Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0246-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11003
Наименование: "Подобряване условията на труд в "КОСТОВ - 69" ЕООД"
Бенефициент: "КОСТОВ - 69" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Фирмата периодично извършва оценка на риска съвместно със службата по трудова медицина. Въз основа на оценката е изготвен и се поддържа актуален, списък на видовете дейности, за които се предоставят лични предпазни средства и специално работно облекло. Закупуваните съгласно списъка СРО и ЛПС осигуряват необходимата защита срещу съществуващите основни рискове от неблагоприятен микроклимат; шум; вибрации; производствен прах; механични увреждания; режещи и пробождащи елементи. Разбира се бързо развиващите се новите технологии и материи предоставят възможност и позволяват надграждане, както в общите така и в специфичните характеристики на предпазните средства, което накратко може да се обобщи в следното:  Повишаване на защитата от студ на използваното специално работно облекло, чрез използване на хидрофобиран плат и студоизолираща подплата, необходимо за целите на извършваните товарно разтоварни дейности, както за производството така и за магазините, а също и при крайните клиенти.  Повишаване на пропускливостта и хигроскопичността на работното облекло за летния сезон, за да създава чувство за комфорт.  Допълнителна защита и усилване на здравината в областта на коляното на работните панталони за дърводелците и мебелистите.  При работните обувки и боти целта е да се подобри комфорта и цялостната защита чрез подходяща подметка осигуряваща поглъщане на енергията в петата. Правилната комбинацията от кожа и плат осигурява проветривост при летните обувки и студонепропускливост при зимните боти. Предвижда се и допълнителна защита от навяхване чрез използване на подходяща анатомична стелка и постигане на висок ергономичен ефект.  Новите антифони притежават по-ефективен предпазител на слуха с двойна стена на мидата, осигуряващ минимален вътрешен резонанс.  Предпазните очила „открит тип“, ще са устойчиви на надраскване и незапотяващи се, с гъвкави рамки и с увеличено зрително поле, като анатомичната им форма и възможността за регулиране на дължината на рамката ще осигурява отлично прилягане към лицето.  Предвижда се закупуването на няколко различни вида ръкавици според характеристиките на опасностите произтичащи от различните видови дейности. Предпазните ръкавици за монтаж, са със висока чувствителност при допир и висока сигурност при хващане. За зимните месеци и за работата на открито при товаро-разтоварни дейности са предвидени ръкавици с повишена защита от студ и същевременно висока сигурност при хващане.  За дейностите по рязане на платове в цех „Мека мебел“ и рязане и оформяне на плоскости в цех „Корпусна мебел“ са предвидени специални ръкавици с изключителна устойчивост на срязване.  Предвидените за закупуване полулицеви маски са със двоен филтър осигуряващ по-малко съпротивление при дишане, както и оптимална уплътняваща повърхност благодарение на мекото тяло на маската. Към маската освен предвидените филтри за защита от фини прахови частици, могат да се закупуват и използват и химични филтри за защита от газове и пари, в случай че възникне такава необходимост – например при използване на лепила съдържащи опасни вещества, при боядисване и лакиране и др. Предвиденото за закупуване на ЛПС и специално работно облекло ще минимизира рисковете от неблагоприятен микроклимат, шум и вибрации, производствен прах, механични увреждания, режещи и пробождащи елементи, чрез подходяща защита, която съчетание с ергономичност и дизайн ще осигури и допълнителна свобода на работните движения. Разпределението на СРО и ЛПС по длъжности е следното:  Дърводелец – мебелист – 6 заети  Тапицер – 4 заети  Шивач – 1 зает  Производител мебели – 2 заети  Производител на матраци – 1 зает Комплектът ЛПС и СРО за летен и зимен сезон за тези изброени длъжности включва:  Панталон (зимен) - 2 броя  Елек (зимен) - 2 броя  Яке (зимно) - 1 брой  Шапка топла (зимна) - 2 броя  Ръкавици за монтаж с висока чувствителност при допир – 2 броя  Ръкавици с висока сигурност при хващане – 2 броя  Ръкавици, зимни, със защита от студ - 2 броя  Защитни ръкавици срещу срязване - 1 брой  Защитни очила - 1 брой  Полулицева маска - 1 брой  Филтър за маска - 2 броя  Антифони (външни) - 1 брой  Обувки зимни (боти) - 1 брой  Отчетник счетоводство – 1 зает  Продавач-консултант – 1 зает Комплектът за летен и зимен сезон за тези изброени длъжности включва:  Яке (зимно) – 1 брой  Обувки зимни (боти) – 1 брой Предвидените за закупуване бройки ЛПС и специално РО за всеки един работещ, са съобразени със срока на износване и характера на работата, от гледна точка на това, че тя предполага лесно замърсяване, което изисква и често изпиране на работното облекло. Дейността е в изпълнение на Наредба № 3/ 2001 г. и съответства на Програмата за планираните мерки за намаляване на риска през 2012 г., изготвена от СТМ на „КОСТОВ-69” ЕООД. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло не само ще отговорят на минималните изисквания на нормативните документи, но и ще осигури по-висока степен на комплексна защита – както от влиянието на работните процеси, така и от влиянието на средата, в която те се извършват. Предвид развитието на пазара и материалите, от които ще бъдат направени ще бъдат по-качествени и устойчиви на въздействие. Защитата на хората при осъществяване на трудовата им дейност е приоритетна грижа при управлението на човешките ресурси и с оглед дейността на „КОСТОВ-69” ЕООД, осигуряването на ЛПС и специално работно облекло е особено важно. Използването на ЛПС и специално работно облекло не може да премахне рисковете и опасностите, но позволява да се осигури превенция и/или да се отстрани възможността за тяхното неблагоприятно въздействие. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще:  Осигурят защита от рисковете, при които се прилагат;  Отговарят на условията на съответното специално работно облекло с по-високо качество и допълнителна защита;  Бъдат съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват.
Дейност 1 . Проектен старт. Организация и управление на проекта. Дейност 1 ще обхване дейности по: 1.1. Сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за да: - се разпределят задълженията и отговорностите между членовете на екипа; - се изготви система за контрол върху изпълнението на проекта; - се уточни и детайлизира план-графика на предстоящите дейности; - се обсъдят предстоящите дейности за избор на подизпълнители и да се съгласува график за планираните процедури за избор на изпълнители. 1.2. Управлението на проекта ще включва дейности като: - провеждане на процедури по избор на изпълнители и доставки съгласно изискванията на ПМС 69; - финансова и техническа отчетност; - финансов мениджмънт, включително осчетоводяване на дейностите по проекта; - осъществяване на вътрешен контрол върху дейностите по проекта; - комуникация с различните заинтересовани страни; - архивиране и друга всекидневна работа, свързана с управлението. 1.3. Действия за подготовка на тръжна документация за избор на организации, които да осъществят предвидените по проекта дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители, както и изпълнение на самите тръжни процедури съгласно изискванията заложени в Постановление на Министерски Съвет № 69 от 11.03.2013 г. Документацията ще бъде структурирана и подборът ще бъде осъществен по правилата на Постановление № 69 на Министерски Съвет и съгласно указанията и изискванията на Договарящия орган – Агенция по заетостта. В рамките на дейността ще бъдат подготвени и подписани договори с изпълнители, след което ще се пристъпи към изпълнение на отделните дейности. В изискванията на ПМС № 69/11.03.2013 г. е заложено условието за спазване принципите на равнопоставеност. Проведените процедури за избор на изпълнители ще гарантират принципа на лоялна и честна конкуренция, като изпълнителите ще бъдат подбирани в зависимост от техните умения, ефективност, опит и надеждност за реализация на конкретните услуги и доставки. Дейността ще допринесе за установяване на система за управление и вътрешен мониторинг на проекта и проследимост на резултатите от всяка дейност, което ще позволи оценка на дейностите на всеки един етап от проекта и ще допринесе за качествено изпълнение на проекта като цяло. Дейността включва също така одит на финансовия отчет на проекта, който ще бъде извършен от регистриран одитор - дипломиран експерт счетоводител (ДЕС), за удостоверяване, че предоставените от безвъзмездната помощ средства са изразходвани съгласно условията на Договора за безвъзмездна помощ. Дейността ще послужи за оценка на постигнатите резултати от проекта, както и за оценка на ефективността на реализираните дейности. Дейността ще спомогне за съпоставка на заложените по проекта и постигнатите след неговата реализация цели, както и за оценка на използваните методи и подходи и постигане на максимална прозрачност и отчетност на разходваните средства. Качественият анализ при финализиране на проекта ще подпомогне проектния екип при бъдещо реализиране на проектни инициативи.
Дейност 4. Разработване (внедряване) на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) Разработването и внедряването на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) съгласно стандарт OHSAS 18001:2007 ще се реализира от компетентна фирма и консултантски екип. Разработването и въвеждането на СУЗБУТ ще бъдат възложени на консултантска фирма, като внедрената система ще бъде синхронизирана с българското законодателство в сферата на изискванията към условията на труд и европейските практики. Разработването и внедряването на СУЗБУТ, съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007, включва следните основни етапи и дейности: Етап: Диагностичен доклад Ще бъде извършен предварителен оглед и събрана информация за текущите работни условия и основни процеси във фирмата. Ще бъде направен одит на съществуваща документация по ЗЗБУТ (включително и преглед на актуалността на оценката на риска на работното място), както и на контрола по осигуряване на здраве и безопасност при работа. Етапът завършва с доклад за резултатите: обща оценка за ефективността на управление, несъответствия спрямо клаузите на стандарт OHSAS 18001:2007, констатации и препоръки, предложение за подходяща структура на документацията на СУЗБУТ (набор от взаимосвързани документи: наръчник, процедури, инструкции, правила и документи). Етап: Разработване на СУЗБУТ Консултантът в партньорство с наши представители, ще идентифицират всички дейности на предприятието, оказващи влияние на ЗБУТ. Опорни точки за разработването на системата ще бъдат: - Структура и отговорности; - Обучение и компетенции; - Идентифициране на опасностите и оценка на риска - Комуникация и консултации - Реакция при спешни случаи и извънредни ситуации - Управление на инциденти, злополуки, несъответствия - Оперативен контрол - Мониторинг на изпълнението - Управление на документи и записи На тази основа, консултантът ще разработи документацията на СУЗБУТ (политика, процедури, наръчник, програми и др.). Разработените документи ще се дискутират и съгласуват с ръководството на фирмата. Етапът завършва с предложение към фирмата за предварително одобрение и пробно въвеждане на разработените документи на системата. Етап: Въвеждане на системата Консултантът ще съдейства на фирмата в практическото приложение на разработените в предишната фаза документи. По време на въвеждането и тестването на системата, консултантът прави подобрения и допълнения в документите и дискутира предложени от ръководството и служители промени. Етапът включва краен вътрешен одит на внедрената СУЗБУТ, който ще се извърши от представител на избраната по съответния ред външна фирма-изпълнител. Консултантът ще съдейства на ръководството на фирмата при крайния преглед на внедрената система и декларира готовност за сертификация. Етапът завършва с внедрена и работеща СУЗБУТ, готова за сертифициране от оторизиран сертифициращ орган. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на „КОСТОВ-69” ЕООД, като организация стремяща се към повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците. Освен това, компанията желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители, и тези, към които е насочена дейността й. Основните предимства и ползи, до които ще доведе внедряването на СУЗБУТ в организацията са подобряване управлението и контрола на спазването на правилата за здраве и безопасност по време на работа; възможност ръководството да насочи ресурси и усилия към намаляването и/или ограничаването на дейностите с висок риск; осигуряване на механизми за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
Дейност 7. Информация и публичност Дейността ще обхване разнообразни действия, целящи популяризиране на проекта, както и информиране на обществеността за ползите от инвестирането в здравословните и безопасни условия на труд, както за самите служители, така и за работодателите. В рамките на дейността ще бъде направена специална публикация в печатно издание и ще бъдат изработени, отпечатани и разпространени 1000 брошури – цветни - гланц, А4 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. Публикацията в печатно издание, както и брошурите ще съдържат информация за проекта, целите и дейностите по проекта и планираните резултати, както и информация относно полученото финансиране по ОП „РЧР”, както и препоръки към работещите и работодателите за следване принципите на стандарта като гаранция за устойчива заетост и ефективност на труда. Брошурите ще бъдат разпространени на публични места, чрез което ще достигнат до най-голям брой хора. Освен това, те ще бъдат разпространени и сред партньори и работодатели от района, както и в местни институции и неправителствени организации. Същевременно, регулярно ще бъдат реализирани и публикации в интернет-сайта на дружеството със съответната информация за дейностите и резултатите от проекта. Предвиждат се поне 2 публикации. В допълнение към тези дейности, ще бъде изработена информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в производствената сграда на „КОСТОВ-69” ЕООД. Дейностите за информация и публичност представляват съпътстващи изпълнението на проекта дейности, които ще допринесат като цяло за разпространение на резултатите от настоящия проект, както и за популяризиране на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на тези дейности ще бъдат реализирани редица публикации и мерки за визуализация и информация. Предлаганите дейности са разнообразни и разнородни като с това се цели достигане до максимален брой представители на целевите групи и заинтересовани страни. Ще бъдат издадени брошури, ще бъдат направени и публикации, които представляват изпитан метод за повишаване на информираността, както и за популяризиране и разпространение на проектните резултати. В допълнение, публикациите в интернет пространството представляват съвременен и популярен метод за разпространение на информация, чрез което ще допринесе за разпространение на резултатите от проекта и промотиране на финансовата подкрепа получена по ОПРЧР.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще се реализира от компетентна фирма и консултантски екип. При избор на компетентна фирма ще бъдат приложени правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №69/11.03.2013 г., като по този начин ще бъде избран качествен и надежден изпълнител на услугата. Анализът ще съдържа следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Раздел „Въведение” В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани материали и реализация на услугите, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на предоставените услуги и производителността на труда. Подробно ще бъдат анализирани и оценени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат съставени SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част се обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определят приоритетите и ще препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 5. Сертифициране на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) След успешно приключване на дейностите по внедряване на СУЗБУТ, „КОСТОВ-69” ЕООД ще пристъпи към сертификацията й съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007. След достигане на фаза за готовност, ще бъде извършен сертификационен одит от сертифицикационна организация, акредитирана от акредитиращ орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006. Процесът на сертификация ще премине през следните етапи: 1) Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна акредитирана организация. Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит 2) Сертификационен одит Дейността се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: Одит Етап 1 - ще се проведе на място в „КОСТОВ-69” ЕООД, като одитът включва следните дейности: - Обиколка на работната площадка, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите в „КОСТОВ-69” ЕООД - Обсъждане и потвърждаване на предложения от „КОСТОВ-69” ЕООД, обхват на сертификация и предмет на дейност. - Преглед на документираната СУЗБУТ, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана. - Потвърждение, че СУЗБУТ е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на „КОСТОВ-69” ЕООД на дата за одит Етап 2. - Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. Одит Етап 2 - ще се проведе на място в „КОСТОВ-69” ЕООД и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива). - Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБУТ и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007 и предмета на дейност. - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБУТ и нормативните изисквания. - Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБУТ. - Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване. Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, които са събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18001:2007 и да издаде сертификат на „КОСТОВ-69” ЕООД. Едно от най-важните задължения на работодателите е да осигурят условия за безопасен труд на своите служители, стремейки се към минимален толеранс на рисковете за здравето и безопасността на хората. Безопасните условия на труд са регламентирани в редица национални нормативни актове, които в настоящия момент се хармонизират с изискванията на Европейския Съюз. Сертификацията съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 е безспорно доказателство за ангажимента на ръководството при осигуряване на безопасни условия за труд, нещо повече, тя е начин да покажем на служителите и контролните органи усилията и инвестициите на ръководството за подобряване на работната среда и стремежа към минимизиране на трудовите злополуки.
Дейност 6. Обучение на служители във връзка с нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. Във връзка с внедряването на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд се предвижда провеждането на обучения на всички служители и управителя в „КОСТОВ-69” ЕООД – общо 17 на брой. Програмата на обученията ще бъде изпълнена по график, разработен от външния изпълнител – обучаваща организация и утвърден от работодателя. Обучението ще бъде в рамките на 46 учебни часа, със следните теми, в пряка връзка с нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007: 1. Параметри и изисквания на стандарта OHSAS 18001:2007 - 4 часа 2. Условия за въвеждане на СУЗБУТ във фирмата – 8 часа 3. Видове документи изискуеми по стандарта – Наръчник, процедури, правила за използването им – 8 часа 4. Вътрешни одити, одитори - подготовка, организация, провеждане и документиране на вътрешните одити – 6 часа 5. Коригиращи и превантивни действия. Видове несъответствия, начини за отстраняването им – 8 часа 6. Безопасни и здравословни условия на труд според стандарта – 6 часа 7. Как моята лична безопасност зависи от самия мен и как да се науча да спазвам изискванията на стандарта? – 4 часа 8. Психологични основи и превенция на риска според изискванията на стандарта. - 2 часа По време на обучението ще се придобият умения и компетенции за:  разбиране на принципите, процедурите, техниките и видовете одити;  използване и попълване на документите, съгласно регламентираните процедури, документи и записи на внедрената СУЗБУТ за покриване изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007 ;  прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;  идентифициране и оценка на рисковете за здравето и безопасността на работещите;  запознаване с правилата за извършване на одит  видове процедури и използване на работни документи;  изготвяне на документи във връзка с коригиращи и превантивни действия, идентифицирани несъответствия съгласно СУЗБУТ След преминаване на пълния курс от обучения на участниците ще бъдат връчени сертификати. Изпълнението на тази дейност ще осигури спазване на редица нормативни изисквания и удовлетворяване потребността на работниците от информиране и повишаване на собствената компетентност по отношение на безопасността при работа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 287 BGN
Общ бюджет: 129 344 BGN
БФП: 129 344 BGN
Общо изплатени средства: 129 309 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 257 BGN
2014 67 858 BGN
2015 35 194 BGN
129 309 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 319 BGN
2014 57 680 BGN
2015 29 914 BGN
109 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 939 BGN
2014 10 179 BGN
2015 5 279 BGN
19 396 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз