Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.10-0003-C0001
Номер на проект: CA12-22-3
Наименование: Повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България
Бенефициент: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 29.05.2013
Дата на приключване: 29.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на Република България.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта Дейността включва организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за всички дейности в рамките на проекта, за които е предвидено, че ще бъдат реализирани от страна на външни изпълнители. Всички процедури ще бъдат проведени в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на всички специфични указания на УО на ОПАК, както и съгласно Вътрешните правила за организиране и провеждане на обществени поръчки на ГДПБЗН-МВР. В рамките на тази дейност ще бъде подготвена необходимата документация и ще бъдат проведени следните процедури за възлагане на обществени поръчки: 1/ Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: организиране и провеждане на обучения за служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации; 2/ Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: разработване на специализирана учебна софтуерна програма за симулации на бедствия, пожари и извънредни ситуации за целите на провеждането на обучения за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации за служителите от органите за пожарна безопасност и защита на населението; 3/ Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на компютърно оборудване, проектор и учебни пособия за целите на провеждането на обучения за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации за служителите от органите за пожарна безопасност и защита на населението; 4/ Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: извършване на одит на проекта. 5/ Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: осигуряване на визуализацията и публичността на проекта. Методологията и подходите за провеждане на всички посочени процедури ще бъдат съобразени с изискванията на ЗОП съобразно стойностите прагове на посочените услуги и доставки, като те са представени подробно в т. 4 „Методика”, по-долу.
Поддейност 2.1: Организиране и провеждане на обучително посещение с продължителност 5 дни за преподаватели от Учебния център към ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана в страна-членка на ЕС за обмен на опит и добри практики в областта на провеждането на обучения п  Изготви и представи на Ръководителя на проекта сравнителен анализ на опита и практиките на страните от ЕС в областта на управлението, координацията и контрола при справянето с бедствия и извънредни ситуации, като предложи страна-членка на ЕС, в която да бъде проведено обучителното посещение. Окончателният избор ще бъде направен съгласувано с ръководството на ГДПНЗН-МВР;  Извърши подбор на 4-ма (четирима) преподаватели от Учебния център към ГДПНЗН-МВР в гр. Монтана, които ще вземат участие в обучителното посещение. Подборът ще бъде извършен на база анализ на нуждите от надграждане на капацитета на преподавателския състав, както и въз основа на формулирането на ясни критерии за определяне на участниците. Примерни критерии могат да бъдат опита на съответния преподавател в провеждането на аналогични обучения за служители от органите за пожарна безопасност и защита на населението, наличието на учебни разработки в областта и др.  Осигури организацията на обучителното посещение, в т.ч.: определяне на период и място за провеждането му, осигуряване на лектори в посрещащата страна, както и преводач, подготовка на материали за участниците, логистично осигуряване на посещението – организация на транспорта, настаняването, храненето на участниците;  Осигури провеждането на обучителното посещение, включително оказване на необходимата методологическа и логистична подкрепа на участниците. За целта избраният изпълнител на дейността следва да осигури едно придружаващо лице за периода на провеждане на посещението.
Поддейност 2.2: Разработване на учебни методики, учебно съдържание и материали за провеждане на следните обучения 1/ Обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации; 2/ Обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента” за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР; 3/ Обучение на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации; 4/ Обучение на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента” за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР; 5/ Симулационно обучение за ръководния и изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, както и за представителите на областните и общински администрации. Разработването на учебните методики, лекциите и материалите за участниците в посочените обучения ще бъде извършено от страна на определения изпълнител въз основа на:  Оценка на актуалните потребности от знания и практически умения на служителите на ГДПБЗН-МВР, както и представителите на общинските и областните администрации с функции в областта на пожарната безопасност и защитата на населението в насока:  аварийно планиране и аварийна готовност за управление на критични инциденти;  управление и координация при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации: вземане на решения в рамките на командните и координационни структури, планиране на оперативните действия, управление на ресурсите, комуникация между участващите звена, координация и контрол по изпълнение на дейностите;  управление и контрол на мястото на възникнали инциденти;  организация на аварийното реагиране и установяване на командване на мястото на инцидента;  идентифициране и оценка на риска;  определяне на тактиките за намеса и планиране на дейностите;  управление на ресурсите;  взаимодействие с координиращите структури.  Задълбочена оценка и анализ на възможностите за прилагане на опита и практиките, проучени в хода на проведеното обучително посещение в страна –членска на ЕС от страна на 4-мата преподаватели в Учебния център към ГДПБЗН-МВР, и тяхното интегриране в учебните методологии и съдържание, в контекста на установените актуални потребности на целевата група. Оценката на разработените учебни методики, учебно съдържание и материали ще бъде извършена в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1011 от 4 юли 2006 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи.
Поддейност 2.3: Провеждане на обучения за обучители в двете приоритетни направления - обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации, и - обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента” за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР. Организация на обученията: Обученията за обучители ще бъдат организирани и проведени от страна на избрания изпълнител като всяко обучение ще бъде с продължителност 5 дни. Предвижда се обучение за обучители да преминат общо 56 служители на ГДПБЗН-МВР – представители на 28-те Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението”, като за целта ще бъдат сформирани 4 учебни групи с по 14 обучаеми във всяка. С оглед осигуряване на оптималната логистика на обученията се предвижда те да бъдат организирани и проведени в градовете София, Бургас, Варна и Плевен. Лектори за провеждане на обученията: за целите на провеждането на обученията за обучители в посочените направления, избраният изпълнител на дейността следва да осигури участието като лектори на 4-мата преподаватели от Учебния център към ГДПБЗН-МВР, които са участвали в проведеното обучително посещение в страна-членка на ЕС. Този подход ще гарантира споделяне на наблюдаваните практики, както и обменената информация и опит в областта на управлението, координацията и контрола при възникването на природни бедствия и извънредни ситуации, в хода на провеждане на обученията за обучители. Подбор на участниците: Подборът на участниците в обученията за обучители – представители на 28-те Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението” ще бъде осигурен от страна на изпълнителя, на база: - проучване на нивото на компетентност на служителите от областните управления; - разработване и прилагане на критерии за подбор на участниците в обученията за обучители, които ще включват конкретни изкисвания за общ и специфичен професионален опит. Предложените от страна на изпълнителя критерии ще бъдат приложени след съгласуване с ГДПБЗН-МВР. Логистика на обученията за обучители: изпълнителят на дейността следва да осигури цялостната организация и логистика по провеждането на планираните обучения за 4-те групи обучаеми, включително осигуряване на зали за провеждане на обученията, презентационна техника и друго необходимо учебно оборудване, материали за участниците в обученията, транспорт за участниците, настаняване и услуги по кетъринг (обяд, вечеря, кафе-паузи) за периода на обученията.
Поддейност 2.4: Организиране и провеждане на обучения за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” Организация на обученията: Обученията за ръководните служители на ГДПБЗН-МВР и представителите на областните и общински администрации ще бъдат организирани и проведени от страна на избрания изпълнител, като общият брой на експертите, които ще преминат обучение е 1 372-ма служители, в т.ч: - 10 служители на ГДПБЗН-МВР с ръководни функции; - по 10 служители с ръководни функции от всички 28 Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ „ПБЗН”), като за тези в по-големите градове на страната се предвижда в обучението да бъдат включени допълнително: 10 служители от ОУ „ПБЗН” - София-град, 6 служители от ОУ „ПБЗН” - Пловдив, 5 - от ОУ „ПБЗН” – Варна, и 5 от ОУ „ПБЗН” – Бургас (или общо 306 служители от областните управления); - 1 056 служители – представители на областните и общински администрации. Обученията на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” ще бъдат организирани паралелно на регионален принцип, като е предвидено те да бъдат проведени в градовете София, Бургас, Варна и Плевен. Планираната продължителност на обучението за всяка група е 3 дни, като се предвижда участниците да бъдат разпределени в учебни групи с максимален брой 25 обучаеми във всяка група. Лектори за провеждане на обученията: за целите на провеждането на обученията за ръководните служители на ГДПБЗН-МВР и представителите на областните и общински администрации, избраният изпълнител на дейността следва да осигури участието като лектори на служителите на Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението”, които са преминали обучение за обучители в това направление. Обучението на всяка учебна група ще бъде проведено от 2-ма преподаватели. Подбор на участниците: Подборът на участниците в планираните обучения ще бъде осигурен от страна на изпълнителя, на база: - проучване на нивото на компетентност и потребностите от обучение на ръководните служители на ГДПБЗН-МВР и представителите на областните и общински администрации; - разработване и прилагане на критерии за подбор на участниците в обученията, които ще включват конкретни изкисвания за професионален опит и специфика на професионалните задължения и отговорности. Предложените от страна на изпълнителя критерии ще бъдат приложени след съгласуване с ГДПБЗН-МВР. Логистика на обученията на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации”: изпълнителят на дейността следва да осигури цялостната организация и логистика по провеждането на обученията, включително осигуряване на зали за провеждане на обученията, презентационна техника и друго необходимо учебно оборудване, материали за участниците в обученията, транспорт за участниците, настаняване и услуги по кетъринг (обяд, вечеря, кафе-паузи) за всички участници за периода на обученията.
Поддейност: 2.5: Организиране и провеждане на обучения за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”. Организация на обученията: Обученията за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР ще бъдат организирани и проведени от страна на избрания изпълнител, като общият брой на служителите, които ще преминат обучение е 2 562-ма служители с изпълнителски функции: по 90 служители от всички 28 Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ „ПБЗН”), като за тези в по-големите градове на страната се предвижда в обучението да бъдат включени допълнително: 18 служители от ОУ „ПБЗН” - София-град, 8 служители от ОУ „ПБЗН” - Пловдив, 8 - от ОУ „ПБЗН” - Варна и 8 от ОУ „ПБЗН” – Бургас. Обученията на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента” ще бъдат организирани и проведени при използване на учебната и тренировъчна база на Учебния център към ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана. Планираната продължителност на обучението за всяка група е 3 дни, като се предвижда участниците да бъдат разпределени в учебни групи с максимален брой на участниците във всяка група – 25 обучаеми. Лектори за провеждане на обученията: за целите на провеждането на обученията за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, избраният изпълнител на дейността следва да осигури участието като лектори на служителите от Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението”, които са преминали обучение за обучители в това направление. Обучението на всяка учебна група ще бъде проведено от 2-ма преподаватели. Подбор на участниците: Подборът на участниците в планираните обучения ще бъде осигурен от страна на изпълнителя, на база: - проучване на нивото на компетентност и потребностите от обучение на служителите на ГДПБЗН-МВР с изпълнителски функции; - разработване и прилагане на критерии за подбор на участниците в обученията, които ще включват конкретни изкисвания за професионален опит и специфика на професионалните задължения на служителите. Предложените от страна на изпълнителя критерии ще бъдат приложени след съгласуване с ГДПБЗН-МВР. Логистика на обученията на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”: изпълнителят на дейността следва да осигури цялостната организация и логистика по провеждането на планираните обучения, включително транспорт, настаняване и услуги по кетъринг (обяд, вечеря, кафе-паузи) за всички участници за периода на обученията.
Поддейност 2.6: Организиране и провеждане на съвместни симулационни обучения за ръководния и изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, както и за представителите на областните и общински администрации. Дейността ще бъде реализирана от страна на изпълнителя, определен по реда на ЗОП в рамките на предходната дейност, като включва изпълнението на следните конкретни поддейности: Поддейност 2.1: Организиране и провеждане на обучително посещение с продължителност 5 дни за преподаватели от Учебния център към ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана в страна-членка на ЕС за обмен на опит и добри практики в областта на провеждането на обучения по управление, координация и контрол при възникването на бедствия, пожари и извънредни ситуации. В рамките на тази поддейност, определеният изпълнител следва да:  Изготви и представи на Ръководителя на проекта сравнителен анализ на опита и практиките на страните от ЕС в областта на управлението, координацията и контрола при справянето с бедствия и извънредни ситуации, като предложи страна-членка на ЕС, в която да бъде проведено обучителното посещение. Окончателният избор ще бъде направен съгласувано с ръководството на ГДПНЗН-МВР;  Извърши подбор на 4-ма (четирима) преподаватели от Учебния център към ГДПНЗН-МВР в гр. Монтана, които ще вземат участие в обучителното посещение. Подборът ще бъде извършен на база анализ на нуждите от надграждане на капацитета на преподавателския състав, както и въз основа на формулирането на ясни критерии за определяне на участниците. Примерни критерии могат да бъдат опита на съответния преподавател в провеждането на аналогични обучения за служители от органите за пожарна безопасност и защита на населението, наличието на учебни разработки в областта и др.  Осигури организацията на обучителното посещение, в т.ч.: определяне на период и място за провеждането му, осигуряване на лектори в посрещащата страна, както и преводач, подготовка на материали за участниците, логистично осигуряване на посещението – организация на транспорта, настаняването, храненето на участниците;  Осигури провеждането на обучителното посещение, включително оказване на необходимата методологическа и логистична подкрепа на участниците. За целта избраният изпълнител на дейността следва да осигури едно придружаващо лице за периода на провеждане на посещението. Поддейност 2.2: Разработване на учебни методики, учебно съдържание и материали за провеждане на следните обучения: 1/ Обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации; 2/ Обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента” за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР; 3/ Обучение на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации; 4/ Обучение на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента” за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР; 5/ Симулационно обучение за ръководния и изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, както и за представителите на областните и общински администрации. Разработването на учебните методики, лекциите и материалите за участниците в посочените обучения ще бъде извършено от страна на определения изпълнител въз основа на:  Оценка на актуалните потребности от знания и практически умения на служителите на ГДПБЗН-МВР, както и представителите на общинските и областните администрации с функции в областта на пожарната безопасност и защитата на населението в насока:  аварийно планиране и аварийна готовност за управление на критични инциденти;  управление и координация при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации: вземане на решения в рамките на командните и координационни структури, планиране на оперативните действия, управление на ресурсите, комуникация между участващите звена, координация и контрол по изпълнение на дейностите;  управление и контрол на мястото на възникнали инциденти;  организация на аварийното реагиране и установяване на командване на мястото на инцидента;  идентифициране и оценка на риска;  определяне на тактиките за намеса и планиране на дейностите;  управление на ресурсите;  взаимодействие с координиращите структури.  Задълбочена оценка и анализ на възможностите за прилагане на опита и практиките, проучени в хода на проведеното обучително посещение в страна –членска на ЕС от страна на 4-мата преподаватели в Учебния център към ГДПБЗН-МВР, и тяхното интегриране в учебните методологии и съдържание, в контекста на установените актуални потребности на целевата група. Оценката на разработените учебни методики, учебно съдържание и материали ще бъде извършена в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1011 от 4 юли 2006 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи. Поддейност 2.3: Провеждане на обучения за обучители в двете приоритетни направления: - обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации, и - обучение на обучители за провеждане на обучения на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента” за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР. Организация на обученията: Обученията за обучители ще бъдат организирани и проведени от страна на избрания изпълнител като всяко обучение ще бъде с продължителност 5 дни. Предвижда се обучение за обучители да преминат общо 56 служители на ГДПБЗН-МВР – представители на 28-те Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението”, като за целта ще бъдат сформирани 4 учебни групи с по 14 обучаеми във всяка. С оглед осигуряване на оптималната логистика на обученията се предвижда те да бъдат организирани и проведени в градовете София, Бургас, Варна и Плевен. Лектори за провеждане на обученията: за целите на провеждането на обученията за обучители в посочените направления, избраният изпълнител на дейността следва да осигури участието като лектори на 4-мата преподаватели от Учебния център към ГДПБЗН-МВР, които са участвали в проведеното обучително посещение в страна-членка на ЕС. Този подход ще гарантира споделяне на наблюдаваните практики, както и обменената информация и опит в областта на управлението, координацията и контрола при възникването на природни бедствия и извънредни ситуации, в хода на провеждане на обученията за обучители. Подбор на участниците: Подборът на участниците в обученията за обучители – представители на 28-те Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението” ще бъде осигурен от страна на изпълнителя, на база: - проучване на нивото на компетентност на служителите от областните управления; - разработване и прилагане на критерии за подбор на участниците в обученията за обучители, които ще включват конкретни изкисвания за общ и специфичен професионален опит. Предложените от страна на изпълнителя критерии ще бъдат приложени след съгласуване с ГДПБЗН-МВР. Логистика на обученията за обучители: изпълнителят на дейността следва да осигури цялостната организация и логистика по провеждането на планираните обучения за 4-те групи обучаеми, включително осигуряване на зали за провеждане на обученията, презентационна техника и друго необходимо учебно оборудване, материали за участниците в обученията, транспорт за участниците, настаняване и услуги по кетъринг (обяд, вечеря, кафе-паузи) за периода на обученията. Поддейност 2.4: Организиране и провеждане на обучения за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Организация на обученията: Обученията за ръководните служители на ГДПБЗН-МВР и представителите на областните и общински администрации ще бъдат организирани и проведени от страна на избрания изпълнител, като общият брой на експертите, които ще преминат обучение е 1 372-ма служители, в т.ч: - 10 служители на ГДПБЗН-МВР с ръководни функции; - по 10 служители с ръководни функции от всички 28 Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ „ПБЗН”), като за тези в по-големите градове на страната се предвижда в обучението да бъдат включени допълнително: 10 служители от ОУ „ПБЗН” - София-град, 6 служители от ОУ „ПБЗН” - Пловдив, 5 - от ОУ „ПБЗН” – Варна, и 5 от ОУ „ПБЗН” – Бургас (или общо 306 служители от областните управления); - 1 056 служители – представители на областните и общински администрации. Обученията на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” ще бъдат организирани паралелно на регионален принцип, като е предвидено те да бъдат проведени в градовете София, Бургас, Варна и Плевен. Планираната продължителност на обучението за всяка група е 3 дни, като се предвижда участниците да бъдат разпределени в учебни групи с максимален брой 25 обучаеми във всяка група. Лектори за провеждане на обученията: за целите на провеждането на обученията за ръководните служители на ГДПБЗН-МВР и представителите на областните и общински администрации, избраният изпълнител на дейността следва да осигури участието като лектори на служителите на Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението”, които са преминали обучение за обучители в това направление. Обучението на всяка учебна група ще бъде проведено от 2-ма преподаватели. Подбор на участниците: Подборът на участниците в планираните обучения ще бъде осигурен от страна на изпълнителя, на база: - проучване на нивото на компетентност и потребностите от обучение на ръководните служители на ГДПБЗН-МВР и представителите на областните и общински администрации; - разработване и прилагане на критерии за подбор на участниците в обученията, които ще включват конкретни изкисвания за професионален опит и специфика на професионалните задължения и отговорности. Предложените от страна на изпълнителя критерии ще бъдат приложени след съгласуване с ГДПБЗН-МВР. Логистика на обученията на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации”: изпълнителят на дейността следва да осигури цялостната организация и логистика по провеждането на обученията, включително осигуряване на зали за провеждане на обученията, презентационна техника и друго необходимо учебно оборудване, материали за участниците в обученията, транспорт за участниците, настаняване и услуги по кетъринг (обяд, вечеря, кафе-паузи) за всички участници за периода на обученията. Поддейност 2.5: Организиране и провеждане на обучения за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”. Организация на обученията: Обученията за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР ще бъдат организирани и проведени от страна на избрания изпълнител, като общият брой на служителите, които ще преминат обучение е 2 562-ма служители с изпълнителски функции: по 90 служители от всички 28 Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ „ПБЗН”), като за тези в по-големите градове на страната се предвижда в обучението да бъдат включени допълнително: 18 служители от ОУ „ПБЗН” - София-град, 8 служители от ОУ „ПБЗН” - Пловдив, 8 - от ОУ „ПБЗН” - Варна и 8 от ОУ „ПБЗН” – Бургас. Обученията на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента” ще бъдат организирани и проведени при използване на учебната и тренировъчна база на Учебния център към ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана. Планираната продължителност на обучението за всяка група е 3 дни, като се предвижда участниците да бъдат разпределени в учебни групи с максимален брой на участниците във всяка група – 25 обучаеми. Лектори за провеждане на обученията: за целите на провеждането на обученията за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, избраният изпълнител на дейността следва да осигури участието като лектори на служителите от Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението”, които са преминали обучение за обучители в това направление. Обучението на всяка учебна група ще бъде проведено от 2-ма преподаватели. Подбор на участниците: Подборът на участниците в планираните обучения ще бъде осигурен от страна на изпълнителя, на база: - проучване на нивото на компетентност и потребностите от обучение на служителите на ГДПБЗН-МВР с изпълнителски функции; - разработване и прилагане на критерии за подбор на участниците в обученията, които ще включват конкретни изкисвания за професионален опит и специфика на професионалните задължения на служителите. Предложените от страна на изпълнителя критерии ще бъдат приложени след съгласуване с ГДПБЗН-МВР. Логистика на обученията на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”: изпълнителят на дейността следва да осигури цялостната организация и логистика по провеждането на планираните обучения, включително транспорт, настаняване и услуги по кетъринг (обяд, вечеря, кафе-паузи) за всички участници за периода на обученията. Поддейност 2.6: Организиране и провеждане на съвместни симулационни обучения за ръководния и изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, както и за представителите на областните и общински администрации. Организация на обученията: Съвместните симулационни обучения ще бъдат проведени след приключване на обученията в рамките на поддейности 2.5 и 2.6. Те ще бъдат заключителен етап на предвидените в рамките на проекта мерки за изграждане на капацитета на отговорните служители за управление, координация и контрол при възникването на природни бедствия и извънредни ситуации, с участието на служителите на всички нива – ръководния и изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, както и представителите на областните и общински администрации. Съвместните симулационни обучения ще бъдат с продължителност 2 дни, като ще включват изцяло практически занятия под формата на казуси, които ще бъдат проведени при симулиране на бедствия и аварийни ситуации от различен характер. Предвижда се общо 100 служители да бъдат включени в съвместните симулативни обучения, като те ще бъдат проведени в Учебния център на ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана. Лектори за провеждане на обученията: за целите на провеждането на съвместните симулативни обучения, избраният изпълнител на дейността следва да осигури участието като лектори на преподавателите от Учебния център към ГДПБЗН-МВР, които са преминали обучение за обучители. Обучението на всяка учебна група ще бъде проведено от 2-ма преподаватели. Подбор на участниците: Подборът на участниците в планираните обучения ще бъде осигурен от страна на изпълнителя, на база разработване и прилагане на критерии за подбор на участниците, които ще се базират на показателите от оценката за представянето им във вече проведените обучения – съответно за ръководния състав на ГДПБЗН-МВР и представителите на областните и общински администрации, и за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР. Логистика на обученията: изпълнителят на дейността следва да осигури цялостната организация и логистика по провеждането на симулационните обучения, включително транспорт, настаняване и услуги по кетъринг (обяд, вечеря, кафе-паузи) за всички участници за периода на обученията. На участниците, преминали успешно посочените обучения в рамките на отделните поддейности ще бъдат издадени сертификати за преминат курс на обучение в съответното направление. Дейностите по организиране и провеждане на посочените обучения кореспондират пряко с поставената обща цел на предлагания проект, а именно: да допринесе за повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на Република България. Всички посочени дейности имат за пряк резултат изграждането на необходимия капацитет на отговорните органи за навременна и адекватна намеса при справянето и преодоляването на последиците от бедствия, пожари и извънредни ситуации, като предлагат модел за обучение и повишаване на квалификацията на всички участници в този процес, който осигурява:  Повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт – представители на областните и общински администрации за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации;  Надграждане на капацитета на органите за пожарна безопасност и защита на населението – първите реагиращи и отговорни за провеждането на оперативни и спасителни дейности, както и за ликвидирането на последиците при възникване на природни бедствия, пожари и извънредни ситуации;  Оптимизиране на съвместните действия на органите на изпълнителната власт и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР (ГДПБЗН - МВР) за по-ефективна координация, управление и провеждане на оперативни дейности при възникването на природни бедствия, пожари и извънредни ситуации. Очакваните резултати от изпълнението на дейността са както следва:  Проведено обучително посещение за 4-ма преподаватели от Учебния център към ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана в страна-членка на ЕС за обмен на опит и добри практики в областта на провеждането на обучения по управление, координация и контрол при възникването на бедствия, пожари и извънредни ситуации;  Осигурени възможности за прилагане на позитивния европейски опит и добри практики в областта на управлението, координацията и контрола при справянето с бедствия в дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението на национално ниво;  Разработени учебни методики, както и учебно съдържание и материали за провеждането на 3 специализирани обучения за ръководния и изпълнителски състав на ГДПБЗН-МВР, и представители на областните и общински администрации, както и за 2 обучения на обучители;  Организирани и проведени 2 обучения за обучители в направленията „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации” за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации, и „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”;  56 служители на ГДПБЗН-МВР – представители на ОУ „ПБЗН” преминали успешно обучение за обучители в посочените две направления;  Организирано и проведено обучение за ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации”; 1 372-ма служители преминали успешно обучението;  Организирано и проведено обучение за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”; 2 562-ма служители преминали успешно обучението;  Организирани и проведени съвместни симулационни обучения за ръководния и изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР, както и за представителите на областните и общински администрации; 100 служители преминали успешно обучението.
Дейност 3: Разработване на софтуерна програма за симулации на бедствия, пожари и извънредни ситуации за целите на обученията по проекта Дейността включва разработването на софтуерна програма за симулации на бедствия, пожари и извънредни ситуации, която ще бъде използвана за целите на провеждането на практическите занятия и тренировки като част от програмите за планираните обучения за изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР на тема „Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”. Софтуерният продукт, разработен в рамките на настоящата дейност ще бъде използван и при провеждането на симулационните обучения, в които ще участват съвместно представители на ръководния и изпълнителски състав на ГДПБЗН-МВР, както и на областните и общински администрации. Програмата ще бъде разработена и доставена от страна на изпълнителя, определен в резултат на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка в рамките на Дейност 1, при съобразяване с техническото задание, което ще бъде предоставено на избрания изпълнител от страна на ГДПБЗН-МВР. Заданието за разработването на учебния софтуер предвиждаме да бъде изготвено от страна на 4-мата преподаватели в Учебния център в гр. Монтана, при заимстване на опита и практиките, наблюдавани и обменени в хода на проведеното от тях обучително посещение в избраната страна-членка на ЕС. Това ще осигури прилагането на доказани подходи в областта на разработването на специализирани софтуерни програми за симулации на извънредни ситуации за целите на провеждането на обучения за служителите от органите за пожарна безопасност и защита на населението. Етапите на разработване на учебния софтуер ще включват: Етап 1: Проектиране: етапът включва описание на функционалностите на софтуерната програма в спецификация, както и разработване на архитектурата на приложението; Етап 2: Дизайн: включва разработването на концепция за дизайн на потребителската част на софтуера, която ще включва графичен дизайн на началната страница. Въз основа на изготвената графична концепция ще бъдат разработени и базовите вътрешни страници на приложението; Етап 3: Разработка на приложението и осъществяване на качествен контрол - този етап ще включва: - проектиране на архитектурата и разработване на базата-данни на приложението в съответствие със съдържанието и функционалностите съгласно спецификацията, изготвена в рамките на Етап 1; - разработване на система за управление на съдържанието и програмиране на функционалните модули. В рамките на този етап избраният изпълнител на дейността ще осигури инсталацията и функционалното тестване на разработената софтуерна програма, предоставянето на Указания за ползване на учебния софтуерен продукт, както и провеждането на въвеждащо обучение на преподавателския състав за прилагане на отделните функционалности в хода на провеждането на практическите занятия.
Дейност 4: Доставка на компютърно, мултимедийно оборудване, и учебни пособия за целите на провеждането на обученията за управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации Дейността включва закупуването и доставката на следното техническо оборудване, пряко необходимо за обезпечаване на обученията, планирани да бъдат организирани и проведени в Учебния център към ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана:  Закупуване и доставка на компютърно оборудване, необходимо за инсталиране и ползване на разработената софтуерна програма за учебни симулации в хода на провежданите практически занятия:  1 брой сървърна конфигурация, необходима за инсталацията и поддръжката на софтуерната програма;  4 броя мобилни компютърни конфигурации, необходими за преподавателите, които ще провеждат практическите занятия при използване на учебния софтуер;  14 броя стационарни компютърни конфигурации, които ще осигурят ползването на софтуерния продукт от страна на обучаемите.  Доставка на мултимедийно оборудване, което ще включва 1 брой мултимедиен проектор, както и 1 брой екран за мултимедийния проектор който ще бъдат използвани при провеждането както на теоретичните, така и на практическите занятия;  Доставка на учебни пособия, и конкретно 4 броя бели дъски и консумативи за тях. Посоченото учебно оборудване ще бъде доставено в Учебния център на ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана от страна на изпълнителя, определен в резултат на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка в рамките на Дейност 1 от изпълнението на проекта, като той следва да осигури:  доставката на посоченото компютърно оборудване, мултимедиен проектор и екран за него, както и учебните пособия на място в Учебния център на ГДПБЗН-МВР в гр. Монтана;  настройка и тестване на доставеното учебното оборудване. Доставката на оборудването ще бъде удостоверена с подписването на приемо-предавателен протокол.
Дейност 5: Одит на проекта Дейността включва извършването на одит на проекта от страна на лицензиран одитор, който ще бъде избран по реда на Закона за обществените поръчки в рамките на Дейност 1 от изпълнението на проекта, описана по-горе. Одитът на проекта ще бъде извършен в съответствие с изискванията на чл. 14, т. 13 от Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Одитът на проекта цели да установи дали декларираните от бенефициента разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с договора за безвъзмездна помощ и одобрения бюджет на проекта. За извършения одит на проекта ще бъде изготвен одитен доклад, който ще бъде представен на Управляващия орган на ОПАК заедно с искането за окончателно плащане.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност В хода на цялостното изпълнение на проекта, кандидатът се ангажира да осигурява визуализацията и публичността на проектните дейности в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията (EO) № 1828/2006, както и указанията на УО на ОПАК съгласно Приложение 13 към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Конкретните дейности за информация и публичност на проекта включват:  Текущо предоставяне на информация за хода на изпълнение на проекта и оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие по линия на Оперативна програма „Административен капацитет” чрез: - Съобщения и публикации за представяне на проекта в печатните и електронни медии, както и в регионалните радиостанции; - Участия на Ръководителя на проекта, както и на представители на ръководството на ГДПБЗН-МВР в радиопредавания и телевизионни интервюта за представяне на дейностите и резултатите, постигнати при изпълнението на проекта; - Представяне на проекта и напредъка от изпълнението на дейностите по време на всички вътрешноведомствени срещи, пресконференции, семинари, обучения и други мероприятия, организирани от ГДПБЗН-МВР;  Организиране и провеждане на пресконференции за представяне на проекта. Предвижда се провеждането на 2 (две) пресконференции – при стартиране на дейностите по проекта за оповестяване на началото на проекта, представяне на неговите цели, планираните дейности и целеви групи, както и една заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати;  Изработване и поставяне на стикери върху закупеното по проекта компютърно, мултимедийно оборудване, и учебни пособия, които ще указват, че те са доставени с финансова подкрепа на ОПАК. Всички стикери (общо 25 броя) ще бъдат обозначени при стриктно спазване на изискванията за визуализация, като те ще бъдат с размери 9 см. на 5 см. в съответствие с указанията, посочени в Приложение 13 към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  Разработване и разпространение на информационни и рекламни материали за популяризиране на проекта и получената подкрепа от ОП „Административен капацитет”, които ще включват: - разработване, отпечатване и разпространение на 2 800 броя информационни брошури за представяне на проекта, източниците на финансиране, поставените цели, планирани дейности, целеви групи и очаквани резултати; - изработване на 2 броя банери за проекта, които ще бъдат използвани по време на провеждането на всички пресконференции и други информационни събития за представяне на проекта; - изработване на химикали (560 бр.), тефтери (560 бр.), USB памети (560 бр.) и чанти за документи (560 бр.) обозначени с логото и слогана на ЕС, на ЕСФ, ЕФРР и ОПАК, наименованието и номера на проекта, за който е предоставена финансовата подкрепа. Всички посочени информационни и рекламни материали са насочени към популяризиране на проекта и получената финансова подкрепа за неговото реализиране по линия на ЕСФ и ЕФРР чрез ОП „Административен капацитет” като те ще бъдат разпространени по време на двете планирани пресконференции, при провеждането на медийни брифинги и срещи за представяне на проекта, както и сред всички партньори на ГДПБЗН-МВР – областните звена на БЧК в страната, доброволческите организации, създадени и функциониращи на местно и регионално ниво, факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” към Академията на МВР, останалите дирекции и звена в структурата на МВР, международни партньори и др.  Върху всички информационни материали, свързани с изпълнението на проекта – прес-съобщения за медиите, информационни брошури,посочените по-горе рекламни материали за проекта (химикали, тефтери, USB памети, чанти за документи) учебни методики, програми, презентации и материали за участниците в планираните обучения ще бъдат обозначени съобразно приложимите изисквания за визуализация чрез поставяне на: - флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти, описани в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията и думите „Европейски съюз”; - логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; - логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” - логото и слогана на ЕФРР – „Европейски фонд за регионално развитие. Инвестираме във Вашето бъдеще”; - текстът „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 988 671 BGN
Общ бюджет: 1 681 931 BGN
БФП: 1 681 931 BGN
Общо изплатени средства: 1 857 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 681 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 397 734 BGN
2014 1 193 202 BGN
2015 267 008 BGN
1 857 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 429 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 338 074 BGN
2014 1 014 222 BGN
2015 226 957 BGN
1 579 253 BGN
В т.ч. Национално финансиране 252 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 660 BGN
2014 178 980 BGN
2015 40 051 BGN
278 692 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1: Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 5 Дейност 1: Избрани изпълнители на дейностите по проекта
Индикатор 6 Дейност 2: Проведени обучителни посещения за обмен на опит в страна-членка на ЕС
Индикатор 7 Дейност 2: Участници в проведени обучителни посещения за обмен на опит в страна-членка на ЕС
Индикатор 8 Дейност 2: Обучения, за които са разработени учебни методики, учебно съдържание и материали
Индикатор 9 Дейност 2: Проведени обучения за обучители
Индикатор 10 Дейност 2: Представители на ГДПБЗН-МВР преминали успешно обучение за обучители
Индикатор 11 Дейност 2: Ръководни служители на ГДПБЗН-МВР и представители на областните и общински администрации преминали успешно обучение на тема „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации”
Индикатор 12 Дейност 2: Служители от изпълнителския състав на ГДПБЗН-МВР преминали успешно обучение на тема Управление и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на мястото на инцидента”
Индикатор 13 Дейност 2: Служители на ГДПБЗН-МВР и представителите на областните и общински администрации преминали успешно симулационни обучения
Индикатор 14 Дейност 3: Учебни софтуерни приложения, разработени по проекта
Индикатор 15 Дейност 4: Доставени сървърни конфигурации Доставени мобилни компютърни конфигурации
Индикатор 16 Дейност 4: Доставени мобилни компютърни конфигурации
Индикатор 17 Дейност 4: Доставени стационарни компютърни конфигурации
Индикатор 18 Дейност 4: Доставен мултимедиен проектор
Индикатор 19 Дейност 4: Доставен екран за мултимедиен проектор
Индикатор 20 Дейност 4: Доставени учебни пособия – бели дъски
Индикатор 21 Дейност 5: Изготвен одиторски доклад за изпълнението на проекта
Индикатор 22 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 23 Дейност 6: Регионални радиостанции и печатни издания, в които са разпространени съобщения и публикации за проекта
Индикатор 24 Дейност 6: Радиопредавания, в които са реализирани участия/интервюта
Индикатор 25 Дейност 6: Отпечатани и разпространени информационни брошури за проекта
Индикатор 26 Дейност 6: Изработени банери за представяне на проекта
Индикатор 27 Дейност 6: Изработени и разпространени рекламни материали за проекта: o химикали
Индикатор 28 Дейност 6: Изработени и разпространени рекламни материали за проекта: тефтери
Индикатор 29 Дейност 6: Изработени и разпространени рекламни материали за проекта: USB памети
Индикатор 30 Дейност 6: Изработени и разпространени рекламни материали за проекта: чанти за документи
Индикатор 31 Дейност 6: Изработени и поставени стикери за оборудването, придобито по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз