Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0743-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07008
Наименование: "Удоволствие от работата"
Бенефициент: "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дейности: 1. Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта; Сформиране на екип и подписване на договори с екипа. Ясен план за реализация на проекта. Екипа по проекта ще изгради система на отчитане с вътрешни месечни отчети. Обсъждане на методите за управление на проекта - провеждани ежемесечни срещи на екипа включително и през интернет. Контрол на отчетните документи на принципа на “четирите очи”. Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция, членът от екипа, натоварен със задачата ще бъде контролиран от друг член Взаимопомощ между членовете на екипа по проекта и екипната работа ще гарантират успешното управление на проекта. Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа.
2. Подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители за дейностите, които ще се възлагат по реда на ПМС 69/2013 г. и последващите му изменения С постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. се определят условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономи-ческо пространство и Норвежкия финан-сов механизъм ПМС 69/2013 се прилага от бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) или които за извършването на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на ЗОП.
3.3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Цел на анализа е да се направи оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда, с оглед на създаване по-добри условия на труд и по ефикасно използване на материалните ресурси. С изготвяне на анализ на състоянието на дейността се цели постигане на високи резултати в управлението на безопасността и здравето при работа.С реализирането му ще бъдат набелязани мерки за намаляване на заболеваемостта и травматизма. Анализът ще съдържа: Въведение: – Ще се опишат изходните данни, които ще се вземат в превид при по-натъшното анализиране на дейността. Ще се оцени общата стратегия за управление на безопасността и здравето при работа..Осигуряването на здравословни и безопасни условия изисква координирани действия на всички функции и нива в управлението на фирмата. С въведението ще се направи преглед на управленската структура по отношение на осигуряване и безопасност при работа. Тук ще се включат сведения относно сегашната организация на дейността в предприятието, в т.ч. съществуващите помещения, използваните материали, използвани технологии. Ще се включат сведения относно сегашното състояние на дейността по управление на здравословни и безиопасни условия на труд. Ще се оцени ефективността на действията, набелязани от ръководството. Ще се включат данни относно факторите на работната среда в предприятието, като за това ще се приложат протоколи от измервания. Ще се направи инвентаризация на използваните лични предпазни средства и средства за колективна защита. На основата на актуалната за дейността на предприятието нормативна уредба и изисквания ще се опише съществуващия модел за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Във въведението ще се включат данни относно организацията на трудовия процес, вт.ч. работно време, , рискови групи персонал, заболеваемост, работещи с експертни решения на ТЕЛК, професионални заболявания, трудоустроени. Изложение и анализ: В този раздел ще се анализира подробно организацията по управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Ще се направи оценка на степента на осигуряване на защита на всички работещи. В хода на изготвяне на изложението и анализа ще се оцени спазването на изискванията на нормативната уредба, както и на доброволно приетите в предприятието програми и други ангажименти в областта на осигуряване на безопасност и здраве при работа. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Анализът ще направи оценка на дейностите по консултиране с персонала и неговите представители. Ще се оцени ефективността на провежданите обучения. Въз основа на нализа ще се оцени, кои аспекти на дейността трябва да се поддържат и развиват. Какви иновативни методи да се приложат. Ще се направи оценка, какви нови мерки ще трябва да се предприемат за да се повиши производителността на труда, като същевременно непрекъснато се повишава нивото на здравословни и безопасни условия на труд в дружеството. Целта е да се получи ясна перспектива къде и в какъв обхват да се насочат усилията за решаване на проблемите по безопасност и здраве при работа. С анализа ще се установи реалното състояние на условията на труд и функциониране на системата по управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: Ще се обоснове необходимостта от усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и по специално тази по отношение дейността по управление на организацията за осигуряване ма здравословни безопасни условия на труд. Ще се изберат принципи и цели на политиката по безопасност и здраве, на основата на внимателно преценен подбор от възможни варианти, съобразен с общата визия и стратегия ма менинджмънта на предприятието и разполагаемите ресурси. Какви методи ще бъдат използвани за повишане на ефективност, като се подобряват условията на труд и се използват ефективно средствата по проекта. Ще се конкретизират целите на политиката по безопасност и здраве. Тук ще се набележат технически и организационни мерки за овладяване на риска. Заключение: Тук ще се представи документираната политика за безопасност и здраве. Ще се направят изводите за състоянието на предприятието, наличието на добри практики. Ще се определят приоритетите и незабавните, действия, които трябва да се предприемат за да се намалят рисковете, което ще доведе до повишаване на производителността на труда.
4. Климатизация на работните помещения С проекта се цели факторите на работната среда, като микроклимат да се приведат към изискванията на стандартите. Сега помещенията на дружеството нямат единна система за регулиране на параметрите на микроклимата. През лятото се получават големи топлинни натоварвания, през студения период се създава чувството за студ. Производствения микроклимат е физическо състояние на работната среда, което се характеризира с комбинираното въздействие на съставящите го компоненти.-темперарура на въздуха, влажност на въздуха и скорост на движение. Температурата е един от най-важните фактори на работната среда. Тя има голямо значение за здравето, работоспособността и комфорта на работещия и нормално протичане на работните процеси. При промени на температурата се променят съотношенията на топлинния баланс на организма. При високи външни температури и прегряване на тялото, организмът реагира с разширяване на повърхностните кръвоносни съдове, увеличаване на притока на кръв към тях, увеличаване на температурата на повърхността на тялотои работата на потните жлези и нараства топлоотдаването. Така се нарушава водно-солевия баланс на организма. Нарушава се обмяната на веществата, настъпват изменения в сърдечно-съдовата система. При охлаждане, тялото реагира с треперене на мускулите, свързано с голямо отделяне на топлина. Охлаждането на организма предизвиква простудни заболявания, общо отслабване на организма и др. С реализирането на проеката се цели чрез климатизация на помещенията ще се премахне вредното въздействие на микроклимата върху организма. Подобряването на параметрите на микроклимата ще се докаже с измервания факторите на работната среда. Мклиматиците ще бъдат монтирани на следните адреси: Нова Загора МЦ Цвети Йоан Кръстител, ул Диньо Нойков 35-1 брой климатик Сливен, ул Бъкстон 2-1 брой климатик Карнобат МБАЛ Карнобад - манипулацинна на СМДЛ РАМУС, сграда в двора на болницата-1 брой климатик София ул Иречек 27-1 брой климатик Ямбол улица Жельо Войвода 11-3 броя климатици София ул Ангиста 2-4-3 броя климатици
5. Разработване на процедури и документи, избор на консултанти относно системата за управление на дейностите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и подготовка на дейностите за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за без OHSAS 18001 e най-разпространеният международен стандарт (спецификация) за система за управление на безопасните условия на труд. Стандартът се основава на механизма на анализ и оценка на риска и поставя изисквания за управлението на процесите в организациите, които ще осигурят поддържането му в приемливи и ниски граници. Чрез регламентиране на процесите рисковете се свеждат до приемливо ниво, съответстващо на националните и европейски изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Системният подход, регламентиран в OHSAS 18001 създава връзка между всички изисквания и поставя процесите в контролирани условия. Чрез ясно изразената и прилагана политика за безопасен труд и синхронизация на правилата за безопасна работа с производствения процес се постига намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността. Този стандарт е синхронизиран с изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 14001, което го прави подходящ за интеграция в Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд. С такава интеграция се постига едновременно удовлетворяване на потребностите на Работдателя, Обществото и Работещите във фирмата. Въвеждането на стандарта ще пренмине през няколко етапа: Етап “Планиране”, който включва: идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ; дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. Етап “Изпълнение”, който включва: изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ; определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ; осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него; поддържане на определена документация на СУЗБУТ; правила за управлението й; въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове; програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации. Етап “Проверка”, който включва: измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ; разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите; провеждане на вътрешни одити; извършване на преглед от ръководството. Етап “Действие” който включва: Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ.
6. Сертифициране на фирмата за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001-2007 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. Наличието на този стандарт, ще доведе до нов етап в организацията на управлението. Ще се установи: тотален контрол върху опасните производствени фактори; ефктивно управление на рисковете; предо-твратяване на производствени аварии и инциденти; намаляване на загубите; внасяне на положителни изменения в имиджа на предприятието; конкре-тизиране и персонализация на задълже-нията на персонала; успешно присъс-твие на междунарония и българския пазар; Ще бъде избрана организация, която да сертифицира дружеството за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007.
7. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудванеи във връзка с въведения стандарт OHSAS 18001-2007. Обученията имат за цел придобиване на по-специални знания и практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа при изпозване на работното оборудване. Ще бъдат доведени до знанията на всички работници и служители новите принципи осигуряващи безопасността при работа. Обученията ще бъдат съобразени с различните нива на отговорности, възможности, начетеност /образование/, риск. Целта е да се направи превишаващо изискванията на нормативните актове обучение. Обученията ще бъдат насочени към създаване на такава компетентност на персонала, така че той да има осъзнато отношение към безопасността и здравето. С други думи спазването на изискванията да не става по принуда и страх от санкции, а по вътрешна убеденост. На тази основа, ще се изгради концепция за формиране у работниците и служителите култура по безопасност. Обученията ще бъдат с продължителност 50 учебни часа. Обучаемите ще бъдат разделени на 17 групи по 10 човека и една от 12 човека. По време на обучението ще бъдат използвани съвременни интерактивни средства. За обученията на място в лаборатрията, е предвидена зала. В хода му на обучаемите ще бъда раздадени информационни материали, които ще гарантират устойчивото развитие на постигнатото по отношение на разработената система за управление на дейностите по безопасност и здраве при работа.
8. Дейност по информиране и публичност Методите за информираност и публич-ност, заложени в настоящия проект са в изпълнение на Ръководството за изпъл-нение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР чл.2-10 и Приложение І на Регламент № 1828/2006 и гарантират изпълнението на мерките за публичност, с оглед акцентиране върху комуникацията, прозрачността и визуа-лизацията. Целта на тази дейност е да се информира обществото и целевите групи за проекта и резултатите от него.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 777 BGN
Общ бюджет: 173 744 BGN
БФП: 173 744 BGN
Общо изплатени средства: 173 733 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 755 BGN
2014 50 350 BGN
2015 84 628 BGN
173 733 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 942 BGN
2014 42 798 BGN
2015 71 934 BGN
147 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 813 BGN
2014 7 553 BGN
2015 12 694 BGN
26 060 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз