Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1122-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-02004
Наименование: "Подобряване условията на труд в "БИПА" ЕООД"
Бенефициент: "БИПА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 21.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Организация и управление на проекта Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
ДЕЙНОСТ 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация по раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”., разписани съгласно посочените изисквания в Насоките за кандидатстване.
ДЕЙНОСТ 3. Модернизиране и усъвършенстване на съществуващите аспирационни системи при Индукционна пещ – 630 кг и Индукционни пещи – 250 кг – 2 бр. Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по модернизацията на аспирационните системи при Индукционна пещ – 630 кг. и Индукционни пещи – 250 кг. – 2 бр. .
ДЕЙНОСТ 4. Модернизиране и усъвършенстване на съществуващата аспирационни системи при дробометна машина и барабан. Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по модернизацията на аспирационните системи.
ДЕЙНОСТ 5. Модернизиране и усъвършенстване на съществуващата аспирационна система при бъркалка-колерган за приготвяне на смеси Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по модернизацията на аспирационната система.
ДЕЙНОСТ 6. Закупуване на лични предпазни средства от по-висок клас Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави личните предпазни средства в съответствие с посочените в Бюджета спецификации.
ДЕЙНОСТ 7. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
ДЕЙНОСТ 8. Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да проведе обучения в следните направления: - Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 – 15 участника по 45 часа.
ДЕЙНОСТ 9. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007и да издаде сертификат за съответствие.
ДЕЙНОСТ 10. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики - 400 бр. - Стикери за визуална идентификация на активите – 20 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана през месец 2 от изпълнението на проекта. Бипа ЕООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите, отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • Клиенти – 250 бр. • ИА ГИТ –25 бр. • Общинска администрация – 50 бр. • Регионални синдикални и браншови организации – 75бр. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 656 BGN
Общ бюджет: 141 975 BGN
БФП: 141 975 BGN
Общо изплатени средства: 141 968 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 531 BGN
2014 104 436 BGN
2015 0 BGN
141 968 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 902 BGN
2014 88 771 BGN
2015 0 BGN
120 672 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 630 BGN
2014 15 665 BGN
2015 0 BGN
21 295 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз