Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0507-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-14004
Наименование: "Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на "Тотал-М" ООД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и работно облекло с по-висока степен на защитеност"
Бенефициент: "ТОТАЛ-М" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 31.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта Описание на дейността. В екипа по управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие трима служители - ръководител, координатор и счетоводител. Екипът се назначава със заповед на управителя. На първото си заседание членовете на екипа ще разпределят конкретните си отговорности и ще планират организацията на дейностите по проекта. Екипът приема и вътрешен Правилник за управление на дейностите по проекта, който се утвърждава от управителя. Заседанията на екипа по проекта се провеждат най-малко веднъж седмично за отчитане на изпълнението на дейностите и разпределяне на текущите задачи. Обосновка на дейността. Дейността е обусловена от необходимост от технологично време за организация по създаване на екип за управление на проекта;
Дейност 2: Подготовка, обявяване и провеждане на процедури за определяне на изпълнители за доставка на стоки и услуги по проекта Описание на дейността: Дейността включва 2 основни етапа: I. Етап. Подготовка за провеждане на тръжни процедури, със следните подзадачи: 1. Формулиране на изисквания и технически спесификации и параметри на стоките и услугите, предмет на тръжните процедури; 2. Определяне на критерии за оценка на подадените оферти от потенциалните доставчици на стоки и услуги, предмет на тръжните процедури; 3. Определяне със заповед на управителите на дружеството на комисия за оценка на подадените оферти; 4. Синхронизиране на технологични срокове и времеви график за обявяване и провеждане на тръжните процедури, съобразени с предвидения график в проектното предложение; 5. Подготовка на необходимите документи за провеждане на предвидените тръжни процедури по ПМС 55/12. 03. 2007 година. II. Етап. Провеждане на тръжни процедури, оценка на подадените оферти и избор на изпълнители, със следните подзадачи: 1. Провеждане на тръжни процедури по ПМС 55/12. 03. 2007 г.; 2. Оценка и избор на изпълнители по ПМС 55/12. 03. 2007 г.; 3. Сключване на договори с избраните изпълнители. Обосновка на дейността: Планираната Дейност 2 е обоснована от нормативните изисквания, посочени в ПМС 55/12. 03. 2007 г., както и от изискванията за публичност и равноспоставеност при избор на изпълнители при изразходването на предоставени безвъзмездни средства по ОП РЧР.
Дейност 3: Извършване анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Дейността включва: 1. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; 2. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; 3. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; 4. Заключение. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Освен това дейността е обусловена и от необходимостта от подобен стратегически ориентиран анализ, който да позволи на мениджърския екип обективно да анализира съществуващите проблеми в организацията на трудовия процес, да взема бързи, гъвкави и ефективни пазарно ориентирани решения, насочени към повишаване конкурентоспособността на фирмата, което пък от своя страна ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване броя на сключените договори, увеличаване на оборота и повишаване приходите на дружеството.
Дейност 4: Повишаване конкурентоспособността на „Тотал-М” ООД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007 Описание на дейността: Дейността включва: 1. Разработване и внедряване на работни процедури и съпътстваща документация на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващи следните основни етапи: Етап разработване: • първоначален преглед на състоянието за съответствие на дейността на фирмата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление; • разработване на графици за изпълнение на разработката, събиране и подготовка на необходими документи по изграждането на системата за управление; • разработване на документите от системата за управление - процедури, оперативни документи, наръчник, планове, работни карти и други; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; Етап внедряване: • провеждане на обучение по управление на системата; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряване на системата; • извършване на корективни изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; • провеждане на обучение на вътрешни одитори от фирмата; • извършване на предварителен (предсертификационен) одит. 2. Сертифициране на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващо следните основни етапи: Етап сертифициране: • провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документационно съответствие на системата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на одит II фаза за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на заключителна среща с ръководството на фирмата; • вземане на решение за сертифициране. Етап издаване на сертификат: • издаване на оригинален сертификат на български език и на английски език. Обосновка на дейността: Планираната Дейност 3 е обоснована от българските, европейските и международни изисквания, регулации и стандарти за предоставените от работодателите здравословни и безопасни условия на труд. Европейските регламенти и българските нормативни документи поставят редица изисквания, свързани с намаляване показателите на вредност на работните места (прахово замърсяване, шум, качество на работно осветление, използване на безопасни машини и съоръжения, работни облекла и лични предпазни средства).
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в дружеството Описание на дейността: Дейността включва закупуване на: • полугащеризон зимен – 8 броя; • панталон зимен – 15 броя; • яке/куртка зимно – 23 броя; • панталон за заварчик – 3 броя; • яке/куртка за заварчик – 3 броя; • елек зимен – 23 броя; • яке зимно – 23 броя; • работни обувки зимни – 23 броя; • обувки за заварчици – 3 чифта; • ботуши – 1 брой; • шапки зимни – 8 броя; • дъждобран – 8 броя; • работни ръкавици – 252 чифта ; • ръкавици за заварчици – 6 чифта; • очила ударозащитни – 1 броя; • външни антифони – 23 броя; • маска с противопрахов филтър - 2 броя; • ръкавели за заварчици – 6 чифта; • шлем за заваряване – 3 броя; • кожена престилка – 6 броя; • диелектрични ръкавици - 1 чифта. Дейността ще бъде възложена на избран/и изпълнител/изпълнители чрез тръжна процедура по ПМС 55/12. 03. 2007 година. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните лични предпазни средства и работни облекла поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от тях.
Дейност 6: Извършване на текущ ремонт в производствени помещения за привеждане условията на труд на работните места към нормативните изисквания Дейността включва: • доставка и монтаж на локална аспирационна система за широколентова шлайф-машина в производствен цех; • доставка и монтаж на 2 (две) колонни климатични системи в производствен цех; • изграждане на метална клетка за извеждане на аспирационна система на цифрово-програмна машина извън производствения цех; • изграждане на фундамент под затворена кабина за шприцване и сушене в производствен цех. Обосновка за дейността: Необходимостта от реализиране на Дейност 6 е обусловена от ЗЗБУТ, Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976 г.), БДС 14776, Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) и Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г.). Направените замервания на производствения микроклимат в производствения констатират, че микроклиматът не съответства на изискванията на БДС 14776. Направените замервания констатират също и липсата на ефективни вентилационни и климатични системи, както и надвишени пределни стойности на шума поради намиращия се вътре в производствения цех на генератора на аспирационната система на цифрово-програмната машина. Амортизираното циментово покритие в производствения цех под затворената кабина за шприцване и сушене потенциално създава значителен риск от трудови злополуки поради непрекъснатите вибрации на машината за работещите с нея и около нея.
Дейност 7: Осигуряване на информираност, публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности Описание на дейността: Дейността включва: 1. Изработване и монтиране на 2 (два) броя информационно-рекламни табели съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 230 (двеста и тридесет) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта ЛПС, работни облекла, машини, оборудване и съоръжения; 3. Публикуване на 2 (два) информационни материали за проекта в местни/регионални издания. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове ЛПС, работно облекло, машини, оборудване и съоръжения, предвидени в проектното предложение. Реализацията на дейността ще гарантира и публичността при разходване на средствата от ЕС при спазване на изискванията на Регламент (EO) № 1828/2006 на Комисията за визуализация.
Дейност 8: Отчет и финален одит на проекта Описание на дейността: Дейността включва представяне на финален одит и отчет за изпълнение на дейностите по проекта и изразходваните безвъзмездни средства, изготвен от избран изпълнител по тръжна процедура, съгласно ПМС 55/12. 03. 2007 година. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за прозрачност и отчетност при изразходването на предоставени безвъзмездни средства по оперативната програма.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 330 BGN
Общ бюджет: 86 481 BGN
БФП: 86 481 BGN
Общо изплатени средства: 86 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 666 BGN
2014 0 BGN
2015 65 815 BGN
86 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 566 BGN
2014 0 BGN
2015 55 943 BGN
73 509 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 100 BGN
2014 0 BGN
2015 9 872 BGN
12 972 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз