Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1025-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-13001
Наименование: "Здрави хора в здрава фирма"
Бенефициент: "БАРФУС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 21.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 Организация , управление и мониторинг на проекта Обосновка: Дейността е необходима за стартиране на проекта и създаване на предпоставки за постигане на ефикасно, ефективно и надеждно изпълнение. Подготовката за дейността ще започне веднага след сключване на договор с ДО. Ще включва: Откриване на банкова сметка на проекта, Сключване на договори с екипа, включително разпраделяне на конкретните отговорности, Издаване на оперативни заповеди, Подготовка на планиращи документи, адаптиране на плана за действие към актуалното време. - разбиване на отделни задачи, определяне на срокове и зависимости. изготвяне на план за разходване на средствата по администриране на проекта, изготвяне на план за вътрешен мониторинг и оценка на проекта, план за оперативни срещи. Изпълнение на дейността: Ще се осъществява оперативно и чрез междинни заседания на екипа в съответствие с изготвените планиращи документи. При управлението на проекта ще се спазват принципи на екипност, прозрачност, оперативност, ясно формулиран на ролите. Ще се осъществява чрез: създаване на документи, реализиране на дейности, анализ на данните, анализ на възможните проблеми, ограничения и рискове и набелязване на мерки за изпреварващи действия,финализиране на дейностите и документите.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка: Изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието, както и необходимостта от ефективни решения, свързани с подобряване на условията на труд на целевата група. Подготовката за дейността: Ще започне веднага след структурирането на екипа за управление на проекта и ще включва избор на изпълнител по реда на чл. 12. ал. 2 т. 2 от ПМС 55/2007 за извършване на услуга- изработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Барфус ООД. При изпълнение на процедурата ще бъдат използвани бланки, включващи логото на операцията и позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. След представяне на оферта от страна на изпълнителя, с него ще бъде сключен договор за изпълнение на дейността. Изпълнение на дейността: Анализът на на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в Барфус ООД ще включва: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. По настоящем е разработена и утвърдена програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска с конкретни цели за 2012 г. Налице е оценка на риска, приложена към проектното предложение. Въпреки че през годините няма регистрирани трудови злополуки, здравният статус на работещите във фирмата налага предприемането на адекватни мерки. Една трета представителите на целевата са били във временна неработоспособност поради заболяване, предимно на дихателната система и опорно- двигателния апарат и са отсъствали от работа 19,53 дни в рамките на изминалата календарна година. 7,3 % от представителите на целевата група са трудоустроени. В предвид характеристиките та целевата група/жени и преоладаващ брой на лицата над 50 години/ основен приоритет на ръководството е превенция на риска по отношение на технологията, работните места, организацията на работа, условията на труд, трудови злополуки, трудов травматизъм. Дейността е разчетена така, че в рамките на изпълнението и да се извършат измервания на факторите на работната среда и оценка на етап реализация на проекта при променените вече условия на труд с нововъведените подобрения на работната среда в резултат на изпълнение на дейност 3 от настоящото проектно предложение. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение, което ще съдържа: прогнозен план за изпълнение на предвидените за подобряване условията на труд мерки, средносрочна и краткосрочна стратегия за подобряване на трудовия процес, контролни показатели за измерване ефективността на анализираните методи и резултати, Обобщени изводи и препоръки. Дейност 2 е подготвителна по отношение на Дейности 6 и 7 от настоящото проектно предложение.
Дейност 3 Изпълнение на мерки за опазване на здравето на работещите в цех Шивален при неблагоприятен микроклимат Обосновка: глава пета, раздел II на Наредба № 7 от 23.09.1999 г.”… не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат в работните помещения и на работните места”. Дейността е необходима за отстраняване на риска върху здравето на 34 представители на целевата група, работещи в помещението от неблагоприятен микроклимат. Подготовка за дейността: Провеждане на процедури по реда на чл. 12. ал. 2 т. 2 от ПМС 55/2007. за: • Изработване, доставка и монтиране на висококачествена PVC дограма в цех „Шивален” с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло. • Доставка и монтаж на климатична система в цех „Шивален” Ще се изпратят покани до Изпълнители / специализирана фирма за изработване на PVC дограма и специализирана фирма за доставка на климатична техника/ В поканите ще бъдат посочени техническите условия на предмета на пъръчката. Кандидатът е определил по време на подготовката на проектното предложение техническите условия след проведени консултации със специалисти в съответната област. След представяне на оферти от страна на поканените изпълнители, ще се подпишат договори за съответната дейност. Изпълнение на дейността: Разходите за дейността са по правилата на ЕФРР , допустими са по чл. 8 ал. 1 от ПМС 180/17.07.2007 г, и са пряко насочени към подобряване на производствения микроклимат, който е един от основните физични фактори на работната среда. Всяко отклонение от комфортните микроклиматични условия предизвиква преходни или трайни изменения във функционалното състояние на човека с повишен риск за здравето му. Във връзка с характеристиките на целевата група / пол, възраст, здравно състояние/ този риск е висок. По естеството на своето въздействие той се отклонява от приетите норми и влияе като охлаждане и прегряване на работоспособността и здравето. Микроклиматът е естествен елемент на жизнената среда, който действа постоянно върху условията на труд, има висока експозиция на рискови фактори и провокира възпалителни и алергични заболявания (дихателна система, опорно-двигателен апарат, периферна нервна система), спастични състояния (бронхиална астма) и други заболявания, които се констатират с голям процент като съществуващи в анализа на здравното състояние на целевата група. Предвиждаме прилагане на комплекс от мерки за колективна защита от неблагоприятен микроклимат в цех Шивален, включващи: технологични мерки – ефективна изолация като средство за подобряване на температурата и скоростта на въздуха в работното помещение /подмяна на дограма/ и технически мерки /ново оборудване, свързано с подобряване на условията на труд - доставка и монтаж на климатик за отопление и охлаждане/ Съществуващата дограма в цех Шивален е от въвеждането на сградата в експлоатация през 1956 година. В резултата на амортизация тя вече е с голяма фуга към стените на сградата, изметната, поради което прозорците не се отварят. През зимата от неуплътнените части на дограмата духа. Нарушени са изискванията за микроклимат по отношение на температура и скорост на въздуха. Планираните технологични мерки ще имат допълнително въздействие и по отношение на намаляване на максималната концентрация на вредни за здравето вещества на работното място, чрез възстановяване на възможността за естествено проветряване както през зимния, така и през летния период. Извършените монтаж и доставки ще бъдат приети с приемателно- предавателен протокол между Изпълнителите и Кандидата. Контрол на параметрите на микроклимата ще бъде осъществен по време на изпълнението на Дейност 2
Дейност 4 Закупуване на ергономични столове Обосновка: чл. 26; 218 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ: Работното място се оформя в съответствие с ергономичните изисквания и с антропометричните характеристики на работещите, Работната поза и местоположението на работещите по време на работа и при използване на работното оборудване се съобразява с ергономичните принципи. Дейността е необходима за отстраняване на риска върху здравето от неблагоприятна работна поза на 34 представители на целевата група по професии: работник сглобяване на детайли /16 човека/, подготовка горница на обувки/8 човека/, свързване лицева част/ 8 човека/, счетоводител / 2 човека/ Подготовка за дейността: Провеждане на процедура по реда на чл. 12. ал. 2 т. 2 от ПМС 55/2007. за: Доставка на 32 работни стола и 2 офис стола. Ще се изпрати покана до Изпълнител на доставката, в която ще бъдат посочени изисквания, съобразени с Наредба за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ/изм. 1999г. След представяне на оферта от страна на изпълнителя, ще се подпише договор за съответната дейност. Изпълнение на дейността: Разходите за дейността са по правилата на ЕФРР , допустими са по чл. 8 ал. 1 от ПМС 180/17.07.2007 г, и са пряко насочени към подобряване здравето на работещите, чрез превенция на риска от мускулно- скелетни увреждания. Мускулно-скелетните увреждания са най-често срещаните заболявания, свързани с труда във фирмата, поради високата експозиция, пряката им връзка с възрастта, пола и характера на работа. 68, 8 % от целевата група са изложени на този риск поради характера на трудовата дейност -повтарящи се монотонни движения и неблагоприятна работна поза- работа с ръцете над нивото на лактите. В момента във фирмата са осигурени работни столове, придобиване през различни етапи от дейността на фирмата. Някой от столовете са без въртящи седалка и облегалка/ дървени/ , други имат такива, но са деформирани и не изпълняват своето предназначение. Предвиждаме закупуване на удобни работни столове, със седалки и облегалки, които могат да бъдат пригаждани към индивидуалните фактори и да позволяват удобна и безопасна работна поза. Приложената мярка за отстраняване на опасностите на работното място, свързана с работната поза в настоящото проектно предложение е комбинирана с мерки за въздействие върху неблагоприятния микроклимат, което гарантира резултатно подобряване на условията на труд на предвидената целева група. Приемането на извършената доставка ще се направи с приемателно- предавателен протокол, ще се удостовери с необходимите документи и осчетоводи в съответствие с изискванията на счетоводните стандарти.
Дейност 5 Закупуване на ЛПС и работно облекло Обосновка: чл. 10 от ЗЗБУТ : При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, се използват лични предпазни средства. Въз основа на извършената оценка на риска във фирмата има утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, който е приложен към настоящото проектно предложение. Подготовка на дейността: Провеждане на процедури по реда на чл. 12. ал. 2 т. 2 от ПМС 55/2007. за доставка на работно облекло по видове, характеристики и брой в сътветствие с раздел 3.1- бюджет към настоящото проектно предложение. Подбраните ЛПС отговарят на изизскванията на чл. 10(2) от ЗЗБУ: „ Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършването на работата” Във връзка с подготовката на проектното предложение е извършена оценка и подбор на включените в списъка ЛПС съвместно с КУТ, обслужващата СТМ, проучване на каталози и обсъждане с представителите на целевата група за съществущите проблеми при ползавенто на предоставените до сега ЛПС. Вкючените в списъка ЛПС: минимизират рисковете, за които се прилагат, отговарят за условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска и ергономичните изисквания. Списъка ще бъде актуализиран с уточняване на съответните размери по вид и брой, в съответствие с конкретните физически дадености на представителите на целевата група. Ще се изпрати покана за избор на изпълнител за доставката на работно облекло и лични предпазни средства. Ще се подпише договор с изпълнителя, след представяне на оферта от негова страна. Изпълнение на дейността: Ще бъдат закупени лични предпазни средства и работно облекло за нуждите на всички представители от целевата група по проекта. Те ще трябва да отговарят на основните изисквания на ЕN 420, маркировката СЕ и Директива 89/686/ЕЕС. Закупуването на новото работно облекло и ЛПС ще допринесе за минимизиране на риска от въздействие на прах, органични вещества, шум, неблагоприятни климатични въздействия, замръсяване, напрежение и умора в долните крайници, подхлъзване, защита от химични агенти, удар при електрически ток, умора на зрителния нерв в зависимост от вредното физическо въздействие на работната среда, работната поза, професионалните рискове и използваните производствени материали. По-качественото и по-модерно специално работно облекло и ЛПС ще се осигурят спазването на по- висок ергономичен стандарт по отношение на целевата група по проекта, за осигуряване на по- високи изисквания отношение на хигиенното, психофизиологично и естетично въздействие на факторите на работната среда, което ще допринесе за повишаване мотивацията и удовлетвореността от работа ще се повиши значително тяхната производителност. Дейността е подготвителна за изпълнение на Дейност 7. от настоящото проектно предложение. В зависимост от конкретните производствени рискове ще бъдат предоставени: дамски/мъжки прахозоащитен костюм, панталон и туника, с ластичен затворен маншет- 50 броя /работник сглобяване на детайли, подготовка горница на обувки, свързване лицева част,крояч обувки, майстор обувки опаковчик,финишист, конфекционер,окачествител/ Сега употребяваното работно облекло е износено и без затворен маншет, при което при работа с лепила, отделяне на фин прах при допълнителната обработка на обувките работещите съобщават, а и са констатирани алергии на кожата в горните крайници, профилактични обувки от естествена кожа с ортопедично ходило- 55 броя за всички представители на целевата група. Към настоящия момент се използват работни обувки, които не са от естествени материали. От страна на работещи постъпват сигнали за дискомфорт, изпотяване на ходилата, появи на гъбички, тежест в долните крайници при висока експозиция на работната поза. Замяната на сегашните работни обувки с по- качествени от естествени материали, олекотени, с ортопедично ходило ще избегне дискомфорта и ще премахне съществуващите неудобства при работа. Топлозащитни елеци- 54. До сега работодателя не е осигурил това работно облекло, поради липса на достатъчно средства. При продължителната стояща поза или движение в различни производствени участъци е необходима допълнителна защита на горната част на тялото през зимния период. Работни ръкавици от нитрил- 64 броя, смяна на 3 месеца, за 6 месеца / подготовка горница на обувки, работник свързване лицева част./ Употребата им се налага поради приложимия метод на производство на обувки- лепилно - монтажен и използването на полихлорпропиленови и полиуретанови лепила, които предизвикват алергии на кожата. Използваните да сега ръкавици не осигуряват задоволителна защита, износват се бързо. Предвижда се в рамките на проекта да се закупят по-нов вид предпазни ръкавици от нитрил, по-скъпи, позволяващи по- добро извършване на финни движения, по-добра устойчивост, с естествен талк. Поради използването на лепила и запрашеност на работната среда, във въздуха има органични замръсители и фин прах, поради което работниците използват допълнително прахозащитни маски за дихателна защита. Използваните до сега маски са обикновенни, без допълнителна клапа. Предвиждаме закупуване на сгъваеми прахозащитни маски-72 кутии /10 броя в кутия, 720 бройки, сменят се наедна седмица, за 6 месеца / работник свързване лицева част, конфекционер, майстор обувки, фитишист, работник подготовка горница на обувки,крояч, техник машини/ EN 149, 4хМДК с клапа, които прилягат удобно и осигуряват добро, съвместими при използване с антифон. Предвиждаме закупуване на външни антифани / майстор обувки, конфекционер /от по-нов тип EN 352-1 от антибактериални материали и PVC подложка с подвижна сгъваема околожка. Предвиждат се и закупуване на гумени ръкавици и гумена престилка - 1 брой за чистач, защитни очила за работа с компютър- 2 броя /оперативен счетоводител/ диелектрично килимче и диелектрични ръкавици – по 1 брой / техник машини/ , предпазни ударозащитни очила, закрит тип -1 брой /техник машини/ Извършената доставка ще бъде приета с приемателно- предавателен протокол, заведена в съответствие със счетоводните стандарти и раздадена по списък на представителите на целевата група. На всяко работно облекло за защита горната част на тялото ще се поставит емблеми за визуализация на приноса на ЕСФ.
Дейност 6 Подготовка за внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007 Подготовка за дейността: Реализирани проектни дейности 2, 3,4, 5, Избор на изпълнител по реда на чл. 12. ал. 2 т. 2 от ПМС 55/2007 за подготовка за внедряване на Барфус ООД по стандарат OHSAS 18001. Ще се изпрати покана до изпълнител на дейността. След представяне на оферта от страна на изпълнителя, с него ще бъде сключен договор за изпълнение. Изпълнение на дейността : Ще бъдат последователно извършени: дефиниране на областта на приложение на системата, анализ на наличните правила в организацията, Създаване на нови правила ако се констатират пропуски или разминавания със стандарта, създаване на документация (процедури, инструкции, наръчник) работно въвеждане (реално използване на новите правила, включително запознаване със всички правила за действие на системата за безопасност), вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, финално отстраняване на несъответствията открити във вътрешния одит.
Дейност 7 Сертифициране и придобиване на стандарт BS OHSAS 18001:2007 Подготовка за дейността: Реализирани проектни дейности 2, 3,4, 5, 6. Ще включва: избор на изпълнител по реда на чл. 12. ал. 2 т. 2 от ПМС 55/2007 за сертифициране на Барфус ООД по стандарат OHSAS 18001 през първия месец от реализирането на дейност 6. Ще се изпрати покана до акредитирана организация, осъществяваща одит по OHSAS 18001 След представяне на оферта от страна на изпълнителя, с него ще бъде сключен договор за изпълнение на дейността и ще се планира период на одита. Изпълнение на дейността: Дейността ще се извърши от одиторски екип на избрания изпълнител, който ще провери и оцени документите и действието на системата. Дейността ще включва: І етап: Предсертификационен одит на политиката и ангажираността : оценка качеството на изградената и внедрена система, констатиране на евентуални несъответствия по стандарта и даване на препоръки за отстраняването им; ІІ фаза: провеждане на сертификационен одит : цялостна проверка на системата и на отстраняването на констатирани в предишните одити несъответствия , идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието, законовите изисквания, цели и програми относно организация и персонал, запознаване, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване; разследване на инциденти и трудови злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. ІІІ фаза: издаване на сертификат при успешн приключил одит.
Дейност 8 Информиране и публичност Обосновка: Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”: ” изискванията за информиране и публичност, се прилагат задължително от УО, МЗ и бенефициентите на оперативната програма при изпълнението на всички дейности по информиране и публичност по ОП РЧР, независимо от източника на финансиране „ , чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в съотвествие със специфична цел 4 от настоящото проектно предложение. Подготовка на дейността: Включва: Изготвяне на план за информационна кампания, провеждане на процедури по реда на чл. 12. ал. 2 т. 2 от ПМС 55/2007 за избор на изпълнител на рекламните материали, сключване на договор с изпълнителя. Изпълнение на дейността: За информиране на заинтересованите страни и обществеността, както и за разпространяване на финансовия принос на общността ще бъдат проведени два информационни семинара- при стартиране и в заключителната част на проекта. Дейността по проекта ще се разпространи чрез съобщения в местното радио. Ще се изработи рекламна табела, която ще се постави на мястото на изпълнение на проекта- външно на сградата на фирма Барфус ООД. Ще се изработят 10 броя баджи за екипа по проекта и изпълнителите на дейности 2, 6 и 7. Ще се изработят и поставят 108 емблеми за закупеното работно облекло, , 33 стикери за закупеното по проекта оборудване. Ще се изработят 10 плаката, които ще се поставят на местата за провеждане на информационни събития, в работните помещения и офиси на Кандидата и 120 листовки, които ще се раздадат по време на информационните семинари. При изработването на всички рекламни и информационни материали ще се спазват правилата и специфичните технически изисквания, описани в Ръководство за информиране и публичност на помощта от фондовете на ЕС съгласно регламент 1828/2006
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 467 BGN
Общ бюджет: 57 989 BGN
БФП: 57 989 BGN
Общо изплатени средства: 57 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 893 BGN
2014 45 676 BGN
2015 0 BGN
57 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 109 BGN
2014 38 824 BGN
2015 0 BGN
48 934 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 784 BGN
2014 6 851 BGN
2015 0 BGN
8 635 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз