Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0454-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02018
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ" АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството при безопасност и здраве при работа"
Бенефициент: "ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Организация и управление на проекта Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2 Организиране и провеждане на планираните по проекта процедури за избор на изпълнители за дейностите, които ще бъдат възлагани по реда на Постановление на Министерски съвет 69 от 2013 г. и последващите му изменения. Организация и управление Описание: В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Касае се за: 1. Избор на изпълнител за изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност 2. Избор на изпълнител за разработване и внедряване по международен стандарт (BS OHSAS 18001:2007). 3. Избор на изпълнител за сертифициране по международен стандарт (BS OHSAS 18001:2007). 4. Избор на изпълнител, който да извърши дейността по реконструкция и монтаж на ограничител товароподемност на ел. порталните кранове. 5. Избор на доставчик на специализирани инструменти за ремонтна работилница. 6. Избор на доставчик на ЛПС. 7. Избор на изпълнител, който да извърши дейността, свързана с осигуряване на информиране и публичност; Обосновка: Възлагане на тези услуги и доставки ще бъде осъществено в съответствие с реда, предвиден в ПМС №69/2013 г. и последващите му изменения. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност Прилагането в практиката на резултатите от анализа на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност, ще спомогне за усъвършенстване на организацията на труда и създаване на предпоставки за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, ще се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания с минимум 25%. Чрез рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси, ще се постигнат условия за значително подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в дружеството. Анализът ще послужи и за оценяване, влиянието върху БЗР при извършване на вътрешни промени, включващи увеличение или намаляване на персонала за определени дейности, въвеждане на нови производствени процеси и/или усъвършенстване на съществуващи, преструктуриране на вътрешно-фирмените звена, използваните материали и др. В проекта е предвидено „Анализа на състоянието и проектирането на организация на трудовата дейност” да се извърши от изпълнител избран по правилата на ПМС №55. Предпочетен е външен изпълнител от гледна точка прилагане на обективна оценка на настоящото състояние на организация на трудовата дейност във фирмата, на база липса на вътрешно-фирмена предубеденост по отношение на организацията и налична експертиза в извършването на подобен род анализи.
Дейност 4: Реконструкция на ел. портални кранове. Модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване на условията на труд Описание: Дейността включва монтиране на нови, по-модерни и надеждни ограничители за товароподемност за ел. портални кранове „Кировец”, защита от падащи предмети и повишаване на електробезопасността. Съществуващите ограничители за товароподемност са недостатъчно ефективни и създават предпоставка от възникване на тежка трудова злополука и нанасяне на материални щети на оборудването. С цел намаляване риска от възникване на трудови злополуки, опазване имуществото на пристанището, опазване живота и здравето на работещите, в доклада за оценка на риска се препоръчва: 1. Да се повиши честотата на профилактичните прегледи на крановете. 2. Подмяна или реконструкция на електрическите уредби на крановете тип „Кировец”. 3. Контрол по спазване на правилата/инструкциите за пожарна безопасност при работа на крановете. 4. Обучение за действия при кризисни ситуации-ежегодно проиграване на аварийния план. Дейността е в съответствие с изискванията и препоръките от доклада за оценката на риска във фирмата (приложен).
Дейност 5: Придобиване на оборудване. Модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване на условията на труд Описание : Закупуване и доставка на инструменти за ремонтната работилница – маслени крикове с ел. помпа за управление, ел. такаламит. Със закупуването и използването на маслените ел. крикове и ел. такаламити при обслужването на ел. порталните кранове ще се намали риска от възникване на трудови злополуки за работниците от ремонтна работилница. Ще се съкрати времето за ремонти и подобри качеството на ремонтните дейности в пристанището. Това ще рефлектира и върху надеждността и продължителността на работа на машините.
Дейност 6: Разработване и внедряване на Система за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в „Пристанище Леспорт” АД Разработването и внедряването на СУЗБУТ ще се осъществи чрез избор на изпълнител по правилата на ПМС №55/12.03.2007. В процеса на обсъждане на проектната идея се стигна до общото становище, че избор на изпълнител предлагащ консултантски услуги в областта е по-правилно от гледна точка на детайлно познаване на специфичния методологичен инструментариум са разработване и внедряване на СУ. Системата за управление ще съдържа пет главни сектора: Политика, Организация, Планиране и внедряване, Оценка и Действия за подобряване.
Дейност 7: Сертифициране и придобиване на Система за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в „Пристанище Леспорт” АД Сертификацията по OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на нашето Дружество за безопасна работна среда и защита на работниците и служителите от трудови злополуки. Предимствата от получения сертификат ще подпомагат и подобрят управлението и контрола на трудовото здраве и безопасност във фирмата. Успешното сертифициране ще допринесе за спазването на законовите задължения за безопасност на труда и трудово здраве от всички участници в трудовите процеси в организацията логично и последователно; ще се повиши културата на безопасен труд в организацията. Ще се намаляват разходите при злополуки и ще се подобри ефикасността на труда, и не на последно място ще се подобри репутацията на Дружеството. Необходимостта в „Пристанище Леспорт” АД от въвеждане на СУБЗУТ ще е убедително доказателство за настоящите и бъдещи партньори в това, че са въведени и се спазват строги правила по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, тъй като основните дейности се наблюдават от лица, представители на клиенти на пристанищен терминал Леспорт или съпровождат различни видове товари внос за или износ от България.
Дейност 8: Закупуване на ЛПС (лични предпазни средства) и специално работно облекло Към настоящия момент в „Пристанище Леспорт” АД се изпълняват всички изисквания на нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, които регламентират минималните изисквания към ЛПС и работното облекло. Поради спецификата на дейностите извършвани в пристанището, тяхното разпределение на голяма територия, двусменния режим на работа, работа на открито и изпълняването на дейности с висок риск от злополуки, в проекта е заложено доставка на същите с по-добри параметри и по-високо качество от настоящите такива. Всички описани в бюджета специални работни облекла, ЛПС и работно облекло са от по-висок, ценови и качествен клас, от доставяните до момента, което ще допринесе за по-лесно и по-безопасно изпълнение на задълженията на служителите, мотивирането на персонала, подобряването на здравния му статус. Подобрените качествени показатели на ЛПС средства и облекла ще повишат сигурността и безопасността на използващите ги работници (например чрез наличие на достатъчно широки светлоотразителни ленти по облеклата се подобрява видимостта и намаляване на риска от злополуки).
Дейност 9: Информиране и публичност съгласно задължителните изисквания на чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент №1828/2006 на ЕК Дейността се извършва съгласно изискванията на „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. Предвижда се поставянето на информационни табла и постоянни указателни табели на видима площ, на мястото на изпълнение на проекта, вида, името на дейността, логото на ОП РЧР, емблемата на ЕС и името на финансиращия орган. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат проведени две публични събития за оповестяване на началото на проекта, а след завършването му – за оповестване на резултатите по проекта, пред обществеността, заинтересовани страни и медии. Информационните събития включват и заснемането и излъчването на платен репортаж по местна телевизия. Предвижда се изготвянето на рекламни брошури, както и плакати и банери, свързани с реализацията на проекта. Ще бъдат изработени стикери с логото на ЕС и ОП РЧР, които отбелязва финансовия принос на Общността, и ще бъдат поставяни върху оборудването
Дейност 10: Одит на проекта Дейността се извършва съгласно изискването на настоящата схема за безвъзмездно финансиране за извършване на одит на проекти на стойност над 200 000 лв и се налага от необходимостта за независима външна преценка на допустимостта и правилността на направените по проекта разходи. В рамките на тази дейност ще бъде извършен независим финансов одит в съответствие с международните одиторски стандарти. В обхвата на дейността ще бъдат включени следните задачи:  проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на „Пристанище Леспорт” АД .  проследяване на ефективното прилагане от страна на „Пристанище Леспорт” АД на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР;  независима преценка при потвърждаване на допустимостта на разходите във връзка с финансовия отчет и др;
Дейност 11: Заключително отчитане на проектните дейности. Организация и управление на проекта „Пристанище Леспорт” АД ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта. В хода на изпълнение и при приключването на дейностите по проекта ще бъдат изготвени и представени на ДО чрез неговите регионални структури, междинни и заключителни технически и финансови отчети (съгласно образците, приложени към Ръководство на бенефициента по процедурата) относно постигнати резултати и направените разходи. Допълнително, ако в хода на изпълнение на проекта от „Пристанище Леспорт” АД бъдат изискани други доклади или допълнителна информация относно напредъка по проекта, такива ще се предоставят в указаните срокове.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 015 BGN
Общ бюджет: 175 597 BGN
БФП: 140 477 BGN
Общо изплатени средства: 140 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 403 BGN
2014 0 BGN
2015 107 074 BGN
140 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 393 BGN
2014 0 BGN
2015 91 013 BGN
119 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 010 BGN
2014 0 BGN
2015 16 061 BGN
21 072 BGN
Финансиране от бенефициента 41 754 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз