Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0936-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01107
Наименование: Подобряване на безопасни условия на труд в УМБАЛ Александровска ЕАД
Бенефициент: "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 28.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Подобряване на условията на труд в здравното заведение чрез въвеждане на новаторски и адаптивни форми на организация на труда, както и постигане на здравословни и безопасни условия на труд, подобряване качеството на работата и повишаване на производителността на труда на заетите лица и качеството на предостяваните от здравното заведение медицински услуги, посредством намаляване на риска от злополуки, инциденти и увреждане на здравето в трудова среда.
Дейности: Дейност 2. „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите лица в здравното заведение” Описание: Дейността предвижда закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за всеки от служителите на здравното заведение, по отношение на които са идентифицирани рискове на работното място, с възможност за намаляването им при ползване на подходящи средства за защита. Съгласно утвърдения и приложен към проектното предложение списък на лични предпазни средства ще бъдат закупени: Медицински костюм с тефлоново/ силиконово покритие - комплект туника и панталон** (по 1 комплект на заето лице, съгласно утвърдения списък на ЛПС и СРО) или медицинска престилка с тефлоново/силиконово покритие (1 бр. на лице), съобразно предпочитанията на конкретното лице. Специализираното работно облекло ще бъде изработено от материали с подобрени защитни свойства. Обосновка: Предвиденатата в проекта доставка на медицинско облекло (престилки или туники и панталони), всички обработени с тефлон или силикон, ще осигури повишена защита на медицинските лица от пренос на замърсявания от кръвен и микробен тип. Тези облекла ще се характеризират с изключителна здравина и износоустойчивост над 200 пранета, което ще гарантира тяхната дълготрайна употреба.
Дейност 4. „Информиране и публичност за популяризиране на целите и резултатите по проекта” Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Осигури провеждането на две пресконференции в началото и края на проекта; - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в печатни медии; - Поставяне на информационна табела на видно място в здравното заведение; В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани, подходящо оформени бланки на документи, с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в Закона за обществените поръчки както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 3. „Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност в здравното заведение и проектиране на нова организационна форма на труда” Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси в здравното заведение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТРУДОВА МЕДИЦИНА ООД
АВРАМОФФ EООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 347 BGN
Общ бюджет: 241 445 BGN
БФП: 193 156 BGN
Общо изплатени средства: 193 149 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 869 BGN
2014 75 420 BGN
2015 77 860 BGN
193 149 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 889 BGN
2014 64 107 BGN
2015 66 181 BGN
164 177 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 980 BGN
2014 11 313 BGN
2015 11 679 BGN
28 972 BGN
Финансиране от бенефициента 49 837 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз