Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0212-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-08003
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Р-Декса Трейдинг" ООД"
Бенефициент: "Р-Декса Трейдинг" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 18.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: ДЕЙНОСТ 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация по раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”., разписани съгласно посочените изисквания в Насоките за кандидатстване.
ДЕЙНОСТ 3. Закупуване и изграждане на пожароизвестителна система в шивашки цех в с. Подкова, общ. Кирково Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по доставка и изграждане на пожароизвестителна инсталация в шивашки цех в с. Покова.
ДЕЙНОСТ 6. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
ДЕЙНОСТ 1. Организация и управление на проекта Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
ДЕЙНОСТ 8. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 2 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики - 400 бр. - Стикери за визуална идентификация на активите – 260 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана през месец 2 от изпълнението на проекта. „Р - Декса Трейдинг“ ООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите, отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • Клиенти – 250 бр. • ИА ГИТ –25 бр. • Общинска администрация – 50 бр. • Регионални синдикални и браншови организации – 75бр. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
ДЕЙНОСТ 4. Подмяна на съществуващите работни столове в Шивашките цехове в с. Кирково и с. Подкова с нови ергономични столове. Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по модернизацията.
ДЕЙНОСТ 5.Закупуване на ЛПС – противосрезни ръкавици с метална оплетка за служителите на длъжност крояч и оператор Банциг. Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който достави необходимите ЛПС.
ДЕЙНОСТ 7. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007и да издаде сертификат за съответствие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 898 BGN
Общ бюджет: 197 667 BGN
БФП: 158 114 BGN
Общо изплатени средства: 158 113 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 980 BGN
2014 33 508 BGN
2015 92 626 BGN
158 113 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 183 BGN
2014 28 482 BGN
2015 78 732 BGN
134 396 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 797 BGN
2014 5 026 BGN
2015 13 894 BGN
23 717 BGN
Финансиране от бенефициента 40 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз