Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0869-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11020
Наименование: Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в Академика 2011 ЕАД и изглаждане на съвременна система от трудови стандарти
Бенефициент: Академика 2011 ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За успешната реализация на заложените по проекта цели и дейности, за планирането и осигуряването на необходимите ресурси, се предвижда създаването на екип за управление на проекта, включващ: ръководител проект, координатор, счетоводител и юрист. Екипът ще извършва дейности по: осъществяване на оперативно наблюдение на процесите и обученията, провеждане на работни срещи, текущ контрол, подготовка на тръжни процедури, изготвяне на междинен/ни технически доклад/и и заключителен технически доклад; полугодишни и годишен доклад за напредъка на проекта; междинен и финален финансов отчет; откриване на специална сметка за осъществяване на авансовите и финални разплащания; дейности за информираност и публичност; отчитане на резултатите по проекта.
Дейност 2. Организиране и провеждане на информационен семинар Продължителността на семинара ще бъде 2 часа и ще се проведе в зала на дружеството. Семинарът ще завърши с попълване на анкетна карта /Приложение 2.2 към „Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по настоящата схема/ от всеки един представител на целевата група, включен в дейностите, предвидени в проекта. С цел оповестяване началото на проектните дейности на семинара ще бъдат поканени представители на местните и/или национални медии.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на «Академика 2011» ЕАД Анализът ще съдържа следните раздели: Раздел 1. „Въведение“, в който ще бъдат представени използваните изходни данни, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на дружеството и организацията на трудовата дейност към настоящия момент. Раздел 2. „Изложение и анализ“ , съдържащ елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Раздел 3. „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”. В раздела ще бъде обосновано и описано при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и какви подобрения трябва да бъдат направени. Раздел 4. „Заключение”. Въз основа на обобщен анализ на резултатите, ще бъдат направени изводи за състоянието на дружеството и организацията на трудовия процес; ще бъдат определени приоритетите и препоръчани необходимите действия и съответните ресурси. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие със ЗОП /«Академика 2011» ЕАД е възложител по ЗОП/ и съгласно изискванията на настоящата процедура.
Дейност 4. Модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти и съоръжения Предвижда се: 1)монтиране на нови пожароизвестителни системи /ПИС/ в спортен комплекс „Академика IV км.”, в Стол12 и демонтаж на стара и излязла от употреба ПИС и монтаж на нова ПИС от 1-ви до 6-ти етаж - в централен офис и възстановителен център- Студентско общежитие 3А. В спортен комплекс „Академика IV км.” и в Стол12 до момента липсват ПИС, а в централен офис и възстановителен център – е необходимо изграждането на ПИС от 1-ви до 6-ти етаж., без коридорите, в които има монтирани пожароизвестители. 2)Монтаж на аварийна известителна сирена –Зимен дворец на спорта. Към настоящия момент такава не е монтирана. 3)Монтаж на аварийно осветително тяло -Зимен дворец на спорта /до момента не е било монтирано/; 4)Монтаж на нови датчици за ПИС-Зимен дворец на спорта. Датчиците са устарели и негодни. За да функционира ПИС нормално е необходимо монтирането на нови. Дейностите са в съответствие с направените от СТМ препоръки и целят спазване на нормативната уредба и подобряване условията на труд. Тъй като предвидените дейности са в обекти, които се посещават от много лица, изпълнението на дейностите е абсолютно наложително.
Дейност 5. Доставка и монтаж на газсензори за амоняк в „Студова станция” –Зимен дворец на спорта /ЗДС/ ЗДС разполага с две ледени пързалки и „Студова станция“, в която са разположени всички съоръжения на хладилната инсталация. Заледяването на двете ледени пързалки става от две частично независими хладилни инсталации. Принципът на тези инсталации е помпено-циркулационен с директно изпарение на хладилния агент – амоняк. Тъй като осезателите на газанализаторите за амоняк са стари и негодни и има вероятност от изтичане на амоняк, се налага тяхната модернизация с нови газсензори. За известяване при евентуално изтичане на амоняк ще бъдат монтирани 9 газсензора.
Дейност 6. Закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло. Предвижда се закупуване на ЛПС и специално работно облекло за 48 лица: Началник отдел „Ремонт и поддръжка”-1; Организатор ремонтна дейност-1; Техник-1; Ел. техник-2; Работник поддръжка-13; Работник поддръжка и портиер-7; Енергетик и домакин и БЗР-1; Отг.на техници по хлад.инсталации и контрольор на съдове под налягане и ОБЗ-1; Техник по хладилни инсталации-4; Водач ”Ролба” и поддръжка ВиК-1; Водач ”Ролба” и механик, и раб. поддръжка-1; Лекар-2; Химик-1; Фелдшер-1; Хигиенист-7; Главен готвач-1; Готвач-1; Работник кухня-2. Заложените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло са съгласно утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се ползват лични предпазни средства и специално работно облекло. През октомври 2011 година „Академика 2011“ ЕАД е регистрирано в Търговския регистър, като дружеството е правоприемник на „Академика-спорт“ ЕАД и „Академика 2000“ ЕАД. Поради технически и финансови причини, през последните три години не е закупувано специално работно облекло и ЛПС. Ръководството на дружеството цели привеждане на условията на труд в предприятието в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар. Предвиденото за закупуване специално работно облекло и ЛПС ще отговарят на Европейските стандарти EN 340; EN342; EN471; EN11611. Ще бъдат заложени изисквания при изработката на облеклата за функционалност на модела, което ще допринесе за допълнителен комфорт на служителите. За разлика от готовата конфекция ще може да бъде избран точния размер, цвят и материята, от която да бъде изработено работното облекло. Платовете и конците, които ще се използват трябва да бъдат от утвърдени доставчици. Допълнително изискване към доставяните облекла ще бъде предоставянето на сертификат за плата, удостоверяващ тестването му в лаборатория. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие със ЗОП и съгласно изискванията на настоящата процедура.
Дейност 7. Разработване / внедряване/ на Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 Разработването на стандарта включва следните основни елементи: Етап “Планиране”: -идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата; -дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. Етап “Изпълнение”: -изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ; -определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ; -осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБР, която се отнася до него; -поддържане на определена документация на СУЗБР; правила за управлението й; -въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове; -програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации. Етап “Проверка”: -измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ; -разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; -поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБР; управление на записите; -провеждане на вътрешни одити; извършване на преглед от ръководството. Етап “Действие” : Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБР. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие със ЗОП и съгласно изискванията на настоящата процедура.
Дейност 8. Обучение на служители при внедряване и сертифициране на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще бъде извършена от външна фирма. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие със ЗОП и съгласно изискванията на настоящата процедура. Обученията ще бъдат с продължителност 45 учебни часа. Програмата за обученията ще бъде изготвена от фирмата Изпълнител. В обученията ще бъдат включени всички 105 служители.
Дейност 9. Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 Сертификацията се състои от два одита (проверки): Първоначален одит – преглед на документацията на разработения стандарт за адекватност с изискванията на стандарта; изготвяне назабележки и препоръки към „Академика 2011“ ЕАД. Същински сертификационен одит – проверка на съответствието на въведения стандарт с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие със ЗОП и съгласно изискванията на настоящата процедура.
Дейност 10. Организиране и провеждане на заключителен семинар Семинарът ще се проведе в зала на дружеството. Резултатите от проекта ще бъдат оповестени публично, като на заключителния семинар ще бъдат поканени представители на местните и/или национални медии. Ще бъдат обобщени и резултатите от попълнените анкетни карти.
Дейност 11. Информационно обслужване на проекта Целевите групи ще бъдат запознати с целите и задачите на проекта. Ще бъдат организирани 2 информационни семинара за местните и/или национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Ще бъдат направени публикации в местни и национални медии за привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите към подобряване на условията на труд и подобряване организацията на трудовата дейност в предприятията. Текуща информация за проекта и финансовия принос на ЕСФ ще бъде публикувана на Интернет страницата на дружеството. По отношение на дейностите по информиране и публичност ще бъдат спазени всички правила, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 12. Вътрешен и външен контрол Воденето на точна и редовна документация и финансови отчети ще се осъществява чрез използване на подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Изготвянето на периодичните отчети ще бъде съгласно изискванията и насоките на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Всички участници в проекта, ще имат възможността да попълнят анкетна карта за оценка на удовлетвореността им от участието в проекта. В края на проекта ще бъде извършен вътрешен мониторинг на резултатите и ефекта от извършените дейности, който ще обобщава периодичните отчети. Мониторингът ще се извърши от управленския екип и тази информация ще послужи при изготвяне на финалния технически доклад и финансов отчет за проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 649 BGN
Общ бюджет: 35 455 BGN
БФП: 28 364 BGN
Общо изплатени средства: 28 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 330 BGN
2014 0 BGN
2015 - 966 BGN
28 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 930 BGN
2014 0 BGN
2015 - 821 BGN
24 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 399 BGN
2014 0 BGN
2015 - 145 BGN
4 255 BGN
Финансиране от бенефициента 36 662 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз