Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0125-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-12002
Наименование: "Безопасно работно място - положителни резултати"
Бенефициент: "Наталия" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност1 Анализ на състоянието и организацията на работния процес във фирмата. I. Въведение • Браншовата принадлежност и икономическия статут на кандидата - „Наталия “АД; • Характеристиките, състоянието и организацията на труда в отделните трудови дейности, които са обект на анализа. • Съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; • Управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; • Показатели за ефективност на трудовата дейност; • Управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; • Условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, фактори на работната среда, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; • Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ В тази част се описват силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в отделните структурни единици, които са обект на анализа, като оценява елементите на трудовия процес:  Организация на труда: - Структурен анализ и съдържание на трудовата дейност, последователност на работните операции, коопериране и разделяне на труда, организация и използване на работното време, режими на труд и почивка; - Степен на автоматизация и механизация на труда - наличие и прилагане на процедури за проверка и поддръжка на оборудването, иновации; - Използвани суровини, материали, междинни и крайни продукти, и енергоносители в производствения процес; - Ергономична оценка работните операции, работните движения, работната поза, ръчна работа с тежести.  Човешки ресурс: Съответствие между длъжностните изисквания и професионалната квалификация на работещите; - Възможности за повишаване на квалификацията; - Информираност на работещите за професионалните рискове и възможности за личното им участие в контрола и управлението на риска; обучение за формиране на поведение, гарантиращо безопасност и здраве при работа; - Здравно състояние и пригодност на работещите за изпълняване на съответните длъжности; рискови групи и приспособяване на организацията на труда и условията на работното място към техните възможности; - Анализ на показателите за заболеваемост с временна нетрудоспособност, трайно намалена работоспособност и сравняването им с еталони; - Анализ на нивото на трудов травматизъм и сравняване със средното за отрасъла; - Оценка на психо-социалния климат, мотивация и удовлетвореност на работещите, анализ на текучеството на работещите.  Условия на труд: - Анализ на съществуващите системи за контрол и мониторинг на рисковете създавани от работното оборудване, работната среда и трудовия процес; - Анализ на провеждания мониторинг на факторите на работната среда: ергономичност на работните помещения и работните места, микроклимат, осветеност, шум, вибрации, лъчения, прах, химични агенти - необходимост от допълнителни и периодични измервания и оценки; - Наличие, изчерпателност и актуалност на извършените оценки на риска. - Наличие и актуалност на утвърдена Програма за минимизиране на риска; степен на изпълнение на плануваните мерки и дейности и ефекта от тях. - Оценка на осъществявания контрол върху изправността и поддръжката на системите за безопасност, колективните средства за защита и личните предпазни средства. - Наличие на процедури за документиране и анализ на злополуките, инцидентите, повредите, проявите на непредпазливост и нарушенията на правилата за безопасен труд. - Въз основа на анализa на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Извършеният анализ ще обоснове при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване, подобряване или иновиране. Констатираните при Анализа „слаби страни” ще обосноват необходимите дейности и мерки за подобряване и оптимизиране на организацията на трудовата дейност, подобряване на условията на труд и поддържане на работоспособността и производителността на труда. Предложените дейности и мерки за подобряване на организацията на трудовия процес и оптимизиране на условията на труд ще бъдат популяризирани сред работещите, за да се повиши тяхната мотивация, отговорност за изпълнението и личното им участие в тези дейности. IV. Заключение Изводи за състоянието на организацията на трудовите дейности и условията на труд, въз основа на резулатите от направения анализ. • Определяне на приоритетите, необходимите действия и тяхното ресурсно обезпечаване.
Дейност2 Модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти, свързвани с подобряване условията на труд. Действия, извършвани от работника по-време на работа: 1. За длъжност „Апретурист”: - Работникът подготвя плата и необходимите техническите спомагателни средства за термофиксиране в зависимост от състава на плата: 100% Полиестер или платове с Вискоза/Полиестер/Ликра; процесът на термофиксиране се извършва при температура 190/200С0, при който изгарят масла и други препарати, които се влагат в технологичното производство на химични влакна в резултат, на което в цялото помещение се образува димна завеса с наситеност на Въглероден оксид в зависимост от сезона и др. атмосферни фактори: (Снимка N 1, (Снимка N 2) и (Снимка N 3); - За осигуряване на процеса в участъка работят 10 човека на смяна. 2. За длъжност „Печатар-щампьор”: - Работникът напръсква плота на машината с лепило, за да се осигури фиксиране на детайла в съответствие с настройката за позициониране на щампата, при което в зависимост от състава на плата е необходимо няколкократно напръскване (Снимка N 4) и (Снимка N 5); - След завършване щампирането на детайлите на модел работника почиства плота с кореселин за последващо щампиране (Снимка N 6). 3. За длъжност „Обслужващ работник промишлено производство”: - Работникът напръсква изделието с аерозол за почистване на петна, изчаква до изсъхване, при което, в случай че е необходимо повтаря процеса (Снимка N 7) и (Снимка N 8); - Работникът издухва аерозола с машина за почистване на петна (Снимка N 9). 4. Потенциални опасности на които са изложени: Технологичните изиквания, които изпълняват служителите на посочените по - горе работни места, обославят излагането на лицата на постоянно въздействие от неблагоприятно за здравето влияние на химични агенти като бензин разтворител, ацетон, ксилен (смес от изомери) и въглероден оксид. Наднормените показатели на химични агенти са регистрирани в приложените към проетното предложение Протоколи от измервания на работната среда.
Дейност3 Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Сравнителна таблица за предимствата на предложените за закупуване лпс, специално работно облекло и специални работни обувки: Комплект: Работен ватиран полугащеризон и яке със свалящи се ръкави 100% полиестер. Комплект: Работен ватиран полугащеризон и яке с качулка 100% памук Студозащитен, водонепропускаем, негорим Работен полугащеризон и яке от 65% полиестер / 35% памук, 190 g/m2 Работно яке с обемни джобове и работен панталон 2 в 1с обемни джобове от памук/полиестер, 235 g/m2 - масло и водоустойчива защита. Водозащитен ватиран елек 100% полиестер. Дамски двулицев елек от едната страна 100% полиестер, а от другата полар студозащитен. Топло защитен елек с джобове и метален цип от полиестер/полар. Ватиран елек, полиестер/ РVС, водоотблъскващ. Ботуши от РVС с дълбок грайфер, 28см., водозащитни. Ботуши от нитрил / каучук, дължина 38см., масло устойчиви. Защитни обувки категория S1P половинки от естествена кожа с антиалергична подплата, абсорбираща потта, антистатично ходило, поглъщане енергията на ходилото в областта на петата;метална пластина и метално бомбе. Защита от: удар, с максимално енергийно ниво с еквивалент 200J и натиск 15КN; Устойчивост на пробождане от твърди предмети. Защитни обувки категория S3 – половинки от водоотблъскваща естествена кожа; антиалергична, абсорбираща потта стелка подвижна, абсорбираща влагата; бомбе неметално, композитно бомбе; пластина неметална Защита от: удар, с максимално енергийно ниво с еквивалент 200J и натиск; Устойчивост на пробождане от твърди предмети; устойчивост на проникване и поглъщане на вода Дамско сабо от естествена кожа, покрита с полиуретан, стелка от естествена кожа, Ходило - противоплъзгащо, поглъщащо енергията, устойчиво на масла и въглеводороди. Дамско сабо с каишка от естествена кожа, покрита с полиуретан, стелка от естествена кожа, Ходило - противоплъзгащо, поглъщащо енергията, устойчиво на масла и въглеводороди устойчивост при приплъзване и падане. Гумена полумаска с две гнезда;филтри 2броя Р2( S) и 2броя A1( S) Полу лицева маска с две гнезда с 2 броя комбиниран филтър Респираторна маска с патентована система MultiFlex - мека, гъвкава комбинация на гума и пластмаса, която осигурява изключително добро прилягане към лицето. Формована прахозащитна полумаска без клапан, срещу твърди частици и течни аерозоли, клас FFP2 D Формована прахозащитна полумаска с клапан, срещу твърди частици и течни аерозоли, клас FFP2VD Защитни очила прозрачни. Очила маска с поликарбонатен визор, механична защита, удобна лента за главата с възможност за регулиране, 78 индиректни вентилационни отвора осигуряват добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Ръкавици латекс. Ръкавици от безшевно плетено трико, изцяло топени в нитрил, ластичен маншет, маслоустойчив. Работни ръкавици - багрен брезент с памучен хастар с 1 пръст Работни ръкавици с 5 пръста - подсилени-цепена телешка кожа и плат, подсилени длан, палец и показалец. Ръкавици от плетено безшевно трико от стъклени фибри, спандекс и найлон, с телешка кожа, подсилени длан и пръсти, двойна кожа между палеца и показалеца, противосрезни. Противосрезна ръкавица от метална нишка, неръждаема, максимална защита от порязване, без маншет. Работни ръкавици от трико с 5 пръста; безшевно трико от памук/полиестер, ластичен маншет Работни ръкавици от трико с 5 пръста; неизбелено, плетено, памучно трико, без маншет, дължина 32см, Диелектрични ръкавици 20000V Диелектрични ръкавици 30000V х Диелектрични боти 2000V Външни антифони; Лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха, редукция на звуковото налягане - 25dB Външни антифони; Лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха; редукция на звуковото налягане - 34dB Защитна престилка - Материал - PVC, защита от механични замърсявания, пръски от агресивни течности Защитна престилка - Материал - Винил, защита от механични замърсявания, вода, пръски от агресивни течности Дамска туника памук / полиестер 210 гр. /м2 Дамска манта с къс ръкав, материал памук / полиестер 120 гр. /м2 защита на цялото тяло Гумени галоши Галоши от РVС / нитрил от влага, студозащитни, химически устойчиви.
Дейност4 Управление и администриране на проекта 1. Стартиране на проекта; 2. Разпределяне правомощията и задълженията на екипа; 3. Изготвяне и представяне за утвърждаване график за процедури по ПМС 69/2013 г.; 4. Провеждане на процедурите и избор на доставчици на материали и услуги. 5. Сключване на договори със спечелилите кандидати. 6. Организация, контрол и отчет на действията по т. 5; 7. Периодични заседания на екипа по управление на проекта и мониторингови среши с представители на ДО; 8. Реализация на целите на проекта; 9. Закриване и отчитане на проекта.
Дейност5 Информиране и публичност При стриктно спазване изискванията на Регламент(ЕК)№ 1828/2006 от 8 декември 2006 г., Кандидатът ще: 1. Организира пресконференции за откриване и закриване на Проекта; 2. Изготви информационни табели, афиши, диплянки и други рекламни материали с логото на ОП и наименованието на проекта; 3. Осигури информация за етапите на реализация на Проекта чрез ежемесечни публикации в своята интернет страница www.natalia-sz.com 4. Публикува в регионалната и национална преса 6 иформационни карета за изпълнението на проекта;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 700 BGN
Общ бюджет: 90 573 BGN
БФП: 72 458 BGN
Общо изплатени средства: 72 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 540 BGN
2014 36 499 BGN
2015 18 396 BGN
72 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 909 BGN
2014 31 024 BGN
2015 15 636 BGN
61 569 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 631 BGN
2014 5 475 BGN
2015 2 759 BGN
10 865 BGN
Финансиране от бенефициента 21 925 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз