Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1172-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-10009
Наименование: ''Подобряване условията на труд във фирма ''Хидросистем'' ЕООД чрез извършване на анализ,инсталиране на котел,осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-добри качества.''
Бенефициент: "ХИДРОСИСТЕМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип Описание на дейността: Дейността е подготвителна и ще се изпълнява през първия месец. Ще бъдат сключени договори с васеки член на екипа на проекта. Членовете са: Ръководител проект, координатор и счетоводител. Управлението на проекта е отговорност на екипа на проекта. Ръководителят на проекта следи за цялостното реализиране на проектните дейности: организиране и ръководство на дейностите по проекта, участва в комисиите по провеждане на процедурите за избор на изпълнители, анализира и обобщава информацията за напредъка по проекта в различните му етапи за изготвяне на междинни и финални отчети, осигуряване на публичност и прозрачност и др. Счетоводителят изготвя всички счетоводни отчети, съвместно с ръководителя на проекта и ще бъдат отговорни за финансовия мениджмънт. Цялата административна дейност ще бъде извършвана от координатора на проекта съвместно с ръководителя на проекта. Цялата документация ще се класифицира и съхранява в офиса на проекта и ще бъде на разположение при поискване за проверка. Обосновка на дейността: Процесът на адекватно управление на проекта е сигурната основа за постигане на ефективни резултати. Това е начален, необходим организационен етап. Ръководителят е длъжен да подготви документите, които определят задълженията на членовете на екипа. За определяне на конкретните персонални задължения и съответното възнаграждение е необходимо да се определят функционалните задължения и характеристики за отделните длъжности в екипа. Определя се и продължителността от време – почасово, за изпълнение на всяка една функционална длъжност. Ръководителят на екипа трябва да постави своите изисквания към работата на останалите членове с оглед постигане целите и резултатите на проекта. Ше бъде излъчено лице от екипа, което ще осъществява комуникацията между бенефициента и АЗ, ДО и други.
Дейност 2: Подготовка, обявяване и провеждане на тръжни прожедури за избор на изпълнител на дейности 3 – 7.по ПМС 69/11.03.2013г Кандидатът ще възложи изпълнението на дейности 3 – 7 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69 от 11.03.2013 г. Кандидатът има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69 от 11.03.2013 г. При избора на изпълнител от страна на бенефициента, „Хидросистем” ЕООД ще се ръководи от следните критерии: наличие на опит и капацитет в кандидатстващия изпълнител, „технико – икономически най-изгодна оферта” и др. В провеждането на процедурата ще бъдат спазени всички изисквания към участниците.
Дейност 3: Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Реалната бизнес среда изисква и отговорно бизнес поведение на участниците в реалните процеси. То трябва да бъде стимулирано не само чрез строг контрол, а и чрез създаването на социално икономическа среда, която да мотивира и предполага създаването и поддържането на качествени, здравословни и безопасни условия на труд. За създаването на тази среда е необходимо в следващите години натрупването на достатъчно на брой добри практики и знания в сферата на безопасните и здравословни условията на труд. В тази връзка изготвянето на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма «Хидросистем» ЕООД е изключително важно значение и необходимо за продължаване и надграждане на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, което е важен елемент за развитието на човешките ресурси в бъдеще. Анализът трябва да съдържа четири части: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейностите и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите въ фирмата; IV. Заключение. При разработване на Анализа, фирмата изпълнител ще спази изискванията за обхват и съдържание, съгласно изискванията на настоящата схема. С резултатите ще бъдат запознати всички бенефициенти. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието.
Дейност 4: Доставка и монтаж на автоматична централна отоплителна система- отоплителен котел Описание на дейността: Дейноста включва доставка и монтаж на автоматична централна отоплителна система -котел за отопление с параметри: Капацитет – 510 000 Kcal/h, Мощност- 594 kW, Водна вместимост /литри/ - 2 135 литра. Етап 1: Изграждане на циментова площадка извън помещението на цех „Металообработка” и цех „Монтажен”, върху която ще бъде монтирана отоплителната система. Дейността се извършва със средства на фирмата. Етап 2. Доставка на котел за отопление и свързването му с разпределителната инсталация към цеховете. Пускане в експлоатация на отоплителната система в цех „Монтажен”, цех „Металообработка” и Подготвителен участък. Етап 3: Застраховка на придобитото оборудване по проекта. Планираната Дейност 4 е обоснована от изискванията на ЗЗБУТ, Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976 г.), БДС 14776, Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) и Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г.)
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Следвайки целите на фирмата за осигуряване на ЗБУТ и удовлетворяване на постоянно нарастващите изисквания към функцио-налноста и ергономичноста на работното облекло, се налага използването на съвременните достижения и иновативни решения при осигуряването с лични предпазни средства и специално работно облекло на работещите. Предвидено е да се закупи специално работно облекло и предпазни средства общо за 81 работници на „Хидросистем” ЕООД. За целевата група, чиято дейност е свързана с работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, е предвидено да се закупят: - работен костюм, летен(яке, полугащеризон и тениска). Предвидено е материята да е памучен плат 100 % памук, 240 гр/м.кв. хидрофобиран. Подобна промяна на облеклото защитава тялото на работещия при допир на замърсени повърхности с нетоксични вещества, защита от дъжд, ситен сняг. - работен костюм, зимен(яке, полугащеризон и ватирана блуза) – яке и полугащеризон –комплект от плат и вата 100 % ПЕК, а хастара от памучен плат. Използваните досега са с нисък процент памук и с повишена свиваемост при изпиране, затова желаем да закупим такива с по-голямо съдържание на памук, които да са санфоризирани (свиваемост по изискванията на БДС). - зимни обувки с метално бомбе – в процеса на работата се установява, че са необходими нов модел обезопасяващи обувки от естествена хидрофобизирана кожа с по-високи качество, маслоустойчиво ходило, противоалергични стелки и височина до глезена и малко над него. Специфично изискване е бомбето да бъде полимерно (композитно), а не метално както досега. - летни обувки с метално бомбе – сега използваните са твърде тежки и затрудняват работещите при изпълнението на служебните им задължения. На пазара се предлагат вече с по-добро качество обувки и с оглед необходимостта за осигуряване на комфорт и защита на работниците, те трябва да бъдат заменени с по-олекотени, от естествена кожа, масло - киселинно устойчиви и антистатични. Необходимостта от закупуването на обувки с по-добри качества от сегашните е с цел работещите да бъдат защитени от замърсени повърхности с не токсични вещества, минерални масла, подхлъзване, удар от падащи предмети, както и от проникване на вода. - туника с панталон – в момента използваните са изработени от тънък плат с ниско тегло на памука и с повишена свиваемост при изпиране, затова желаем да закупим костюми с по-голямо тегло на памук, които да са санфоризирани (свиваемост по изискванията на БДС). - престилка огне и искро защитна (за заварчици) – това е нов артикул, който е нужен да въведе предприятието. Необходимо е да се закупят такива, които да осигурят максимална защита на работниците. - шлем за заварчици с автоматично затъмняващ екран – използваните сега щитове са с повдигащ се визьор и коригиране с винт. За по-сигурна и качествена работа трябва да бъдат заменени с такива, които са с по-съвременен специален дизайн, отблъскващ пушека, филтриращи визьори, увеличено зрително поле (с повече от 30%), както и възможност за изместване на предпазното стъкло за избягване на драскотина. - защитни очила – удароустойчиви, с противонадраскващи се, незапотяващи се поликарбонатни лещи. В момента се използват очила, на които лещите не са устойчиви на надраскване и са без защитно покритие срещу запотяване. - диелектрични ръкавици и диелектрични ботуши – досега закупените ръкавици са с обхват до 2,5 kV и не осигуряват нужната защита при работа при по-високо напрежение. Ще се закупят диелектрични ръкавици с обхват до 7,5 кV. - латексови ръкавици – изработени от естествен латекс, да осигуряват удобство, добра чувствителност и надеждна защита от течности, противоплъзгащи (релефна апретура). - ръкавици – от цепена свинска кожа, с вътрешен ластик, кожен маншет, да са подходящи за товаро-разтоварни дейности, средновисоки температури, механични опасности и замърсяване, пет пръста - костюм за заварчици/апретиран за трудна горимост/ – предпазва от механични въздействия, искри и пръски разтопен метал, шлака и горещи частици. Предложеният за закупуване костюм е от по-ново поколение като материя и защитни качества. Доставката на ЛПС и специално работно облекло ще се извърши в съответствие с план– графика на дейностите по проекта и след съгласуване на график за доставка по договор с избрания изпълнител. Всички описани в бюджета специални работни облекла, ЛПС и работно облекло са от по – висок защитен и качествен клас от доставяните до момента, което ще допринесе за мотивирането на персонала, подобряване на здравния му статус и повишаване на производителността на труда. Подобрените качествени показатели на ЛПС средства и облекла ще повишат сигурността и безопасността на използващите ги работници. Значително дълго ще се запазят и експлоатационните им качества.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност на изпълнението на проекта Ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент N 1828/2006 г. на ЕК Ще се упоменава финансовия принос, предоставен от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, във вътрешни и годишни доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена операция и при всякакви контакти със средствата за масово осведомяване. За популяризиране на дейностите по проекта, целите и източниците на финансиране ще бъдат изготвени и раздавани на бенефициентите /заетите лица в „Хидросистем” ЕООД и на партньорски фирми и организации, заинтересовани страни информационни брошури. Ще се изработят две информационни табели. Едната ще бъде поставена на главния път на изхода за гр. Бургас и гр. Сливен, а другата ще бъде поставена на портала на фирмата. Така ще могат да се информират много голям брой хора: работници и служители, гости, клиенти, партньори на фирмата и всички преминаващи през индустриална зона по пътя за гр. Бургас и гр.Сливен и съответно влизащи в гр.Ямбол от този път. Предвидено е да се постави стикер на закупения котел. Ще бъдат раздадени 85 тениски с логото на проекта на бенефициентите по проекта. Ще бъдат раздадени 85 еко торби с логото на проекта на бенефициентите по проекта. Ще бъдат отпечатани информационни брошури в тираж 1500 броя. Ще бъде изработен информационен банер, който ще стои на видно място в административната сграда и ще бъде поставен в залата за обучение на бенефициентите. Текуща информация относно хода на проекта ще бъде публикувана на сайта на компанията.
Дейност 7: Отчитане на проектните дейности. Одит на проекта Отчитане на проектните дейности: В хода на цялото изпълнение на проекта, «Хидросистем» ЕООД се ангажира да осигурява пълен достъп /по време на изпълнението на договора и след това/ на представители на ДО и/или УО, и/или други одитиращи институции по цялата необходима информация и документация, както и до сградата, в които ще бъде инсталирано новозакупеното оборудване. Кандидатът ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта. Ще бъдат изготвени и предоставени на ДО чрез неговите регионални структури, междинни и финални отчети. Одит на проекта. Независимият финансов одит ще бъде възложен на избрана линцензирана одиторска фирма. Одитът има за цел чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 748 BGN
Общ бюджет: 109 281 BGN
БФП: 109 281 BGN
Общо изплатени средства: 109 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 750 BGN
2014 84 530 BGN
2015 0 BGN
109 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 037 BGN
2014 71 851 BGN
2015 0 BGN
92 888 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 712 BGN
2014 12 680 BGN
2015 0 BGN
16 392 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз