни системи. По тази причина болниците следва да спазват изключително високо ниво на хигиена, което включва специфични грижи и дезинфекция при прането на работно облекло и болнично бельо с цел да се избегне наличие на бактерии и за да се спазват отделните степени на процеса според международните норми HACCP.
Дейност 3. „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите лица в здравното заведение” Дейността предвижда закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за всеки от служителите на здравното заведение, по отношение на които са идентифицирани рискове на работното място, с възможност за намаляването им при ползване на подходящи средства за защита. Съгласно утвърдения и приложен към проектното предложение списък на лични предпазни средства ще бъдат закупени: • Медицинска престилка – 385 броя (утвърдени са по един брой на заето лице със срок на износване – „до износване”); • Медицински костюм (туника и панталон) – 453 броя (утвърдени са по един брой на заето лице със срок на износване – „до износване”); • Медицински чехли - 453 броя (утвърдени са по един чифт на заето лице със срок на износване – „до износване”). Предвижда се надграждането на ЛПС, като бъдат закупени специални медицински обувки; • Защитни очила – 149 броя (утвърдени са по един брой на заето лице със срок на износване – „до износване” и само за заети лица, по отношение на които има риск от увреждане на зрението от химикали/реактиви и инфекциозни биологични агенти); • Лъчезащитна престилка - 14 броя за работещите в отделението по образна диагностика, като срокът за износване е „до износване”. • Операционна престилка - 161 броя (утвърден е по 1 брой на заето лице със срок на износване – „до износване” и само за заети лица, чийто длъжностни характеристики са свързани с изпълняване на манипулации в операционна зала – общо 161 заети лица). • Шапка от плат – 62 броя (утвърдени са по един брой на заето лице със срок на износване – „до износване”). Съгласно списъка за ЛПС и СРО шапка от плат като част от специалното работно облекло е предвидена за 62 от заетите лица; • Ластични чорапи – 18 броя (утвърдени са по 1 брой на заето лице със срок на износване – „до износване” и само за заети лица, чийто ежедневни дейности включват основно правостояща работна поза, монотонна дейност, без възможност за свободни движения и застрашени от съдови заболявания на долните крайници – общо 18 заети лица). • Предпазни средства за немедицинския персонал, съгласно утвърдения списък на лични предпазни средства и специално работно облекло в бройки и вид, посочени там. Разходът е бюджетиран в Приложение А3.1. и бюджетен ред 3.1. „Разходи за закупуване на материали”. Всички посочени ЛПС и СРО ще бъдат изработени от материали с подобрени защитни свойства. Обосновка: Предвидените за доставка в рамките на проекта лъчезащитни престилки ще се отличават от наличните към момента в здравното заведение по своите високо защитни свойства. Тези предпазни облекла ще бъдат изработени от меки и гъвкави оловни гумени листове, базирани върху естествен каучук, с което ще се подобри удобството при носене. Използваните висококачествени и най-съвременни материали ще осигурят постоянна висока радиационна защита през целия период на използване на облеклата. Предвиденатата в проекта доставка на медицинско облекло и шапки от плат (престилки и туники и панталони), всички обработени с тефлон или силикон, ще осигури повишена защита на медицинските лица от пренос на замърсявания от кръвен и микробен тип. Тези облекла ще се характеризират с изключителна здравина и износоустойчивост над 200 пранета, което ще гарантира тяхната дълготрайна употреба. Обувките, предвидени за доставка ще осигурят възможност за бързо и безостатъчно почистване отвън и отвътре, като позволяват както дезинфекция с обичайни агенти, така и ефективно машинно почистване при температира 60 градуса по Целзий с почистващ или 0,1 % дезинфекционен разтвор. Обувките, предвидени за доставка не попиват вода, съхнат изключително бързо; те са леки и с висока стабилност, включително на хлъзгащи се повърхности. Тези обувки притежават патентован дизайн за аерация, адаптират се към всякакъв тип ходила и техните извивки, като в последствие няма точки на повишен натиск. Крайниците не се натоварват при носене по-продължително време, а специалният вътрешен релеф на обувките, стимулира и масажира ходилото. Изработени са от силиконоподобна пластмаса, която представлява високо акустичен и свръхпластичен материал. Те ще са ортопедични, хипоалергични, свръхлеки и с голяма контактна повърхност. Защитните очила ще бъдат изработени от високоустойчиви материали, позволяващи дезинфекция с агресивни дезинфектанти, олекотени, с ергономичен дизайн, за да не създават чувство на дискомфорт при ползване. Операционните престилки, които в момента използват заетите в здравното заведение лица при хирургична дейност, са със стандартни свойства. Новозакупените операционни престилки ще се характеризират с възможност за многократна стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий. Те ще са антибактериални, с непромокаемо лице, ръкав с плетен ластик и антистатичен дишащ гръб. Ластичните чорапи, които ще бъдат закупени, за разлика от използваните до момента, ще бъдат изработени от подобрени материи – хипоалергични и предотвратяващи изпотяването, което ще намали вероятността от кожни раздразнения. Използването на ластични чорапи е крайно необходимо с цел превенция на заболявания на долните крайници при лица, работещи в операционни зали поради статично натоварване свързано с неблагоприятна работна поза – разширени вени, заболяване на опорно-двигателния апарат. Тези средства за предпазване подпомагат венозните оттичания и по този начин предпазват от появата на варикозни вени. Предпазните средства и специалното работно облекло, което ще бъде закупено за немедицинския персонал ще бъде от най-висок клас за съответната защита и ще надгради използваните към момента ЛПС и СРО със стандартни свойства, произведени от по-нискокачествени материали и осигуряващи базова защита срещу идентифицираните рискове.
Дейност 4. „Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност в здравното заведение и проектиране на нова организационна форма на труда” Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси в здравното заведение.
Дейност 5. „Информиране и публичност за популяризиране на целите и резултатите по проекта” Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Осигури провеждането на две пресконференции в началото и края на проекта; - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в печатни медии; - Поставяне на информационна табела на видно място в здравното заведение; - Изработване, отпечатване и поставяне на стикери на новозакупеното оборудване по проекта. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани, подходящо оформени бланки на документи, с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 981 BGN
Общ бюджет: 166 202 BGN
БФП: 126 480 BGN
Общо изплатени средства: 126 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 996 BGN
2014 86 481 BGN
2015 0 BGN
126 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 997 BGN
2014 73 508 BGN
2015 0 BGN
107 505 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 999 BGN
2014 12 972 BGN
2015 0 BGN
18 972 BGN
Финансиране от бенефициента 62 806 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз