Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0624-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-08002
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Елхим-Искра" АД"
Бенефициент: "Елхим-Искра" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва идентифициране на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол) на основните дейности на предприятието по производството на електрохимически източници на ток, в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, КСО, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени елементите на организацията на трудовата дейност, в т.ч.:  осъществяване на дейността (вид и тип на работните дейности, организационно – управленческа структура (бази, звена, външни обекти), конкурентна среда, основни и спомагателни работни дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване – основно и спомагателно и др.);  условия на труд (рискови фактори, резултати от измервания, оценки на риска, средства за колективна защита и лични предпазни средства, специално работно облекло, работно облекло, санитарно-битови условия и др.);  организация на труда и трудовите стандарти (правилници, правила, инструкции, планови задания, трудови норми и нормативи, система за управление на качеството, система за управление на ЗБУТ, система за оценяване на работните места и длъжностите, система за оценяване на риска, режими на труд и почивка, организационни форми за вътрешни комуникации, организация на храненето, транспортно обслужване на персонала и др.);  персонал (численост, пол, възраст, образование и квалификация, работещи лица с ЕР на ТЕЛК и с професионални заболявания, трудоустроени лица, групи персонал, на които е определен допълнителен отпуск за работа при вредни и специфични условия на труд, лица подлежащи на задължително застраховане от риск „трудова злополука” и др.)  трудово-медицинско обслужване на персонала (анализи на временната неработоспособност, анализи на резултатите от профилактични прегледи, годишни обобщени анализи за здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд, рискови групи работещи, заключения за пригодността на новопостъпили и на работещите да изпълняват възложената работа, здравни досиета и др.)  организация и управление (управленчески технологии, управленчески функции, управление на основните дейности, в т. ч. управление на човешките ресурси, иновации и др.)  организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ (политика и цели, планиране, изпълнение, контрол, отчитане и документиране). При изпълнение на дейността ще се проучва мнението на персонала относно състоянието на условията на труд и осигуряването на здравето и безопасността на работещите. В резултат на анализа ще бъдат определени силните и слабите страни (SWOT–анализ) на елементите на организацията на трудовата дейност и работната среда и ще бъдат идентифицирани проблемите. Въз основа на анализа на силните и слабите страни и идентифицираните проблеми и несъответствия ще бъдат направени конкретни препоръки за поддържане и развитие на добрите практики и постижения, както и за необходимостта от мерки за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност.
Дейност 2 Монтаж на автоматични врати Работните помещения и в момента са осигурени с големи врати, които се отварят и затварят ръчно. Поради големият поток от транспортни средства (МПС и електрокари), обуславящ се от производствената необходимост за непрекъснато осигуряване на суровини и материали за производството и извозване на готовата продукция, водачите на транспортните средства трябва да слизат и да отварят/затварят вратите при влизане и излизане от помещението. Често вратите се оставят отворени от водачите на транспортните средства при напускане на помещението. Въздушните течения, на които са изложени работещите, при често отваряне и затваряне на вратите, засилва топлинния дискомфорт на работещите през зимния период на годината, когато е налице преохлаждащ микроклимат. Видно от обобщения анализ на здравното състояние на работещите за 2011 г., в структурата на заболяемостта с временна неработоспособност, водещи са заболяванията на дихателната система и острите вирусни инфекции (192 случая с общо 1661 дни загубена работоспособност). Преобладаваща част от тях са по повод остри инфекции на горните дихателни пътища и други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища – 139 случая с 582 дни временна неработоспособност Отварянето и затварянето на вратите не е сигнализирано (със звукова и светлинна сигнализация) и създава допълнителен риск от възникване на инциденти. В тази връзка се предлага да се монтират автоматични врати, които да доведат до ограничаване на въздушните течения и създаване на по-добър топлинен комфорт за работещите, както и за намаляване на случаите на простудни заболявания.
Дейност 3 Закупуване на ЛПС (лични предпазни средства) за производство Основните неблагоприятни фактори на работната среда в областта на производството на електрохимически източници на ток са преохлаждащ микроклимат през студения период на годината, експозиции на оловни аерозоли, въглеродни и азотни окиси, инфрачервени и ултравиолетови лъчения, нефтопродукти, с които се налага контакт. Съгласно извършената оценка на риска, в предприятието са установени следните опасности, изискващи използването на лични предпазни средства:  Работа на открито, при неблагоприятни метеорологични условия, в условията на преохлаждащ и прегряващ микроклимат;  Експозиция на шум, прах, химични агенти;  Механични опасности – опасност от подхлъзване, падане от височина, удар, отрязване, премазване, пробождане, порязване, охлузване;  Физическо натоварване и неблагоприятни работни пози при извършване на служебните задължения;  Работа в условията на потенциална експлозивна атмосфера. В допълнение, всички работни процеси протичат в условията на високи нива на шум, който затруднява комуникацията между служителите и създава предпоставки за преумора, стрес и нарушаване на концентрацията и вниманието, което от своя страна създава рискове за развитие и обостряне на психосоматични и социално значими заболявания. Възможността за комуникация е важна не само за извършване на служебните задължения, тя е важна както за ежедневния комфорт на работника, така и в рискови ситуации – авария, пожар, инцидент. В съотвествие с изискванията на Наредба No 3 на МТСП и МЗ от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, в предприятието е съставен и утвърден списък на работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства (приложен). „Елхим – Искра” АД ежегодно закупува ЛПС, които покриват минималните законови изисквания за съответните работни места. В рамките на настоящия проект, предприятието цели да инвестира в доставка на лични предпазни средства и предпазно облекло от най-ново технологично ниво с цел подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в производствените помещения и намаляване на степента на риска при работа с работното оборудване, който е оценен в картите на съответните длъжности и работни места. Дейността е част от инвестиционната програма, подготвена в съответствие с изискванията и препоръките от доклада за оценката на риска във фирмата (приложен) Ще бъдат закупени лични предпазни средства за нуждите на работещите във всички производствените цехове на предприятието. Предложеният брой ЛПС е калкулиран за тези работници, при които срокът на износване на съответните ЛПС попада в срока за изпълнение на проекта (индикативно 01.04.2013 – 01.04.2014 г.). Броят на заложените ЛПС е съобразен с полагащия се брой и срок на износване, утвърдени в „Списък на работните места, дейности и видове работа при която се използват ЛПС и СРО“. Предложените за закупуване ЛПС са от по-висок клас на защита, отколкото осигурените в момента от работодателя. Закупуването на на съвременни лични предпазни средства от по-висок клас на защита, се налага с цел подобряване условията на труд и повишаване безопасността на работещите в предприятието: № Наименование на ЛПС и СРО/ Характеристики Обосновка на по-високата ефективност на планираните за закупуване по проекта ЛПС 1 2 3 І. ЛПС за защита на главата 1 Шапка от плат с покритие за защита от пръски разтопен метал Апретурно обработена материя за постигане на понижена горимост на плата 2 Шапка за защита от химични вещества Повишена устойчивост на пръски от сярна акумулаторна киселина на материята, издържаща на многократни цикли на почистване без загуба на киселиннозащитните си свойства 3 Шапка за защита от прах Повишена устойчивост на материята, издържаща многократни цикли на почистване 4 Шапка за защита от студ По-ефективна студо- и влагозащита при работа на открито през студения период на годината ІІ. ЛПС за защита на слуха 1 Антифони-външни за целодневна употреба. Антифони външни леки, с ергономични чашки с меки възглавнички от неалергична материя, осигуряващи оптимално затихване 2 Антифони-вътрешни за многократна употреба Антифони вътрешни за многократна употреба, от неалергичен материал, позволяващ по-лесно и бързо почистване, осигуряващи оптимално затихване ІІІ. ЛПС за защита на дихателните органи 1 Филтрираща полумаска за защита от частици клас FFP2 с дихателен клапан По-ефективна защита от фин прах и аерозоли с подобрено прилягане към лицето и комфорт при носене (анатомична форма, широк и мек уплътнителен кант от неалергична материя, дихателен клапан) 2 Полумаска лицева с две филтърни гнезда и дихателен клапан По-добри технически и ергономични характеристики (мек, неалергичен, олекотен материал, удобен и максимално прилепващ към лицето кант, широко зрително поле, ниско съпротивление при дишане и минимално количество остатъчен въглероден диоксид, намаляващи умората 3а Филтри срещу прах и аерозоли Клас Р3 По-ефективна защита на работещите в съответствие с установената максимална стойност на оловни аерозоли по работни места до ~ 2,8 пъти над гранична стойност за 7ч. съгласно Наредба №13/2003г. 3б Филтри срещу прах и аерозоли Клас Р2 Осигуряване на по-адекватна защита на работещите в съответствие с установената максимална стойност на оловни аерозоли на работната среда до ~1,1 пъти над гранична стойност за 8ч. съгласно Наредба №13/2003 3в. Филтри за защита от киселинни газове и пари- Клас Е2 Осигуряване на по-ефективна защита на работещите, изложени на въздействие на пари на сярна киселина. (намаляване на граничната стойност за 7ч. на сярна киселина съгласно изменения от 2012г. на Наредба №13/2003 г. ,налагащи нова, по-висока степен на защита) 4 Филтърни вложки /предфилтри/ Удължаване на продължителността на ползване на основния филтър 5 Капак за предфилтри По-ефективно предпазване от допир със замърсени ръце, плътно прикрепване към основния филтър 6 Цяла лицева маска По-добри технически и ергономични характеристики (широк уплътнителен кант, неалергична материя, липса на замъгляване на визьора, устойчивост на визьора на хим. въздействия и механични опасности, широко зрително поле, ниско съпротивление при дишане и минимална умора) 7 Филтри за защита от прах клас Р3 (за цяла маска) Удължаване на продължителността на ползване на основния филтър 8 Предфилтри за защита от прах (за цяла маска) Удължаване на продължителността на ползване на основния филтър 9 Капачета за предфилтри (за цяла маска) По-ефективно предпазване от допир със замърсени ръце, плътно прикрепване към основния филтър ІV. ЛПС за защита на очите и лицето 1 Щит лицев защитен от пръски на разтопен метал и разяждащи течности По-добра издръжливост на материала на щита на удар от горещи частици и пръски на разяждащи течности (сярна киселина) 2 Очила защитни от механични и химични въздействия, затворен тип Осигуряване на по-ефективна защита и удобство при работа (широкообзорни, с незамъгляващи се стъкла с повишена устойчивост на надраскване и въздействие на разяждащи течности) 3 Очила за оксиженисти с повдигащи се светофилтърни стъкла Повишено удобство (наличие на повдигащи се филтърни стъкла), както при газокислородно рязане с ИЧЛ, така и при извършване на операции без въздействие на ИЧЛ 4 Щит лицев за заварчик Защита от УВЧ и ИФЧ, с удобно прихващане към главата с коригиращата се еластична лента V. ЛПС за защита на горни крайници 1 Ръкавици с пет пръста осигуряващи защита срещу топлина и пръски от разтопен метал Повишена устойчивост на топлина, негорим материал 2 Ръкавици с пет пръста с удължен маншет, защитаващи от химични вещества Повишена устойчивост на пръски от сярна акумулаторна киселина 3 Ръкавици с пет пръста за защита срещу механични въздействия (пробождания,порязване и др.) Подобрена устойчивост на механични въздействия VІ. ЛПС за защита на долни крайници 1 Обувки със защита от удар, масло и киселинноустойчиви, противопрободни, издържащи на топлинни и механични въздействия, влага и подхлъзване По-висок клас на защита S3, с подобрена ергономичност (енергоабсорбираща пета, анатомична стелка) 2 Ботуши водонепропускаеми, киселиннозащитни, с грайферна подметка Повишена степен на защита -водонепропускаеми, киселиннозащитни, с грайферна подметка против подхлъзване, маслоустойчива и киселиноустойчива 3 Престилка предна за защита от метални пръски По-високо качество на телешка кожа, увеличаващо срока на годност 4 Престилка предна за защита от химични вещества и вода Защита от химични агенти и вода 5 Престилка предна за защита от прах Защита от прах. VІІ. СРО за защита на тялото 1 Костюм за защита от пръски от разтопен метал Повишена ефективност на защитата от термични изгаряния чрез използване на трудногорим плат 2 Костюм за защита срещу химични вещества (киселинноустойчив) Повишена киселинноустойчивост на материала, запазващ защитните си свойства след многократни цикли на почистване и с намалена свиваемост 3 Костюм прахозащитен, киселинноустойчив По-високи изисквания към качеството на материята с цел защита от оловен прах (от вторично замърсяване) и пръски на сярна киселина, издържливост на многократни цикли на пране 4 Престилка тип манта за защита срещу прах и химични вещества Ефективна защита от вторични замърсявания, в т.ч. оловен прах, киселини, с по-високи изисквания към качеството на материала, издържащ често пране 5 Престилка тип манта за защита срещу прах Ефективна защита от вторични замърсявания, в т.ч. оловен прах, с по-високи изисквания към качеството на материала, издържащ често пране 6 Елек за защита от студ По-високо качество на хидрофобната промазка, подобрена топлоизолация и устойчивост на материята на киселини 7 Ватенка за защита от ниски температури По-високо качество на хидрофобната промазка, подобрена топлоизолация и устойчивост на материята на киселини 8 Панталон студозащитен По-високо качество на хидрофобната промазка, подобрена топлоизолация и устойчивост на материята на киселини 9 Облекло термично за защита от студ /от две части/ По-високо качество на хидрофобната промазка, подобрена топлоизолация и устойчивост на материята на киселини Не са закупувани досега 10 Бельо памучно за защита от прах и химични вещества Бельо, изработено от 100 % памук, издържащо многократни цикли на изпиране поради необходимост от поддържане на висока лична хигиена, разделно съхранение на работно и лично облекло, в т.ч и бельо с цел допълнителна защита от въздействие на химични агенти VІІІ. Електрозащитни средства 1 Диалектрически ботуши / боти Осигуряване на защитни средства със СЕ-маркировка за съответствие на съществените изисквания. Бракуване след периодично изпитване. 2 Диалектрически ръкавици Осигуряване на защитни средства със СЕ-маркировка за съответствие на съществените изисквания. Бракуване след периодично изпитване.
Дейност 4 Организация и управление Управлението е дейност, съпътстваща всички останали дейности и по своята същност е подготвителната и заключителната част на всяка една задача. Управлението има за цел да следи за изпълнение на дейностите и спазване на заложените в проекта срокове, да контролира паричния поток и целевото изразходване на предвидените в бюджета средства, както и да осъществява контрол за постигане на резултатите. В подготвителния етап ще бъде актуализиран проектния график с точно фиксиране на датите на стартиране/начало на проектните дейности. Създаденият проектен екип ще работи за ефективно организиране, управление и изпълнение на дейностите по проекта, ще следи за точното спазване на графика и ще изпълнява задачите си, описани в настоящия формуляр. Задача 1. Осъществяване на отчетност по проекта Дейността по отчетност ще се извършва текущо по време на цялостното изпълнение на проекта. Екипът ще изготвя междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени от съответните финансови отчети. Те ще дават пълна информация за степента на изпълнение на проектните дейности за съответния период, съгласно изискванията на Общите условия към Договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПРЧР. Задача 2. Разработване на документация за провеждане на процедури за избор на доставчици и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки според ПМС 55. Всички тръжни процедури ще бъдат проведени в съответствие с правилата и условията на ПМС 55 и настоящата процедура за безвъзмездна помощ Дейността включва:  Разработване на актуализиран график за провеждане на тръжни процедури.  Подготовката на документация за провеждане на 5 бр. тръжни процедури по реда на ПМС 55  Провеждане на процедурите за избор на доставчици  Сключване на договори с изпълнители. Пряко отговорен за управлението на проекта е Ръководителя на проекта, който е подпомогнат от останалите членове на екипа: Експерт Тръжни процедури, Експерт Мониторинг, Експерт Финансово управение, Експерт Технически сътрудник, Експерт Логистика и доставка и Експерт Технически надзор.
Дейност 5 Визуализация на проекта Дейността се извършва съгласно изискванията на „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията с цел постигане на широка публичност относно резултатите от проекта и информиране на обществеността относно ролята на ЕСФ, ЕФРР чрез ОП РЧР в неговата успешната реализация. Предвид факта, че проектът предвижда осъществяване на инвестиции в ДМА на мястото на изпълнението му, на видима площ, ще бъдат поставени временно информационно табло и 1 постоянна обозначителна табела, указващи вида, името на дейността, логото на ОП РЧР, емблемата на ЕС и името на финансиращия орган. При изработването на табелите ще бъдат спазени графичните стандарти, включени в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат публикувани 2000 брпя информационни брошури, чрез които ще бъдат популяризирани целите и резултатите на проекта сред заинтересованите страни. Информация за проекта ще бъде отразена и в уеб сайта на предприятието, до която ще имат достъп всички настоящи и потенциални клиенти и партньори на компанията. За публикуването на информация на Интернет страницата на предприятието не се предвиждат допълнителни разходи по проекта.
Дейност 6 Одит на проекта Дейността се извършва съгласно изискването на настоящата схема за безвъзмездно финансиране за извършване на одит на проекти на стойност над 200 000 лв и се налага от необходимостта за независима външна преценка на допустимостта и правилността на направените по проекта разходи. В рамките на тази дейност ще бъде извършен независим финансов одит в съответствие с международните одиторски стандарти. В обхвата на дейността ще бъдат включени следните задачи:  проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на „Елхим – Искра” АД .  проследяване на ефективното прилагане от страна на „Елхим – Искра” АД на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР;  независима преценка относно постижимо резултатното и ефективно потвърждаване на разходите във връзка с Финансовия отчет;  докладване за важни изключения и слабости по отношение на изискванията за водене на счетоводството, регистри и документация, така че да могат да бъдат предприети последващи мерки с оглед да се коригира и подобри работата в оставащото време за изпълнение на проекта;  осигуряване на потвърждение, че поисканата от кандидата обща сума за плащане не надхвърля максималния размер на безвъзмездна финансова помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 920 BGN
Общ бюджет: 232 807 BGN
БФП: 182 172 BGN
Общо изплатени средства: 182 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 584 BGN
2014 142 588 BGN
2015 0 BGN
182 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 646 BGN
2014 121 200 BGN
2015 0 BGN
154 846 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 938 BGN
2014 21 388 BGN
2015 0 BGN
27 326 BGN
Финансиране от бенефициента 54 687 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз