Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1027-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02009
Наименование: Подобряване безопасността на труда в Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД
Бенефициент: Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и сформиране на екип за управление на проекта и разпределение на отговорностите Описание на дейността: Екипа за управление на проекта ще бъде съставен от четирима членове, представители на „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД. Непосредствено, преди стартиране на дейностите по проекта ще се проведе встъпителна среща между членовете на екипа и ръководството на лечебното заведение за съставяне и обсъждане на план за изпълнение на дейностите по проекта и сключване на граждански договори. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за успешното и изпълнение. Чрез нейното изпълнение ще се синхронизира дейността между членовете на ръководния екип преди началото на изпълнение на проектните дейности, както и спазването на основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност 2: Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Дейността включва два етапа на изпълнение: Етап 1: Избор на изпълнител по настоящия етап, който ще се извърши по реда на ЗОП с цел максимална прозрачност при разходването на средствата. При изготвяне на документацията по търга ще се спазят всички изисквания на законодателството в областта на обществените поръчки, като кандидатът включи в екипа по изпълнение на проекта експерт по провеждане на тръжните процедури, който има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки. Етап 2: Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на звената с източници на йонизиращи лъчения в „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД, съдържащ: I. Въведение – описание на сегашното състояние на звената с източници на йонизиращи лъчения и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в лечебното заведение; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работещите в звената с източници на йонизиращи лъчения; IV. Заключение. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието.
Дейност 3: Разработване (внедряване) и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007 Описание на дейността: Дейността включва: 1. Избор на изпълнител по настоящия етап, който ще се извърши по реда на ЗОП с цел максимална прозрачност при разходването на средствата. При изготвяне на документацията по търга ще се спазят всички изисквания на законодателството в областта на обществените поръчки, като кандидатът включи в екипа по изпълнение на проекта експерт по провеждане на тръжните процедури, който има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки 2. Разработване (внедряване) на работни процедури и съпътстваща документация на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващи следните основни етапи: Етап разработване (внедряване): - Първоначален преглед на състоянието за съответствие на дейността на лечебното заведение с изискванията на стандарт BS OHSAS18 001:2007; - Анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление; - Разработване на графици за изпълнение на разработката, събиране и подготовка на необходими документи по изграждането на системата за управление; - Разработване на документите от системата за управление - процедури, оперативни документи, наръчник, планове, работни карти и други; - Поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; - Провеждане на обучение по управление на системата; - Извършване на одити по елементите от стандарта при внедряване на системата; - Извършване на корекции и изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; - Провеждане на обучение на вътрешни одитори от фирмата; - Извършване на предварителен (предсертификационен) одит. 3. Сертифициране на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващо следните основни етапи: Етап сертифициране: 1. Провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документационно съответствие на системата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; 2. Провеждане на одит II фаза за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; 3. Провеждане на заключителна среща с ръководството на фирмата; 4. Вземане на решение за сертифициране. Етап издаване на сертификат: Издаване на оригинален сертификат на български и на английски език. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от нуждата за изграждането на система за контрол и управление на риска, за което е необходимо изпълнение на задължителни по процедурата етапи на планиране, създаване на правила за управление на системата, проверка и евентуални стъпки за подобряването й.
Дейност 4: Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност Описание на дейността: Дейността включва: 1. Избор на изпълнител по настоящия етап, който ще се извърши по реда на ЗОП с цел максимална прозрачност при разходването на средствата. При изготвяне на документацията по търга ще се спазят всички изисквания на законодателството в областта на обществените поръчки, като кандидатът включи в екипа по изпълнение на проекта експерт по провеждане на тръжните процедури, който има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки; 2. Закупуване на лични предпазни средства: - Защитни очила с оловен еквивалент - 2 броя; - Защитни очила срещу капки – 28 броя; - Предпазни очила с антирефлексни стъкла за работа с видеодисплеи – 54 броя; - Оловни защитни спринцовки – 2 броя; - Дозиметър за радиационен мониторинг – 1 брой; - Дозиметър за директно отчитане на получената доза от персонала с четец и софтуер – 15 броя - Оловна престилка с еквивалент 0,5 мм – 3 броя; - Лъчезащитна престилка модел тип манто със защита от директно и разсеяно лъчение и оловен еквивалент 0,5 – 1 брой; - Оловна яка с еквивалент 0,35 мм - 4 броя; - Предпазно облекло за химиотерапия тип "скафандър" – 508 броя;; - Лъчезащитна пола за мамограф еквивалент 0,35 мм – 1 брой; - Комплект гонадни защити с оловен еквивалент 0,5 мм – 1 брой; - Ръкавици за предпазване от механични опасности - 5 чифта; 2. Закупуване на специално работно облекло: - Лятна туника с панталон – 158 броя; - Зимна туника с панталон – 158 броя; - Лятна туника с панталон – операционни – 53 броя; - Зимна туника с панталон – операционни – 13 броя; - Зимна престилка – 19 броя; - Лятна престилка – 3 броя; - Елек – 149 броя; - Сабо бяло – 179 чифта; - Сабо операционно – 36 чифта; - Работен костюм – гащеризон - 4 броя; - Работни обувки – 4 чифта; - Работна шуба – 6 броя. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства. Предпазните очила с антирефлексни стъкла са предназначени за работещите при непрекъснат режим, повече от половината от законоустановеното работно време с видеодисплеи. Необходимостта от предпазните очила с антирефлексни стъкла се обуславя от факта, че монитора е включен в електро захранването, вследствие на което се създава електромагнитно поле и излъчва радиация. Необходимостта от закупуване на лични предпазни средства с оловен еквивалент е обусловено от необходимостта за намаляване на индивидуалната доза от лъчевото натоварване на персонала и необходимостта за защита от въздействието на източниците на йонизиращи лъчения. Това от своя страна налага необходимост от непосредствено лесно отчитане на дозата в реално време с дозиметър за директно отчитане, най-вече при аварийни ситуации. При работа с открити радиоактивни източници проверката за радиоактивно замърсяване на персонала е основно задължение на служителите. Предпазното работно облекло и защитните очила ще осигури на работещите предпазване от вредности при работа с биологичен материал и химикали. Закупените лични предпазни средства и специално работно облекло, надграждащи съществуващите такива са свързани с намаляване на професионалните рискове и изискванията на действащото законодателство за осигуряване на безопасни условия на труд.
Дейност 5: Модернизация на технологичния процес и обезопасяване на процесите по химиотерапия в „Отделение по медицинска онкология” чрез закупуване на химическа филтационна камина Описание на дейността: Дейността включва: 1. Избор на изпълнител по настоящия етап, който ще се извърши по реда на ЗОП с цел максимална прозрачност при разходването на средствата. При изготвяне на документацията по търга ще се спазят всички изисквания на законодателството в областта на обществените поръчки, като кандидатът включи в екипа по изпълнение на проекта експерт по провеждане на тръжните процедури, който има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки; 2. Закупуване на Химическа филтрационна камина с тристепенна филтрация, улавяне на прахови частици, адсорбиране на изпарения от органични и неорганични разтворители и всмукване на въздуха от вън на вътре, което е в съответствие с Европейските нормативни изисквания за работа с цитостатици; Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта да се замени съществуващата стара химическа камина, при която въздуха се всмуква и изхвърля в околната среда. С влезлите изменения през 2004г. на новите нормативи за изхвърления въздух в околната среда, приети от Европейския съюз, тази камина на практика става неизползваема. Химическата филтрационна камина с тристепенна филтрация на въздуха абсорбира изпаренията от органични и неорганични разтворители. Въздуха се всмуква от вън на вътре и не позволява на какъвто и да е газ или токсичен прах да излезе извън нея, като по този начин защитава оператора. Екологична е и не замърсява околната среда.
Дейност 6: Дейности по осигуряване на информираност, публичност и прозрачност при изпълнение на дейностите по проекта Дейността включва: 1. Провеждане на две пресконференции /встъпителна и заключителна/ за популяризиране на дейностите по проекта чрез финансовата подкрепа на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси“; 2. Изработване на 4 (четири) броя информационно рекламни табели съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 3. Изработване на 85 броя самозалепващи се стикери, които ще бъдат поставени върху придобитите по проекта съоръжения и ЛПС; 4. Публикуване на две информационни материали за проекта в местни/ регионални издания. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при разходване на средствата от ЕС при спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1828/2006 на Комисията за визуализация.
Дейност 7: Изготвяне на заключителен отчет и финансов одит на проекта Описание на дейността: В хода на дейността ще се събират документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, удостоверения, анкетни карти и други). В резултат ще се изготвят окончателни отчети - технически и финансови отчети, съгласно договора за финансиране. Обосновка на дейността: Необходимостта от настоящата дейност се определя от нуждата от систематизиране и обобщаване на резултатите от реализацията на проекта, както и от нуждата от контрол на разходването на средствата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 832 BGN
Общ бюджет: 142 931 BGN
БФП: 114 344 BGN
Общо изплатени средства: 114 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 566 BGN
2014 0 BGN
2015 82 777 BGN
114 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 831 BGN
2014 0 BGN
2015 70 361 BGN
97 192 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 735 BGN
2014 0 BGN
2015 12 417 BGN
17 152 BGN
Финансиране от бенефициента 39 458 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз