Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0850-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07025
Наименование: "Безопасни условия на труд и оптимална организация на трудовата дейност в "Галчев Инженеринг Груп" АД"
Бенефициент: Пропърти Камп АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Дейността е необходима, за да се изготви цялостна и точна оценка и усъвършенстване (оптимизация) на настоящето състояние на организацията на трудовата дейност и безопасните и здравни условия на труд в предприятието. Анализът ще се осъществи на следните етапи: 1. Оценка и събиране на данни за състоянието и характеристиката на отделните звена и процеси в предприятието и цялостната организация на труд към настоящия момент – отразени в раздел Въведение на доклада от проведения анализ. Тази оценка ще включва индивидуална и организационна диагностика, както оценка на дейставщите нормативни уредби и системи за управление, включително нивото на функциониране на венедрената система По стандарт OHSAS 18001 2. Анализ на данните от изготвената оценка, анализ на силните и слабите страни на цялостната организация на трудовата дейност и работната среда и определяне на ключовите елементи за усъвършенстване на дейността на предприятието и предлаганите услуги. За анализа избрания изпълнител ще трябва да използва съвременни и научно проверени количествени и качествени аналитични методи. Получената детайлна информация от направените анализи ще бъде отразена в 2ри раздел на доклада - „Изложение и анализ” 3. Описание на елементите на организацията на основните и спомагателни дейности за които има необходимост от усъвършенстване и подобрения. Определяне на конкретни мерки подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда. Тези описания и мерки ще бъдат поместени в 3ти радел на доклада – „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на цялостната организация на трудовата дейност”. 4. Извеждане на изводи и препоръки за цялостното развитие и усъвършенстване на трудовата дейност; определяне на приоритети и планиране на необходимите ресурси и действия за достигане до желаната промяна – поместени в 4ти раздел на доклада „Заключение”
Дейност 2 Доставка и зачисляване на нови работни облекла и лични предпазни средства на служителите в предприятието. Предвижда се да бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло за всички работни места. Обновяването на СРО и ЛПС ще бъде съобразно утвърдения списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа в ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД. Обновяването е необходимо поради не доброто състояние на настоящите СРО и ЛПС, поради силното им износване и невъзможност за честата им подмяна с по-качествени. Най-съществените рискове, които следва да бъдат предотвратени и намалени посредством ЛПС са свързани с основната дейност на фирмата – строително монтажни работи в направленията високо и инфраструктурно строителство. Най-съществените рискове са: • Падане от височина; • Удар, охлузване, смазване и пр.; • Срутване на земни, скални маси и/или рухване на конструкция (затрупване); • Механични травми и увреждания при работа с машини и съоръжения (убождане, срязване, смазване, ускорени частици и др.); • Шум; • Груби повърхности; • Неблагоприятен микроклимат – зимата преохлаждащ, лятото прегряващ; • Нагрети повърхности и др. В тази връзка се налага закупуването на широк спектър ЛПС за защита на всички части на тялото от различни въздействия. Периодично се закупуват различни предпазни средства, но поради интензивната им употреба и относително краткият им интервал на годност ръководството на фирмата не смогва да ги поднови цялостно в пълен размер. В приложения за закупуване списък са заложени ЛПС и СРО от малко по-висок клас, без да се гони ценовия таван, но отговарящи на специфичните потребности на фирмата предпазни средства и облекло – ударо, износо и влаго устойчиви материи, издържащи на експлоатация в агресивна среда.
Дейност 0-Организация и управление на дейностите по проекта. Организация и управление на дейностите по проекта.
Дейност 3 Доставка на „Боксови укрепителни системи за изкопи”, за гарантиране колективната безопасност на работещите. С тази дейност се предвижда закупуване на колективни мерки за зашита: „Боксови укрепителни системи за изкопи”тези системи предстат съвкупност от модулни обезопасителни елементи гарантиращи безопасната работа в изкопи. Мярката е предвидена във връзка с изпълнението на договорни ангажименти на фирмата по ремонт и изграждане на водопроводната и канализационната мрежа на гр. София. До момента обезопасяването се прави по класически методи, които са ресурсо и времеемки и технологично неподходящи за този тип строително ремонтна дейност. Този факт силно застрашава здравето на работещите и обуславя необходимостта от закупуване на модулни (боксови) укрепващи системи. Освен технологичната нужда от обезопасяване с модулните елементи, градската инфраструктура е друг съществен фактор, който обуславя нуждата от тяхното закупуване. Често се налага при отстраняването на аварии да се правят изкопи на тесни улици без спиране на движението в двете посоки, което не позволява практическото разгръщане и реализиране на класически обезопасителни системи за укрепване. Модулните обезопасителни системи имат универсална приложимост, включително и при изкопи с голяма дълбочина като например изкопи за канализационни колектори, траншеен тип изкопи и др. същевременно притежават висока степен на надеждност и бърз и лесен монтаж. След падането от височина, затрупването в изкоп е следващия най-рисков фактор в строителната дейност. За сметка на това укрепването на изкопи е една от най-трудо и ресурсоемките дейности в строителството. От съществено значение тук е скоростта на укрепване, тъй като колкото по-бавна е тя, толкова по-дълго време работещите са изложени на опасност от срутване на земни маси и затрупването им в изкопа.
Дейност 4 Провеждане на обучения на служителите за сглобяване, монтиране и безопасна експлоатация на ново закупените съоръжения за колективна защита. Чрез тази дейност работещите в изкопи, ще получат информация по отношение на принципите и начините на безопасна експлоатация на новозакупени модулни укрепващи съоръжения. Обучението акцентира върху безопасните принципи и методи на работа при извършването на целия спектър строителни дейности, в частност работата с обезопасителните модулни елементи за изкопи. Обучението има практическа насоченост и води до повишаване на компетенциите и способностите на работещите. Провежда се по предварително утвърдена програма основаваща се на европейската и държавна политика по безопасност и здраве и в съответствие с нормативните изисквания. Същевременно в съдържателно отношение програмата за обучение следва да почива на инвестиционната част на настоящия проект и в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отношение на извършването на изкопни работи. Най-общо учебната програма ще се състои от няколко модула с обща продължителност 48 уч.часа: – Техническа информация и експлоатационни характеристики на доставеното оборудване. - Нормативни изисквания за работа и условия при експлоатация на работното оборудване. БДС и други изисквания към факторите на работната среда и принципи на реализиране на колективните средства за защита. - Неблагоприятни ефекти за здравето и безопасността на труда на факторите на работната среда. - Практически упражнения за монтаж, демонтаж и поддръжка на оборудването. За целите на обучението от избрания изпълнител ще бъдат подготвени учебни помагала и ще бъдат осигурени нужните материали и консумативи. Ще бъде наета и мултимедийна техника за осигуряване на съвременни методи на обучение. Всичките тези допълнителни разходи ще бъдат за сметка на избрания изпълнител.
Дейност 5. Одит на изпълнението на проекта За да се подпомогне екипа по управление на проекта в финализирането и отчитането на дейностите по проекта, ще се извърши одит на разходите и реализираните дейности. Одита ще даде оценка на целесъобразността на направените разходи и на ефикасността на проектните дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Аттекс груп ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 461 BGN
Общ бюджет: 164 139 BGN
БФП: 131 311 BGN
Общо изплатени средства: 131 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 892 BGN
2014 71 658 BGN
2015 23 761 BGN
131 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 508 BGN
2014 60 909 BGN
2015 20 197 BGN
111 614 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 384 BGN
2014 10 749 BGN
2015 3 564 BGN
19 697 BGN
Финансиране от бенефициента 44 865 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз