Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0390-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02007
Наименование: Повишаване производителността на труда в "Солвей Соди" АД
Бенефициент: СОЛВЕЙ СОДИ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 21.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта ще включва следните поддейности: - Мониторинг - Ръководителят на екипа ще осъществява постоянен мониторинг и ще следи за изпълнението на дейностите, спазването на графика, докладването и отчитането, разходването на средствата и постигането на заложените резултати. - Докладване - Координаторът и Счетоводителят по проекта ще изготвят всички необходими документи и доклади за отчитане пред Ръководителя и Управляващия орган; ще изготвят междинни доклади, както и ад-хок отчети при поискаване. - Провеждане на процедури за избор на изпълнители - екипът по организация и управление на проекта ще изготвя цялата необходима тръжна документация. Ще осъществяват последващата комуникация с изпълнителите и сключване на договор. - Разплащания - Счетоводителя на проекта ще изготвя първичните счетоводни документи, въз основа на които ще извършва разплащанията след предварително съгласуване с Ръководителя. - Провеждане на одит – Екипът за управление ще организира и съдейства за извършването на одит от независим лицензиран одитор или одиторска организация. - Извършване на периодична оценка на изпълнението – ще се извършва на всички етапи от изпълнението на проекта. Координаторът и счетоводителят ще оценяват текущото техническо и финансово изпълнение на дейностите. Предвижда се ежемесечен контрол на изпълнението. Веднага след стартирането на проекта екипът ще разработи система за оперативно и финансово изпълнение и управление на проекта. За целите на оперативното изпълнение ще се разработят стандартни форми за отчитане и обратна връзка на всеки участник в проекта, анализ и оценка на всяка дейност от изпълнителите и ръководителя на проекта, форма за индивидуална месечна оценка на работата на ръководителя и счетоводителя и други необходими за целите на управлението и оценката документи, които не са стандартни формати и не са приложени към Договора. Работни срещи на екипа за оперативен контрол на изпълнението ще се провеждат минимум един път месечно.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Дружеството Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще бъде извършен от вътрешни за Дружеството висококвалифицирани експерти, които познават добре организационната структура на предприятието и имат яснота по отношение на конкретните елементи, които биха могли да бъдат подобрени. Анализът ще се извърши въз основа на нормативните изисквания за състоянието на техническите ресурси на Дружеството - производствените сгради, работни помещения, работни места, техническо оборудване. В рамките на изследването ще бъдат извършени лабораторни измервания за определяне нивото на звуково налягане, нивата на осветеност и производственият микроклимат в работните помещения. Заедно с това ще бъде направен анализ и на текущата организация на трудовата дейност, режим на труд и почивка, структура и численост на персонала и т. н. Ще бъдат оценени извършените до момента дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. вътрешни нормативни документи по ЗБУТ, инструктаж и обучение на работещите. Особено внимание ще бъде обърнато на състоянието на личните предпазни средства и специално работно облекло, ползвани към настоящия момент и идентифицираните нужди на целевите групи в тази връзка. Ще бъдат взети предвид резултатите от оценката на риска, както и направените анкети с работниците, за да се анализира управлението на риска в областта на здравословните и безопасни условия на труд и да се направят препоръки в тази посока. В тази връзка, основните акценти в анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъдат: създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на свързаните с дейността на „Солвей Соди” АД опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа; прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните актове и добри европейски практики. Съветите на експертите и техните препоръки ще бъдат приложени от Дружеството с цел постигане на заложените в проекта цели. Анализът на състоянието ще следва структурата и ще съдържа най-малко разделите, посочени в Насоките за кандидатстване по настоящата схема: Въведение, Изложение и анализ, Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване проектиране на организацията на трудовата дейност и Заключение.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Както бе посочено в т.4.4 „Описание на целевата група”, при направената оценка на състоянието на текущо използваните ЛПС и СРО в предприятието беше установено, че при интензивното използване на наличните модели и непрекъснато въздействие на атмосферните влияния, вредни химични вещества, и др. се наблюдава по-бързо износване от предвиденото фабрично. Те не показват достатъчно добри характеристики за устойчивост на повреди и механични въздействия. Освен това, въз основа на оценката на риска беше установено, че е налице повишен риск от сблъсък на пешеходци с превозни средства или риск от злополуки поради намалена видимост. Поради ограничените пространства в работните зони много често видимостта може да бъде недостатъчна и в светлата част на денонощието. Поради това е необходимо да се предвиди закупуване на работно облекло със светлоотразителни елементи (ленти, ръкави, крачоли или части от тях), които да спомогнат за по-бързо и по-лесно идентифициране на преминаващ работник. Сега използваните работни облекла, освен че се амортизират по-бързо от предвидения срок на износване, нямат светлоотразителни елементи, което застрашава здравето и живота на работниците. Проектът предвижда подмяна на съществуващите модели на ЛПС и СРО с нови и по-модерни, с цел осигуряване на по-висока защита при работа и комфорт. В рамките на проекта, ще бъдат закупени защитни средства, чийто срок на износване изтича през 2013 г. Предвижда се и закупуването на СРО (със светлоотразителни ленти), които до момента не са били ползвани. Срокът на износване на новите ЛПС и СРО ще бъде една година. Въз основа на идентифицираните нужди на целевата група и съгласно длъжностите, бройките и срока на износване според утвърдения Списък за работите и длъжностите, при които се ползват лични предпазни средства, предвидени за закупуване са следните защитни средства: - 231 броя специализирани работни якета със светлоотразителни елементи - 231 броя специализирани полугащеризони със светлоотразителни елементи - 231 броя специализирани якета/тип шуба/ ветро, водо и студозащитно със светлоотразителни елементи - 231 броя специализирани панталони ветро, водо и студозащитни със светлоотразителни елементи Потребностите на служителите са определени не само в зависимост от заеманата длъжност и изпълнявани дейности, а и от променливата работна среда. За работещите, извършващи обичайната си трудова дейност както в производствения цех, така и на други обекти (разположени във външна среда например), се предвижда съответно закупуването на СРО за работа при външни условия с оптимална защита от студ, влага, горещина и слънце, т.н. Рискът от охлаждане при работа на открито е много висок. За разлика от наличните, новите якета, гащеризони, панталони и ръкавици ще бъдат изработени от по-плътни материи като осигуряват по- голяма защита от студ. Същевременно, материите ще бъдат дишащи, което ще предпазва кожата от прегряване и нарушаване на терморегулацията. Не на последно място, за разлика от сегашните, новозакупените облекла ще бъдат изработени от водонепропускливи и ветрозащитни материи, осигуряващи по-висока защита от атмосферните влияния. - 231 чифта защитни работни обувки с противопробождаща стелка (летни) - 231 чифта защитни работни обувки с противопробождаща стелка (зимни) Новозакупените обувки ще осигурят цялостна защита срещу рисковете на които работниците са ежедневно изложени. Те ще бъдат от по-плътна, водоотблъскваща кожа, и ще предпазват от вредни атмосферни влияния – ще бъдат водоустойчиви, и топлоизозащитни и студоизолиращи, от дишаща материя. Освен това ще бъдат изработени от нитрил, което ще осигури по-висока устойчивост на химични въздействия от досега използваните. Новите обувки ще имат по-леко бомбе и текстилна пластина, които са противопробождащи. Не на последно място новите обувки ще имат съвременна противоизпотяваща, антистатична и антибактериална стелка за по-голям комфорт на работниците и препазваща от рани и инфекции на краката. - 231 чифта противосрезни ръкавици, предвидени за 231 броя работници Новите ръкавици ще бъдат изработени от по-качествена кожа. За разлика от наличните, те ще са по-тънки, осигурявайки по-добра чувствителност. Материалът, от който са направени ще позволява по-добра еластичност и прилепване към дланта. Ще с латекс или нитрил, за по-голяма устойчивост на протриване и по-дълъг живот. По този начин, предвидените нови модели ръкавици ще осигуряват по-висока зашита на горните крайници, предпазвайки ги от порязване, пробождане и притискане - 231 броя каски предпазващи от падащи предмети. Противоударните каски, използвани към момента, са изработени от високоплътен полиетилен, а новите ще бъдат от акрилонитрил-бутадиен-стирен. Този материал осигурява изключителна здравина и повишена устойчивост на деформации и страничен удар. Тъй като предвидената стойност на новозакупените ЛПС и СРО ще надхвърля 20 000 лв., ще бъде проведена процедура „избор с публична покана” съгласно чл.7, т, 1 от ПМС № 69/ 11.03.2013 г., Дейността обхваща подготовката, предварителното съгласуване на тръжната документация с Договарящия орган, провеждането на тръжна процедура, оценяване на получените оферти и подписването на договор с избрания доставчик.
Дейност 4: Закупуване на газсигнализатори Дружеството планира мерки за повишаване безопасността, насочени към персонала, изложен на риск от изтичане на опасни за здравето газове. Тази дейност съдържа закупуването на 44 броя газсигнализатори за въглероден оксид, амоняк и сероводород. След регистриран нещастен случай с повишена концентрация на въглероден оксид в един от филиалите на Солвей, Дружеството счита за необходимо подобряване на безопасните условия на труд чрез мерки, включващи употреба на газсигнализатор във всички производствени помещения. Производството на калцинирана сода се състои от процеси, по време на които се получават, транспортират и реагират газове, съдържащи амоняк, сяроводород, въглероден окис и въглероден двуокис. Тези газове са опасни за човешкото здраве и затова се налага тяхното стриктно контролиране. Тъй като оборудването работи под налягане възможни са случаи на изтичане на горепосочените газове в работната среда поради нарушена херметичност на оборудването, породена от техническа неизправност. Налице е реална възможност на експозиция на персонала в зони с концентрации на вредни газове над пределно допустимите концентрации в над 50% от производствената територия на завода, където работят над 250 собствен и външен персонал. Предназначението на газсигнализаторите е да измерят концентрацията на определен газ в работната среда и при достигане на пределно допустимити концентрации да сигнализира със звук и светлина, като по този начин предупреждават работещите за появилият се риск. Дружеството направи проучване на пазара и установи, че уредът следва да отговаря на следните минимални характеристики: - Клас на защита IP 66 Условия на околната среда: -Температура: от -30 до +50 ◦ C -Налягане: от 700 до 1300 hP -Влажност: от 10 до 90% отн. вл. -Срок на годност на батерията – мин. 5.500 часа -Звукова аларма, оптична и вибрационна аларма - Корпус със защитна гумена обвивка, устойчив на удари, механични и химични въздействия - Защитата от електромагнитно въздействие
Дейност 5: Осигуряване на публичност за проекта и ОП ”Развитие на човешките ресурси” Във връзка с информиране и публичност на проекта, „Солвей Соди” АД ще предприеме всички необходими мерки за публичното оповестяване на началото, процеса по изпълнение и края на проекта. Поради ограниченото пространство, тази дейност е подробно описана в т. 5.2.2 от проектното предложение.
Дейност 6: Одит на изпълнение на дейностите по проекта След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Одиторският ангажимент ще включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Извършването на независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие е препоръчано съгласно Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 108 BGN
Общ бюджет: 184 183 BGN
БФП: 147 346 BGN
Общо изплатени средства: 147 346 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 147 346 BGN
2015 0 BGN
147 346 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 125 244 BGN
2015 0 BGN
125 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 102 BGN
2015 0 BGN
22 102 BGN
Финансиране от бенефициента 39 527 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз