Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0848-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07018
Наименование: Подобряване на условията на труд и създаване на безопасна среда в „EЛ – ТЕСТ” ЕООД
Бенефициент: „EЛ – ТЕСТ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Описание на дейността: Разходи за организация и управление по чл.4 ал.6 от ПМС 180 /27.07.2007 г. и чл.5, ал.3 от ПМС 236/27.09.2007 г. – до 10% от общия размер на разходите по Група А и Група Б - управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно; - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на елементи от нея, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, технологични процеси, свързани с подобряване на условията на труд, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, обучения на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии); - счетоводно отчитане на направените разходи; - закупуване на канцеларски материали и консумативи /разходи за материали и консумативи –група „В”/ Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Дейност 2: Закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло Общият брой на работниците на пълно работно време е 225. Броят на закупените лични предпазни средства и специално работно облекло по проекта обхваща целева група от 222 човека, от които 217 работещи на пълно работно време и 5 външни посетители на обектите /проверяващи органи, надзорници и др. /, заемащи съответните длъжности, за които се предвиждат конкретни ЛПС и СРО и са описани в табличен вид (ред 29 от приложената таблица). Обосновка на дейността: Използваните към момента ЛПС осигуряват необходимата минимална защита на работниците, но идентифицираните ограничения по отношение класа на защита и изискванията за по-висока функционалност, налагат подмяната им с ЛПС от по-висок клас на защита, по-висока функционалност, даваща възможност за безопасно изпълнение на трудовите задължения. № Категория работница Защитна каска с вентилация или противоударна шапка- 400V Защитна каска с вентилация или противоударна шапка- 1000V Защитна каска с вентилация или противоударна- шапка Работни обувки Подвижни ортопедични стелки/ортопедични обувки Диелектрични боти- до 20 кV Работни ръкавици Диелектрични ръкавици, клас 2 Ръкавици за заварчици 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Автомонтьор 1 1 1 2 Архитект 2 2 3 Инженер автоматизация 3 3 1 3 1 4 Инженер енергетик 4 4 2 4 2 5 Инженер проектант 23 23 23 6 Инженер релейна защита 6 6 4 6 4 7 Инженер телекомуникация 2 2 2 8 Машинист пътно-строителни машини 4 4 4 9 Монтажник дограма 1 1 1 10 Монтажник електрооборудване 20 17 37 3 37 3 11 Монтажник метални конструкции 47 47 47 18 12 Началник производство 1 1 13 Обслужващ бюфет 1 1 14 Общ работник 1 1 1 15 Операторелектрическа подстанция 10 10 16 Организатор производство 1 1 1 17 Охранител 4 18 Работник кухня 1 1 19 Работник строителство 44 44 44 1 20 Ръководител група транспорт 1 1 1 21 Ръководител звено – дограма 1 1 1 22 Ръководител лаборатория 1 1 1 1 1 23 Ръководител отдел проектиране 4 4 4 24 Технически ръководител 2 2 2 25 Технически сътрудник 5 26 Управител 1 1 1 27 Хигиенист 6 6 28 Шофьор на тежкотоварен автомобил 3 3 3 29 Външни лица – посетители на обект 5 5 ОБЩО: 128 33 44 205 12 11 194 11 18 № Категория работница ЛПС Предпазни колани „сбруи” (при работа на височина) Светлоотразителни жилетки Антифони защитни Очила “закрит тип” / предпазни очила Лицев щит или екран при заваръчни дейности Огнеустойчиви облекла и престилка при заваръчни дейности Облекло за защита срещу химични вещества (антистатично облекло) Маска с филтър за защита на дихателните органи Водозащитни облекла / наметала Ботуши 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Автомонтьор 1 2 Архитект 2 1 1 3 Инженер автоматизация 3 4 Инженер енергетик 1 4 5 Инженер проектант 23 6 Инженер релейна защита 1 6 7 Инженер телекомуникация 2 2 8 Машинист пътно-строителни машини 4 4 4 9 Монтажник дограма 1 1 1 1 10 Монтажник електрооборудване 3 37 18 18 18 11 Монтажник метални конструкции 6 47 15 15 18 18 2 17 2 12 Началник производство 1 13 Обслужващ бюфет 14 Общ работник 1 1 1 1 1 15 Операторелектрическа подстанция 10 16 Организатор производство 1 1 1 1 17 Охранител 18 Работник кухня 19 Работник строителство 10 44 15 15 1 1 44 44 20 Ръководител група транспорт 1 1 1 1 1 21 Ръководител звено – дограма 1 1 1 1 22 Ръководител лаборатория 1 23 Ръководител отдел проектиране 4 24 Технически ръководител 2 2 2 25 Технически сътрудник 26 Управител 1 27 Хигиенист 6 28 Шофьор на тежкотоварен автомобил 3 29 Външни лица – посетители на обект 5 ОБЩО: 25 211 53 53 19 18 2 36 52 52
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея Описание на дейността: І. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата и организация на дейността по структурни звена . 1. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата. 1.1. Организационна структура. 1.2. Фирмена политика. 1.3. Производствени дейности и ресурси. 1.4. Трудови стандарти. 1.5. Организация на управлението. 1.6. Управление на персонала. 2. Анализ на организацията на трудовата дейност по структурни звена. ІІ. Анализ на съответствието между минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно националното законодателство и действителното състояние във фирмата (преглед на документацията, наблюдение, интервюта) 1. Организационна структура за осигуряване на ЗБУТ. 2. Политика, цели и програми. Приложимо законодателство. 3. Технология на производството и работни процеси. 4. Обекти, сгради, помещения, територия на фирмата. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Работна среда – параметри и норми. 11. Анализ на организацията на труда - съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване по работни места с нормите и изискванията за ЗБУТ. 12. Анализ на професионалните рискове и условията на труд. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. 13. Ергономичност на работните места и процеси. 14. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания. Здравен статус на работещите по структурни звена. Обслужване от СТМ. 15. Физиологични и психофизиологични норми на работния процес. Специална закрила. 16. Състояние на социалното партньорство във фирмата. 17. Санитарно-битово състояние на работната среда. 18. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 19. Подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 20. Инструктаж и информираност на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 21. Аварийна и пожарна безопасност. 22. Анализ на управлението на БЗР. 23. Състояние на фирмения контрол по БЗР. 24. Управление и мотивираност на персонала. 25. Анализ на системата за стимулиране и санкции за дейностите, свързани с БЗР. ІІІ. Проектиране на ефективна организация за безопасна и печеливша трудова дейност (интервюта със заинтересуваните лица, проектиране, допълване на документацията) - общо и на отделни елементи от нея, в т.ч.: 1. Оптимизиране на организационната структура за осигуряване на ЗБУТ . 2. Актуализиране на фирмената политика и цели по ЗБУТ 3. Рационализиране на работните дейности по работни места. 4. Проектиране на съответствие на обектите, сградите, помещенията и територията на фирмата с изискванията за БЗР. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Идентифициране на неидентифицирани вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. Актуализиране на оценените професионални рискове. Проектиране на допълнителни превантивни мерки за защита и промоция на здравето. 11. Ергономичност на работните места и процеси. 12. Системи за индивидуално и фирмено управление на стреса при работа. 13. Мерки за подобряване на социалното партньорство във фирмата. 14. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 15. Подобряване на санитарно-битово състояние на работната среда. 16. Въвеждане на система за подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 17. Повишаване на ефективността на инструктажите и на информираността на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 18. Аварийна и пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 19. Повишаване на ефективността на управлението на БЗР. 20. Проектиране на работеща система от стимули и санкции за дейностите, свързани с БЗР. Обосновка на дейността: Дейността е задължителна по настоящата процедура и съответства на общите и специфични цели заложени в проекта. Анализът представлява основа за обективна оценка и обосновка за оптимизиране на работните процеси и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Анализът ще даде отговор какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието.
Дейност 4: Придобиване на оборудване, машини и съоръжения Описание на дейността Придобиване на оборудване, машини и съоръжения - Приложение Б4 Оборудване, машини, съоръжения Описание / параметри на оборудването ед. Мярка /бр./m ед.цена / л.м. Обща стойност (лева) 1. Маркировъчни мрежи Сигнално - маркировъчни мрежи с надпис "СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ" по средата 200 2,60 520,00 2. Мобилна оградна система Мобилен панел тип “B2” за ограждане; Профили отгоре и отдолу с индикативни размери 60x35x1.5мм; Вертикални кръгли профили с размери до Ф 42 мм; Модули- горещо поцинковано със специално антикорозионно покритие; Бетонова основа за монтаж на паната u пртивоветрови подпори 80 73,00 5840,00 3. Мобилна оградна система Мобилен панел тип (стандартен) за ограждане; Ограждаща рамка: вертикални кръгли профили с размери до Ф42 мм, хоризонтални кръгли профили с размери до Ф27 мм; Размер напрозореца: 100 х 300 мм;Пано - горещо поцинковано. Бетонова основа за монтаж на паната. 80 28,00 2240,00 4. Аспирационна /бояджийска/ стена Ел.двигател с индикативна мощност -2,0kw,400V,50Hz; дебит до 5500м3/h; габаритни размери LxBxH- 2650х800х1860мм Вкарване на въздух в помещението и отвеждане на въздуха от стената извън помещението (към Аспирационна /бояджийска/ стена ) 1 10904,25 10904,25 5. Стойка за парапет Защита от падане от височина 100 13,00 1300,00 Обща стойност (лева) без ДДС: 20 804,25 Обосновка на дейността-необходимост от закупуване на колективни средства за защита в „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, определена като ограничение за осигуряване на безопасни условия на труд и привеждане на работната среда в съответствие на действащите нормативни изисквания. 1.Закупуването на маркировъчни мрежи, мобилна оградна система се дефинира от минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на временните и подвижните строителни площадки съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 2.Закупуването на Ръчен високоповдигач електрохидравличен, за повдигане на табла при закачане и откачане на транспортната линия при прахово боядисване, цели ограничаване на риска за безопасността и здравето на работещите чрез механизиране и автоматизиране на товарно-разтоварните работи, и е в съответствие с чл.14 от Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи . 3. Закупуването на аспирационна система цели да предпазва хората на работното им място от възможните неблагоприятни въздействия на химикалите в цех „бояджийски“ и да предпази работниците от вдишване на вредни за здравето вещества.
Дейност 5: Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност Описание на дейността. Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана /финансирана от ЕСФ отговарящи на следните изисквания: 1.Организиране на две информационни пресконференции за стартиране и финализиране на проекта. 2. Съгласно „РЪКОВОДСТВО” за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще бъдат инсталирани: -информационни табла на местата, където се извършват дейностите по операциятасъгласно изискванията в т.2.3.1; - постоянна обяснителна табела /централния офис/ съгласно т.2.3.2; - щампа с лого на ЕСФ и ОП РЧР придружен от следната информация "ЛПС са закупени по схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд". Проектът e осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2"върху каски и шапки/215бр./. 3. Публикуване в интернет-страницата на фирмата информация за безвъзмездната финансова помощ. Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общността и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на ЕС като подкрепя страните членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост, насърчаване на образованието и обучението, подобряване на конкурентноспособността на професионалната мобилност на заетите лица.
Дейност 6: Разходи за одит на изпълнението на проекта Описание на дейността: Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Обосновка на дейността: Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, препоръчват независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 269 BGN
Общ бюджет: 99 604 BGN
БФП: 99 604 BGN
Общо изплатени средства: 99 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 654 BGN
2014 0 BGN
2015 75 948 BGN
99 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 106 BGN
2014 0 BGN
2015 64 556 BGN
84 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 548 BGN
2014 0 BGN
2015 11 392 BGN
14 940 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз