Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0260-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05017
Наименование: Осигуряване на безопасен труд и подобряване на условията на труд във "Враца Старт" АД
Бенефициент: "Враца - Старт" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта По настоящата дейност се предвижда сформирането на специален екип за организация и управление на проекта от хора с подходяща квалификация и опит. Екипът ще включва следните експерти – ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Техните отговорности са разписани в точка ІІ. Екип за организация и управление на проекта. Накратко екипът за организация и управление на проекта ще създаде такава работна организация, която да гарантира навременното и коректното изпълнение на дейностите по проекта, ще организира и проведе процедурите за избор на изпълнители за някои от дейностите, ще оказва съдействие на изпълнителите относно някои специфики на изготвяне на документацията, свързана с отчитането на извършените от тях дейности; ще следи за правилното разходване на средствата по проекта и ще гарантира законосъобразността и целесъобразността на направените разходи чрез ангажирането на външен експерт – сертифициран одитор. Екипът за организация и управление е отговорен също за изготвянето на месечните и окончателните отчети.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във „Враца - Старт” АД Тази дейност предвижда ангажирането на външен изпълнител, който да анализира състоянието на настоящата организация на работните процеси във Враца-старт АД, да открои силните и слабите страни в структурата на организационната дейност, да идентифицира възможностите за оптимизация и в крайна сметка за помогне на Враца-старт да разработи една по-ефективна политика за ЗБУТ, да си поставя цели и да създаде процеси за постигане ангажиментите по политиката, и методика, която да дава възможност на организацията да предприема необходимите коригиращи действия за подобряване на резултатността. Очакванията са, че с изготвянето на този анализ ще може значително да се подобри организацията на трудовата дейност и за де създадат здравословни и безопасни условия на труд. Това в крайна сметка ще доведе до повишаване на мотивацията на служителите, а оттам и до увеличаване на производителността на труда.
Дейност 3 Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Със закупуването на съвременни лични предпазни средства и специално работно облекло, които притежават подобрени характеристики и свойства компенсиращи в по-голяма степен проблемите на работната среда, ще се намали значително въздействието на вредните фактори, съпътстващи работния процес във Враца – старт АД и ще се осигури по-безопасна и надеждна работна среда. Въвеждането в употреба на новите предпазни средства ще подпомогне изключително много за намаляването и предотвратяването на трудовите злополуки.
Дейност 4 Закупуване на колективни предпазни средства С настоящата дейност се предвижда закупуването и инсталирането на локални отоплителни системи, представляващи керамични излъчватели, захранвани на газ за някои работни места в механичния цех. По този начин ще се намали влиянието на неблагоприятните условия на микроклимата, в който работят служителите на Враца-старт АД. През студения период на годината в цехът, има опасност от формиране на преохлаждащ микроклимат. Ниските температури водят до нарушена терморегулация и се увеличават простудните заболявания. При работа на студено точността, сръчността и ефективността на движенията намаляват. Ниските температури увеличават риска от увреждания, поради влошаване работата на мускулно-скелетната система и допълнително натоварване на сърдечно-съдовата система. Със закупуването на локални отоплителни системи ще се намали значително въздействието на вредните фактори, съпътстващи работния процес и ще се осигури по-безопасна и надеждна работна среда.
Дейност 5 Информираност и публичност За осигуряване на висока степен на информираност за настоящия проект и за постигнатите резултати, както и за популяризиране на приноса на ЕСФ за реализацията му се предвижда провеждането на следните мерки: Ще бъдат организирани две информационни събития – откриващо и закриващо – в началото и в края на проекта За осигуряване на подходяща визуализация на информационните събития и аранжирането на пространството ще бъдат поръчани два банера; На закупените със средства по проекта колективни предпазни средства - локални отоплителни системи, ще бъдат поставени стикери; В предприятието ще бъде поставена информационна табела на видно място със съответните реквизити съгласно насоките за визуализация и публичност. Кандидатът ще подготвя и публикува на интернет страницата си редовно информационни материали за напредъка на проекта в съответствие с изискванията за визуализация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
СИНЕРГИЯ - 1 ООД
ХИМКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 143 BGN
Общ бюджет: 127 550 BGN
БФП: 127 550 BGN
Общо изплатени средства: 127 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 429 BGN
2014 0 BGN
2015 101 119 BGN
127 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 464 BGN
2014 0 BGN
2015 85 951 BGN
108 415 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 964 BGN
2014 0 BGN
2015 15 168 BGN
19 132 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз