Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0176-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-15002
Наименование: "Усъвършенстване организацията на трудовата дейност и повишаване ефективността на производството в "Бултем" ООД"
Бенефициент: "БУЛТЕМ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 26.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта. Поддейност 1.1.: Избор на екип за управление на проекта. Поддейност 1.2.: Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители. Поддейност 1.3.: Текущ мониторинг и представяне на информация и отчети на В тази дейност се включват всички дейности, разписани при изпълнението на проекта. Създава се екип за организация и управление на проекта. Екипът се състои от ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник и експерт „тръжни процедури”, Екипът за организация и управление на проекта: - Ръководи, организира и контролира изпълнението на дейностите по проекта и отговаря за постигане на заложените цели; - Отговаря за целесъобразното изразходване на средствата по проекта и осъществява текущ мониторинг; - Изготвя, поддържа и съхранява необходимата документация по проекта, в съответствие с изискванията на договарящия орган; - Изготвя и представя междинни и/или окончателни отчети по изпълнение на дейностите на проекта и предоставя информация на договарящия орган; - Подготвя и провежда процедурите за избор на изпълнител по ПМС 69 / 2013 г. за целите на проекта.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Поддейност 2.1.: Избор на подизпълнител, съгласно Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. Поддейност 2.2.: Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на ор „Бултем” ООД ще възложи дейноста по Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на подизпълнител при стриктно спазване на процедурите по ПМС 69/2013 година и указанията на Договарящия орган. Анализът ще съдържа следните раздели: - Въведение /състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента/; - Изложение и анализ /описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда/; - Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност /обосновка за кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрение; мерки и методи и средства за постигане целите на проекта/; - Заключение /изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; определяне на приоритетите и препоръчване на необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси/
Дейност 3: Разработване и внедряване на Система за безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007. Поддейност 3.1: Избор на подизпълнител. Поддейност 3.2: Определяне на обхвата на Система за безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 180 OHSAS 18001 е международно признат британски стандарт за оценка на здравето и система за управление на безопасността. Публикуван през юли 2007 год., замествайки спецификацията от 1999 год., OHSAS е приложим за всяка организация, която желае да се примахнат или сведат до минимум рисковете за работниците и служителите и всички заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск при изпълнение на служебните си зъдължения. OHSAS 18001 е проектиран да бъде съвместим с ISO 9001 и ISO 14001, с цел да се улесни интегрирането на качеството, управление по отношение на околната среда и здравето и безопасността при работа. За това технологичната схема при прилагане изискванията на спецификацията също следва цикъла на Деминг. OHSAS 18001 осигурява рамка за ефективно управление на риска на работното място, надграждайки изпълнението на законовите изисквания. Организациите които прилагат изискванията на OHSAS имат ясна управленска структура с определени правомощия и отговорности; ясни цели за подобряване условията на труд, с измерими резултати и по-структуриран подход за оценка на риска. Това включва мониторинг на несъответствията, свързани със здравето и безопасността при работа и одит на изпълнението по осигуряване на безопасни условия на труд. Твърдият ангажимент на Висшето ръководство на една организация да защитава здравето и осигурява безопасността на служителите си е отличен фактор в условия на конкурентност на трудовия пазар. „Бултем” ООД ще възложи дейноста по Разработване и внедряване на Система за безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007 на подизпълнител при стриктно спазване на процедурите по ПМС 69/2013 година и указанията на Договарящия орган. Външният консултант ще определи обхвата на Системата за безопасни условия на труд, ще разработи наръчник и процедури и ще подготви дружеството за успешно провеждане на сертификационен одит от независим орган с международно призната акредитация.
Дейност 4: Сертифициране на система за безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007. Поддейност 4.1: Избор на подизпълнител. Поддейност 4.2: Провеждане на сертификационен одит. Поддейност 4.3: Издаване на сертификат с международна акред „Бултем” ООД ще възложи дейноста по Сертифициране на система за безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007 на подизпълнител при стриктно спазване на процедурите по ПМС 69/2013 година и указанията на Договарящия орган. Независим сертифициращ орган ще провери дали системата е внедрена и поддържана и при успешен одит ще издаде на дружеството сертификат с международно призната акредитация. Сертификацията по стандарта OHSAS 18001 дава възможност на работодателите да докажат пред всички заинтересовани страни инвестициите и усилията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите във фирмата. Като резултат от успешно внедрена система, проведен сертификационен одит и издаден сертификат «Бултем» ООД очаква: - Да се намали до минимум производствения травматизъм, благодарение на осъществяваните превенция и контрол; - Да се намали броя на авариите и загубите за покриване на евентуалните последици от тях; - Да се създаде среда за здравословен и безопасен труд във фирмата и подходящ микроклимат; - Да се гарантира живота и здравето на служителите и работниците; - да се снижат значително сумите за застраховки и разходите за болнични; - да се улесни получаването на различни разрешителни документи; - да се повиши значително имиджа на фирмата сред клиентите и партньорите.
Дейност 5: Инвестиции, свързани с подобряване условията на труд. Поддейност 5.1: Избор на подизпълнител. Поддейност 5.2: Инвестиции, свързани с подобряване условията на труд - изграждане на LED осветление и привеждане на осветеността в База за про Съгласно чл.217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска. Качествените показатели на осветителните уредби и устройства, съгласно чл.78, ал.2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. се установяват с периодични измервания. В процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност и нивото на общата осветеност, съгласно чл.381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането. На 15.11.2012 г. в Базата за производство на PVC профили на „Бултем” ООД беше извършена независима външна проверка на микроклимат (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха) и осветеност от „ВЕМ Инженеринг” ЕООД /орган за контрол от вида С/, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА „Българска служба за акредитация”. В резултат от извършените замервания беше установено, че микроклимата и осветеността в Производствената база не съответстват на изискванията на Наредба № 49/1976 г. (ДВ, бр.7 от 1976 г.). Издаден е Сертификат за контрол № 172 / 15.11.2012 г. и Протоколи №№ 171-1 и 172-2 / 15.11.2012 г., които са приложени към настоящото проектно предложение. Предписания за инвестиции за подобряване на осветеността и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „Бултем” ООД има и в следните, приложени към проектното предложение, документи: - Оценка на риска от 2012 г., изготвена от Службата по трудова медецина при „Неохим” АД – гр. Димитровград; - Утвърдена План-програма за предотвратяване или намаляване на риска на работното място в „Бултем” ООД от 17.11.2012 г.; - Протокол от 19.11.2012 г. от заседание на Група по условия на труд /ГУТ/ за приемане на изготвената Оценка на риска и приемане на План-програма за ограничаване или намаляване на риска на работните места в дружеството със срокове и отговорници. В изпълнение на всички предписания и като мярка от непрекъснатата си програма за ограничаване риска на работните места и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, «Бултем» ООД включи като най-неотложна и необходима дейност в настоящото проектно предложение - изграждане на LED осветление и привеждане на осветеността в База за производство на PVC профили в норми, съгласно изискванията на действащото законодателство и с цел подобряване здравословните и безопасни условия на труд. Мерките по отношение подобряване на микроклимата ще бъдат реализирани със собствени средства до края на 2013 година.
Дейност 6: Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд с продължителност 60 учебни часа. Поддейност 6.1: Избор на п Въз основа на резултатите от Дейности 2, 3 и 4 от настоящия проект в «Бултем» ООД ще са определени положителните практики в дейността на предприятието до момента и несъответствията в условията на труд, както и предложения за необходимите мерки за усъвършенстване на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, отстраняване на констатираните несъответствия в приоритетен ред и подобряване на условията на труд. Залагането на Дейност 6 Обучение е продиктувано от редица изключително важни цели, които ръководството на «Бултем» ООД иска да гарантира: - Познаване в детайли на изискванията на международен стандарт BS OHSAS 18001 и неговото прилагане на практика в дружеството; - Необходимост от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието; - Оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача; - Обучение на работещите за идентифицираните рискове при работа, - Обучение във връзка с необходимостта от непрекъснато използване на ЛПС, контрол на този процес и съответни санкции; - Осъществяване на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качество на извършваната дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите.
Дейност 7: Информиране и публичност. Поддейност 7.1: Избор на подизпълнител. Поддейност 7.2: Изготвяне на информационни материали за информиране и публичност по проекта. Създаване достатъчно на брой ефективни и различни по вид средства за осигуряване на информация и публичност по проекта. Чрез дейностите за информация и публичност на проекта се цели да бъдат оповестени пред широката общественост намеренията, постигнатите цели на проекта, както и полученото европейско финансиране. Всички дейности ще бъдат изпълнявани според Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 398 BGN
Общ бюджет: 110 735 BGN
БФП: 110 735 BGN
Общо изплатени средства: 110 735 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 735 BGN
2015 0 BGN
110 735 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 125 BGN
2015 0 BGN
94 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 610 BGN
2015 0 BGN
16 610 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз